www.kujawsko-pomorskie.pl  
 Województwo Kujawsko-Pomorskie
 Strona główna
 O województwie
 Sejmik Województwa
   - Statut Województwa
   - Radni
   - Komisje
   - Kluby
   - Uchwały
   - Informacje o pracy
 Zarząd Województwa
 Urząd Marszałkowski
 Publikacje
 Zamówienia publiczne

Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 
                    Załącznik Nr  8
                    do Sprawozdania
                       
                       
Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych
samorządowi Województwa ustawami w 2001 r.
(dotyczy Załącznika Nr 8 do Uchwały Budżetowej)
                       
                       
                    w złotych
Dział Rozdział   Wyszczególnienie Dochody Wydatki
Plan na 2001 r. Plan po zmianach na 2001 r. Wykonanie w 2001 r. % wyk. kol .5/4 Plan na 2001 r. Plan po zmianach na 2001 r. Wykonanie w 2001 r. %               wyk.            kol. 9/8
1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10
                                   
         OGÓŁEM 41 546 000 60 755 269 59 110 202 97,29 41 546 000 60 805 269 59 155 603 97,29
O10       ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 796 000 13 273 354 13 221 862 99,61 10 796 000 13 323 354 13 267 263 99,58
   O1005    Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 772 000 772 000 772 000 100,00 772 000 772 000 772 000 100,00
      221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu   bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 772 000 772 000 772 000 100,00  x  x  x  x
      4300 Zakup usług pozostałych  x  x  x  x 772 000               -                     -             -     
      2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego  x  x  x  x                -      772 000 772 000 100,00
   O1008    Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 9 506 000 10 115 554 10 104 881 99,89 9 506 000 10 165 554 10 150 282 99,85
      221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 384 000 3 384 000 3 373 410 99,69  x  x  x  x
      244 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                -      2 083 206 2 083 204 99,99  x  x  x  x
      4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  x  x  x  x                -      486 491 486 491 100,00
      4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  x  x  x  x                -      73 275 73 275 100,00
      4120 Składki na Fundusz Pracy  x  x  x  x                -      9 881 9 881 100,00
      3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  x  x  x  x                -      12 603 12 603 100,00
      4210 Zakup materiałów i wyposażenia  x  x  x  x 17 618 121 795 121 795 100,00
      4260 Zakup energii  x  x  x  x 793 157 893 508 893 509 100,00
      4270 Zakup usług remontowych  x  x  x  x 1 601 309 3 316 192 3 301 478 99,56
      4300 Zakup usług pozostałych  x  x  x  x 956 756 550 506 550 030 99,91
      4410 Podróże służbowe krajowe  x  x  x  x                -      16 710 16 709 99,99
      4430 Różne opłaty i składki  x  x  x  x 800 11 374 11 374 100,00
      4480 Podatek od nieruchomości  x  x  x  x 3 000 5 116 5 115 99,98
      4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  x  x  x  x 160 159 159 100,00
      4580 Pozostałe odsetki  x  x  x  x                -      8 8 100,00
      4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  x  x  x  x 10 200 5 588 5 588 100,00
      4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  x  x  x  x 1 000 14 000 14 000 100,00
      626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 122 000 2 674 348 2 674 267 99,99  x  x x  x
      651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 000 000 1 974 000 1 974 000 100,00  x  x x  x
      6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  x  x  x  x 6 122 000 4 648 348 4 648 267 99,99
   O1009    Spółki wodne 518 000 518 000 477 181 92,12 518 000 518 000 477 181 92,12
      221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 518 000 518 000 477 181 92,12  x  x x  x
      4300 Zakup usług pozostałych  x  x  x  x 518 000               -                     -             -     
      2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  x  x  x  x                -      518 000 477 181 92,12
   01078    Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                -     1 867 800 1 867 800 100,00                -      1 867 800 1 867 800 100,00
      651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                -      1 867 800 1 867 800 100,00  x x x x
      6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  x x x x                -      598 310 598 310 100,00
      6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  x x x x                -      1 269 490 1 269 490 100,00
600       TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52
   60003    Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52
      221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52  x  x x  x
      2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  x  x  x  x 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52
710       DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 250 000 250 000 250 000 100,00 250 000 250 000 250 000 100,00
   71013    Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 250 000 250 000 100,00 250 000 250 000 250 000 100,00
      221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 250 000 250 000 250 000 100,00  x  x x  x
      4300 Zakup usług pozostałych  x  x  x  x 250 000 250 000 250 000 100,00
851       OCHRONA ZDROWIA                -      6 766 915 6 177 690 91,29                -      6 766 915 6 177 690 91,29
   85157   Staże i specjalizacje medyczne                -      6 766 915 6 177 690 91,29                -      6 766 915 6 177 690 91,29
      221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                -      6 766 915 6 177 690 91,29  x  x x  x
      2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych x x x x                -      2 402 857 2 180 380 90,74
      4300 Zakup usług pozostałych x x x x                -      418 419 418 419 100,00
      4320 Staże i specjalizacje medyczne x x x x                -      3 945 639 3 578 891 90,70
                       


 Powrót do listy uchwał