Budżet Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2003 rok opracowany został na podstawie:

-   przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na koniec 2002 r.,

-   informacji Ministra Finansów o wysokości planowanych kwot poszczególnych   części subwencji ogólnej na 2003 r (pismo Ministra Finansów L.dz. ST  4-4820/938/2002 z dnia 11 października 2002 r.),

-    kalkulacji Ministra Finansów wysokości planowanych dochodów województwa z tytułu udziału  we  wpływach  z  podatku  dochodowego od osób fizycznych  (pismo Ministra Finansów  L.dz. ST4-4820/938/2002 z dnia 11 października  2002 r.),

-   zawiadomienia  Wojewody  Kujawsko – Pomorskiego  o  wstępnej  wielkości  dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i  zadań  własnych  wykonywanych  przez  samorząd  województwa (pismo  Wojewody  Kujawsko    Pomorskiego  L.dz.  WFB.I.-3010/M/16/2002  z  dnia 24 października  20002 r.),

-   własnych szacunków z uwzględnieniem następujących założeń:

           a/  zmian organizacyjnych w jednostkach budżetowych,

           b/  finansowania zadań oświatowych z części oświatowej subwencji ogólnej z uwzględnieniem dochodów własnych uzyskiwanych przez placówki oświatowe,

           c/  wynagrodzenia nauczycieli ustalone zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela,

           d/  wynagrodzenia pozostałych pracowników zaplanowane w wysokości 104 % przewidywanego wykonania w 2002 r. z uwzględnieniem  przyrostu lub spadku zatrudnienia w wyniku zmian organizacyjnych jednostek,

           e/  wydatki rzeczowe zaplanowane na poziomie nie wyższym niż w roku  2002 z uwzględnieniem przewidywanych  zmian organizacyjnych w  jednostkach,

           f/  dotacje statutowe dla instytucji kultury w wysokości  95 % przewidywanych dotacji statutowych w 2002 r.,

           g/  wydatki finansowane z dotacji do wysokości dotacji wstępnie określonych przez Ministra Finansów,

           h/  uwzględnienie w wydatkach ogółem wydatków stanowiących udział własny  województwa w realizacji  zadań ujętych w Kontrakcie  wojewódzkim,

 

Z uwagi na brak nowej regulacji prawnej dotyczącej dochodów jednostek samorządu terytorialnego, kalkulację dochodów Województwa oparto na ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999 – 2002.

Z informacji Ministra Finansów wynika, że przygotowany projekt zmiany tejże ustawy przedłuża jej obowiązywanie na 2003 rok.

 

 

   

 

D O C H O D Y

 

Dochody budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na 2003 rok zostały zaplanowane w wysokości 248.794.904 zł.

Źródła pochodzenia planowanych dochodów przedstawia poniższa tabela Nr 1.

                                                                                                                                  Tabela Nr 1

Planowane dochody budżetu Województwa na 2003 r.

według źródeł pochodzenia

                                                                                                               w złotych                

Lp

Dochody wg źródeł

Plan                          na 2003 r.

%                struktura

1

2

3

4

 

OGÓŁEM

248 794 904

100,00

I.

DOCHODY  WŁASNE

5 471 881

2,20

1.

Wpływy z usług

90 618

 

2.

Wpływy z różnych opłat

462 000

 

3.

Różne dochody

22 123

 

4.

Odsetki

363 140

 

5.

Dochody z najmu i dzierżawy

400 000

 

6.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

35 000

 

7.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz ze sprzedaży mienia

4 099 000

 

II.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

26 478 651

10,64

1.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

23 341 951

9,38

2.

Podatek dochodowy od osób prawnych

3 136 700

1,26

III.

SUBWENCJA  OGÓLNA

81 023 822

32,57

1.

Część oświatowa

20 532 975

8,26

2.

Część wyrównawcza

17 124 277

6,88

3.

Część drogowa

43 366 570

17,43

 

DOTACJE

135 820 550

54,59

IV.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

126 172 167

50,71

1.

NA  INWESTYCJE

51 027 400

20,51

1.1.

Dział O10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

17 451 400

7,01

1.1.1

inwestycje melioracyjne

3 600 000

 

1.1.2

inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi

13 851 400

 

1.2

Dział  150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

2 915 000

1,17

1.2.1

Budowa Społeczeństwa Informacyjnego

2 915 000

 

1.3.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

14 601 000

5,87

1.3.1

Zakup autobusu szynowego

2 076 000

 

1.3.2

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej

8 352 000

 

1.3.3

Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy

4 173 000

 

1.4

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

380 000

0,15

1.4.1

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy na modernizację budynku

380 000

 

1.5

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

10 000 000

4,02

1.5.1

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Toruniu na rozbudowę i modernizację Szpitala

10 000 000

 

1.6

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

5 680 000

2,28

1.6.1

Opera "NOVA" w Bydgoszczy na kontynuację budowy

4 000 000

 

1.6.2

Teatr im. W. Horzycy w Toruniu na modernizację obiektów

800 000

 

1.6.3

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy na roboty konserwatorskie obiektu

580 000

 

1.6.4

Muzeum Etnograficzne w Toruniu na roboty  konserwatorskie budynku Arsenału

300 000

 

2.

