Wydatki budżetu Województwa

w 2003 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

 

Działy

Wyszczególnienie

Wydatki

w tys. zł

Struktura

w %

010

Rolnictwo i łowiectwo

27 900,3

        11,02

150

Przetwórstwo przemysłowe

19 296,0

7,63

600

Transport i łączność

92 214,4

36,44

630

Turystyka

150,0

0,06

700

Gospodarka mieszkaniowa

200,0

0,08

710

Działalność usługowa

3 185,0

1,26

750

Administracja publiczna

13 576,0

5,36

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300,0

0,12

757

Obsługa długu publicznego

3 750,0

1,48

758

Różne rozliczenia

2 812,8

1,11

801

Oświata i wychowanie

21 723,6

8,58

803

Szkolnictwo wyższe

387,2

0,15

851

Ochrona zdrowia

18 928,6

7,48

853

Opieka społeczna

4 529,0

1,79

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 936,1

1,16

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 374,0

0,54

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

38 831,9

15,34

926

Kultura fizyczna i sport

1 000,0

0,40

 

Ogółem

253 094,9

100,00