WYDATKI

 

 

 

W budżecie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2003 r. zaplanowano wydatki w wysokości  253.094.904 zł.

Z kwoty planowanych na 2003 r. wydatków przeznacza się na realizację:

-         zadań własnych kwotę 194.814.982 zł,

-         zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  kwotę 53.457.022 zł, 

-         zadań powierzonych kwotę  4.822.900 zł.

 

Wydatki na zadania własne stanowią 76,97 % ogółu wydatków planowanych na 2003 r., wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią 21,12 % ogółu wydatków planowanych na 2003 r., natomiast wydatki na zadania powierzone stanowią 1,91 % ogółu wydatków planowanych na 2003 r.

 

W realizacji powyższych zadań zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na:

-         zadania majątkowe w wysokości          74.509.960 zł,

-         zadania remontowe w wysokości            7.741.986 zł,

i inne zadania bieżące w wysokości                         170.842.958 zł.

 

   

 

 

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                        27.900.300 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 11,02 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań w tym dziale przeznacza się kwotę 27.900.300 zł.

W ramach tego działu finansowane są zadania własne i zlecone. Na zadania własne z zakresu rolnictwa planuje się wydatkować w 2003 r. kwotę 1.763.900 zł, natomiast na zadania zlecone 26.136.400 zł.

 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na

potrzeby rolnictwa                                                                582.000 zł

Na realizację prac geodezyjno – urządzeniowych w 2003 r. planuje się wydatki w kwocie  582.000 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału, z zakresu analizy zmian w strukturze agrarnej, programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów należą do zadań zleconych finansowanych w całości z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa i opisane są na stronie  146  niniejszej informacji.

           

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych               1.500.000 zł

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale na 2003 r. w kwocie 1.500.000 zł przeznaczone są na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

Zadanie to w pełni finansowane jest ze środków własnych województwa.

 

Rozdział 01008 – Melioracje wodne                                                    11.703.000 zł

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 11.703.000 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane są zadania z zakresu:

-         konserwacji rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych,

-         realizacji obiektów małej retencji,

-         inwestycji dotyczących melioracji gruntów rolnych, ornych, użytków zielonych,

-         inwestycji związanych z regulacją rzek,

-         inwestycji dotyczących budowli retencyjnych,

które należą do zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa, ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych województwa. Opisane są one na stronach 147 i 150 niniejszej informacji.


Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

Do podstawowych zadań realizowanych przez Jednostkę należy w szczególności:

-         utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,

-         budowa, odbudowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń wodnych,

-         pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji melioracji wodnych szczegółowych, wykonywanych na koszt Państwa,

-         ochrona przed powodzią i usuwanie jej skutków,

-         utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych,

-         prowadzenie ewidencji urządzeń melioracyjnych, w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach,

-         opiniowanie wniosków spółek wodnych o przyznanie dotacji oraz kontrola wykonania zadań objętych dotacją i prawidłowości jej rozliczenia,

-         udzielanie pomocy spółkom wodnym w zakresie przewidzianym w ustawie – Prawo wodne,

-         wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa.

W 2003 r. na pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Jednostki zaplanowano w budżecie województwa wydatki w kwocie 3.000.000 zł.

Na świadczenia pracownicze w 2003 r. zaplanowano wydatki w kwocie 2.691.677 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 308.323 zł.

 

Rozdział 01009 – Spółki wodne                                                                  200.000 zł

Planowaną na 2003 r. kwotę wydatków w wysokości 200.000 zł przeznacza się dla Spółek Wodnych na dofinansowanie następujących zadań:

-         wykonanie (budowę, przebudowę lub odbudowę) inwestycji obejmujących urządzenia melioracji wodnych szczegółowych,

-         wykonanie konserwacji urządzeń wodnych,

Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez Spółki Wodne pochodzą ze środków własnych Województwa.

 

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                13.851.400 zł

Na realizację zadań w ramach rozdziału w 2003 r. zaplanowano kwotę 13.851.400 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału, tj. usuwanie skutków klęsk żywiołowych należą do zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i szczegółowo opisane są na stronie  148  niniejszej informacji.

 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność                                                     63.900 zł

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę 63.900 zł.

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć odpowiednio na:

-         „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmian” – badanie i ocena

       odmian roślin uprawnych                                                           50.000 zł,

-         organizację dożynek kujawsko – pomorskich                             13.900 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych i finansowane są ze środków własnych Województwa.

 

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                19.295.945 

Zadania objęte tym działem stanowią 7,63 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań w tym dziale przeznacza się kwotę  19.295.945 zł.

W ramach tego działu finansowane są zadania własne.

Realizacja zadań następuje tylko w:

 

rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości                                   19.295.945 zł

Ze środków planowanych na realizację  zadań z zakresu przedsiębiorczości realizowane będą następujące programy.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu –

Centrum Transferu Technologicznego                                                  1.500.000 zł

W budżecie na 2003 r. na realizację zadania związanego z utworzeniem Centrum Transferu Technologicznego zaplanowano kwotę 1.500.000 zł.  Wykonanie tego zadania własnego polegać będzie na zakupie akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu realizującej to przedsięwzięcie.

 

Budowa Społeczeństwa Informacyjnego                                             4.015.000 zł

Realizacja zadania związanego z Budową Społeczeństwa Informacyjnego została rozpoczęta w 2002 r.  W celu realizacji zadania w 2002 r. Województwo utworzyło Spółkę pod nazwą Kujawsko – Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o.

W 2003 r. na realizację tego zadania własnego planuje się przeznaczyć kwotę 4.015.000 zł, z przeznaczeniem na dokapitalizowanie utworzonej Spółki, z czego kwota 3.815.000 zł ujęta jest w Kontrakcie wojewódzkim. 

Zadanie finansowane jest w kwocie 2.915.000 zł z dotacji z budżetu państwa, a w kwocie 1.100.000 zł ze środków własnych województwa.

 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Program ten jest realizowany przez Wojewódzki Urząd pracy w Toruniu  w oparciu o procedury określone w postanowieniach umowy Kredytowej nr 7013-0 POL z dnia 25 lipca 2000 r. zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Waszyngtonie. Podstawą uruchomienia Programu na terenie województwa jest Porozumienie o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko – Pomorskim zawarte w dniu 20 września 2000 r. w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Kujawsko - Pomorskim dotyczące programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich.

Samorząd województwa będzie realizował w 2003 r. następujące zadania w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich:

 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B1           11.900.945 zł

Na realizację powyższego programu zaplanowano w 2003 r. wydatki w kwocie 11.900.945 zł. Program Przekwalifikowań / Reorientacji (komponent B1) zakłada pomoc bezrobotnym oraz znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej mieszkańcom obszarów wiejskich w podniesieniu własnych kwalifikacji, pomoc w znalezieniu zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy, wspieranie przedsiębiorczości w celu tworzenia nowych miejsc pracy, ułatwianie i promocję napływu kapitału na tereny wiejskie oraz wspieranie rozwoju regionów słabiej zaawansowanych gospodarczo.

Usługi realizowane w 2003 r. w ramach komponentu B1 będą obejmowały:

-         centra wspierania przedsiębiorczości,

-         szkolenia zawodowe i przekwalifikowania,

-         usługi związane z zatrudnieniem,

-         inkubatory przedsiębiorczości,

-         programy okresowego zatrudniania,

-         usługi planowania rozwoju lokalnego.

 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – komponent A                1.880.000 zł

Na realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich komponent A (Mikropożyczki) zaplanowano w 2003 r. wydatki w kwocie 1.880.000 zł.

Koordynatorem na szczeblu centralnym jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który w porozumieniu z Wojewódzkim Biurem Wdrażania Programu w województwie prowadzi procedurę wyboru realizatorów usług, których zadaniem będzie udzielanie dotacji oraz pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Celem komponentu jest wsparcie mieszkańców obszarów wiejskich w tworzeniu miejsc pracy w małych przedsiębiorstwach, a także w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                92.214.446 zł

Zadania objęte tym działem stanowią 36,44 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań w tym dziale przeznacza się kwotę 92.214.446 zł.

 W ramach tego działu finansowane są zadania własne, zlecone i powierzone. Na zadania własne z zakresu transportu i łączności planuje się wydatkować w 2003 r. kwotę 65.735.446 zł, na zadania zlecone  22.306.000 zł, natomiast na zadania powierzone  4.173.000 zł.

 

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe           27.507.560 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 27.507.560 zł.

Zadaniem pod nazwą regionalne przewozy pasażerskie objęte są kolejowe przewozy pasażerskie w granicach jednego województwa lub realizujące połączenia z sąsiednim województwem.

Z łącznej kwoty w wysokości 27.507.560 zł planowanej na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem przeznacza się odpowiednio na:

-         organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów

pasażerskich realizowanych przez przewoźnika, którym jest

PKP S.A. Zakład Przewozów Pasażerskich w Bydgoszczy                  -        18.685.000 zł,

-         zakup taboru kolejowego zgodnie z Umową Nr IG.I.2223-USD-13/2002

z dnia 18 października 2002 r. zawartą pomiędzy Województwem

Kujawsko – Pomorskim a Spółką Akcyjną Holding –

Pojazdy Szynowe PESA w Bydgoszczy                                                      -            8.822.560 zł,

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych.

 

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe     22.306.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 22.306.000 zł.

Powyższa kwota zaplanowana została w wysokości określonej na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału, tj. dopłaty dla przewoźników z tytułu realizowania przez nich ustawowych ulg przejazdowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych należą do zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i szczegółowo opisane są na stronie  148  niniejszej informacji.

 

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie                                38.227.886 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie 38.227.886 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych wykonywanych  przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Planowane środki w tym rozdziale przeznacza się na:

- utrzymanie dróg wojewódzkich                                     30.927.886 zł,

w tym:

-         bieżące utrzymanie dróg - 10.064.900 zł,

-         remonty dróg -        6.924.986 zł,

-         inwestycje      - 13.938.000 zł.

- utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich             -            7.300.000 zł.

 

Na inwestycje drogowe planuje się przeznaczyć w 2003 r. środki w wysokości 13.938.000 zł, z których kwota 11.108.000 zł przeznaczona zostanie na inwestycje wynikające z Kontraktu wojewódzkiego, tj.:

-         przebudowę drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Tuchola – Świecie (dł. 23,841 km) – 8.690.000 zł,

-         przebudowę drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia (dł. 6,105 km) – 2.418.000 zł.

Pozostała kwota w wysokości 2.830.000 zł przeznaczona zostanie na inwestycje własne, tj.:

-         modernizację drogi nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin  m. Kowal (dł. 0,292 km) –        330.000 zł,

-         modernizację drogi nr 251 Kaliska – Inowrocław, odcinek  Pakość – Inowrocław (dł. 1,500 km) – 1.910.000 zł,

-         przebudowa drogi nr 251 Kaliska – Inowrocław, odcinek Pakość – Inowrocław, skrzyżowanie drogi krajowej nr 25 z drogą wojewódzką nr 251 (dł. 0,180 km) –                   410.000 zł,

-         przebudowa drogi nr 240 Chojnice – Świecie, opracowanie dokumentacji –     90.000 zł,

-         przebudowa drogi nr 251 Kaliska – Inowrocław, opracowanie dokumentacji – 90.000 zł.

 

Na utrzymanie Zarządu Dróg Wojewódzkich przeznacza się w budżecie województwa na  2003 r. kwotę  7.300.000 zł.