NA  ZADANIA  BIEŻĄCE

75 144 767

30,20

2.1

Dział O10 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

2 965 000

1,19

2.1.1

 Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

2 383 000

 

2.1.2

Zadania związane z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa

582 000

 

2.2

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

13 780 945

5,54

2.2.1

Realizacja programu mającego na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia - Komponent B1

11 900 945

 

2.2.2

Realizacja programu mającego na celu zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia - Komponent A

1 880 000

 

2.3

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

40 991 000

16,48

2.3.1

Dopłaty do ulgowych biletów autobusowych

22 306 000

 

2.3.2

Zadania w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

18 685 000

 

2.4

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

185 000

0,07

2.4.1

Zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii

185 000

 

2.5

Dział 801 i 854                                                OŚWIATA I WYCHOWANIE

100 000

0,04

2.5.1

ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów

100 000

 

2.6

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

6 028 622

2,42

2.6.1

Zadania z zakresu medycyny pracy

1 199 000

 

2.6.2

Staże i specjalizacje medyczne

4 829 622

 

2.7

Dział 853 - OPIEKA SPOŁECZNA

3 591 000

1,44

2.7.1

Zadania z zakresu polityki rynku pracy

3 591 000

 

2.8

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

7 503 200

3,02

2.8.1

Utrzymanie instytucji kultury

7 503 200

 

V.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1 936 483

0,78

II.

NA WYDATKI BIEŻĄCE

1 936 483

0,78

1.2

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1 936 483

0,78

1.2.1

Urząd Miasta Bydgoszcz

1 215 483

 

1.2.2

Urząd Miasta Toruń

721 000

 

V.

ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

917 900

0,37

1.

NA  INWESTYCJE

200 000

0,08

1.1

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

200 000

0,08

1.1.1

ŚRODKI  z MENiS  dla: Zespołu Szkół Medycznych w Grudziądzu na kontynuację budowy hali sportowej

200 000

 

2.

NA  WYDATKI  BIEŻĄCE

717 900

0,29

2.1

Dział 853 - PIEKA SPOŁECZNA

68 000

0,03

2.1.1

Środki z Unii Europejskiej na realizację programu "Leonardo da Vinci -Media Couch"

68 000

 

2.2

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

649 900

0,26

2.2.1

Zadania powierzone - zadania objęte mecenatem państwa

649 900

 

 

     

VII.

DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH

6 794 000

2,73

1.

NA INWESTYCJE

5 420 000

2,18

1.1

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji

5 420 000

 

2.

NA  WYDATKI  BIEŻĄCE

1 374 000

0,55

2.1

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną

1 374 000

 

 

DOCHODY  WŁASNE

SAMORZĄDU  WOJEWÓDZTWA

 

 

 

Planowane dochody własne samorządu województwa na 2003 r. wynoszą kwotę 5.471.881 zł.

  Dochody pozyskiwane przez jednostki budżetowe i Województwo we własnym zakresie stanowią  2,2 % ogółem dochodów budżetu województwa w 2003 roku.

 

Planowane dochody własne wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają  się  następująco:

 

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                                  54.664 zł

 

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych                     54.664 zł

 

W Kujawsko – Pomorskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku  na  2003 r. planuje  się  pozyskać dochody  w  wysokości 54.664 zł.

Dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

-         najmu i dzierżawy składników majątkowych,                  

-         z odsetek  bankowych od środków  zgromadzonych  na rachunkach bankowych,                                                 

-         z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.     

                                                        

DZIAŁ 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                                       68.280 zł

 

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie                                        68.280 zł

 

W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy  planuje się osiągnąć w 2003 r. dochody w wysokości  68.280 zł. 

Dochody pochodzić będą z wpływów:

-         z najmu i dzierżawy składników majątkowych,                  

-         ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,

-         ze sprzedaży usług,            

-         z odsetek bankowych  od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

-         z tytułu wynagrodzenia dla płatnika  składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.                                                  

 

 

DZIAŁ  700 -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA                                      4.341.556 zł

 

 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami           4.341.556 zł

 

Na  2003 r.  zaplanowano  w  tym  rozdziale dochody własne  w  wysokości  4.341.556 zł.       

