TABELA NR 2

 

 

Plan wydatków na 2003 r.

(według działów, rozdziałów, jednostek i zadań)

 

 

 

 

 

 

 

w złotych

Dział Rozdział

Treść

Plan na 2003 r.

%                         Struktura

1

2

3

4

 

 

 

 

 

WYDATKI OGÓŁEM

253 094 904

100,00

 

 

 

 

O10

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

27 900 300

11,02

 

Wydatki bieżące

3 826 900

 

 

 - świadczenia pracownicze

2 691 677

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

2 020 769

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

179 231

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

435 820

 

 

 - odpisy na ZFŚS

55 857

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

1 135 223

 

 

Zakup usług remontowych

420 000

 

 

Wydatki majątkowe

22 871 400

 

 

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

582 000

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

200 000

 

 

 

 

 

O1005

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

582 000

0,23

 

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego

582 000

 

 

w tym:

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy

582 000

 

 

 

 

 

01006

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

1 500 000

0,59

 

Wydatki bieżące

1 500 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

1 344 742

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

1 008 527

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

91 473

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

217 910

 

 

 - odpisy na ZFŚS

26 832

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

155 258

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

1 500 000

 

 

 

 

 

01008

Melioracje wodne

11 703 000

4,62

 

Wydatki bieżące

2 263 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

1 346 935

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

1 012 242

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

87 758

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

217 910

 

 

 - odpisy na ZFŚS

29 025

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

153 065

 

 

Zakup usług remontowych

420 000

 

 

Wydatki majątkowe

9 020 000

 

 

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

763 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. zadania:

 

 

 

Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

11 403 000

 

 

 

 

 

01009

Spółki wodne

200 000

0,09

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

200 000

 

 

 

 

 

O1078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

13 851 400

5,47

 

Wydatki majątkowe

13 851 400

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. zadania:

 

 

 

Budowa urządzeń melioracji wodnych

13 851 400

 

 

 

 

 

O1095

Pozostała działalność

63 900

0,03

 

Pozostałe wydatki bieżące

63 900

 

 

 

 

 

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

19 295 945

7,63

 

 

 

 

15011

Rozwój przedsiębiorczości

19 295 945

7,63

 

Pozostałe wydatki bieżące

11 900 945

 

 

Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

5 515 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

3 815 000

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 880 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. zadań:

 

 

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu - Centrum Transferu Technologicznego

1 500 000

 

 

Budowa Społeczeństwa Informacyjnego

4 015 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

3 815 000

 

 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent B1

11 900 945

 

 

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - komponent A

1 880 000

 

 

 

 

 

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

92 214 446

36,44

 

Wydatki bieżące

17 364 900

 

 

 - świadczenia pracownicze

6 384 100

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

4 806 940

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

367 560

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

1 089 300

 

 

 - odpisy na ZFŚS

120 300

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

10 980 800

 

 

Zakup usług remontowych

6 924 986

 

 

Wydatki majątkowe

22 760 560

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

15 281 000

 

 

Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

40 991 000

 

 

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 173 000

 

 

 

 

 

60001

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

27 507 560

10,87

 

Wydatki majątkowe

8 822 560

 

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

18 685 000

 

 

 

 

 

60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

22 306 000

8,82

 

Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

22 306 000

 

 

 

 

 

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

38 227 886

15,10

 

Wydatki bieżące

17 364 900

 

 

 - świadczenia pracownicze

6 384 100

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

4 806 940

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

367 560

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

1 089 300

 

 

 - odpisy na ZFŚS

120 300

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

10 980 800

 

 

Zakup usług remontowych

6 924 986

 

 

Wydatki majątkowe

13 938 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

11 108 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek i zadań:

 

 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich

7 300 000

 

 

Wydatki bieżące

7 300 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

6 384 100

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

4 806 940

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

367 560

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

1 089 300

 

 

 - odpisy na ZFŚS

120 300

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

915 900

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie i budowa dróg

30 927 886

 

 

w tym:

 

 

 

Remonty i utrzymanie dróg

16 989 886

 

 

Pozostałe wydatki bieżące

10 064 900

 

 

Zakup usług remontowych

6 924 986

 

 

 

 

 

 

Inwestycje drogowe

13 938 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

11 108 000

 

 

 

 

 

60041

Infrastruktura portowa

4 173 000

1,65

 

Port Lotniczy w Bydgoszczy

4 173 000

 

 

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 173 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

4 173 000

 

 

 

 

 

630

TURYSTYKA

150 000

0,06

 

Pozostałe wydatki bieżące

142 000

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 000

 

 

 

 

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

100 000

0,04

 

Pozostałe wydatki bieżące

92 000

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

8 000

 

 

 

 

 

63095

Pozostała działalność

50 000

0,02

 

Pozostałe wydatki bieżące

50 000

 

 

 