Środki te przeznacza się na:

-         świadczenia pracownicze – 6.384.100 zł,

-         pozostałe wydatki bieżące – 915.900 zł.

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zarządza drogami o łącznej długości 1.705,1 km, w ciągu których zlokalizowanych jest 86 obiektów mostowych.

Sieć drogowa wymaga systematycznego wykonywania zabiegów konserwacyjno – naprawczych.

Czynnikami, które powodują konieczność wykonywania na sieci drogowej określonych zadań w postaci cyklicznych okresowych remontów oraz robót inwestycyjnych są:

-         zużywanie się nawierzchni,

-         przyrost ruchu drogowego i jego obciążenie,

-         procesy starzenia się nawierzchni,

-         destrukcyjne oddziaływanie warunków atmosferycznych.

 

Zarządzeniem Nr 22/99 Dyrektora Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 1999 r. powołano przy Jednostce środek specjalny.

Dochodami środka specjalnego są:

-         opłaty pobierane za przeprawy promowe na drogach publicznych,

-         opłaty pobierane za przejazdy po drogach publicznych,

-         kary pieniężne za niedotrzymanie warunków określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Planowane w 2003 r. dochody w kwocie 200.000 zł w całości przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg.

 

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa                                            4.173.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 4.173.000 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału, tj. rozbudowa i modernizacja Portu Lotniczego w Bydgoszczy należą do zadań powierzonych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i szczegółowo opisane są na stronie 152 niniejszej informacji.

 

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA                                                                              150.000 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 0,06 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

Na realizacje zadań w zakresie turystyki  w 2003 roku planuje się wydatkować kwotę  150.000 zł. Planowane środki przeznacza się na:

-         dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczanych

      do sektora finansów publicznych           8.000 zł,

-          wydatki bieżące       142.000 zł.

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych i realizowane są przez Urząd Marszałkowski.                       

 

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     100.000 zł

 

Planowane wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki w 2003 roku w kwocie 100.000 zł.              

Planowane  środki zostaną przeznaczone na realizację następujących zadań:

-         promocję aktywną walorów turystycznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, poprzez przygotowanie wspólnych prezentacji na  targach turystycznych w kraju i za granicą, 

-         na realizację niekomercyjnych wydawnictw turystycznych o Województwie Kujawsko-Pomorskim m.in. „Informator turystyczny o Województwie Kujawsko-Pomorskim”,

-         na realizację wspólnych działań promocyjnych realizowanych wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną w ramach kampanii reklamowej dla Polski poprzez: wydawnictwa turystyczne, szkolenia, imprezy turystyczne o charakterze ogólnopolskim,

-         szkolenie kadry turystycznej w zakresie marketingu turystycznego,

-         na obsługę i organizację narad, seminariów turystycznych,

-         na zakup fachowej literatury, wydawnictw promocyjnych dotyczących turystyki,

-         na realizację imprez o zasięgu wojewódzkim, m.in.: obchody Światowych Dni Turystyki,

-         na nagrody rzeczowe i finansowe dla społecznych działaczy za szczególny wkład w rozwój turystyki, jej upowszechnianie oraz promocję przyznawane m.in. z okazji Światowego Dnia Turystyki.

W ramach zaplanowanych środków dofinansowane zostaną również zadania o charakterze ogólnopolskim i regionalnym, realizowane przez stowarzyszenia turystyczne z Województwa Kujawsko-Pomorskiego, między innymi:

-         projektowanie, wytyczanie nowych atrakcyjnych szlaków turystycznych oraz utrzymanie i ich promocja na terenie województwa,

-         organizacja imprez turystycznych o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym, których celem jest: promocja turystyki aktywnej i walorów turystycznych województwa.

Są to imprezy o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Imprezy wzbogacają ofertę turystyczną i uatrakcyjniają produkt turystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Realizacja powyższych zadań odbywać się będzie poprzez zlecanie wykonywania zadań lub poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia lub fundacje.

 

Rozdział 63095 – Pozostała działalność                                                     50.000 zł

 

W 2003 roku na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki  w kwocie 50.000 zł. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na pozostałe zadania w zakresie turystyki, tj.:

-         organizację szkoleń, seminariów turystycznych,

-         wydawnictwa promujące walory turystyczne Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kraju i zagranicą,

-         wprowadzenie informacji o turystyce w Województwie Kujawsko-Pomorskim do sieci internetowej i jej aktualizacja,

-         współpracę z Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej działającymi w krajach europejskich.

 

 

 

 

 

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA                              200.000 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 0,08 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań w tym dziale przeznaczono kwotę w wysokości 200.000 zł.

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych.

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami              200.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 200.000  zł.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:

-         wydatki związane z kosztami dozoru budynków będących w zasobie nieruchomości województwa,

-         wydatki materialne związane z gospodarowaniem mieniem, tj. opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, koszty szacowania wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ogłoszeń prasowych,

-         wydatki związane z dostarczeniem mediów do obiektów będących w zasobie nieruchomości województwa, tj. od czasu ich pozyskania do zasobu do czasu ich zagospodarowania.

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                3.185.000 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 1,26 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań w tym dziale przeznacza się kwotę 3.185.000 zł.

W ramach tego działu finansowane są zadania własne i zlecone. Na zadania własne z zakresu działalności usługowej planuje się wydatkować w 2003 r. kwotę 3.000.000 zł, natomiast na zadania zlecone kwotę 185.000 zł.

 

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego                         3.000.000 zł

 

W 2003 r. na realizację zadań w tym rozdziale planuje się wydatkować kwotę 3.000.000 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych wykonywanych przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego  we Włocławku.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych na 2003 r. dla Jednostki wydatki na świadczenia pracownicze stanowią kwotę 2.803.300 zł.

Pozostałe planowane na 2003 r. wydatki bieżące stanowią kwotę 196.700 zł.

 

Do podstawowych zadań realizowanych przez Jednostkę zalicza się:

-         opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego województwa,

-         wykonywanie opracowań wynikających z celów zagospodarowania przestrzennego,

-         przygotowywanie wniosków i opinii dotyczących planów miejscowych zgodnie z kompetencjami Samorządu Województwa,

-         opracowywanie programów operacyjnych wynikających ze strategii rozwoju województwa,

-         stały monitoring realizacji celów wynikających ze strategii województwa,

-         stała współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi w zakresie dotyczącym gospodarki przestrzennej,

-         wykonywanie tematycznych opracowań studialnych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym na rzecz Samorządu Województwa.

 

Uchwałą Nr 432/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. przy Jednostce został utworzony środek specjalny.

Stan środków pieniężnych na początek i koniec okresu sprawozdawczego planuje się  w wysokości 111 zł.

Planowane do uzyskania w ramach środka specjalnego dochody pochodzić będą z:

-         opracowań z zakresu miejscowego planowania przestrzennego,

-         opracowań strategii rozwoju gmin i powiatów,

-          doradztwa dla samorządów gminnych i powiatowych z zakresu planowania przestrzennego,

-         udostępniania danych i materiałów z zasobów archiwalnych,

-         opracowań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska,

-         ze świadczenia usług technicznych związanych z odtwarzaniem dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego.

Zaplanowane w 2003 r. dochody środka specjalnego w kwocie 184.700 zł w całości przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących.

 

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  185.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 185.000 zł.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału z zakresu udostępniania i aktualizacji materiałów geodezyjnych niezbędnych przy wykonywaniu robót geodezyjnych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego oraz prowadzenia i utrzymywania zasobu geodezyjnego i kartograficznego należą do zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i szczegółowo opisane są na stronie  149  niniejszej informacji.

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                         13.576.000 

 

Zadania objęte tym działem stanowią  5,36 % planowanych na 2003 r. wydatków ogółem i swoim zakresem należą w całości do zadań własnych województwa.

Ze środków zaplanowanych w budżecie województwa na 2003 r.  finansowane będą:

- świadczenia pracownicze w kwocie    8.980.350 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie    4.155.650 zł,

- wydatki na zakup usług remontowych w kwocie       200.000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł.

 

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw                       1.486.000 zł

 

Na wydatki związane z utrzymaniem sejmiku województwa zaplanowano w 2003 r. środki w wysokości 1.486.000 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatków finansowane będą wydatki bieżące, związane z funkcjonowaniem Sejmiku, diety radnych i bieżące koszty obsługi radnych i Sejmiku.

 

 

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie                                         11.345.000 zł

 

Wydatki na utrzymanie Urzędu Marszałkowskiego w 2003 r. zaplanowane zostały w kwocie 11.000.000 zł.

Z planowanej kwoty finansowane będą:               

- świadczenia pracownicze w kwocie    8.980.350  zł,

- wydatki bieżące w kwocie   2.019.650  zł.

W rozdziale tym zaplanowane także:

- wydatki na zakupy usług remontowych w kwocie       130.000 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 215.000 zł.

Zaplanowana kwota 130.000 zł  na usługi remontowe przeznaczana jest na opłacenie kosztów konserwacji i naprawy środków transportu, remontu urządzeń i sprzętu, a także remont pomieszczeń biurowych.

Środki na wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2003 r. w kwocie 215.000 zł zostaną przeznaczone na zakup komputerów i oprogramowania oraz technicznego sprzętu biurowego.

 

Przy Urzędzie Marszałkowskim funkcjonują następujące środki specjalne:

-         „Profilaktyka”,

-         „Odszkodowania”,

-         „Promocja Województwa”.

Środki pieniężne gromadzone w formie środków specjalnych pod nazwą „Profilaktyka” przeznaczone są na wsparcie realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym finansowania wydatków związanych z działalnością akcji p.n. „Niebieska Linia”, z przeciwdziałaniem narkomanii i innym uzależnieniom, a w szczególności na działalność wydawniczą, konferencyjno-szkoleniową i promocję powyższych Programów.

W 2003 roku w ramach powyższych środków planuje się przychody i wydatki w wysokości 57.000 zł.

 

Środki specjalne „Odszkodowania” zostały powołane w celu umożliwienia gromadzenia wpłat z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z remontem lub odtworzeniem utraconego lub uszkodzonego mienia.

W projekcie budżetu na 2003 r. zaplanowano wydatki w ramach niniejszych środków specjalnych w kwocie 190 zł.

 

W projekcie budżetu na 2003 r. zaplanowano wydatki środków specjalnych „Promocja Województwa” w kwocie 2.000 zł. Stanowią one kwotę pozostającą do wykorzystania w 2003 r. 

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                  745.000 zł

 

Na wydatki związane z realizacją zadań w tym rozdziale w 2003 r. zaplanowano środki w wysokości 745.000 zł.

W ramach zaplanowanej kwoty realizowane będą:

 

I.  Promocja województwa                                                                         200.000 zł

 

Na realizowanie powyższego zadania zaplanowane zostały w 2003 r. wydatki w kwocie 200.000 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na:

Współpraca międzynarodowa

W 2003 roku będą kontynuowane zadania związane z realizacją porozumień międzynarodowych oraz podpisanych listów intencyjnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Planuje się również przyjęcie delegacji zagranicznych w Województwie oraz zorganizowanie wyjazdów delegacji oficjalnych do krajów, z którymi Województwo współpracuje w realizacji programów międzynarodowych.

 

Udział w Targach „Grüne Woche”         

W 2003 roku Województwo Kujawsko-Pomorskie po raz piąty zorganizuje stoisko regionalne na targach „Zielony Tydzień”.

