www.kujawsko-pomorskie.pl  
 Województwo Kujawsko-Pomorskie
 Strona główna
 O województwie
 Sejmik Województwa
   - Statut Województwa
   - Radni
   - Komisje
   - Kluby
   - Uchwały
   - Informacje o pracy
 Zarząd Województwa
 Urząd Marszałkowski
 Publikacje
 Zamówienia publiczne

Uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Uchwała Nr 789/2002

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 29 kwietnia 2002 r.

 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego za 2001 r.

 

Na podstawie art. 18 pkt 9 i 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa      (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.   o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego za rok 2001 i przeprowadzonej dyskusji udziela się absolutorium Zarządowi Województwa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Powrót do listy uchwał