Dochody pochodzić będą z wpływów:

-         z opłat  za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów,                                                    

-         z najmu i dzierżawy lokali i budynków,               

-         ze sprzedaży nieruchomości będących w zasobie województwa.                                                                  

W 2003 r. planuje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa, pozostałych po zlikwidowanych jednostkach oraz będących w zasobie Województwa. Planuje się sprzedaż nieruchomości w Grudziądzu, Toruniu, Nakle. Przewidywana jest również sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, gdzie użytkownikiem i administratorem nieruchomości są wojewódzkie jednostki organizacyjne.

 

 

 

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                                           700 zł

 

 

Rozdział  71003 – Biura planowania  przestrzennego                                   700 zł

 

 

W Kujawsko – Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego we Włocławku  planuje się osiągnąć w 2003 r. dochody w wysokości 700 zł.

Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na rok 2003 nie planuje się dochodów z tytułu najmu i dzierżawy ze względu na planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Towarowej 2 we Włocławku stanowiących własność Województwa.

 

 

DZIAŁ  750  -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA                                              77.050 zł

 

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie                                                   7.050 zł

 

Urząd Marszałkowski planuje osiągnąć w 2003 r. dochody własne klasyfikowane w Dziale 750 – Administracja publiczna  w wysokości  7.050 zł. 

Planowane dochody w 2003 r. pochodzić będą z różnych drobnych wpłat uzyskiwanych przez Urząd Marszałkowski, np. wpłaty za specyfikacje przetargowe, z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych , itp.

 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność                                                     70.000 zł

 

W rozdziale tym zaplanowano dochody do osiągnięcia przez Urząd Marszałkowski w  wysokości 70.000 zł.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego w dniu 11 września 2000 r. uchwałą  Nr 472/2000 powołał w mieście Düsseldorf – Niemcy  - Biuro Informacji i Reprezentacji Handlowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Do zadań Biura należy wspieranie współpracy międzyregionalnej, w tym przede wszystkim gospodarczej, poprzez pozyskiwanie rynków zbytu na terenie Niemiec. Biuro prowadzi doradztwo prawne, podatkowe, ekonomiczne oraz przekazuje oferty handlowe. Z działalności Biura korzystają podmioty gospodarcze regionu kujawsko – pomorskiego. Ilość podmiotów jest zmienna.

W 2003 r. przewiduje się  zmianę formy funkcjonowania Biura, w związku z czym z końcem 2002 r. wygasają zawarte porozumienia a planowane dochody dotyczyć będą wpłat za poprzednie miesiące.

 

 

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,

                      OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

                      NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ                 460.000 zł

 

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

                              samorządu terytorialnego na podstawie ustaw       460.000 zł

 

W  tym  rozdziale  dochody  pozyskiwane    przez  Urząd  Marszałkowski.

Urząd Marszałkowski planuje osiągnąć w 2003 r. dochody własne w wysokości 460.000 zł.     Dochody te pochodzić będą z opłat za:

-         koncesje na przewozy pasażerskie w wysokości 60.000 zł,

-         zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu  w wysokości 400.000 zł.

Opłaty z tytułu udzielanych koncesji na przewozy pasażerskie pobierane są na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób oraz art. 143 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa. Stawki opłat określone zostały w rozporządzeniu Ministra Transportu            i Gospodarki Morskiej z dnia  16 marca 1998 r. ( Dz. U. Nr 37, poz. 212 z późniejszymi zmianami).

Kwota 400.000 zł pochodzić będzie z wpływów za zezwolenia dla przedsiębiorców z terenu województwa na obrót hurtowy napojami alkoholowymi powyżej  18 % zawartości alkoholu.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.  Nr 35,  poz. 230 z późn. zm.) dochody te mogą być wykorzystane wyłącznie na finansowanie zadań samorządu województwa  określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Zadanie to zostało przekazane do realizacji samorządowi województwa od 2002 r.

 

 

DZIAŁ 758 – RÓŻNE  ROZLICZENIA                                                            360.000 zł

 

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia                                                          360.000 zł

 

Zaplanowano w tym rozdziale dochody na 2003 r. w wysokości 360.000 zł.

Planowane dochody pochodzić będą z odsetek od lokat  środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Kalkulacji dokonano mając na uwadze tendencje kształtowania się stóp oprocentowań lokat bankowych środków pieniężnych z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki tymi środkami.

 

 

 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                                    67.318 zł

             

Rozdział  80102 – Szkoły podstawowe specjalne                                          555 zł

 

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości 555 zł. 