 

 

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

200 000

0,08

 

Wydatki bieżące

200 000

 

 

   w tym:

 

 

 

        - pochodne od wynagrodzeń

15 000

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

185 000

 

 

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

200 000

0,08

 

Wydatki bieżące

200 000

 

 

   w tym:

 

 

 

        - pochodne od wynagrodzeń

15 000

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

185 000

 

 

 

 

 

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

3 185 000

1,26

 

Wydatki bieżące

3 185 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

2 803 300

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

2 094 080

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

182 920

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

457 900

 

 

 - odpisy na ZFŚS

68 400

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

381 700

 

 

 

 

 

71003

Biura planowania przestrzennego

3 000 000

1,19

 

Wydatki bieżące

3 000 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

2 803 300

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

2 094 080

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

182 920

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

457 900

 

 

 - odpisy na ZFŚS

68 400

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

196 700

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

3 000 000

 

 

 

 

 

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

185 000

0,07

 

Pozostałe wydatki bieżące

185 000

 

 

 

 

 

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

13 576 000

5,36

 

Wydatki bieżące

13 136 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

8 980 350

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

6 833 812

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

528 688

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

1 472 500

 

 

 - odpisy na ZFŚS

145 350

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

4 155 650

 

 

Zakup usług remontowych

200 000

 

 

Wydatki majątkowe

240 000

 

 

 

 

 

75017

Sejmik województwa

1 486 000

0,59

 

Pozostałe wydatki bieżące

1 416 000

 

 

Zakup usług remontowych

70 000

 

 

 

 

 

75018

Urzędy marszałkowskie

11 345 000

4,48

 

Wydatki bieżące

11 000 000

 

 

 - świadczenia pracownicze

8 980 350

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

6 833 812

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

528 688

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

1 472 500

 

 

 - odpisy na ZFŚS

145 350

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

2 019 650

 

 

Zakup usług remontowych

130 000

 

 

Wydatki majątkowe

215 000

 

 

 

 

 

75095

Pozostała działalność

745 000

0,29

 

Pozostałe wydatki bieżące

720 000

 

 

Wydatki majątkowe

25 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. zadań:

 

 

 

Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Regionów (składki członkowskie)

60 000

 

 

Przystąpienie Województwa do Zgromadzenia Państw Nadbałtyckich

50 000

 

 

Promocja województwa

200 000

 

 

Utrzymanie Biura w Dusseldorfie

75 000

 

 

Utrzymanie Biura w Brukseli

200 000

 

 

Wykonanie insygniów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

25 000

 

 

Nagrody Kapituły Nagród Marszałka Województwa

85 000

 

 

Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań

50 000

 

 

 

 

 

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

300 000

0,12

 

 

 

 

75495

Pozostała działalność

300 000

0,12

 

 

 

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

300 000

 

 

 

 

 

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

3 750 000

1,48

 

 

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

3 750 000

1,48

 

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

3 750 000

 

 

 

 

 

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2 812 798

1,11

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

2 812 798

1,11

 

    w tym:

 

 

 

   - rezerwa ogólna

1 622 798

 

 

   - rezerwa celowa

1 190 000

 

 

 

 

 

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

21 723 601

8,58

 

Wydatki bieżące

20 843 601

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

15 106 791

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

11 130 397

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

881 277

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

2 371 283

 

 

 - odpisy na ZFŚS

723 834

 

 

 - świadczenia pracownicze pozostałych pracowników

3 699 680

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

2 784 934

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

218 158

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

587 006

 

 

 - odpisy na ZFŚS

109 582

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

2 037 130

 

 

Wydatki majątkowe

880 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

480 000

 

 

 

 

 

80102

Szkoły podstawowe specjalne

1 226 251

0,47

 

Wydatki bieżące

1 226 251

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

1 043 171

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

769 669

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

60 543

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

162 906

 

 

 - odpisy na ZFŚS

50 053

 

 

 - świadczenia pracownicze pozostałych pracowników

120 782

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

90 128

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

7 208

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

19 396

 

 

 - odpisy na ZFŚS

4 050

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

62 298

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

634 731

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku

336 786

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju

254 734

 

 

 

 

 

80111

Gimnazja specjalne

357 644

0,14

 

Wydatki bieżące

357 644

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

355 129

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

260 492

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

21 051

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

56 645

 

 

 - odpisy na ZFŚS

16 941

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

2 515

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku

196 780

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku

99 489

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju

61 375

 

 

 

 

 

80130

Szkoły zawodowe

5 734 385

2,27

 

Wydatki bieżące

5 334 385

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

3 374 362

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

2 492 124

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

195 129

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

525 041

 

 

 - odpisy na ZFŚS

162 068

 

 

 - świadczenia pracownicze pozostałych pracowników

1 204 243

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

908 449

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

70 589

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

189 936

 

