ZADANIA ZLECONE

 

W 2003 r. na realizację zadań zleconych planuje się wydatkować kwotę 53.457.022 zł.

Zadania zlecone w 2003 r. planuje się finansować z trzech źródeł, tj. przyznanych dotacji z budżetu państwa w wysokości 47.737.022 zł, pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.420.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 300.000 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

-         zadania bieżące                  – 30.585.622 zł,

-         zadania inwestycyjne          – 22.871.400 zł.

Planowane wydatki na zadania zlecone stanowią 21,12 % planowanych wydatków ogółem.

 

ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA

 

W 2003 r. na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa planuje się wydatkować kwotę 47.737.022 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano wydatki w wysokości 30.285.622 zł, a na inwestycyjne 17.451.400 zł.

Planowane wydatkowanie kwoty 47.737.022 zł w 2003 r. w poszczególnych działach i na poszczególne zadania przedstawiono poniżej.

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                             20.416.400 zł

 

Wydatki na zadania zlecone objęte tym działem stanowią 8,06 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

W 2003 r. na realizację zadań zleconych w tym dziale przeznaczono kwotę 20.416.400 zł, z tego na zadania bieżące 2.965.000 zł, a na inwestycyjne 17.451.400 zł.

 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa                                                                                                        582.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 582.000 zł.

Kwota wydatków na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa została zaplanowana w wysokości zaplanowanej na ten cel dotacji z budżetu państwa i w formie dotacji przedmiotowej przeznaczona zostanie dla Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy na realizację następujących zadań:

-         analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo – rolnych,

-         monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,

-         aktualizację lub odnowienie map glebowo-rolniczych dla obszaru województwa.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                      5.983.000 zł

 

Na realizację zadania zleconego związanego z budową i utrzymaniem melioracji wodnych przeznaczono z budżetu państwa  środki w kwocie 5.983.000 zł.

Kwota wydatków na realizację zadań zleconych realizowanych w tym rozdziale została określona w wysokości wstępnie przyznanej Województwu na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie wydatków  związanych z budową i utrzymaniem urządzeń  melioracji wodnych. Zadania te  wykonywane są przez Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Planowane na 2003 r. środki finansowe planuje się przeznaczyć na: wydatki bieżące, remontowe i inwestycyjne.

Na wydatki bieżące planuje się w 2003 r. kwotę 2.383.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów związanych z:

-         konserwacją rzek i kanałów,

-         konserwacją i utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych,

-         realizacją obiektów małej retencji,

-         przygotowaniem remontów i inwestycji do realizacji,

-         remontami stacji pomp, zbiorników retencyjnych i urządzeń hydrotechnicznych.

Z budżetu państwa na wydatki bieżące i remonty Województwu przyznano dotację w wysokości 2.383.000 zł.

Na inwestycje związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w 2003 r. planuje się przeznaczyć kwotę 3.600.000 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Kwotę tę planuje się przeznaczyć na inwestycje dotyczące:

-         melioracji gruntów rolnych,

-         melioracji gruntów ornych,

-         melioracji użytków zielonych,

-         regulacji rzek,

-         budowli retencyjnych,

-         zagospodarowania pomelioracyjnego łąk,

oraz na inne wydatki stanowiące koszty inwestycji, takie jak: odszkodowania, prace projektowe, badawcze, opinie i ekspertyzy.

 

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych               13.851.400 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 13.851.400 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Rozwoju Wsi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. przyznano środki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi i naprawy w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz częściowo na ich modernizację.

Zaplanowane na 2003 r. środki w kwocie 13.517.400 zł umożliwią zrealizowanie 10 zadań w zakresie napraw i odbudowy oraz 13 zadań w zakresie modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Pozostała kwota w wysokości 334.000 zł zaplanowana została na realizację zadania pn. „Program dla Odry 2006”, którego celem jest retencjonowanie wód zlewni rzeki Noteć.

Zaplanowana kwota dotacji wynika z wieloletniego programu ujętego w budżecie państwa.

Powyższe zadania będzie realizował Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                 22.306.000 zł

 

Zadania zlecone objęte tym działem stanowią 8,81 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.

Realizacja zadania następuje w:

 

rozdziale 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe   22.306.000 zł

 

Na 2003 r. na dopłaty do biletów zaplanowano wydatki w kwocie 22.306.000 zł.

Powyższe środki zaplanowane na 2003 r. z przeznaczeniem na dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych obejmują potrzeby zgłoszone przez przewoźników na 2003 r., z którymi samorząd województwa podpisał umowy odnośnie zasad przekazywania dopłat z tytułu realizacji ww. ulg, tj. PKS w Brodnicy S.A., PKS Sp. z o.o. w Bydgoszczy, PPKS w Inowrocławiu, PPKS w Grudziądzu, PPKS w Lipnie, PPKS w Toruniu, PPKS we Włocławku, Firma PEKAES s.c. w Szubinie, ZPH  „MATBUD” w Ludkowie, ZUT – Krzysztof Bet z Rzadkiej Woli, UG – Gminny Zakład Komunalny  w Żołędowie oraz ewentualne potrzeby przewoźników, którzy wystąpią z wnioskiem o finansowanie ulg ustawowych honorowanych na liniach regularnych.

Kwota wydatków na dopłaty dla przewoźników została określona w wysokości wstępnie przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                    185.000 zł

 

Zadania zlecone objęte tym działem stanowią 0,07 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)                                                                                        185.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zaplanowano wydatki w kwocie 185.000 zł.

Kwota wydatków na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych została określona w wysokości wstępnie przyznanej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację wykonania map topograficznych jako przedsięwzięcia wieloletniego, określonego w porozumieniu z dnia 4 czerwca 1999 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Głównym Geodetą Kraju.