Międzynarodowe Targi „Zielony Tydzień” to jedna z najważniejszych wystaw poświęconych gospodarce żywnościowej, rolnictwu i ogrodnictwu. Województwo przewiduje organizację ekspozycji wojewódzkiej na powierzchni około 80 m2 z udziałem różnych firm z województwa.

W ramach realizacji zadania z budżetu województwa pokryte zostaną koszty wykupu powierzchni na Targach.

 

Promocja regionu – materiały promocyjne

W 2003 roku planuje się działania promocyjne polegające na umieszczaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych o województwie w różnych wydawnictwach, publikacjach i gazetach.

 

EKSPANSJA – konkurs dla małych i średnich firm

W 2003 r. zostanie zorganizowana X edycja konkursu EKSPANSJA. Podstawowym celem konkursu jest kreowanie pozytywnego wizerunku małej i średniej prywatnej przedsiębiorczości, wyróżnienie najlepszych firm w naszym regionie i promowanie tych, którzy osiągnęli sukces w biznesie.

 

Targi turystyczne TOUR-EXPO

W 2003 roku planuje się organizację stoiska regionalnego na targach turystycznych w Toruniu, na które zostaną również zaproszone regiony z którymi województwo podpisało porozumienie o współpracy międzyregionalnej.

„Rok z Kujawsko-Pomorskim” w Düsseldorfie

W 2003 roku Województwo planuje przy współudziale Wojewódzkiego Biura Reprezentacji w Düsseldorfie oraz Instytutu Polskiego w Düsseldorfie organizację cyklu imprez promocyjnych, na których zaprezentowane zostaną na szerszą skalę możliwości inwestycyjne  województwa. Prezentacja dotyczyć będzie walorów kulturowych (występy zespołów, rękodzieło artystyczne, rzemiosło), turystycznych, krajobrazowych, gospodarczych naszego regionu.

Przygotowany zostanie kalendarz imprez promujących Województwo. Jedną z nich będzie „Dzień Europy” organizowany w maju, w której bierze udział większość krajów europejskich.

 

„Rok Polski” w Szwecji

Rok 2003 z inicjatywy Ministra Spraw Zagranicznych ogłoszono „Rokiem Szweckim  w polskiej polityce zagranicznej – Polska – Szwecja 2003”. W związku z tym planuje się organizację regionalnej imprezy promocyjnej zorganizowanej łącznie z miastami regionu.

 

Integracja Europejska

W ramach realizacji „Programu przygotowania Województwa Kujawsko – Pomorskiego do członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, w 2003 roku planuje się uroczystości związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Uroczystości będą obchodzone jesienią 2003 roku i będą miały charakter festynu, który odbędzie się w największych miastach województwa.

Ponadto planuje się współorganizację konferencji poświeconych tematyce o Unii Europejskiej i integracji Polski z Unią Europejską.

 

II.  Utrzymanie Biura w Düsseldorfie            75.000 zł

Na realizację powyższego zadania zostały zaplanowane w 2003 r. wydatki w kwocie     75.000 zł.

Województwo Kujawsko – Pomorskie realizując Uchwałę Sejmiku, w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych, powołało w 2000 r. Biuro Informacji i Reprezentacji Handlowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Düsseldorfie w Niemczech.

Od 2003 r. zmianie ulegnie zakres działalności Biura. Firmy z terenu województwa w zakresie przedsięwzięć gospodarczych będą mogły współpracować  bezpośrednio z firmą Metalcoop GmbH jako pośrednikiem handlowym.  Województwo Kujawsko-Pomorskie utrzymuje Biuro Reprezentacji Województwa, którego zakres zadań będzie obejmował:

-         promocję regionu,

-         reprezentację na spotkaniach z przedstawicielami miasta i regionu,

-         kontakty z przedstawicielami gospodarczymi.

 

III. Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich          50.000 zł

Wydatki zaplanowane na 2003 r. w kwocie 50.000 zł stanowią koszt przystąpienia Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich.

 

IV. Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Regionów               60.000 zł

W 2001 r Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Uchwałę Nr 655/2001
z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko – Pomorskiego
do Zgromadzenia Regionów Europy.

Wydatki zaplanowane na 2003 rok stanowią  koszt składki członkowskiej.

 

V. Utrzymanie Biura w Brukseli       200.000 zł

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą Nr 850/2002 z dnia 7 października 2002 r. w sprawie wyrażenia woli powołania Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli wyraził wolę powołania takiego Biura.

Biuro Województwa w Brukseli będzie pełniło funkcje reprezentacyjną, informacyjną i promującą region kujawsko-pomorski.

 

VI. Wykonanie insygniów         25.000 zł

Wydatki zaplanowane  w budżecie na 2003 rok przeznaczone zostaną na sfinansowanie szarfy do Sztandaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na jej powierzchni zostaną umieszczone wyobrażenia herbów wszystkich powiatów wchodzących w skład Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wykonanie szarfy zakończy tworzenie zespołu insygniów Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

VII.  Nagrody Kapituły Marszałka Województwa         85.000 zł

W 2000 r. powołano Kapitułę Marszałka Województwa rozpatrującą wnioski o nagrody Marszałka Województwa za szczególne osiągnięcia mające istotne znaczenie dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sferze gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej jako organ doradczy i opiniodawczy Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W 2003 r. na nagrody Kapituły  Marszałka Województwa zaplanowano środki  w wysokości 85.000 zł.

 

VIII. Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań                         50.000 zł

Planowane wydatki w 2003 r. w kwocie 50.000 zł przeznaczone zostaną na finansowanie kosztów organizacji uroczystości jubileuszowych, spotkań i wizyt okolicznościowych organizowanych przez Samorząd Województwa.

 

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                         300.000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane na 2003 r. wydatki na realizacje zadania związanego z bezpieczeństwem publicznym stanowią 0,12 % planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych ogółem.

Planowana kwota w wysokości 300.000 zł przeznaczona zostanie na zakupy inwestycyjne dla Policji.

 

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                     3.750.000 

Planowane na 2003 r. wydatki na realizację zadania związanego z obsługą długu stanowią          1,48  % planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych ogółem.

Planowana kwota w wysokości 3.570.000 zł przeznaczona zostanie na:

-         pokrycie odsetek naliczonych od zaciągniętych kredytów bankowych w 2000, 2001 i  2002 r. w wysokości 3.471.500 zł,

-         na pokrycie odsetek naliczonych od kredytu na rachunku bieżącym w wysokości   278.500 zł.

 

DZIAŁ  758 – RÓŻNE ROZLICZENIA                                                         2.812.798 zł

Planowane w budżecie województwa środki na rezerwy ogólne i celowe stanowią 1,11 % planowanych wydatków ogółem na 2003 r.

W budżecie proponuje się utworzyć:

1.      rezerwę ogólną w wysokości 1.622.789 zł, tj. 0,65 % wydatków ogółem z przeznaczeniem na pokrycie  wydatków, których nie można przewidzieć w chwili konstruowania projektu budżetu na 2003 r.,

2.      rezerwy celowe w wysokości 1.190.000 zł, tj. 0,47 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na:

      1/ modernizację Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w wysokości 300.000 zł (sposób wydatkowania środków na ten cel zostanie określony po zatwierdzeniu kosztorysu inwestycyjnego zadania),

     2/  zakup sprzętu drogowego w wysokości 890.000 zł.

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE                                              21.723.601 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 8,58 % planowanych na 2003 r. wydatków ogółem i stanowią w całości wydatki na zadania własne.

Na 2003 r. na zadania objęte tym działem planuje się kwotę 21.723.601 zł.

Planowane na 2003 r. wydatki w ramach oświaty i wychowania przeznaczone zostaną na:

-         utrzymanie bieżące szkół w kwocie 20.515.174 zł,

-         inwestycje w kwocie 880.000 zł, które wynikają z Kontraktu wojewódzkiego i wieloletniego programu rozwoju bazy sportowej,

-         nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych w kwocie 26.786 zł, która wyliczana jest w oparciu o planowany fundusz płac nauczycieli,

-         nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli innych jednostek oświatowych w kwocie 85.200 zł,

-         edukacja ponadprogramowa (konkursy uczniowskie) w kwocie 10.000 zł,                      

-         doskonalenie nauczycieli w kwocie 127.441 zł, tj. w kwocie naliczonej zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Karta Nauczyciela,

-         Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów w kwocie 79.000 zł, tj. zgodnie z wielkością planowanej wstępnie na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Opis wydatków w tym dziale przedstawiono wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe omówienie wydatków Jednostek przedstawiono w części „Charakterystyka placówek oświatowych” na stronach od 124 do 133.

 

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                1.226.251 zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie klas szkoły podstawowej  w trzech zespołach szkół specjalnych.

Wydatki na 2003 rok zaplanowano w kwocie 1.226.251 zł. Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku       634.731 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku        336.786 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju       254.734 zł.

 

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne                                                      357.644 zł

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie klas gimnazjalnych w  trzech zespołach szkół specjalnych.

Wydatki na 2003 rok zaplanowano w kwocie 357.644 zł. Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku       196.780 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku          99.489 zł,

- Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju          61.375 zł.

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                     5.734.385 

Na prowadzenie szkół zawodowych zaplanowane zostały w 2003 r. wydatki w kwocie         5.734.385  zł.

W ramach powyższej kwoty finansowane są:

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół w kwocie     5.334.385 zł,

-         wydatki na inwestycje w kwocie  400.000 zł

Zadania tego rozdziału realizowane są w 7 jednostkach. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

-         Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu 400.000 zł,

         w tym: wydatki na inwestycje   400.000  zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe im. M. Kopernika w Toruniu 1.840.309 zł,

-         Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu 892.591 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku 793.615 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku 239.422  zł,

-         Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu  905.975 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu 662.473 zł.

W Jednostkach tych realizowane są zadania z zakresu działalności szkół zawodowych medycznych.

 

Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli                             7.058.257 zł

W ramach tego rozdziału finansowane są  trzy kolegia nauczycielskie.

Na 2003 rok zaplanowano wydatki w kwocie 7.058.257 zł. Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu     2.423.850 zł,

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy     2.834.778 zł,

- Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku     1.799.629 zł.

 

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli              3.733.670 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 3.733.670 zł, w której mieszczą się:

-         wydatki na bieżące utrzymanie jednostek 3.606.229 zł,

-         wydatki na zadanie pn. „doskonalenie nauczycieli”      127.441 zł.

W ramach kwoty 3.606.229 zł realizowane są zadania w trzech centrach nauczycielskich, dla których wydatki zaplanowano odpowiednio:

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu        970.638 zł,

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy       1.346.384 zł,

- Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku       1.289.207 zł.

 

Doskonalenie nauczycieli   

W budżecie województwa na 2003 rok  zaplanowano wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  w kwocie 127.441 zł.

Powyższa kwota została zaplanowana zgodnie z art. 70 a. pkt 1  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z późn. zmianami) w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zgodnie z art. 70 a pkt 2 finansowaniem tym nie są objęte  publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne prowadzone przez samorząd województwa.

 

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne                                           3.412.408 zł

Na prowadzenie bibliotek pedagogicznych w ramach tego rozdziału zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 3.412.408 zł, w której mieszczą się:

-         wydatki na bieżące utrzymanie jednostek 2.932.408 zł,

-         wydatki na inwestycje objęte Kontraktem wojewódzkim              480.000 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowane są w dwóch placówkach, dla których wydatki zaplanowano odpowiednio:

- Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu           819.468 zł,

- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy     2.592.940 zł,

  w tym wydatki na inwestycję objętą Kontraktem wojewódzkim   480.000  zł.

