TABELA NR 3
               
Wykaz zadań remontowych planowanych do realizacji w roku 2003
               
              w złotych
Lp Dział Rozdział Wyszczególnienie Jednostka organizacyjna Okres realizacji rozp./zakoń. Łączne nakłady remontowe Wysokość wydatków w roku 2003
1 2 3 4 5 6 7 8
1 010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO     420 000 420 000
2   01008 Odnowa urządzeń melioracyjnych Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku 2003 420 000 420 000
3 600   TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ     6 924 986 6 924 986
4   60013 Odnowa dróg i mostów Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 2003 6 924 986 6 924 986
5 750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA      200 000 200 000
6   75017 Remont pomieszczeń Urząd Marszałkowski w Toruniu (Sejmik Województwa) 2003 70 000 70 000
7   75018 Remont i konserwacja pomieszczeń biurowych Urząd Marszałkowski w Toruniu 2003 130 000 130 000
8     OCHRONA ZDROWIA       197 000 197 000
9   85154 Remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień Urząd Marszałkowski                         (Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i innych uzależnień oraz HIV i AIDS) 2003 197 000 197 000
10     Ogółem     7 741 986 7 741 986