SPIS TREŚCI
do części opisowej budżetu na 2003 r.                                                                                                                         

 Lp.            Treść                                                                                            Strona

 I.     WSTĘP                                                                                                        56


II.     DOCHODY                                                                                                 58

1.     Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu Województwa 

        na 2003 r.  wg źródeł pochodzenia                                              58

2.     Dochody własne samorządu Województwa                                    62

3.     Dochody z udziałów w podatkach stanowiących

         dochód budżetu państwa                                                           70

4.     Subwencje                                                                              72

5.     Dotacje celowe                                                                        74

6.     Planowane dotacje i środki z innych źródeł na 2003 rok

        wg rodzaju zadań i źródeł ich pozyskania                                       74

7.     Dotacje celowe z budżetu państwa dla województwa                       75

8.     Dotacje celowe z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego  86

9.     Dotacje i środki z innych źródeł                                                     88

10.   Dotacje z funduszy celowych                                                        92


III.   WYDATKI                                                                                                      94

1.     Rolnictwo i łowiectwo                                                                  95

2.     Przetwórstwo przemysłowe                                                           97

3.     Transport i łączność                                                                    99

4.     Turystyka                                                                                  102

5.     Gospodarka mieszkaniowa                                                             104

6.     Działalność usługowa                                                                    104

7.     Administracja publiczna                                                                 106

8.     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                         111

9.     Obsługa długu publicznego                                                             111

10.    Różne rozliczenia                                                                         111

11.    Oświata i wychowanie                                                                  112

12.    Szkolnictwo wyższe                                                                     115

13.    Ochrona zdrowia                                                                         116

14.    Opieka społeczna                                                                        118

15.    Edukacyjna opieka wychowawcza                                                  121

16.    Charakterystyka placówek oświatowych                                          124

17.    Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                    134

18.    Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       135

19.    Kultura fizyczna i sport                                                                 143

20.    Zadania zlecone                                                                          146

21.    Zadania powierzone                                                                     152

22.    Tabela Nr 2 -  Plan wydatków na 2003 rok

        (według działów, rozdziałów, jednostek i zadań)                                 155

23.    Tabela Nr 3 – Wykaz zadań remontowych planowanych

        do realizacji w roku 2003                                                               169

IV.    PRZYCHODY I ROZCHODY                                                                           170

V.    PRZYCHODY  I  WYDATKI  JEDNOSTEK GOSPODARKI

        POZABUDŻETOWEJ                                                                                        171

1.     Zakłady budżetowe                                                                       171

2.     Gospodarstwa pomocnicze                                                              172

3.     Środki specjalne                                                                           175

4.     Fundusze celowe                                                                          177

5.     Informacja o środkach Funduszu Ochrony Środowiska

       i Gospodarki Wodnej                                                                      179

6.     Informacja o środkach Funduszu Pracy                                              180

VI.    GRAFICZNA PREZENTACJA BUDŻETU                                                         181

VII.   WYKAZ  WOJEWÓDZKICH  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

         WG STANU NA DZIEŃ 15 LISTOPADA 2002 ROKU                                     188

Tabela Nr 4 - Wykaz Wojewódzkich jednostek organizacyjnych

wg stanu na dzień 15 listopada 2002 roku                                                 189