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność       200.986 zł

Na realizacje zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 200.986 zł. W ramach tego rozdziału finansowane będą następujące zadania:

 

Nagrody z  tytułu Dnia Edukacji Narodowej

dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych                          26.786 zł

Z okazji Dnia Edukacji Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje w 2003 r. przeznaczyć kwotę 26.786 zł na nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla pracowników placówek oświatowych tego działu.

Środki finansowe przeznaczone są na nagrody dla nauczycieli w ramach ustawowego odpisu wynoszącego 20 % z 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli w 2003 roku.

 

Nagrody z  tytułu Dnia Edukacji Narodowej

dla nauczycieli innych jednostek oświatowych                                        85.200 zł

Na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli nie będących nauczycielami jednostek organizacyjnych samorządu województwa przeznaczono w budżecie na 2003 r. kwotę 85.200 zł.

 

Edukacja ponadprogramowa (konkursy uczniowskie)                            10.000 zł

W 2003 roku na realizację powyższego zadania zaplanowano kwotę 10.000 zł. 

Zaplanowane na 2003 r. środki finansowe zostaną przeznaczone na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z realizacją programów edukacyjnych, organizowanych konkursów uczniowskich i olimpiad na szczeblu wojewódzkim i wyższym.

 

 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

dla nauczycieli emerytów                                                                             79.000 zł

Na 2003 rok zaplanowano na ten cel kwotę 79.000 zł. Wydatki zaplanowane na 2003 rok finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa i zostały określone w wysokości przewidywanej dotacji z budżetu państwa na ten cel.

 

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE                                                        387.200 zł

Zadania objęte tym działem stanowią 0,15 % planowanych na 2003 r. wydatków ogółem i swoim zakresem należą w całości do zadań własnych województwa.

 

Rozdział 80395 – Pozostała działalność                                                   387.200 zł

W 2003 r. zaplanowano w niniejszym rozdziale wydatki w kwocie 387.200 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane lub współfinansowane będą  3 zadania tj.:

-         funkcjonowanie Oddziału Zamiejscowego we Włocławku Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy – w kwocie 287.000 zł,

-         organizacja zjazdów i sympozjów naukowych – w kwocie 30.000 zł,

-         stypendia dla studentów – w kwocie 70.200 zł.

 

Na współfinansowanie Wydziału Pielęgniarstwa w 2003 roku planuje się przeznaczyć środki w wysokości                                                             287.000 zl.

W 2003 r. na Wydziale Pielęgniarstwa kształcić się będą studenci I, II i III roku.

W 1999 roku Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyraził wolę utworzenia, na bazie Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku, Oddziału Zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Zawarto porozumienie z Akademią Medyczną w Bydgoszczy, w którym określono ramy współprowadzenia Oddziału Zamiejscowego Wydziału Pielęgniarstwa. Akademia Medyczna zapewnia kadrę dydaktyczną natomiast Samorząd Województwa zobowiązał się pokrywać koszty bieżącego utrzymania.

Na współfinansowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych zaplanowano na  2003 rok kwotę                                                               30.000 zł.

Na wydatki na stypendia dla studentów zaplanowano na 2003 r. kwotę 70.200 zł. Środki te planuje się przeznaczyć na udzielenie przez Województwo pomocy uzdolnionym studentom wyższych uczelni zamieszkałym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA                                                        18.928.622 zł

Zadania objęte tym działem stanowią 7,48 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

W 2003 r. na realizację zadań w tym dziale planuje się kwotę 18.928.622 zł.

W ramach tego działu finansowane są zadania własne i zlecone. Na realizację zadań własnych  z zakresu ochrony zdrowia planuje się wydatkować w 2003 r. kwotę 14.099.000 zł, natomiast na zadania zlecone  4.829.622 zł.

Na zadania bieżące zaplanowano wydatki w kwocie 7.728.622 zł, a na inwestycyjne  11.200.000 zł.

 

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne                                                        11.200.000 zł

Na 2003 r. na realizację zadania objętego tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 11.200.000 zł.

Planowaną kwotę wydatków przeznacza się:

1.      w wysokości 10.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szpitala Dziecięcego w Toruniu”  ujętego w Kontrakcie wojewódzkim jako inwestycja wieloletnia. W ramach realizacji powyższego zadania planuje się wyposażenie: oddziału szpitalnego dla dzieci, oddziału  ratownictwa medycznego z izbą przyjęć, oddziału diagnostyki.Inwestycja będąca byłą „inwestycją centralną” została przejęta przez Samorząd Województwa.

2.      w wysokości 1.200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego dostosowanie budynku Regionalnego Centrum Onkologii – Szpital im. prof. Łukaszczyka w Bydgoszczy do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Rozdział 85148 – Medycyna Pracy                                                        2.449.000 zł

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 2.449.000 zł.

W Województwie Kujawsko-Pomorskim zadania z zakresu medycyny pracy realizują trzy ośrodki medycyny pracy – samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej:

-         Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy,

-         Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu,

-         Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku.

Na wykonanie zadań z zakresu medycyny pracy zaplanowano w budżecie województwa na      2003 r. środki w ogólnej kwocie 2.449.000 zł, z tego:

-         z dotacji celowej z budżetu państwa           - 1.199.000 zł,

-         ze środków własnych województwa        - 1.250.000 zł.

Realizacja zadań obejmuje zakres określony w Ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Zadania realizowane w ramach tego rozdziału należą do zadań własnych.

 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                 400.000 zł

Na 2003 r. na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę w wysokości 400.000  zł.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na realizację zadań bieżących zaplanowano kwotę 203.000 zł, na remonty 197.000 zł.

W ramach kwoty w wysokości 197.000 zł planuje się dokonanie remontu budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, który realizuje przedmiotowy program.

Środki na realizację tego zadania pochodzą z opłat za udzielanie koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu.

Ich przeznaczenie jest zgodne z zapisem ustawowym.

 

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne                             4.829.622 zł

Na 2003 r. na realizację zadania dotyczącego staży i specjalizacji medycznych zaplanowano kwotę w wysokości 4.829.622 zł.

Zadanie realizowane w ramach tego rozdziału z zakresu organizacji i pokrywania kosztów odbywania staży podyplomowych dla osób mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, szkół pielęgniarskich i szkół położnych, zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej należy do zadań zleconych finansowanych z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa i opisane są na stronie 149 niniejszej informacji.

 

Rozdział 85195 – Pozostała działalność                                                     50.000 zł

Na 2003 r. na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę w wysokości 50.000 zł.

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na wykonanie zadań związanych z realizacją Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 421/2000 z dnia 12 czerwca 2000 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu pn. „Województwo Promujące Zdrowie”.

W ramach powyższego planuje się:

-         zorganizowanie spotkań sprawozdawczych z realizacji programu „Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia – Inicjatywa Kujawsko-Pomorska”, którego celem byłaby wymiana doświadczeń między osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów,

-         dofinansowanie rozszerzenia „Programu badań przesiewowych kierowców zawodowych w kierunku bezdechu sennego na terenie Bydgoszczy w latach 2002 – 2005 w ramach działań zmierzających do zmniejszenia liczby wypadków drogowych powodowanych tym schorzeniem” realizowanego przez Wojewódzki Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc w Bydgoszczy,

-         dofinansowanie programów edukacyjnych odnośnie zwiększenia świadomości zdrowotnej społeczeństwa realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA                                                          4.529.000 

Zadania objęte tym działem stanowią  1,79 % planowanych na 2003 r. wydatków ogółem i należą do zadań własnych.

 

Rozdział 85317 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej                    500.000 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie  500.000 zł.

Środki te przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, który realizuje  zadania samorządu województwa w zakresie pomocy społecznej.

Wydatki planowane w tym rozdziale na 2003 r. finansowane są ze środków własnych województwa.

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu                                500.000 zł

Dla Jednostki zaplanowano wydatki w kwocie 500.000 zł.

W ramach ogólnej kwoty wydatków na świadczenia pracownicze zaplanowano środki w wysokości 442.700 zł, tj. 88,54 % ogólnej kwoty wydatków.

Środki finansowe przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka zostały zaplanowane w  kwocie 57.300 zł.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi między innymi działalność informacyjną, przygotowując i wydając materiały oraz opracowania dotyczące sytuacji pomocy społecznej w województwie. Jednostka realizuje też programy z zakresu pomocy społecznej, które zostały opisane w dalszej części dotyczącej tego działu, przy rozdziale, których merytorycznie dotyczą.

 

Rozdział 85332 –  Wojewódzkie urzędy pracy                                    3.300.000 zł

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu i zostały zaplanowane w kwocie  3.300.000  zł.

Planowane wydatki na 2003 r. związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy finansowane będą z dotacji przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa.

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                                   729.000 zł

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano wydatki  w kwocie  729.000 zł.

Ze środków planowanych w tym rozdziale realizowane będą następujące programy:

 

1.      Przeciwdziałanie ubóstwu – dożywianie dzieci                           301.000 zł

Wydatki zaplanowane na realizację tego zadania zostaną przeznaczone na dofinansowanie najlepszych programów organizacji pozarządowych w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie łagodzenia skutków ubóstwa.

Zgodnie z § 1 Uchwały Nr 228/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 1999 r. w sprawie wojewódzkiego programu rozwiązywania problemów pomocy społecznej przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zasad i trybu rozdzielania dotacji dla tych organizacji, celem strategicznym tego programu jest podniesienie jakości usług z zakresu pomocy społecznej i efektywności zaspokajania potrzeb grup społeczności Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez promowanie działalności organizacji pozarządowych i dofinansowywanie programów.

 

2.  Wypoczynek dzieci i młodzieży                                                            300.000 zł

Wydatki zaplanowane na realizację tego zadania zostaną przeznaczone na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.

 

3.  Programy z zakresu pomocy społecznej                                              60.000 zł

a/ Wojewódzki program rozwiązywania problemów pomocy społecznej jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, na realizację którego przeznacza się kwotę 33.900 zł.

W ramach powyższego zadania planuje się realizację następujących zadań:

-         opracowanie projektu monitorowania rozwoju pomocy społecznej w województwie w odniesieniu do programu strategicznego „Stymulowanie rozwoju pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim- perspektywa środowiskowa i instytucjonalna”,

-         opracowanie programu wdrażania różnych form wspierających aktywność zawodową kobiet – liderki środowiskowe – 5 szkoleń dla kobiet z regionu pod kątem zwiększenia aktywności zawodowej,

-         promowanie i upowszechnianie lokalnych inicjatyw na rzecz ograniczania biedy na wsi,

-         konferencja poświęcona zaprezentowaniu wybranych rozwiązań ograniczania zjawiska ubóstwa w województwie i w kraju,

-         realizacja Wojewódzkiego programu rozwiązywania problemów pomocy społecznej przy współudziale z organizacjami pozarządowymi – dwa szkolenia w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych,

-         druk kwartalnika „Puls Kujawsko-Pomorski” o problemach oraz osiągnięciach w dziedzinie pomocy społecznej w województwie.

W budżecie na 2003 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 33.900 zł ze środków własnych Województwa.

