Dochody budżetu Województwa
w 2003 roku

wg działów klasyfikacji budżetowej

 

 

 

 

 

Działy

Wyszczególnienie

Dochody

w tys. zł

Struktura

 w %

010

Rolnictwo i łowiectwo

25 891,1

10,41

150

Przetwórstwo przemysłowe

16 695,9

6,71

600

Transport i łączność

55 660,3

22,37

700

Gospodarka mieszkaniowa

4 341,6

1,75

710

Działalność usługowa

185,7

0,07

750

Administracja publiczna

77 ,0

0,03

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych .....

26 938,7

10,83

758

Różne rozliczenia

81 383,8

32,71

801

Oświata i wychowanie

726,3

0,29

851

Ochrona zdrowia

16 036,1

6,45

853

Opieka społeczna

3 693,3

1,48

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

21,5

0,01

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 374,0

0,55

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 769,6

6,34

 

Ogółem

248 794,9

100,00