PRZYCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ

 

ZAKŁADY BUDŻETOWE

 

Na 2003 r. przychody zakładów budżetowych zaplanowano w kwocie 4.345.000 zł.

Na sfinansowanie wydatków zakładów budżetowych zaplanowano w 2003 r. kwotę  4.194.400 zł.

Zakładami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które:

-         odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania,

-         pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.

W formie zakładów budżetowych w 2003 r. działalność prowadzić będzie tylko jedna jednostka, tj. Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy

 

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości 216.300 zł.

W 2003 r. w Biurze planuje się osiągnąć przychody w wysokości 4.345.000 zł, z których na pokrycie wydatków przeznacza się kwotę 4.194.400 zł, z tego na:

-         wydatki bieżące                   -      4.173.800 zł,

-         wydatki na zakupy inwestycyjne    -               20.600 zł.

Biuro wykonuje prace w zakresie:

-         gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

-         aktualizacji i odnowień operatu ewidencji gruntów,

-         opracowań scaleń i wymiany gruntów,

-         opracowań dokumentacji geodezyjno – urządzeniowej granicy polno – leśnej,

-         opracowań dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla aktualizacji danych ewidencji.

Dla Biura Geodezji zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 582.000 zł na finansowanie zadań z zakresu:

-         analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych,

-         monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na obszarach wiejskich,

-         aktualizacji i odnowienia map glebowo-rolniczych.

Stan środków obrotowych netto na koniec roku 2003 r. zaplanowany został w wysokości       366.900 zł.

 

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

 

Gospodarstwem pomocniczym jest wyodrębniona z jednostki budżetowej, pod względem organizacyjnym i finansowym, część jej podstawowej działalności lub działalność uboczna.

Koszty działalności pokrywane są z uzyskiwanych przychodów własnych.

Na 2003 r. przychody gospodarstw zaplanowano w kwocie 7.682.300 zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 7.682.300 zł.

W 2003 r. planuje się prowadzić gospodarstwa pomocnicze przy następujących jednostkach budżetowych:

1. Kujawsko-Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku,

2. Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu:

-         Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,

-         Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego,

 

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

Gospodarstwo Pomocnicze w Bydgoszczy przy Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku

 

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości  216.055 zł.

W związku z tym, iż Gospodarstwo jest jednostką samo finansującą się, jego wydatki są ściśle związane z przychodami. Planowane w 2003 r. przychody Gospodarstwa w wysokości       4.502.000 zł, (które w całości pochodzić będą ze sprzedaży usług dla jednostki macierzystej) przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących.

Gospodarstwo świadczy usługi w zakresie:

-         konserwacji i utrzymania urządzeń melioracji podstawowych,

-         opracowania dokumentacji technicznych,

-         robót inwestycyjnych melioracyjnych.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. zaplanowany został w wysokości  216.055 zł.

 

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku – przy Urzędzie Marszałkowskim

 

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości 1.443 zł.

W 2003 r. w Gospodarstwie planuje się osiągnąć przychody w wysokości 601.300 zł, które w całości przeznacza się na sfinansowanie wydatków bieżących.

W 2003 r. z kwoty ogólnej planowanych przychodów kwotę 548.300 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej.

Gospodarstwo świadczy usługi zarówno dla jednostki macierzystej w zakresie:

-         prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

-         prowadzenia wojewódzkich baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie,

-         sprzedaży i udostępniania map topograficznych drukowanych i w formie cyfrowej,

-         prowadzenia analiz istniejącego zasobu oraz przewidywanych potrzeb w tym zakresie,

jak również dla innych jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie:

-         udostępniania danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaży map topograficznych,

-         udostępniania danych wojewódzkiego systemu informacji o terenie,

-         wykonywania reprodukcji materiałów kartograficznych,

-         archiwizacji danych zasobu powiatowego i wojewódzkiego.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. zaplanowany został w wysokości 1.443 zł.

 

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego – przy Urzędzie Marszałkowskim

 

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. zaplanowany został w wysokości               3.543 zł.

W 2003 r. w Gospodarstwie planuje się osiągnąć przychody w wysokości 2.579.000 zł, w tym ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej w kwocie 2.553.000 zł.

Na realizację wydatków bieżących w 2003 r. przeznacza się kwotę 2.579.000 zł.

Przedmiotem działania Zakładu jest obsługa gospodarcza Urzędu Marszałkowskiego oraz innych podmiotów, których siedziba mieści się w budynku Urzędu Marszałkowskiego. Źródłem przychodów są usługi w zakresie: administracyjno – gospodarczym, łączności, transportu, poligrafii, itp.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. zaplanowany został w wysokości 3.543 zł.

 

   

 

 

ŚRODKI SPECJALNE

 

Środki specjalne są środkami finansowymi gromadzonymi przez jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych:

-         na podstawie odrębnych ustaw oraz uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,

-         z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych,

-         z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostkom budżetowym w zarząd bądź użytkowanie,

-         z tytułu sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych.

Środki specjalne istnieją przy następujących jednostkach budżetowych:

-         Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,

-         Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku,

-         Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu,

-         Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku,

-         Szkole Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu,

-         Medycznym Studium Zawodowym im. M. Kopernika ul. Jana w Toruniu,

-         Medycznym Studium Zawodowym w Ciechocinku,

-         Zespole Szkół Medycznych w Inowrocławiu,

-         Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu,

-         Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy,

-         Zespole Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku,

-         Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu,

-         Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej w Bydgoszczy,

-         Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu,

-         Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,

-         Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku,

-         Medycznym Studium Zawodowym we Włocławku,

-         Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

 

Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. planuje się w kwocie 206.794 zł, natomiast na koniec 2003 r. w kwocie 171.268 zł.