 

b/ Program Profesja                                                                                      16.100 zł

Realizowaniem Programu Profesja zajmuje się Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

W ramach powyższego programu planuje się w 2003 r. realizację następujących zadań:

-         szkolenia doskonalące warsztat pracy kadry pomocy społecznej w zakresie stosowania nowoczesnych technik i metod pracy z klientem pomocy społecznej dla powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych,

-         szkolenia instruktażowe z zakresu wypłacania składek ZUS, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, interpretacji przepisów ustawy o pomocy społecznej dla powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

-         konferencje „Dziś i jutro ludzi starych”, „Pracownik socjalny wobec problemu przemocy w rodzinie”.

 

c/ Forum organizacji pozarządowych                                                        10.000 zł

W ramach środków zaplanowanych na realizowanie tego zadania w 2003 r. zostanie zorganizowane Forum organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej. Zadanie to będzie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

4.  Program Leonardo da Vinci                                                                    68.000 

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na finansowanie drugiej edycji Programu „Leonardo da Vinci” – Projekt „Rozwój innowacyjnych koncepcji konsultacji w mediach i sektorze komunikacji – Media Coach”. Projekt ten dotyczy rozwoju innowacyjnych koncepcji konsultacyjnych i treningowych dla przemysłu środków masowego przekazu i łączności – jako środka poprawy i wspierania zdolności do podjęcia pracy.

Podstawą do realizacji projektu jest umowa nr D/00/B/F/PP 112313 pomiędzy AIM Koordinations Centrum fur Ausbildung in Medienberufen a Województwem Kujawsko-Pomorskim z dnia 10.07.2001 r.

Projekt został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Jego realizacja określona została na lata 2001 – 2003 r., a partnerami uczestniczącymi w projekcie są: Niemcy, Włochy i Holandia.

Niniejsze zadanie realizowane jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, a wydatki zaplanowane na 2003 rok na jego realizację dotyczą kontynuacji realizowanego projektu.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                                                       3.300.000 zł

Na finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zaplanowano  wydatki w kwocie 3.300.000 zł.

Jednostka realizuje przede wszystkim zadania z zakresu organizowania pośrednictwa pracy w skali wojewódzkiej i międzywojewódzkiej oraz opracowywania analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudniania i przeciwdziałania bezrobociu w Województwie, a także realizuje programy Leonardo da Vinci, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – komponent B 1 oraz Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich – komponent A.

Z ogólnej kwoty wydatków zaplanowanych na 2003 r. w wysokości 3.300.000 zł,  na świadczenia pracownicze przeznaczono środki w kwocie 2.355.975 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano w 2003 r. środki  w wysokości 944.025 zł.

W planie finansowym Jednostki na 2003 rok nie przewiduje się wydatków na remonty i inwestycje.

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                         2.936.068 zł

Zadania objęte tym działem stanowią 1,16 % planowanych na 2003 r. wydatków ogółem i stanowią w całości wydatki na zadania własne.

Na 2003 r. na zadania objęte tym działem planuje się kwotę 2.936.068 zł. Planowane na 2003 r. wydatki w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczone zostaną na:

-         utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego, internatów i burs szkolnych w kwocie 2.695.494 zł,

-         pomoc materialną dla uczniów w kwocie 20.690 zł,

-         nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych w kwocie 3.884 zł, która jest wyliczana w oparciu o planowany fundusz płac nauczycieli,

-         Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów w kwocie 21.000 zł, zgodnie z wielkością planowanej wstępnie na ten cel dotacji z budżetu państwa,

-         stypendia dla uczniów szkół średnich przyznawane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 195.000 zł.

 

Opis wydatków w tym dziale przedstawiono według rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Szczegółowe omówienie wydatków Jednostek przedstawiono w części „Charakterystyka placówek oświatowych” na stronie od 124 do 133.

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego                   2.098.428 zł

Środki finansowe w ramach tego rozdziału przeznacza się na utrzymanie trzech zespołów zajęć wychowania pozaszkolnego funkcjonujących przy trzech Zespołach Szkół Specjalnych.

Wydatki na 2003 rok zaplanowano w kwocie 2.098.428 zł. Podział planowanych wydatków na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

 

-         Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku 1.116.941 zł,

-         Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku 540.779 zł,

-         Zespołu Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju 440.708  zł.

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                            597.066 zł

Na utrzymanie internatów  zaplanowane zostały wydatki w kwocie 597.066 zł.

Ze środków tego rozdziału finansowane są 4 internaty. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

-         Medyczne Studium Zawodowe im. M. Kopernika w Toruniu  38.558 zł,

-         Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu 109.332 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku 147.456 zł,

-         Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu  301.720 zł.

 

Rozdziała 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                  20.690 zł

Na pomoc materialną dla uczniów  zaplanowano wydatki w kwocie 20.690 zł.

Zadania tego rozdziału w zakresie pomocy materialnej dla uczniów realizowane są w 5 Jednostkach. Podział planowanych wydatków przedstawia się następująco:

-         Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku    740 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe im. M. Kopernika w Toruniu   9.450 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku   2.750 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu   2.100 zł,

-         Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu 5.650 zł.

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność                                                   219.884 zł

Na realizacje zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano wydatki w kwocie  219.884 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą następujące zadania:

 

Nagrody z  tytułu Dnia Edukacji Narodowej

dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych                            3.884 

Zaplanowano przeznaczyć kwotę 3.884 zł na nagrody Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla pracowników placówek oświatowych tego działu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Środki te zostały skalkulowane w ramach ustawowego odpisu wynoszącego 20 % z 1 % planowanego funduszu płac nauczycieli w 2003 r.

 

Stypendia dla uczniów                                                                                 195.000 zł

Na wypłaty stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego planuje się przyznać kwotę 195.000 zł.

Stypendia mają mieć charakter pomocy materialnej dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce bądź uzyskujących sukcesy w innych dziedzinach, a pozostających w trudnych warunkach materialnych. Celem stypendiów jest wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk.

 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

dla nauczycieli emerytów                                                                             21.000 zł

Na 2003 rok zaplanowano na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów kwotę 21.000 zł. Wydatki te w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa i określone zostały w wysokości wstępnie określonej dotacji na ten cel przez Wojewodę.

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły podstawowej, gimnazjum oraz  placówek wychowania pozaszkolnego. Na te zadania zaplanowano na 2003 rok wydatki w kwocie 1.948.452 zł. W ogólnej kwocie wydatków na      2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-         wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w kwocie  634.731 zł,

-         wydatki na prowadzenie gimnazjum w kwocie 196.780 zł,

-         wydatki na prowadzenie placówki wychowania

            pozaszkolnego w kwocie      1.116.941 zł.

Na świadczenia pracownicze  w Jednostce  planuje  się  przeznaczyć kwotę 1.891.117 zł, a na wydatki bieżące kwotę 57.335 zł.

W  2003 roku planuje się prowadzenie w Zespole 27 oddziałów wychowawczych, w których uczyć się  będzie około 323 dzieci przebywających w sanatoriach.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Jednostka planuje pozyskać w 2003 roku środki specjalne w wysokości 1.000 zł, które przewiduje w całości przeznaczyć na zakup materiałów biurowych.

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły podstawowej, gimnazjum, placówek wychowania pozaszkolnego. Na te zadania zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 977.054 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-         wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w kwocie  336.786 zł,

-         wydatki na prowadzenie gimnazjum w kwocie 99.489 zł,

-         wydatki na prowadzenie placówki wychowania

            pozaszkolnego w kwocie         540.779 zł.

Wydatki na świadczenia pracownicze planuje się w kwocie 962.780 zł. Na wydatki bieżące natomiast planuje się kwotę 14.274 zł.

W 2003 roku planuje się prowadzenie w Zespole 14 oddziałów wychowawczych, w których uczyć się  będzie około 158 dzieci przebywających w sanatoriach.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju

 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły podstawowej, gimnazjum, placówek wychowania pozaszkolnego. Na te zadania zaplanowano na 2003 rok wydatki w kwocie 756.817 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-         wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej w kwocie  254.734 zł,

-         wydatki na prowadzenie gimnazjum w kwocie 61.375 zł,

-         wydatki na prowadzenie placówki wychowania

            pozaszkolnego w kwocie 440.708 zł.

Na świadczenia pracownicze dla  Jednostki zaplanowano  kwotę 707.902 zł. Na wydatki bieżące natomiast zaplanowano kwotę 48.915 zł.

W 2003 roku planuje się prowadzenie w Zespole 12 oddziałów wychowawczych, w których uczyć się  będzie około 120 dzieci przebywających w sanatoriach.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu

 

Na zadania w zakresie prowadzenia nauczycielskiego kolegium języków obcych zaplanowano na 2003 rok wydatki dla Jednostki w kwocie 2.423.850 zł.

Na świadczenia pracownicze dla Jednostki planuje się wydatkować kwotę 2.302.283 zł. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Jednostki, wydatki bieżące stanowią kwotę 121.567 zł.

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu działa pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika szkoląc studentów i przygotowując ich do zawodu nauczyciela języka obcego.

W ramach Kolegium funkcjonują trzy specjalności: język angielski, niemiecki i francuski. Szkoła kształci  370 studentów w 21 grupach.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się. 

 

Z istniejących przy Kolegium środków specjalnych planuje się uzyskać w 2003 roku przychody w kwocie  254.804 zł. Środki pochodzące głównie z opłat za kursy i szkolenia będą przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych, na zakup energii i na pokrycie kosztów uzyskania przychodów.

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

 

Na zadanie z zakresu prowadzenia nauczycielskiego kolegium języków obcych planuje się wydatki na 2003 rok dla Jednostki w kwocie 2.834.778 zł.

Na świadczenia pracownicze w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy planuje się wydatkować kwotę 2.785.985 zł, natomiast wydatki bieżące stanowią kwotę 48.793 zł.

W ramach Kolegium funkcjonują cztery specjalności: język angielski, niemiecki i francuski, hiszpański. Szkoła kształci 420 studentów w 27 oddziałach.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się. 

 

Z istniejących przy Kolegium środków specjalnych planuje się uzyskać  w 2003 roku przychody w kwocie 205.262 zł, które będą przeznaczone na pokryciu kosztów organizowanych kursów i szkoleń, na zakup pomocy naukowych oraz na bieżące utrzymanie Jednostki.

 

Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku

 

Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku realizuje zadania z zakresu prowadzenia nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz edukacji nauczycieli. Na ten cel zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 1.799.629 zł.

Wydatki na świadczenia pracownicze Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku zostały zaplanowane na 2003 rok  w kwocie 1.760.324 zł. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań Jednostki wydatki bieżące stanowić będą kwotę 39.305 zł.

W ramach Kolegium funkcjonują cztery specjalności: język angielski, niemiecki, polski oraz nauczanie początkowe z muzyką. Szkoła kształci 155 studentów w 12 grupach.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Z istniejących przy Kolegium środków specjalnych planuje się uzyskać  w 2003 roku przychody w kwocie 55.693 zł. Środki pochodzące m.in. z opłat za kursy i szkolenia planuje się wydatkować głównie na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz na pokrycie kosztów uzyskania przychodów.

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

 

Dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 2.592.940 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanej na 2003 r. dla Jednostki:

-         wydatki na utrzymanie jednostki stanowią kwotę 2.112.940 zł,

-         wydatki na inwestycje stanowią kwotę 480.000 zł,

w tym: Kontrakt wojewódzki       480.000 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi dla Jednostki zaplanowano  kwotę 1.829.377 zł. W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków na realizację zadań Jednostki, wydatki bieżące stanowią kwotę 283.563 zł.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy służy przede wszystkim potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz zapisy obrazu i dźwięku pod kątem potrzeb dokształcających się nauczycieli. W ramach Biblioteki funkcjonują następujące wydziały: Gromadzenia Zbiorów, Opracowania Zbiorów, Katalogów, Informacyjno-Bibliograficzny z Czytelnią Bibliograficzną, Wypożyczeń, Czytelnia Główna, Zbiory Audiowizualne, Muzeum Oświaty. Biblioteka posiada 9 filii. Gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez zakup książek, prenumeraty czasopism, a także wymianę międzybiblioteczną i  dary.

