www.kujawsko-pomorskie.pl  
 Województwo Kujawsko-Pomorskie
 Strona główna
 O województwie
 Sejmik Województwa
   - Statut Województwa
   - Radni
   - Komisje
   - Kluby
   - Uchwały
   - Informacje o pracy
 Zarząd Województwa
 Urząd Marszałkowski
 Publikacje
 Zamówienia publiczne

Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 
                 
                Załącznik 
Nr 1
                do Sprawozdania
Wykonanie dochodów budżetu Województwa Kujawsko - Pomorskiego
za  2001 r.
                 
(dotyczy Załącznika Nr 1  do Uchwały Budżetowej)
                                 w złotych    
                  
Dział Rozdział § Treść Plan Plan  Wykonanie % %
        na 2001r. po zmianach za wykonania struktura
          na 2001 r. 2001 r. kol. 7/6 wykonania
                 wg. działów
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
         DOCHODY OGÓŁEM 166 592 113 268 729 079 246 848 917 91,86 100,00
                 
O10       ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 828 972 13 489 814 13 663 263 101,29 5,53
                 
  O1004   Biura geodezji i terenów rolnych                       -      146 051 147 879 101,25  
                 
    O84 Wpływy  ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                       -                             -      1 828                   -       
                 
    242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego                       -      2 051 2 051 100,00  
                 
    626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                       -      144 000 144 000 100,00  
                 
  O1005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 772 000 772 000 772 000 100,00  
                 
    221
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 772 000 772 000 772 000 100,00  
                 
  O1006   Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 32 972 56 789 59 733 105,18  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27 087 43 344 46 490 107,26  
                 
    O84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 3 385 6 665 5 583 83,77  
                 
    O92 Pozostałe odsetki 2 500 5 080 2 795 55,02  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -      1 700 4 865 286,18  
                 
  O1008   Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 9 506 000 10 115 554 10 104 881 99,89  
                 
    221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 384 000 3 384 000 3 373 410 99,69  
                 
    244 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                       -      2 083 206 2 083 204 99,99  
                 
    626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 122 000 2 674 348 2 674 267 99,99  
                 
    651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 000 000 1 974 000 1 974 000 100,00  
                 
  O1009   Spółki wodne 518 000 518 000 477 181 92,12  
                 
    221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 518 000 518 000 477 181 92,12  
                 
  O1028   Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych                       -                             -      220 168                   -       
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      220 168                   -       
                 
  O1078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                       -      1 867 800 1 867 800 100,00  
                 
    651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                       -      1 867 800 1 867 800 100,00  
                 
  O1097   Gospodarstwa pomocnicze                       -      13 620 13 621 100,01  
                 
    242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego                       -      13 620 13 621 100,01  
                 
600       TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30 548 000 68 432 668 59 337 323 86,71 24,04
                 
  60001   Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                       -      21 887 400 17 412 400 79,55  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      21 887 400 17 412 400 79,55  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      21 887 400 17 412 400 79,55  
                 
  60003   Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52  
                 
    221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 30 500 000 40 465 000 39 460 650 97,52  
                 
  60013   Drogi publiczne wojewódzkie 48 000 3 080 268 2 464 273 80,00  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 23 000 23 000 46 790 203,43  
                 
    O83 Wpływy z usług                       -      136 268 23 746 17,43  
                 
    O84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 20 000 30 000 78 761 262,54  
                 
    O92 Pozostałe odsetki 5 000 5 000 6 277 125,54  
                 
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      2 886 000 2 308 699 80,00  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      2 886 000 2 308 699 80,00  
                 
  60041   Infrastruktura portowa                       -      3 000 000                       -      0,00  
                 
    652 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       -      3 000 000                       -      0,00  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      3 000 000                       -      0,00  
                 
630       TURYSTYKA                -      11 980 16 131 134,65 0,01
                 
  63095   Pozostała działalność                       -      11 980 16 131 134,65  
                 
    O83 Wpływy z usług                       -      11 980 16 131 134,65  
                 
700       GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 310 000 1 992 364 2 012 029 100,99 0,81
                 
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 310 000 1 992 364 2 012 029 100,99  
                 
    O47 Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 000 70 404 79 773 113,31  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 300 000 79 917 90 188 112,85  
                 
    O77 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2 000 000 1 842 033 1 842 033 100,00  
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -      10 35 350,00  
                 
710       DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 346 826 437 383 568 411 129,96 0,23
                 
  71003   Biura planowania przestrzennego                       -      20 400 18 247 89,45  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                       -      20 400 18 215 89,29  
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      32                   -       
                 
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 250 000 250 000 250 000 100,00  
                 
    221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 250 000 250 000 250 000 100,00  
                 
  71030   Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym                       -                             -      151 841                   -       
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      151 841                   -       
                 
  71095   Pozostała działalność 96 826 165 817 147 157 88,75  
                 
    O83 Wpływy z usług                       -      23 844 23 844 100,00  
                 
    242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego 96 826 141 973 123 289 86,84  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -                             -      24                   -       
                 
  71097   Gospodarstwa pomocnicze                       -      1 166 1 166 100,00  
                 
    242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego                       -      1 166 1 166 100,00  
                 