Dochody w 2003 r. środków specjalnych planuje się w kwocie 3.068.693 zł, natomiast wydatki w kwocie 3.104.219 zł.

Szczegółowy opis ich funkcjonowania przedstawiono przy opisie poszczególnych jednostek.

 

 

 

 

 

FUNDUSZE CELOWE

 

Przychody funduszy celowych pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Wydatki funduszy celowych mogą być dokonywane w ramach posiadanych środków finansowych obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego i pozostałości środków finansowych z okresów poprzednich.

 

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. planuje się osiągnąć w wysokości 4.183.000 zł.

Środki Funduszu gromadzone są i wydatkowane zgodnie z rocznym planem finansowym.

W 2003 r. planuje się osiągnąć przychody w kwocie 3.000.000 zł pochodzące z:

-         opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej                       2.000.000 zł,

-         odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym                  100.000 zł,

-         odsetek od nieterminowych opłat                                  ­–       80.000 zł,

-         wpływów z tytułu kosztów upomnień i innych wpłat                             20.000 zł,

-         środków z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                 800.000 zł.

W 2003 r. wydatki Funduszu planuje się ponieść w kwocie 3.441.000 zł z przeznaczeniem na:

-         sfinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych

do gruntów rolnych                                                                         -            2.821.000 zł,

-         zakup sprzętu komputerowego dla obsługi Funduszy                -               30.000 zł,

-         badania skażeń gruntów rolnych wokół zakładów przemysłowych -               40.000 zł,

-         przeprowadzenie prac związanych z budową i renowacją

zbiorników wodnych oraz rekultywacją gruntów rolnych             -             150.000 zł,

-         wpłatę na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w wysokości 20 % wpłat z tytułu wyłączenia gruntów

z produkcji rolnej         -            400.000 zł.

Stan środków obrotowych netto na koniec 2003 r. planuje się w kwocie 3.742.000 zł.

 

 

 

 

 

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Stan środków obrotowych netto na początek 2003 r. planuje się osiągnąć w kwocie 277.331 zł.

W 2003 r. planuje się osiągnąć przychody w wysokości 2.450.000 zł, które pochodzić będą z:

-         przychodów własnych w kwocie 100.000 zł, w tym z:

-         wpływów ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji wojewódzkiego  zasobu geodezyjnego,

-         wpływów z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu,

-         odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

-         wpłat z funduszy powiatowych przekazywanych w okresach kwartalnych w wysokości 20 %  wpływów na ich fundusze – 1.350.000 zł,

-         środków z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 1.000.000 zł.

W 2003 r. wydatki Funduszu planuje się ponieść w kwocie 2.439.000 zł z przeznaczeniem na:

-         wydatki bieżące w kwocie 1.704.000 zł, w tym:

-         remont pomieszczeń i sprzętu do obsługi zasobu geodezyjnego,

-         wykonanie map topograficznych,

-         kontynuację budowy Topograficznej Bazy Danych,

-         finansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,

-         zakup materiałów,

-         wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na modernizację i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku,

-         wpłatę na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 685.000 zł (w tym 675.000 zł ze środków otrzymanych  z powiatów).

Stan środków obrotowych neto na koniec 2003 r. planuje się w kwocie 288.331 zł.

 

 

 

INFORMACJA O ŚRODKACH FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. zaplanowano w wysokości 1.622.360 zł.

Urząd Marszałkowski prowadzi ewidencję wpływów oraz dokonuje redystrybucji środków finansowych.

W 2003 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 84.724.225 zł pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian, tj.:

-         wprowadzanie substancji zanieczyszczających do środowiska,

-         usuwanie drzew i krzewów,

-         inne formy korzystania ze środowiska.

Ponadto w 2003 r. planuje się osiągnąć wpływy w kwocie 800.000 zł z tytułu:

-         naliczonych odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat                -             200.000 zł,

-         odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym      -              600.000 zł.

 

W 2003 r. planuje się osiągnąć, łącznie z planowanym stanem środków zgromadzonych na początek 2003 r. na rachunku Funduszu, środki w wysokości 87.146.585 zł, z czego 86.139.785 zł podlega redystrybucji zgodnie z ustawowo określonym udziałem na rachunki:

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            -  21.088.576 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            -  38.125.901 zł,

- Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej            -    8.759.195 zł,

- Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                       -  18.166.113 zł,

natomiast kwotę 6.800 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów egzekucji należności i kosztów obsługi bankowej.

Na koniec 2003 r. stan środków pieniężnych planuje się w wysokości 1.000.000 zł.

 

 

 

 

INFORMACJA O ŚRODKACH FUNDUSZU PRACY

 

Stan środków pieniężnych na początek 2003 r. zaplanowano w wysokości 0 zł.

W 2003 r. planuje się osiągnąć wpływy w wysokości 94.800 zł pochodzące z przelewów redystrybucyjnych.

Wydatki w ramach Funduszu Pracy w 2003 r. planuje się przeznaczyć na:

-         wydatki na nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 800 zł,

-         wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16.000 zł,

-         wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 31.000 zł,

-         wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000 zł,

-         wydatki na zakupy inwestycje funduszy celowych w kwocie 46.000 zł.

Na koniec 2003 r. stan środków pieniężnych planuje się w wysokości 0 zł.

Ze środków Funduszu Pracy realizowane są zadania ujęte w art. 57 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, polegające między innymi na opracowaniu informacji o usługach organów zatrudnienia na rynku pracy dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy oraz pracodawców.

Zadanie w powyższym zakresie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.