Dochody pochodzić będą z tytułu:

-         odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,

-         wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku         429 zł,

-         Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku            73 zł,

-         Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju               53 zł.

 

Rozdział  80111 – Gimnazja specjalne                                                               80 zł

 

W rozdziale tym zaplanowano dochody w wysokości  80 zł, ktore  pochodzić będą  z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku            44 zł,

-         Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku            22 zł,

-         Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju               14 zł.

 

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe                                                            63.005 zł

 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania realizowane dotychczas w rozdziale 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne od 2003 r. są klasyfikowane w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.

Dochody własne w  rozdziale 80130  planuje się osiągnąć  w wysokości  63.005 zł.          

W 2003 r. planowane dochody pochodzić będą z wpływów z:

-          najmu i dzierżawy składników majątkowych,                   

-         odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,                                                    

-         z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

-         innych dochodów, np. spłata pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego im. Z Szlenkier w Toruniu.                                                                  

Przewiduje się, że  powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Medyczne Studium Zawodowe we Włocławku                        15.148 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Świeciu                             44.286 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu                                  352 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Ciechocinku                            100 zł,

-         Zespół Szkół Medycznych w Inowrocławiu                                 179 zł,

-         Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu       160 zł,

-         Urząd Marszałkowski w Toruniu  (zakresie spłaty pożyczki)        2.780 zł.

 

 

Rozdział  80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli                                    2.308 zł

 

Dochody własne w tym rozdziale w 2003 r. planuje się osiągnąć w wysokości  2.308 zł.          Dochody planowane w tym rozdziale pochodzić będą:

-         ze sprzedaży usług,                          

-         z odsetek bankowych od środków  zgromadzonych na rachunkach bankowych,

-         z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przewiduje się, że  powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy           781 zł,

-         Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu                  505 zł,

-         Zespół Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku                       1.022 zł.

 

 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                        820 zł

 

Dochody własne w tym rozdziale w 2003 r. planuje się osiągnąć w wysokości   820 zł.        Dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

-         z odsetek bankowych od środków zgromadzonych  na rachunkach bankowych,  

-         z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.                                                

Przewiduje się, że  powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy     369 zł,

-         Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu          192 zł,

-         Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku     259 zł.

 

Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne                                                       550 zł

 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania realizowane dotychczas w rozdziale 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa od 2003 r. są klasyfikowane w rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne.

Dochody w 2003 r. w rozdziale 80147 planuje się w wysokości 550 zł.

Dochody te pochodzić będą z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przewiduje się, że  powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy                 400 zł,

-         Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu                                        150 zł.

 

 

 DZIAŁ  851 – OCHRONA ZDROWIA                                                                7.453 zł

 

Rozdział 85142 – Kolumny transportu sanitarnego                                   7.453 zł

 

Dochody własne w tym rozdziale uzyskiwane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. W 2003 r. planuje się osiągnąć dochody w wysokości 7.453 zł. 

Dochody pochodzić będą z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek przez byłych pracowników zlikwidowanej Kolumny Transportu Sanitarnego w Bydgoszczy.

 

 

DZIAŁ 853 – OPIEKA  SPOŁECZNA                                                                34.300 zł

 

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy                                           34.300 zł

 

Dochody własne w tym rozdziale w 2003 r. planuje osiągnąć Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w wysokości 34.300 zł.

Dochody pochodzić będą z wynajmu pomieszczeń w budynku Oddziału  Zamiejscowego w Bydgoszczy oraz z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                   560 zł

 

Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego                              460 zł

 

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w 2003 r. w wysokości 460 zł.

 Dochody te pochodzić będą  z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przewiduje się, że powyższe dochody wypracują następujące jednostki:

-         Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku          250 zł,

-         Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Ciechocinku          122 zł,

-         Zespół Szkół Specjalnych we Wieńcu Zdroju             88 zł.

 

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne                                                    100 zł

 

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w 2003 r. w wysokości 100 zł.

Planowane dochody w 2003 r. pochodzić będą  z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przewiduje się, że  dochody z tego tytułu osiągną następujące jednostki:

-         Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Toruniu    14 zł,

-         Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu                                     8 zł,

-         Zespołu Szkół Medycznych  w  Inowrocławiu                               60 zł,

-         Medyczne  Studium Zawodowe we Włocławku                             18 zł.

 

 

 

 

 

 

 

           DOCHODY  Z  UDZIAŁÓW  W  PODATKACH

STANOWIĄCYCH  DOCHÓD  BUDŻETU  PAŃSTWA

 

Na 2003 rok planowana wielkość udziałów Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wpływach z podatków dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa wynosi  26.478.651 zł.