750       ADMINISTRACJA PUBLICZNA 350 000 607 250 560 443 92,29 0,23
                 
  75000   Integracja z Unią Europejską                       -      40 000 39 978 99,95  
                 
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      40 000 39 978 99,95  
                   
  75018   Urzędy marszałkowskie 110 000 235 570 230 264 97,75  
                 
    O59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 110 000 110 000 95 000 86,36  
                 
    O69 Wpływy z różnych opłat                       -      2 500 2 500 100,00  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                       -                             -      2 622                   -       
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      2 062                   -       
                     
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -      123 070 128 080 104,07  
                 
  75095   Pozostała działalność 240 000 326 000 278 193 85,34  
                 
    O83 Wpływy z usług 240 000 296 000 248 677 84,01  
                  
    270 Środki na bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                       -      30 000 29 418 98,06  
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      98                   -       
                 
  75097    Gospodarstwa pomocnicze                       -      5 680 12 008 211,41  
               
    242 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego oraz z części zysku gospodarstwa pomocniczego                       -      5 680 12 008 211,41  
                  
756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 28 080 038 26 420 784 23 674 351 89,61 9,59
                  
  75623   Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28 080 038 26 420 784 23 674 351 89,61  
                 
    OO1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 782 253 23 122 999 20 776 521 89,85  
                 
    OO2 Podatek dochodowy od osób prawnych 3 297 785 3 297 785 2 897 103 87,85  
                 
    O89 Odsetki za nieterminowe rozliczenia,płacone przez urząd skarbowy                       -                             -      727                   -       
                 
758       RÓŻNE ROZLICZENIA 87 102 388 87 466 395 88 032 219 100,65 35,66
                  
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 20 255 217 22 748 456 22 748 456 100,00  
               
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 20 255 217 22 748 456 22 748 456 100,00  
                 
  75804   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw 17 648 971 17 663 679 17 663 679 100,00  
                  
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 648 971 17 663 679 17 663 679 100,00  
                  
  75806   Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw 48 798 200 46 519 687 46 519 687 100,00  
                 
    292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 48 798 200 46 519 687 46 519 687 100,00  
                 
  75814   Różne rozliczenia finansowe 400 000 534 573 1 100 397 205,85  
                 
    O92 Pozostałe odsetki 400 000 428 520 994 344 232,04  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -      106 053 106 053 100,00  
                 
801       OŚWIATA I WYCHOWANIE 250 000 2 530 232 2 254 357 89,10 0,91
                 
  80102   Szkoły podstawowe specjalne                       -                             -      1 034                   -       
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      1 034                   -       
                  
  80133   Szkoły pomaturalne i policealne 174 137 1 383 947 1 229 771 88,86  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 173 337 163 390 184 683 113,03  
                 
    O84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 300 300 12 4,00  
                 
    O92 Pozostałe odsetki 400 4 157 4 765 114,63  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów 100 100 16 029 16029,00  
                 
    629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                       -      1 216 000 1 024 282 84,23  
                 
      w tym:           
      Kontrakt wojewódzki                       -       1 216 000 1 024 282 84,23  
                 
  80141   Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych 9 743 630 595 565 338 89,65  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000 16 963 16 743 98,70  
                 
    O84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                       -      65 67 103,08  
                 
    O92 Pozostałe odsetki 743 2 945 2 927 99,39  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -      11 622 13 281 114,27  
                  
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      599 000 532 320 88,87  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      599 000 532 320 88,87  
                 
  80143   Jednostki pomocnicze szkolnictwa 30 000 110 000 60 130 54,66  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 30 000 30 000 26 776 89,25  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -                             -      145                   -       
                 
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      80 000 33 209 41,51  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      80 000 33 209 41,51  
                 
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 36 120 213 690 206 084 96,44  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 120 53 690 86 319 160,77  
                 
    O84 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                       -                             -      800                   -       
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      63                   -       
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -                             -      1 542                   -       
                 
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      160 000 117 360 73,35  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      160 000 117 360 73,35  
                 
  80195   Pozostała działalność                       -      192 000 192 000 100,00  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      102 000 102 000 100,00  
                 
    231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       -      90 000 90 000 100,00  
                 
851       OCHRONA  ZDROWIA 1 656 000 27 281 398 23 176 995 84,96 9,39
                 
  85111   Szpitale ogólne                       -      16 647 802 13 271 549 79,72  
                 
    O92 Pozostałe odsetki                       -                             -      55                   -       
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      1 813 808 1 290 492 71,15  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      1 533 808 1 010 642 65,89  
                 
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      14 833 994 11 981 002 80,77  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      14 273 994 11 421 006 80,01  
                 
  85120   Lecznictwo psychiatryczne                       -      287 885 253 020 87,89  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      10 885 10 885 100,00  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      10 885 10 885 100,00  
               
653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      277 000 242 135 87,41  
             
        w tym:      
      Kontrakt wojewódzki                       -      277 000 242 135 87,41  
              
  85121   Lecznictwo ambulatoryjne                       -      273 320 272 220 99,60  
               
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      133 320 133 320 100,00  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      133 320 133 320 100,00  
               