Dla realizacji zadań z zakresu zakładania baz danych Krajowego Systemu Informacji  o Terenie w dniu 25 lutego 2000 r. zostało zawarte porozumienie Marszałka Województwa z Głównym Geodetą Kraju w sprawie utworzenia Topograficznej Bazy Danych dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                           4.829.622 zł

 

Zadania zlecone objęte tym działem stanowią 1,90 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań objętych tym działem zaplanowano kwotę 4.829.622 zł. Kwota ta nie została wstępnie określona przez Wojewodę. Natomiast w celu umożliwienia realizowania zadania związanego z odbywaniem staży medycznych i uzyskiwaniem specjalizacji medycznych od 1 stycznia 2003 r. określono plan dochodów i wydatków na ten cel w wysokości dotacji przyznanej w 2002 r.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne                             4.829.622 zł

 

Planowane na 2003 r. wydatki na finansowanie kosztów odbycia staży lekarzy i pielęgniarek i uzyskiwaniem specjalizacji medycznych w kwocie 4.829.622 zł określono na poziomie przyznanej dotacji na ten cel w 2002 r.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na organizację i pokrycie kosztów odbywania staży podyplomowych osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Stażyści odbywają staże w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej na podstawie zawartych z nimi umów. Na prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych Marszałek Województwa zawiera umowy z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

 

ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z DOTACJI Z FUNDUSZY CELOWYCH

 

W 2003 r. na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji z funduszy celowych planuje się wydatkować kwotę 5.420.000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na zadania inwestycyjne.

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                               5.420.000 zł

 

Zadania zlecone finansowane z dotacji z funduszy celowych objęte tym działem stanowią 2,14 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                      5.420.000 zł

 

Na realizację zadania zleconego związanego z budową i utrzymaniem melioracji wodnych planuje się przeznaczyć środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki w wysokości 5.420.000 zł. Planowane wydatki przeznaczone zostaną na sfinansowanie kosztów dotyczących zadań inwestycyjnych dotyczących:

-         melioracji gruntów rolnych,

-         melioracji gruntów ornych,

-         melioracji użytków zielonych,

-         regulacji rzek,

-         budowli retencyjnych,

-         zagospodarowania pomelioracyjnego łąk.

Zadania realizowane będą przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WOJEWÓDZTWA

 

W 2003 r. na realizację zadań zleconych finansowanych ze środków własnych Województwa planuje się wydatkować kwotę 300.000 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na zadania bieżące – remontowe.

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                  300.000 zł

 

Zadania zlecone finansowane ze środków własnych Województwa objęte tym działem stanowią 0,12 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                          300.000 zł

 

Na realizację zadań zleconych związanych z utrzymaniem melioracji wodnych planuje się przeznaczyć środki własne Województwa w wysokości 300.000 zł z przeznaczeniem na konserwację i remonty urządzeń melioracji wodnych.

Zadania realizowane będą przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

 

 

 

ZADANIA POWIERZONE

 

W 2003 r. na realizację zadań powierzonych planuje się wydatkować kwotę  4.822.900 zł.

Wydatkowane środków nastąpi w formie dotacji w następujących działach:

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                   4.173.000 zł

 

Zadania powierzone objęte tym działem stanowią 1,64 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.

 

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa                                             4.173.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadania w tym rozdziale pn. „Rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego” zaplanowano wydatki w kwocie 4.173.000 zł.

Wydatki planowane w poszczególnych latach są zgodne z harmonogramem finansowym realizacji zadania określonym w Kontrakcie wojewódzkim.

Z powyższych środków planuje się budowę terminala pasażerskiego spełniającego normy międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa oraz przepustowości dla obecnych i przewidzianych do roku 2020 potoków ruchu pasażerskiego. Realizacja zadania polegać będzie na przekazaniu dotacji dla Inwestora, którym jest Port Lotniczy w Bydgoszczy S.A.

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA                                          

                       DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                              649.900 zł

 

Zadania powierzone objęte tym działem stanowią 0,25 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.

 

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki                            100.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem dla Opery „Nova” w Bydgoszczy na organizację Dziesiątego Jubileuszowego Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

 

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                      360.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł z przeznaczeniem dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. W ramach tych środków zaplanowano na 2003 r. organizację XIII Międzynarodowego Festiwalu i Kongresu „Musica Antiqua Europae Orientalis” pod hasłem Muzyka wobec sacrum w kulturze świata zachodniego i wschodniego.

 

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych                        25.000 

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem dla Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu, na organizację IV Międzynarodowego Triennale Grafiki pn. „Kolor w grafice” oraz V Biennale Małych Form Malarskich.

 

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                         123.400 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 123.400 zł z przeznaczeniem dla:

 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy zaplanowano wydatki na zadania objęte mecenatem państwa w kwocie 55.200 zł. W ramach tych środków planuje się wydanie obszernej, bogato ilustrowanej książki poświęconej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz katalogu rękopisów pt. „Dokumenty i listy królewskie ze zbioru Kazimierza Kierskiego”.

 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu     

Dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaplanowano wydatki na zadania objęte mecenatem państwa w kwocie 68.200 zł. W ramach tych środków planuje się wydanie książek pt. „Inkunabuły WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”,  „Informator WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” oraz rocznika pt. „Folia Toruniensia”.

 

 

 

Rozdział 92118 – Muzea                                                                                41.500 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych mecenatem państwa w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 41.500 zł z przeznaczeniem dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na przeprowadzenie badań Działu Etnograficzno-Historycznego Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie, zorganizowanie wystawy pn. „Ludowe malarstwo na szkle w Polsce” oraz zakup kolekcji mebli i sprzętów domowych do wyposażenia chałupy i zagrody o proweniencji „olęderskiej”.