Wysokość udziałów Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych do budżetu państwa  zaplanowana została w wysokości określonej przez Ministra Finansów oraz kalkulacji własnych.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią w budżecie województwa 10,64 % dochodów ogółem.

 

DZIAŁ  756 – DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH,  OD  OSÓB 

                         FIZYCZNYCH I OD  INNYCH  JEDNOSTEK 

                         NIE  POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

                         PRAWNEJ                                                                         26.478.651 zł

 

 

Rozdział 75623 – Udziały województwa w podatkach

                              Stanowiących dochód budżetu państwa              26.478.651 zł

 

 

§ 001 – Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych          23.341.951 zł

 

Na 2003 r. wielkość udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została zaplanowana w wysokości określonej przez Ministra Finansów.

Dochodem województwa jest udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Stanowi on 1,5 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa. Udział województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 0,015 i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy (2001 r.), podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gmin wchodzących w skład województwa, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego (2002 r.), zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych w terminach do 10 dnia miesiąca za m-c poprzedni.

 

 

§ 002 – Udział w podatku dochodowym od osób prawnych             3.136.700 zł

 

Wstępnie ustalona wysokość udziału Województwa Kujawsko – Pomorskiego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2003 r. wynosi 3.136.700 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002 r. dochodem województwa jest udział we wpływach z  podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa.  Jeżeli osoba prawna lub jednostka  organizacyjna nie mająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady ( oddziały )  położone na terenie województwa innego niż województwo właściwe dla siedziby podatnika, wówczas dochody są przekazywane do budżetów tych województw, na których terenie położone są te zakłady proporcjonalnie do liczby osób w nich zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dochód województwa stanowi 0,5 procentowy udział we wpływach z tego podatku.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oszacowano we własnym zakresie na podstawie analizy rzeczywistych wpływów do końca października br. z uwzględnieniem przewidywanych  wpływów  środków z tego tytułu do końca br., tendencji wpływów w latach ubiegłych a także z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej kraju i skutków na 2003 r. (wskaźnik wzrostu gospodarczego w 2002 r. wyniesie 1 %, a w 2003 r. prognozowany wskaźnik wynosi 3,1 % ).

Podjęcie przez Rząd decyzji mających na celu osiągnięcia ożywienia gospodarczego m.in. poprzez zmianę systemu podatkowego – obniżenie stawki podatku od osób prawnych do poziomu 27 % (obecnie 28 %), zwiększenie naliczeń amortyzacyjnych oraz zwiększenie poziomu inwestycji spowoduje spadek wpływów z tego tytułu, który określono na poziomie – 0,39 %. Pozytywne efekty powyższych działań będą skutkowały na poziom  wpływów podatków w latach następnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest dochodem budżetu państwa. Do budżetu województwa środki wynikające z udziału województwa w tym podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe.

 

 

 

S U B W E N C J E

 

Minister Finansów wstępnie określił na 2003 rok subwencję ogólną dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 81.023.822 zł.

W 2003 r. subwencja ogólna stanowi 32,57 % planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna dla województwa została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002.

Subwencja ogólna dla województwa składa się z części oświatowej, wyrównawczej i drogowej.

 

DZIAŁ  758  -  RÓŻNE  ROZLICZENIA                                                    81.023.822 zł

 

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla

                              jednostek samorządu terytorialnego       20.532.975 zł

 

 

Wstępnie określona przez Ministra Finansów kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2003 r. wyniesie 20.532.975 zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w  projekcie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2003, który został wstępnie zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Przy kalkulacji uwzględnione zostały środki na:

-  sfinansowanie III – etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od   

   1 października 2002 r.,

-  sfinansowanie  awansu zawodowego nauczycieli,

-  waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących

    nauczycielami.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r. zostały wyliczone przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia wstępnej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003, ustalony został na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych  GUS EN-8.

Minister Finansów przekazuje jednostkom samorządu terytorialnego środki pieniężne z tytułu  subwencji na zadania oświatowe w ratach miesięcznych (1/13),  z których rata za marzec wynosi 2/13, w terminie do dnia 25 miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

 

 

Rozdział 75804 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla

                              województw                                                               17.124.277 zł

 

 

Określona wstępnie kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2003 r. wynosi  17.124.277 zł.

Naliczona  zgodnie  z art.33 ust. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   w latach 1999 – 2002 kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej  winna częściowo zrekompensować różnice między wpływami z udziałów w podatku dochodowym danego województwa a wpływami najbogatszego województwa. Kwota obliczona jest poprzez pomnożenie liczby mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 70 % różnicy między zwaloryzowanym najwyższym wskaźnikiem podstawowych dochodów podatkowych na           1 mieszkańca (Ww) a wskaźnikiem wyliczonym dla danego województwa.