 

 - odpisy na ZFŚS

35 269

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

755 780

 

 

Wydatki majątkowe

400 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe im. M. Kopernika w Toruniu

1 840 309

 

 

 

 

 

 

Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu

892 591

 

 

 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku

793 615

 

 

 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku

239 422

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu

905 975

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Medycznych w Grudziądzu

400 000

 

 

 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu

662 473

 

 

 

 

 

80141

Zakłady kształcenia nauczycieli

7 058 257

2,79

 

Wydatki bieżące

7 058 257

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

5 903 421

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

4 345 405

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

345 575

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

929 850

 

 

 - odpisy na ZFŚS

282 591

 

 

 - świadczenia pracownicze pozostałych pracowników

945 171

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

711 699

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

56 064

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

150 853

 

 

 - odpisy na ZFŚS

26 555

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

209 665

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu

2 423 850

 

 

 

 

 

 

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy

2 834 778

 

 

 

 

 

 

Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku

1 799 629

 

 

 

 

 

80147

Biblioteki pedagogiczne

3 412 408

1,35

 

Wydatki bieżące

2 932 408

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

1 946 647

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

1 433 016

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

113 918

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

306 521

 

 

 - odpisy na ZFŚS

93 192

 

 

 - świadczenia pracownicze pozostałych pracowników

577 321

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

437 040

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

33 025

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

88 862

 

 

 - odpisy na ZFŚS

18 394

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

408 440

 

 

Wydatki majątkowe

480 000

 

 

w tym: Kontrakt wojewódzki

480 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

2 592 940

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

819 468

 

 

 

 

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 733 670

1,48

 

Wydatki bieżące

3 606 229

 

 

 - świadczenia pracownicze nauczycieli

2 484 061

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

1 829 691

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

145 061

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

390 320

 

 

 - odpisy na ZFŚS

118 989

 

 

 - świadczenia pracownicze pozostałych pracowników

852 163

 

 

   w tym:

 

 

 

 - wynagrodzenia osobowe

637 618

 

 

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

51 272

 

 

 - pochodne od wynagrodzeń

137 959

 

 

 - odpisy na ZFŚS

25 314

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

270 005

 

 

Doskonalenie nauczycieli

127 441

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

                                                             

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

970 638

 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edykacji Nauczycieli w Bydgoszczy

1 346 384

 

 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

1 289 207

 

 

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski

127 441

 

 

 

 

 

80195

Pozostała działalność

200 986

0,08

 

Pozostałe wydatki bieżące

200 986

 

 

z tego:

 

 

 

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej  dla nauczycieli wojewódzkich jednostek oświatowych wraz z obsługą uroczystości

26 786

 

 

Nagrody z tytułu Dnia Edukacji Narodowej  dla nauczycieli innych jednostek oświatowych

85 200

 

 

Edukacja ponadprogramowa                                                 (konkursy uczniowskie)

10 000

 

 

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów

79 000

 

 

 

 

 

803

SZKOLNICTWO WYŻSZE

387 200

0,15

 

 

 

 

80395

Pozostała działalność

387 200

0,15

 

Pozostałe wydatki bieżące

387 200

 

 

z tego:

 

 

 

Współfinansowanie kosztów utrzymania Oddziału Zamiejscowego we Włocławkku AM w Bydgoszczy

287 000

 

 

Stypendia dla studentów

70 200

 

 

Współfinansowanie zjazdów, konferencji i sympozjów naukowych

30 000

 

 

 

 

 

851

OCHRONA ZDROWIA

18 928 622

7,48

 

Wydatki bieżące

2 678 800

 

 

 - pozostałe wydatki bieżące

2 678 800

 

 

Zakup usług remontowych

197 000

 

 

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1 544 000

 

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

11 200 000

 

 

w tym:  Kontrakt wojewódzki

10 000 000

 

 

Staże i specjalizacje medyczne (zlecenie organizacji)

3 285 622

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

12 000

 

 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

11 200

 

 

 

 

 

85111

Szpitale ogólne

11 200 000

4,42

 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

11 200 000

 

 

w tym:  Kontrakt wojewódzki

10 000 000

 

 

 

 

 

 

wydatki wg. jednostek:

 

 

 

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu

10 000 000

 

 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy

1 200 000

 

 

 

 

 

85148

Medycyna Pracy

2 449 000

0,97

 

Pozostałe wydatki bieżące

2 449 000

 

 

 

 

 

85154

Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi

400 000

0,16

 

Zakup usług remontowych

197 000

 

 

Pozostałe wydatki bieżące

203 000

 

 

 

 

 

85157

Staże i specjalizacje medyczne

4 829 622

1,91

 

Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

1 544 000

 

 

Staże i specjalizacje medyczne (zlecenie organizacji)

3 285 622

 

 

 

 

 

85195

Pozostała działalność