W 2003 remontów nie planuje się.

Na inwestycje zaplanowano w 2003 r. kwotę  w wysokości 480.000 zł, zgodnie z zapisem w Kontrakcie wojewódzkim, w którym określono dotację celową z budżetu państwa dla województwa w wysokości 380.000 zł i środki własne województwa w wysokości 100.000 zł. W ramach kwoty 480.000 zł planuje się w 2003 r. wykonanie prac modernizacyjnych budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy, których celem jest poprawa warunków czytelnictwa.

 

Z istniejących przy Bibliotece środków specjalnych planuje się uzyskać w 2003 roku przychody w kwocie  96.686 zł, które będą  wydatkowane m.in. na zakup książek, pomocy naukowych i materiałów biurowych.

 

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

 

Na prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie  819.468 zł.

Na wydatki związane z świadczeniami pracowniczymi dla Jednostki zaplanowano  kwotę 694.591 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowią kwotę 124.877 zł.

W ramach Biblioteki funkcjonują trzy wydziały: Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Udostępniania Zbiorów oraz wydział Informacyjno-Bibliograficzny. Biblioteka gromadzi i uzupełnia swoje zbiory poprzez zakup prenumeraty czasopism, a także wymianę międzybiblioteczną i dary.

W 2003 r.  remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Z istniejących przy Bibliotece środków specjalnych planuje się uzyskać  w 2003 roku przychody w kwocie  16.100 zł, które mają być przeznaczone m.in. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu   realizuje zadania w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Zaplanowano na ten cel wydatki na 2003 r. w kwocie 970.638 zł.

Na świadczenia pracownicze dla  Jednostki planuje się wydatkować w 2003 roku  kwotę 880.773 zł, natomiast wydatki bieżące na 2003 r. zostały zaplanowane w kwocie 89.865 zł.

Jednym z zadań Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli jest doradztwo dla  nauczycieli prowadzone przez konsultantów tej Jednostki. W 2003 roku planuje się  zorganizowanie licznych konferencji metodycznych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, konsultacji zespołowych i indywidualnych.

W celu wykonywania prac w zakresie korekty technicznej i stylistycznej, udzielania porad językowych, konsultacji dotyczących problematyki wydawniczej w Centrum funkcjonuje Dział Wydawnictw.

W 2003 roku remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Z istniejących przy Centrum środków specjalnych planuje się uzyskać  w 2003 roku przychody w kwocie 254.400 zł, które Jednostka zamierza przeznaczyć m.in. na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz na zakup energii.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizuje zadania  w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Zaplanowano na ten cel wydatki na    2003 r. w kwocie 1.346.384 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi planuje się kwotę 1.251.691 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych na realizowanie zadań Jednostki, wydatki bieżące stanowić będą kwotę 94.693 zł.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy planuje przeprowadzić w 2003 roku liczne szkolenia rad pedagogicznych, z zakresu humanistyki, nauczania początkowego, pedagogiki specjalnej, wychowania fizycznego, matematyki, psychologicznej pomocy szkole, biologii, geografii, chemii, organizacji i zarządzania.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Z istniejących przy Centrum środków specjalnych planuje się uzyskać w 2003 roku przychody w kwocie  900.000 zł pochodzące głównie z opłat za szkolenia i kursy, które mają być przeznaczone  między innymi na pokrycie kosztów związanych z organizacją kursów, zakup materiałów biurowych oraz środków czystości.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku realizuje zadania  w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Zaplanowano na ten cel wydatki na   2003 r. w kwocie 1.289.207 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi dla Jednostki planuje się wydatkować kwotę 1.203.760 zł.

W ogólnej kwocie wydatków zaplanowanych na realizację zadań Jednostki, wydatki bieżące stanowić będą kwotę 85.447 zł.

W 2003 roku planuje się, że nauczyciele-doradcy przeprowadzą liczne konsultacje indywidualne i zbiorowe, m.in. z zakresu pomiaru dydaktycznego w zreformowanej szkole, humanistyki, aktywizujących metod nauczania.

W 2003 r. remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Z istniejących przy Centrum środków specjalnych planuje się uzyskać w 2003 roku przychody w kwocie  390.700 zł z tytułu m.in. opłat za szkolenia i kursy. Po pokryciu kosztów uzyskania przychodów środki te mają być przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

 

Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu

 

W budżecie województwa na 2003 r. zostały zaplanowane wydatki na kontynuowanie inwestycji pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Medycznych w Grudziądzu”.                   

Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 400.000 zł, co pozwoli na zakończenie w 2003 r. tego zadania inwestycyjnego.

Kwota 200.000 zł pochodzić będzie ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych i określona została w wysokości ujętej w „Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej”, natomiast kwota 200.000 zł pochodzić będzie ze środków własnych Województwa.

 

Medyczne Studium Zawodowe im. M. Kopernika w Toruniu

 

Powyższa Jednostka realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły zawodowej - medycznej, internatu oraz zadania z  zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 1.888.317 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-    wydatki na utrzymanie Szkoły w kwocie     1.840.309 zł,

-    wydatki na utrzymanie Internatu w kwocie 38.558 zł,

-         wydatki na pomoc materialną w kwocie     9.450 zł.

Na wydatki na świadczenia pracownicze zaplanowano kwotę 1.635.085 zł. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 253.232 zł.

W 2003 r. planuje się prowadzenie w Studium 14 oddziałów, w których będzie kształciło się około 314 uczniów.

Internat działający przy Jednostce posiada 25 miejsc.

W planie finansowym  Jednostki na 2003 rok  remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Przy  Jednostce funkcjonują dwa środki specjalne, przy Szkole i przy Internacie. W 2003 r. planuje się osiągnąć przychody środka specjalnego funkcjonującego przy Szkole w kwocie  68.500 zł, które planuje się przeznaczyć m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych, takich jak reklama szkoły, opłaty pocztowe, czy utylizacja odpadów.

Przychody środka specjalnego funkcjonującego przy Internacie, planowane są  w 2003 r. w wysokości 20.200 zł. Wydatki tego środka, przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do pokoi, malowanie korytarzy i opłaty bankowe.

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

 

Jednostka ta realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły policealnej, internatu oraz zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 1.001.923 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-    wydatki na utrzymanie Szkoły w kwocie        892.591 zł,

-    wydatki na utrzymanie Internatu w kwocie        109.332 zł.

W 2003 roku na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi Jednostki zaplanowano kwotę 771.274 zł, natomiast na  wydatki bieżące  zaplanowano kwotę  230.649 zł.

W Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu w 2003 r. planuje się prowadzenie 9 oddziałów, w których będzie kształciło się około 320 uczniów.  Internat działający przy Jednostce posiada 31 miejsc.

W 2003 roku w Jednostce nie planuje się remontów i inwestycji.

 

Przy Jednostce funkcjonują środki specjalne. W 2003 r. planowane jest osiągnięcie przychodów w środkach specjalnych w kwocie 205.400 zł, które w całości planuje się przeznaczyć na zakup środków żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych, między innymi usług drukarskich, fotograficznych, powielanie, opłaty pocztowe, telefoniczne, reklamę szkoły i ogłoszenia, umowy  zlecenia i umowy o dzieło dotyczące kursów i szkoleń.

 

Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku

 

Powyższa Jednostka realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły pomaturalnej, internatu oraz zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 943.821 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-    wydatki na utrzymanie Szkoły w kwocie        793.615 zł,

-    wydatki na utrzymanie Internatu w kwocie        147.456 zł,

-         wydatki na pomoc materialną w kwocie     2.750 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi Jednostki zaplanowano kwotę 745.332 zł, natomiast na  wydatki bieżące  zaplanowano kwotę 198.489 zł.

W Medycznym Studium Zawodowym we Włocławku w 2003 r. planuje się prowadzenie 2 oddziałów, w których będzie kształciło się około 69 uczniów.

Internat funkcjonujący przy Jednostce dysponuje 56  miejscami.

W  2003 roku w Jednostce  remontów i inwestycji nie planuje się.

 

Przy Studium funkcjonują środki specjalne. W 2003 r. planuje się osiągnąć przychody ze środków specjalnych w kwocie 74.248 zł, które w całości planuje się  przeznaczyć na zakup środków żywności, artykułów biurowych,  oraz zakup usług pozostałych  takich, jak usługi reklamowe, czy  prowizje bankowe.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku

 

Jednostka ta realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły pomaturalnej oraz zadania             z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę      240.162 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-    wydatki na utrzymanie Szkoły w kwocie        239.422 zł,

-         wydatki na pomoc materialną w kwocie        740 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi zaplanowano dla Jednostki kwotę 230.553 zł, natomiast na wydatki bieżące  zaplanowano kwotę 9.609 zł.

W Medycznym Studium Zawodowym w Ciechocinku w 2003 r. planuje się prowadzenie 3 oddziałów, w których będzie kształciło się około 80 uczniów.

W planie finansowym Jednostki na 2003 rok  remonty i inwestycje nie  zostały zaplanowane.

 

Przy Jednostce funkcjonują środki specjalne, w ramach których planuje się w 2003 r. osiągnąć  przychody w kwocie 2.000 zł. Uzyskane przychody zostaną przeznaczone w całości  na zakup materiałów,  wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i książek.

 

Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu

 

Jednostka realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły pomaturalnej, internatu oraz zadania z zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę 1.213.345 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-    wydatki na utrzymanie Szkoły w kwocie        905.975 zł,

-    wydatki na utrzymanie Internatu w kwocie        301.720 zł,

-         wydatki na pomoc materialną w kwocie     5.650 zł.

Na wydatki związane ze świadczeniami pracowniczymi  Jednostki zaplanowano kwotę 1.069.690 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 143.655 zł.

W Zespole Szkół Medycznych w Inowrocławiu w 2003 r. planuje się prowadzenie 9 oddziałów, w których będzie kształciło się około 250 uczniów.

Przy Jednostce funkcjonuje Internat, który dysponuje 50 miejscami.

W planie finansowym Jednostki na 2002 rok  remonty i inwestycje nie  zostały zaplanowane.

 

Przy Jednostce funkcjonują dwa środki specjalne, tj. przy Szkole i drugi przy Internacie. Przychody środków funkcjonujących przy Szkole planuje się osiągnąć w kwocie 8.000 zł, które planuje się wydatkować na zakup materiałów i wyposażenia. Przychody środków specjalnych funkcjonujących przy Internacie, planowane w 2003 r.  w wysokości 70.000 zł stanowią wpływy  z opłat młodzieży za wyżywienie, a także z opłat za miejsca w internacie. Przychody przeznaczone zostaną na zakup żywności oraz na wydatki bieżące w Internacie.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu

 

Jednostka realizuje zadania związane z prowadzeniem szkoły pomaturalnej oraz zadania z  zakresu pomocy materialnej dla uczniów. Na realizację tych zadań zaplanowano kwotę  664.573 zł.