Minister Finansów przekazuje środki finansowe z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w dwunastu równych ratach miesięcznych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

 

Rozdział 75806 – Cześć drogowa subwencji ogólnej

                  dla powiatów i województw                                    43.366.570 zł

 

Określona wstępnie kwota części drogowej subwencji ogólnej dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego w 2003 r. wynosi 43.366.570 zł.

Wielkość subwencji ustalana jest od wpływów podatku akcyzowego od paliw silnikowych i została wyliczona na podstawie art. 36 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2002, z której wyłączono 10 % rezerwę na sfinansowanie inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 1999 r.

Pozostała kwota tej części subwencji została rozdzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatu i województw.

Minister Finansów przekazuje część drogową subwencji ogólnej w dwunastu równych ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

 

 

DOTACJE  CELOWE

 

Wstępnie określona kwota dotacji celowych na 2003 r. wynosi 135.820.550 zł.

Dotacje celowe stanowią 54,59 % dochodów ogółem budżetu województwa w 2003 r.

 

Poszczególne wielkości wstępnie przyznanych dotacji przedstawiono w poniższym zestawieniu.

 

Planowane dotacje i środki z innych źródeł na 2003 rok

 według rodzajów zadań i źródeł ich pozyskania

 

                                                                                                                    w złotych

                

Lp

Wyszczególnienie

Plan                          na 2003 r.

%               struktura

1

2

3

4

I.

Dotacje na zadania własne

77 840 628

57,31

1.1

Dotacje na zadania własne bieżące

48 237 628

35,51

1.1.1

Dotacje z budżetu państwa

44 859 145

33,03

1.1.2

Dotacje z funduszy celowych

1 374 000

1,01

1.1.3

Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień

1 936 483

1,42

1.1.4

Dotacje z Unii Europejskiej

68 000

0,05

1.2

Dotacje na zadania własne inwestycyjne

29 603 000

21,80

1.2.1

Dotacje z budżetu państwa

29 403 000

21,65

1.2.2

Środki z MENiS

200 000

0,15

II.

Dotacje na zadania zlecone

53 157 022

39,14

2.1

Dotacje na zadania zlecone bieżące

30 285 622

22,30

2.1.1

Dotacje z budżetu państwa

30 285 622

22,30

2.2

Dotacje na zadania zlecone inwestycyjne

22 871 400

16,84

2.2.1

Dotacje z budżetu państwa

17 451 400

12,85

2.2.2

Dotacje z funduszy celowych

5 420 000

3,99

III.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

4 822 900

3,55

3.1

Dotacje na zadania bieżące objęte mecenatem państwa

649 900

0,48

3.2

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje - powierzone

4 173 000

3,07

 

RAZEM DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ

135 820 550

100,00

 

 

 

     DOTACJE  CELOWE  Z  BUDŻETU  PAŃSTWA

DLA  WOJEWÓDZTWA

 

Wstępnie przyznana kwota dotacji celowych z budżetu państwa na 2003 r. wynosi 126.172.167 zł.

W planowanych dochodach na 2003 r. stanowią one 50,71 % dochodów ogółem.

Na 2003 r. dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego przyznane są dotacje celowe na  zadania:

-  bieżące                                                                    w  wysokości      75.144.767 zł

    z tego:

             -  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej    -  30.285.622 zł,

 -  na zadania własne                                                    -  44.859.145 zł,

-  oraz na zadania inwestycyjne                             w  wysokości     51.027.400 zł

    z tego:

           -  na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej      -  17.451.400 zł,

  -  na zadania własne                                                   -  29.403.000 zł,

  -  na zadania realizowane na podstawie porozumień

      z organami administracji rządowej                              -   4.173.000 zł.

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące

z zakresu administracji rządowej, wykonywane  przez

samorząd województwa    (§ 221)

 

Na  realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa w 2003 r. wstępnie przyznano dotacje w wysokości 30.285.622 zł.

 

Wielkość dotacji na zadania zlecone z mocy prawa województwu na 2003  r. w poszczególnych działach  przedstawia się następująco:

 

DZIAŁ  010  - ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                           2.965.000 zł

 

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe

                              na potrzeby rolnictwa                                                   582.000 zł

      

Wstępnie przyznana kwota dotacji na realizację zadań w tym rozdziale na rok 2003  wynosi  582.000 zł. 

Wstępnie przyznana dotacja przeznaczona jest na:

-         analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynowanie prac urządzeniowo – rolnych,

-         monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,

-         uaktualnianie lub odnawianie map glebowo – rolniczych.