    653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      140 000 138 900 99,21  
               
  85141   Ratownictwo medyczne                       -      147 000 147 000 100,00  
               
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      147 000 147 000 100,00  
               
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      147 000 147 000 100,00  
                 
  85142   Kolumny transportu sanitarnego                       -      1 043 178 1 090 098 104,50  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                       -                             -      3 087                   -       
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -      1 043 178 1 087 011 104,20  
               
  85148   Medycyna pracy 1 656 000 1 707 000 1 669 427 97,80  
                 
     223  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 1 656 000 1 707 000 1 669 427 97,80  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      51 000 51 000 100,00  
                 
  85149   Programy polityki zdrowotnej                       -      100 000 100 000 100,00  
                 
    O83 Wpływy z usług                       -      100 000 100 000 100,00  
                 
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi                       -      74 298 77 877 104,82  
                 
    O48 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu                       -      74 298 77 877 104,82  
                 
   85157 Staże i specjalizacje medyczne                       -      6 766 915 6 177 690 91,29  
                 
    221 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa                       -      6 766 915 6 177 690 91,29  
                 
  85195   Pozostała działalność                       -      234 000 118 114 50,48  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      234 000 118 114 50,48  
                 
853       OPIEKA  SPOŁECZNA 4 109 889 9 884 156 6 928 469 70,10 2,80
                 
  85300   Integracja z Unią Europejską 46 889 112 311 113 035 100,64  
                          
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 46 889 112 311 113 035 100,64  
     
85317 Regionalne ośrodki polityki społecznej                       -      298 300 297 593 99,76  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      298 300 297 593 99,76  
                 
  85332   Wojewódzkie urzędy pracy 4 063 000 4 202 771 4 193 598 99,78  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                       -      139 771 142 935 102,26  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 4 063 000 4 063 000 4 050 663 99,70  
                 
  85395   Pozostała działalność                       -      5 270 774 2 324 243 44,10  
                 
    O97 Wpływy z różnych dochodów                       -      10 000 9 950 99,50  
                 
  223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      5 260 774 2 314 293 43,99  
                 
      w tym:          
      Kontrakt wojewódzki                       -      2 924 774                       -      0,00  
                 
854       EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA 10 000 42 148 39 848 94,54 0,02
                 
  85410   Internaty i bursy szkolne 10 000 10 000 7 700 77,00  
                 
    O75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 000 10 000 7 700 77,00  
                 
  85415   Pomoc materialna dla uczniów                       -      4 200 4 200 100,00  
                 
            223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      4 200 4 200 100,00  
     
85495 Pozostała działalność                       -      27 948 27 948 100,00  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      27 948 27 948 100,00  
                 
900       GOSPODARKA  KOMUNALNA  I  OCHRONA  ŚRODOWISKA 1 000 000 538 488 338 674 62,89 0,14
                 
  90095   Pozostała działalność 1 000 000 538 488 338 674 62,89  
                 
    244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 1 000 000 447 168 272 354 60,91  
                 
    626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                       -      91 320 66 320 72,62  
                 
921       KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                -      29 577 401 26 229 786 88,68 10,63
                 
  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury                       -      795 826 795 826 100,00  
                  
    222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       -      795 826 795 826 100,00  
                 
  92106   Teatry dramatyczne i lalkowe                       -      1 037 500 1 037 500 100,00  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      1 037 500 1 037 500 100,00  
                 
  92107   Teatry muzyczne, opery, operetki                       -      20 356 500 17 069 853 83,85  
                            
223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      1 456 500 1 456 500 100,00  
     
653 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa                       -      18 900 000 15 613 353 82,61  
          
     w tym:          
    Kontrakt wojewódzki                       -      18 900 000 15 613 353 82,61  
               
  92108   Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                       -      1 153 500 1 153 500 100,00  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      1 153 500 1 153 500 100,00  
                 
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                       -      561 000 561 000 100,00  
                 
      223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      561 000 561 000 100,00  
           
  92110   Galerie i biura wystaw artystycznych                       -      244 000 244 000 100,00  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      244 000 244 000 100,00  
                  
92116   Biblioteki                       -      3 560 875 3 499 894 98,29  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      1 738 500 1 738 500 100,00   
                 
    231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       -      1 822 375 1 761 394 96,65  
                 
  92118   Muzea                       -      1 519 000 1 519 000 100,00  
                 
    223 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na  realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa                       -      1 519 000 1 519 000 100,00  
                 
  92195   Pozostała działalność                       -      349 200 349 213 100,01  
                 
    222 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województw na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                       -      15 000 15 000 100,00  
                
    231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       -      334 200 334 200 100,00
                 
    291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                       -                             -      13                   -       
                 
926       KULTURA FIZYCZNA I SPORT                -      16 618 16 618 100,00 0,01
                 
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                       -      14 457 14 457 100,00  
                 
    291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                       -      14 457 14 457 100,00  
                 
  92695   Pozostała działalność                       -      2 161 2 161 100,00  
                 
    291 Wpływy ze środków dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                       -      2 161 2 161 100,00  
                          


 Powrót do listy uchwał