W ogólnej kwocie wydatków na 2003 r. dla Jednostki zaplanowano:

-    wydatki na utrzymanie Szkoły w kwocie        662.473 zł,

-         wydatki na pomoc materialną w kwocie     2.100 zł.

Na świadczenia pracownicze Jednostki zaplanowano kwotę 551.873 zł, natomiast na wydatki bieżące dla Jednostki zaplanowano kwotę 112.700 zł.

W Medycznym Studium Zawodowym w Świeciu w 2003 r. planuje się prowadzenie 7 oddziałów, w których będzie kształciło się około 189 uczniów.

W planie finansowym Jednostki na 2002 rok remonty i inwestycje nie zostały zaplanowane.

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA

            I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                1.374.000 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 0,54 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków.

Na realizację zadań w tym dziale w 2003 r. planuje się wydatkować kwotę 1.374.000 zł.

Wydatki te w całości finansowane będą z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych i realizowane są w:

 

rozdziale 90095 – Pozostała działalność                                              1.374.000 zł

 

Powyższe środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięć w ramach umów dotacji, które zawarte będą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację następujących zadań:

-          „Wydawnictwa, opracowania, ekspertyzy, opinie” – w ramach

tego zadania przewiduje się udział w pracach wydawniczych

materiałów poświęconych tematyce ochrony środowiska,

ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz wykonywanie opracowań,

ekspertyz i opinii w przedmiotowym zakresie                                            -            674.000 zł,

-         „Popularyzacja i propagowanie działań w zakresie ochrony

środowiska i edukacji ekologicznej” – w ramach tego

zadania przewiduje się organizowanie konferencji, szkoleń,

seminariów, konkursów, olimpiad i innych działań poświęconych

zagadnieniom ochrony środowiska i edukacji ekologicznej                 -            250.000 zł,

-          „Wojewódzki Bank Emisji” – kontynuacja zadania polegającego na

tworzeniu Wojewódzkiego Banku Emisji                                     -            450.000 zł.

 

 

 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA                                               

                       DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                        38.831.924 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 15,34 % ogółu planowanych wydatków na rok 2003.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane wydatki w kwocie  38.831.924 zł przeznaczone zostaną na:

-                     dotacje na działalność statutową dla instytucji kultury w kwocie 31.352.024 zł  - finansowane ze środków własnych Województwa i dotacji z budżetu państwa,

-                     dotacje na inwestycje w kwocie 5.680.000 zł – finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa,

-                     dotacje na zadania objęte mecenatem państwa i porozumieniami w kwocie 649.900 zł    finansowane z dotacji celowych,

-                     pozostałe dotacje dla instytucji kultury w kwocie 300.000 zł – finansowane ze środków własnych,

-                     zadania realizowane przez stowarzyszenia w kwocie 73.000 zł – finansowane ze środków własnych,

-                     inne zadania z zakresu kultury w kwocie 777.000 zł – finansowane ze środków własnych.

 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury                         23.000 zł

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano na 2003 roku w kwocie 23.000 zł.

Środki finansowe z powyższego rozdziału przeznaczone zostaną na  dotację dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na organizację wystaw, festiwali, konkursów. W roku 2003 dofinansowanie otrzymają stowarzyszenia, które organizują imprezy mające znaczenie dla kultury polskiej i regionu kujawsko-pomorskiego. Wspierane będą przede wszystkim te przedsięwzięcia, które propagują i upowszechniają tradycje i kulturę regionu. Udzielona zostanie także pomoc regionalnym stowarzyszeniom kulturalnym aktywizującym lokalne środowiska, proponującym mieszkańcom możliwość samorealizacji w działalności artystycznej, organizującym masowe imprezy integracyjne na własnym terenie.

 

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe                               4.416.759 zł

 

Na dofinansowanie działalności teatru zaplanowano na 2003 r. dotacje w kwocie  4.416.759 zł. Dotacje w całości przeznaczone są dla:

 

Teatru  im. W. Horzycy w Toruniu

Ogólna kwota dotacji przeznaczona jest na dofinansowanie działalności teatru. W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Teatru zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 3.616.759 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 800.000 zł na inwestycję zawartą w Kontrakcie wojewódzkim.

Teatr im. W. Horzycy w roku 2003 zamierza przygotować 6 premier m.in.: „Kolacja na        cztery ręce”, „Marat-Sade”, „Sztuka”, „Prezydentek”. Ponadto Teatr planuje w 2003 r. zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Teatru, który połączony będzie z wręczeniem nagród „WILAMA”. Planowana dla instytucji dotacja obejmuje także środki na   organizowany w dniach od 24 do 30 maja XIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT (575.000 zł).

Dla Teatru zaplanowano na 2003 r. dotację na inwestycję w kwocie 800.000 zł, która zapisana jest w Kontrakcie wojewódzkim pn. „Modernizacja obiektów Teatru im. W. Horzycy w Toruniu”. W ramach tej dotacji planuje się przeprowadzenie prac mających na celu ochronę zagrożonych obiektów zabytkowych. Zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie inwestycji planuje się w roku 2003.

Teatr mieści się w zabytkowym obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

 

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery i operetki                      11.482.706 zł

 

Na działalność opery zaplanowano na 2003 r. dotacje  w kwocie 11.482.706 zł. Dotacje w całości przeznaczone są dla:

 

Opery NOVA w Bydgoszczy

Ogólna kwota dotacji zaplanowana została na 2003 r. w wysokości 11.482.706 zł.

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Opery Nova w Bydgoszczy zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 7.382.706 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 100.000 zł na zadania objęte mecenatem państwa,

-         kwotę 4.000.000 zł na inwestycję zawartą w Kontrakcie wojewódzkim.

Opera realizuje swoje zadania statutowe przez organizację spektakli, które wystawia na deskach gmachu budowanej instytucji. Opera jest organizatorem festiwalu operowego, cieszącego się uznaniem w kraju i poza jego granicami. Dochody własne Opery pozyskiwane są od sponsorów,  z wpływów z reklam, z wynajmu pomieszczeń, ze sprzedaży biletów i programów.

 

W 2003 roku w ramach otrzymanych środków Opera planuje wystawienie 37 spektakli, 2 premiery oraz planuje się zorganizowanie X Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

W ramach zadań objętych mecenatem państwa zaplanowano na 2003 r. organizację Dziesiątego Jubileuszowego Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Dla Opery zaplanowano na 2003 r. dotację na inwestycję w kwocie 4.000.000 zł.

Inwestycję rozpoczęto w 1973 r., natomiast jej zakończenie planuje się w roku 2004. W ramach zaplanowanej na 2003 r. kwoty dotacji Opera planuje wykonanie prac związanych z założeniem instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacyjnych, klimatyzacji, teletecznicznych i słaboprądowych.

 

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                   4.707.866 zł

 

Na dofinansowanie działalności filharmonii na 2003 r. zaplanowano dotacje w kwocie  4.707.866 zł. Dotacje w całości przeznaczone są dla:

 

Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego w Bydgoszczy

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy w wysokości 4.707.866 zł zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 3.767.866 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 360.000 zł na zadania objęte mecenatem państwa,

-         kwotę 580.000 zł na inwestycję zawartą w Kontrakcie wojewódzkim.

Filharmonia realizuje swoje zadania statutowe poprzez prezentowanie dzieł muzyki symfonicznej oraz kameralnej, dawnej i nowej, krzewienie wiedzy o muzyce i tym samym podnoszenie ogólnej wiedzy społeczeństwa. Jednostka dysponuje szeroką ofertą programową na najwyższym poziomie europejskim. Szczególne miejsce w działalności Filharmonii zajmuje Bydgoski Festiwal Muzyczny, na który składają się koncerty i recitale z udziałem najpopularniejszych  artystów polskich i zagranicznych. Dochody własne Filharmonia uzyskuje ze sprzedaży biletów, od sponsorów i z reklam.

Na rok 2003 Filharmonia planuje zrealizować około 45 koncertów Orkiestry Symfonicznej  Filharmonii Pomorskiej oraz 25 koncertów Capelli Bydgostiensis.

Filharmonia kontynuując działalność edukacyjną w szkołach zaplanowała na 2003 r. koncerty uwzględniając nie tylko muzykę lecz inne dziedziny sztuki, takie jak: poezję plastykę, teatr oraz  balet.

W ramach zadań objętych mecenatem państwa zaplanowano na 2003 r. organizację XIII Międzynarodowego Festiwalu i Kongresu „Musica Antiqua Europae Orientalis” pod hasłem Muzyka wobec sacrum w kulturze świata zachodniego i wschodniego.

Dla Filharmonii zaplanowano na 2003 r. dotację na inwestycję w kwocie 580.000 zł.  Inwestycja ta jest zapisana w Kontrakcie wojewódzkim pn. „Modernizacja obiektów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy”. W ramach zaplanowanych na 2003 r. środków na inwestycję  planuje się przeprowadzenie prac mających na celu ochronę zagrożonych obiektów zabytkowych. Inwestycję rozpoczęto w 2002 r., natomiast zakończenie planuje się w roku 2003.

 

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury                                              3.073.357 zł

 

Na 2003 r. zaplanowano dotacje na dofinansowanie ośrodków kultury w kwocie  3.073.357 zł. Dotacje są przeznaczone dla dwóch ośrodków kultury będących wojewódzkimi instytucjami kultury:

 

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu

Dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na 2003 r. zaplanowano dotację w kwocie 1.249.939 zł i jest to dotacja na działalność statutową.

Ośrodek zajmuje znaczące miejsce w zakresie promowania, szkolenia, metodyki i organizacji działalności społeczno-kulturalnej na terenie województwa. Podkreślić należy jego zasługi w opiece nad amatorskim ruchem artystycznym oraz upowszechnianiem i wspieraniem placówek lokalnych w małych ośrodkach miejskich i wiejskich. Ośrodek składa się z czterech działów: terenowego, organizacji imprez, technicznego i księgowości oraz z sekcji specjalnych.

 

Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy

Na 2003 r. zaplanowano dla Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy dotacje  w kwocie 1.823.418 zł.

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Ośrodka zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 1.573.418 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 250.000 zł na spłatę zobowiązań za bezumowne korzystanie z pomieszczeń do 1998 r.

Ośrodek zajmuje się diagnozowaniem potrzeb i stanu kultury, inspirowaniem i wspieraniem amatorskiego ruchu artystycznego oraz działań upowszechniania i rozwoju kultury i edukacji kulturalnej. Składa się z pięciu działów: artystycznego, doskonalenia zawodowego, imprez marketingu i reklamy, administracyjno-gospodarczego, finansowo-budżetowego oraz sekcji samodzielnych. Dotacja na rok 2003 pozwoli Jednostce na prowadzenie statutowej działalności w ramach posiadanych działów oraz kontynuowanie działań na rzecz wspierania amatorskiego ruchu artystycznego, upowszechniania i rozwoju kultury i edukacji kulturalnej.

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych                  1.065.210  

 

Na dofinansowanie galerii na 2003 r. zaplanowano dotacje w kwocie 1.065.210 zł. Dotacje przeznaczone są dla dwóch Galerii:

 

Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu

Dla Galerii w 2003 roku zaplanowano dotacje w kwocie 547.993 zł.

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 522.993 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 25.000 zł na zadania objęte mecenatem państwa.

Galeria zajmuje się upowszechnianiem sztuk plastycznych, w szczególności promuje, prezentuje i propaguje współczesną twórczość w kraju i za granicą.