Zadania w tym zakresie realizowane są przez Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy.

 

Rozdział 01008 -  Melioracje wodne                                                      2.383.000 zł

 

Wstępnie przyznana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań  związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych na 2003 r. wynosi 2.383.000 zł.

 Dotacja przeznaczona jest na utrzymanie, konserwację i eksploatację urządzeń melioracji podstawowych wraz z obiektami. Powyższe zadania realizuje Kujawsko – Pomorski  Zarząd  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  we  Włocławku.

 

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                               22.306.000 zł

           

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie

                             przewozy autobusowe                                              22.306.000 zł

 

Wstępnie przyznana kwota dotacji z budżetu państwa na realizację zadań w tym rozdziale na 2003 r. wynosi 22.306.000 zł. 

 Dotacja przeznaczona jest na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusowych dla przewoźników autobusowych.

 

 

DZIAŁ  710  -  DZIAŁALNOŚĆ  USŁUGOWA                                                185.000 zł

 

Rozdział  71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

                        / nieinwestycyjne /                                                       185.000 zł

 

Wstępnie przyznana kwota dotacji na realizację zadań zleconych związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych na 2003 r. wynosi 185.000 zł. Planowana dotacja przyznana została na finansowanie zadań z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

 

 

DZIAŁ  851 – OCHRONA  ZDROWIA                                                         4.829.622 zł

 

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne                             4.829.622 zł

 

Wojewoda Kujawsko – Pomorski w piśmie o wstępnie przyznanych dla Województwa kwotach dotacji na 2003 r. nie zawarł informacji o dotacjach na sfinansowanie kosztów organizacji staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz  specjalizacji medycznych. Kwotę dotacji na powyższe zadanie przyjęto na podstawie szacunku własnego, tj. w wielkości przyznanej dotacji na ten cel w 2002 r.

 

 

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań

własnych samorządu województwa  (§ 223)

 

 

Na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w 2003 r.  zaplanowane zostały w budżecie Województwa  dotacje w wysokości 44.859.145 zł.

 

Wielkość planowanych dotacji na 2003 r. w poszczególnych działach  przedstawia się następująco:

 

 

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                  13.780.945 zł

 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości                                    13.780.945 zł

 

Wstępnie przyznana kwota dotacji na 2003 r. w tym rozdziale wynosi 13.780.945 zł i jest przeznaczona na realizację dwóch zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich z zakresu usuwania negatywnych skutków bezrobocia, tj. na:

-   Komponent A  ( Granty)  - w wysokości 1.880.000 zł,

-   Komponent B1 ( Przekwalifikowanie siły roboczej) - w wysokości 11.900.945 zł.

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowany jest w oparciu o umowę kredytową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Waszyngtonie z dnia 25 lipca 2000 r. Nr 7013-0 POL. Podstawą uruchomienia Programu na terenie naszego województwa stało się Porozumienie o przyznaniu środków oraz o warunkach i sposobach realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Województwie Kujawsko – Pomorskim zawarte w dniu 20 września 2000 r. w Warszawie między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Województwem Kujawsko – Pomorskim.

 

   

 

 

DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                              18.685.000 zł

 

Rozdział  60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe          18.685.000 zł

 

Wstępnie przyznana z budżetu państwa kwota dotacji na 2003 r. na organizowanie  i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów wynosi 18.685.000 zł.

Dotacja przeznaczona zostanie na dotowanie kosztów realizowanych przewozów regionalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego ponoszonych przez przewoźników kolejowych.

 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                                    79.000 zł

 

Rozdział  80195 – Pozostała działalność                                                    79.000 zł

 

Na realizację zadań wykonywanych w ramach tego rozdziału wstępnie przyznano dotację na 2003 r. w wysokości 79.000 zł.

Dotacja ta  przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.

 

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA  ZDROWIA                                                          1.199.000 zł

 

Rozdział 85148 – Medycyna pracy                                                        1.199.000 zł

 

W ramach tego rozdziału wstępnie  z budżetu państwa przyznana została dotacja na 2003 r. w wysokości 1.199.000 zł.

Dotacja w kwocie 1.199.000 zł przeznaczona jest na realizację zadań samorządu województwa z zakresu  medycyny pracy.

 

 

 

DZIAŁ  853 – OPIEKA  SPOŁECZNA                                                         3.591.000 zł

     

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy                                     3.591.000 zł

 

Wstępnie przyznana kwota dotacji na 2003 r. na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu wynosi 3.591.000 zł. 

