SPIS TREŚCI

   

   Lp.                     Treść                                                             Strona

 

1.     Uchwała Nr IV/36/02  Sejmiku Województwa

          Kujawsko – Pomorskiego  w  Toruniu z dnia  30.12.2002r.                         

w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r.                 5
 

2.     Załącznik Nr 1 - Dochody budżetu Województwa Kujawsko –

     Pomorskiego na rok 2003                                                          9

3.     Załącznik Nr 2 - Wydatki budżetu Województwa Kujawsko –

     Pomorskiego na rok 2003                                                          16

4.     Załącznik Nr 3 - Wynik budżetowy w 2003 roku i źródła

     pokrycia deficytu budżetowego                                                  26

5.     Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu

         Województwa na rok 2003                                                         27

     6.     Załącznik Nr 5 - Harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów        28

7.     Załącznik Nr 6 - Prognoza kwoty długu na 2003 rok

      i lata następne                                                                       29

8.     Załącznik Nr 7 - Wydatki na zadania inwestycyjne

     w  roku 2003                                                                          30

    9.     Załącznik Nr 8 - Wykaz zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim

         realizowanych w 2003 roku                                                        33

   10.    Załącznik Nr 9 - Wydatki na 2003 rok na wojewódzki wieloletni

         program inwestycyjny                                                               36

   11.    Załącznik Nr 10 - Wykaz dotacji podmiotowych i celowych

         z budżetu Województwa dla wojewódzkich samorządowych

         jednostek organizacyjnych na rok 2003                                         37


    12.    Załącznik Nr 11 - Zakres i kwoty dotacji podmiotowych i celowych

    udzielanych z budżetu samorządu Województwa dla podmiotów nie

    zaliczanych do sektora finansów publicznych w  roku 2003                39


     13.    Załącznik Nr 12 - Wielkość dotacji celowych z budżetu

          Województwa na zadania zlecone do realizacji fundacjom,

          stowarzyszeniom w roku 2003                                                     40

    14.    Załącznik Nr 13 - Plan finansowy dochodów i wydatków

          związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

          i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa

          finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2003    41


      15.    Załącznik Nr 14 - Plan finansowy dochodów i wydatków

           związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

           i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa

           finansowanych z dotacji z funduszy celowych i ze środków

           własnych na rok 2003                                                                43

 

     16.    Załącznik Nr 15 - Plan przychodów i wydatków zakładów

            budżetowych na rok 2003                                                        44


     17.    Załącznik Nr 16 - Plan przychodów i wydatków gospodarstw

           pomocniczych jednostek budżetowych na rok 2003                        45

                    

18.    Załącznik Nr 17 - Plan przychodów i wydatków środków

      specjalnych na rok 2003                                                           46

19.    Załącznik Nr 18 – Plan Terenowego Funduszu Ochrony

      Gruntów Rolnych na rok 2003                                                    49

20.    Załącznik Nr 19 -  Plan Wojewódzkiego Funduszu

      Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

      na rok 2003                                                                           50

 

     21.    Załącznik Nr 20 - Informacja o redystrybucji środków Funduszu

           Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2003                     51

   

     22.    Załącznik Nr 21   - Plan wydatków środków otrzymanych 

           z Funduszu Pracy w roku 2003                                                    52

     23. Część opisowa budżetu na 2003 rok                                              53


     24. Graficzna prezentacja budżetu                                                     181

     25. Wykaz wojewódzkich jednostek organizacyjnych                              188