Cele Galerii realizowane są poprzez organizację wystaw, działań plastycznych, prowadzenie różnorodnych form popularyzacji sztuk plastycznych, działalności wydawniczej, tworzenie kolekcji dzieł sztuki. Galeria posiada kolekcje grafiki, malarstwa i medalierstwa.

W ramach prowadzonej działalności statutowej na rok 2003 zaplanowano szereg wystaw.

W ramach zadań objętych mecenatem państwa zaplanowano na 2003 r. organizację IV Międzynarodowego Triennale Grafiki pn. „Kolor w grafice” oraz V Biennale Małych Form Malarskich.

 

Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Dla Galerii na rok 2003 zaplanowano na dotację działalność statutową w wysokości 517.217 zł.

Galeria jest jednostką znaczącą o wypracowanych formach współdziałania z instytucjami w Polsce i za granicą, kształcącą zarówno dzieci, jak i młodzież w przedmiocie profesjonalnej sztuki współczesnej. Gromadzi także zbiory prac dzieci z całego świata. Jest koordynatorem przygotowującym ogólnopolskie prezentacje prac plastycznych na konkursy ogłaszane w innych krajach.

Galeria w 2003 roku zamierza realizować różne zadania przede wszystkim w trzech podstawowych kierunkach działań:

-         edukacji,

-         organizacji wystaw i konkursów,

-         tworzenia zbiorów.

 

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                     8.372.293 zł

 

Dla bibliotek na 2003 r. zaplanowano dotacje w kwocie 8.372.293 zł. Dotacje przeznaczone są dla dwóch bibliotek:

 

Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

Na 2003 r. zaplanowano dotacje dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy w kwocie 4.476.674 zł.

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Biblioteki zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 4.421.474 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 55.200 zł na zadania objęte mecenatem państwa.

Celem działalności Biblioteki jest zapewnienie czytelnikom szerokiego dostępu do książek i czasopism.  W ramach popularyzacji książek i czytelnictwa, Jednostka w roku 2003 planuje przeprowadzić szereg imprez dla młodych czytelników m.in.: konkurs plastyczny i recytatorski z okazji 50-tej rocznicy śmierci J. Tuwima pt.” Tuwmiada”, 2 wystawy z okazji setnej rocznicy powstania Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy pn. „ Historia i działalność Bibliotek w latach 1903-2003” oraz „Księgozbiór zabytkowy – unikaty- ciekawostki w zbiorach Biblioteki Miejskiej”, ponadto liczne pogadanki oraz lekcje biblioteczne.

W ramach zadań objętych mecenatem państwa zaplanowano na 2003 r. wydanie obszernej, bogato ilustrowanej książki poświęconej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dra Witolda Bełzy w Bydgoszczy oraz katalogu rękopisów pt. „Dokumenty i listy królewskie ze zbioru Kazimierza Kierskiego”.

 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

Dla Biblioteki zaplanowano w 2003 r. dotacje w kwocie 3.895.619 zł.

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zaplanowano na 2003 r.:

 

-         kwotę 3.827.419 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 68.200 zł na zadania objęte mecenatem państwa.

Biblioteka prowadzi działalność naukowo-badawczą, współpracuje z Centrum Dokumentacji Europejskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizuje konkursy czytelnicze, wystawy okolicznościowe, spotkania z pisarzami. Ciekawe propozycje dla osób niepełnosprawnych oferuje Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych Biblioteki. Ośrodek ten prowadzi także szkolenia bibliotekarzy szpitalnych, szkół specjalnych i domów opieki.

W grudniu 2003 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu zaplanowała obchody 80-lecia Biblioteki. W ramach obchodów jubileuszowych odbędzie się Międzynarodowa Sesja Naukowa poświęcona nowoczesnym metodom zarządzania instytucjami „non-profit”.

W 2003 r. Biblioteka planuje kontynuowanie prac nad utworzeniem centralnego katalogu bibliotek publicznych Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach zadań objętych mecenatem państwa zaplanowano na 2003 r. wydanie książek pt. „Inkunabuły WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”,  „Informator WBP – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” oraz rocznika pt. „Folia Toruniensia”.

 

Rozdział 92118 – Muzea                                                                          4.813.733 zł

 

Na dofinansowanie działalności muzeów na 2003 r. zaplanowano dotacje w kwocie   4.813.733 zł. Dotacje przeznaczone są na utrzymanie trzech muzeów:

 

Muzeum Etnograficznego w Toruniu

Dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na rok 2003 zaplanowano dotacje w wysokości 2.532.754 zł.

W ramach ogólnej kwoty dotacji dla Muzeum zaplanowano na 2003 r.:

-         kwotę 2.191.254 zł z przeznaczeniem na działalność statutową instytucji,

-         kwotę 41.500 zł na zadania objęte mecenatem państwa,

-         kwotę 300.000 zł na zadanie inwestycyjne.

Muzeum zajmuje znaczące miejsce w regionie Polski Północnej w zakresie badań naukowych, gromadzenia i dokumentowania zabytków kultury oraz organizowania muzealnictwa etnograficznego.

W roku 2003 Muzeum będzie organizatorem wielu imprez kulturalnych o charakterze ludowym, które na stałe już wpisały się do kalendarza imprez regionu.

W ramach zadań objętych mecenatem państwa zaplanowano na 2003 r. przeprowadzenie badań Działu Etnograficzno-Historycznego Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie, zorganizowanie wystawy pn. „Ludowe malarstwo na szkle w Polsce” oraz zakup kolekcji mebli i sprzętów domowych do wyposażenia chałupy i zagrody o proweniencji „olęderskiej”.

Dla Muzeum zaplanowano na 2003 r. dotację na inwestycję w kwocie 300.000 zł. Inwestycja ta jest zapisana w Kontrakcie wojewódzkim pn. „Modernizacja obiektów Muzeum Etnograficznego w Toruniu”. W ramach zaplanowanych na 2003 r. środków na inwestycję planuje się przeprowadzenie prac mających na celu ochronę zagrożonych obiektów zabytkowych. Inwestycję rozpoczęto w 2002 r., natomiast zakończenie planuje się w roku 2003.

 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Na 2003 r. dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku planuje się przekazać dotację na działalność statutową w wysokości 1.730.454 zł.

Podstawowym celem działalności Muzeum jest ochrona dóbr kultury, bezpieczne ich przechowywanie i konserwowanie. Muzeum planuje w 2003 roku organizację szeregu wystaw czasowych.

 

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

Dla Muzeum zaplanowano na 2003 r. dotację na działalność statutową  w kwocie 550.525 zł.

Muzeum Archeologiczne w Biskupinie ma charakter naukowo – badawczo - konserwatorski.

W ramach zaplanowanych programów wieloletnich Muzeum przewiduje w 2003 r.  działalność wydawniczą o charakterze naukowym pn. „Bibliografia Biskupin”. Natomiast w ramach działalności naukowo – edukacyjnej  Muzeum obok licznych wystaw czasowych i konferencji będzie również organizatorem kolejnego już IX Festynu Archeologicznego.

 

Rozdział 92195 – Pozostała działalność                                                   877.000 zł

 

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano w 2003 r. dotacje w wysokości 877.000 zł i są to zadania własne.

W ramach powyższej kwoty przewiduje się wydatki na:

-         dotacje dla instytucji kultury na inne zadania w kwocie 300.000 zł,

-         pozostałe zadania w kwocie 577.000 zł.

Środki finansowe w kwocie 877.000 zł przeznaczone zostaną na:

-         organizację festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, warsztatów, wystaw artystycznych, konferencji i innych imprez mających istotne znaczenie dla rozwoju  kultury na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

-         organizację szkoleń dla animatorów kultury na terenie gmin i powiatów,

-         organizację uroczystości z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Muzyki, Teatru, Muzeum, Bibliotekarza, Działaczy Kultury,

-         wspieranie imprez i przedsięwzięć związanych z promocyjną rolą kultury, propagowaniem tradycji w dorobku kulturalno-artystycznym województwa,

-         organizację imprez związanych z kontaktami międzynarodowymi województwa, przygotowanie prezentacji własnych w zaprzyjaźnionych regionach oraz imprez, wystaw itd. w tych regionach i naszym województwie,

-         upowszechnianie, promocję i popularyzację z zakresu kultury i sztuki, twórczości artystycznej,

-         wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej,

-         edukację kulturalną dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach,

-         dofinansowywanie wydawnictw niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków, opracowań dydaktycznych, katalogów,

-         zakup tłumaczeń, praw autorskich, książek, czasopism.

Powyższe zadania realizowane będą w trzech formach tj. poprzez bezpośrednie zlecanie zadań do wykonania różnym podmiotom, poprzez udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, poprzez udzielanie dotacji na te zadania instytucjom kultury. W ramach planowanej kwoty będą dofinansowane zadania o znaczeniu regionalnym.

 

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                             1.000.000 zł

 

Zadania objęte tym działem stanowią 0,4 % ogółu planowanych na 2003 r. wydatków budżetowych.

Na zadania kultury fizycznej i sportu zaplanowano w 2003 roku wydatki w kwocie 1.000.000 zł.

Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego działa około 750 stowarzyszeń kultury fizycznej, wśród nich: Okręgowe Związki Sportowe, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych, Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy, Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, Klubu Sportowe, a także Aeroklub w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Włocławku i Inowrocławiu, Okręgowy Związek Motorowy oraz Automobilkluby. Stowarzyszenia te uczestniczą w systemie rozgrywek ligowych wszystkich szczebli i grup wiekowych, organizują imprezy, turnieje, prowadzą szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, kadry trenerskiej, instruktorskiej i sędziowskiej.

Zadania realizowane w ramach tego działu należą do zadań własnych.

 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu         700.000 zł

 

W 2003 roku na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł. Kwotę w całości planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki przeznaczone zostaną między innymi dla :

 

Kujawsko – Pomorskiego  Stowarzyszenia  Związków  Sportowych w Bydgoszczy na: 

-          organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo (zgrupowania szkoleniowe, dofinansowanie kadry młodzika),

-          dofinansowanie klubów i związków sportowych za dorobek punktowy  w młodzieżowym współzawodnictwie  sportowym,

   

Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w Bydgoszczy na organizację i uczestnictwo w rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, (takich jak: Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej dla Szkół Podstawowych, Wojewódzka Gimnazjada, Wojewódzka Licealiada).

 

Związków sportowych, klubów sportowych, pozostałych stowarzyszeń na:

-         organizację i uczestnictwo w rejonowych, wojewódzkich, ogólnopolskich,   międzynarodowych imprezach sportowych odbywających się na terenie Województwa  Kujawsko-Pomorskiego,

-         na organizację imprez o charakterze Mistrzostw Polski w określonych dyscyplinach  sportowych wg ustalonych preliminarzy i kalendarzy,

-         organizację imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim  i międzynarodowym promujących  Województwo Kujawsko-Pomorskie,

-         organizację imprez promujących zdrowy styl życia dzieci, młodzieży a także osób  niepełnosprawnych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność                                                   300.000 zł

 

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano na 2003 r. wydatki w kwocie 300.000 zł.

Środki przeznaczone zostaną na  wydatki bieżące w kwocie 200.000 zł i na dotacje w wysokości 100.000 zł dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej   i sportu.

Planowane na 2003 r. środki budżetowe przeznaczone zostaną na nagrody dla trenerów i sportowców za wybitne osiągnięcia, nagrody dla działaczy sportowych i zawodników. Dotacje natomiast przeznaczone zostaną dla  stowarzyszeń na organizacje imprez sportowych oraz dla innych jednostek realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.