Dochody budżetu Województwa

w 2003 roku

wg źródeł pochodzenia

 

Lp. Wyszczególnienie Wydatki

w tys. zł

Struktura

w %

1

Dochody własne

5 471,9

2,20

2

Udziały w podatkach dochodowych

26 478,7

10,64

3

Subwencja ogólna

81 023,8

32,57

4

Dotacje celowe z budżetu państwa

126 172,2

50,71

5

Dotacje celowe z funduszy celowych

6 794,0

2,73

6

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego

1 936,4

0,78

7

Pozostałe dotacje z innych  źródeł 1

917,9

0,37

 

Ogółem

248 794,9

100,00

 

1         Pozostałe dotacje –               

z tego z:

-    Unia Europejska –                                            68.000 zł

-  Środki z MENiS –                                              200.000 zł

-    Dotacje z Ministerstwa Kultury –                  649.900 zł