Dotacja przeznaczona zostanie na utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, który realizuje zadania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy a także na realizację programów z zakresu opieki społecznej i edukacji. Na te zadania przeznaczono 8,1 % kwoty dotacji, tj. 291.000 zł. Na powyższy podział dotacji pozwala art.61 b znowelizowanej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2002 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.), który ma także obowiązywać w roku 2003 zgodnie z projektem zmian do tej ustawy.

 

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                               21.000 zł

 

Rozdział 85495 – Pozostała działalność                                                     21.000 zł

 

 Wstępnie przyznana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 21.000 zł  przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z odpisami na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych będących wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi.

 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO        

                                                                                                                      7.503.200 zł

 

Na realizację zadań własnych realizowanych w tym dziale została zaplanowana dotacja, która corocznie jest przyznawana z budżetu państwa  na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r.  W budżecie państwa dotacja ta zapisywana jest corocznie w rezerwach celowych i jest uruchamiana na wniosek jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na konieczność wskazania źródła sfinansowania wydatków na utrzymanie instytucji kultury i zaplanowanie ich w projekcie budżetu województwa w wysokości pozwalającej na ich funkcjonowanie przez cały rok,  określono  wstępnie  wielkość tej dotacji w kwocie 7.503.200 zł, tj. w wysokości dotacji przyznanej na ten cel  w 2002 r.

 

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe                                    955.800 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 955.800 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową  Teatru im. W. Horzycy w Toruniu. Wielkość dotacji dla Teatru zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.

 

Rozdział 9217 – Teatry muzyczne, opery, operetki                           1.741.900 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.741.900 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową  Opery „NOVA” w Bydgoszczy. Wielkość dotacji dla Opery zaplanowano  na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.

 

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                   1.062.700 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.062.700 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową  Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Wielkość dotacji dla Filharmonii zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.

 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                  516.900 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 516.900 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:

-      Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy    w wysokości 306.800 zł,

-      Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu  w wysokości   210.100 zł.

Wielkość dotacji dla Ośrodków zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002  r.

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych                       224.800 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 224.800 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:

-         Galerii Sztuki „Wozownia”  w Toruniu    w  wysokości  94.000 zł,

-         Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu  w wysokości 130.800 zł.

Wielkość dotacji dla Galerii zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.

 

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                     1.601.600 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.601.600 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:

-         Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy  w  wysokości 875.200 zł,

-         Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu  w wysokości 726.400 zł.

Wielkość dotacji dla Bibliotek zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.

 

Rozdział 92118 – Muzea                                                                          1.399.500 zł

 

Zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. w wysokości 1.399.500 zł  przeznaczona zostanie na działalność statutową dla:

-         Muzeum Etnograficznego w Toruniu  w  wysokości   630.200 zł,

-         Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku  w wysokości 608.100 zł,

-         Muzeum Archeologicznego w Biskupinie w wysokości 161.200 zł.

Wielkość dotacji  dla Muzeów zaplanowano na poziomie dotacji przyznanej w 2002 r.            

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje

i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa   ( § 651 )

 

Na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją przez samorząd województwa  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wstępnie przyznano w 2003 r. dotacje w wysokości 17.451.400 zł.

 

 

 

DZIAŁ  010 – ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                          17.451.400 zł

 

Rozdział 01008 - Melioracje wodne                                                       3.600.000 zł

 

 

Wstępnie określona kwota dotacji na 2003 r. na zadania związane z utrzymaniem, konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji podstawowych wraz z obiektami oraz wykonywanie funkcji inwestora zastępczego dla obiektów nowych  i modernizacji melioracji szczegółowych wynosi 3.600.000 zł.

 

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                13.851.400 zł

 

Wstępnie zaplanowana kwota dotacji na 2003 r. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 13.851.400 zł.

Wielkość dotacji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o przeznaczeniu  kwoty 13.517.400 zł na usuwanie skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 roku w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych oraz częściowo na ich modernizację w województwie kujawsko – pomorskim. Środki pochodzić będą z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego i z budżetu państwa.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu państwa na  realizację zadania pt. „Program dla Odry 2006” (na retencjonowanie wód w zlewni rzeki Noteć) w wysokości 334.000 zł w oparciu o materiały planistyczne do budżetu państwa.

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne  realizowane  przez  samorząd  województwa  na  podstawie 

             porozumień z organami administracji rządowej      (§ 652 )

 

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

Rozdział 60041 – Infrastruktura portowa                                             4.173.000 zł

 

W 2003 r. planowana jest kontynuacja zadania p.n. „Rozbudowa i modernizacja portu lotniczego w Bydgoszczy” zapisanego w Kontrakcie wojewódzkim. Jest to zadanie realizowane przez Województwo na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej.  Na ten cel została zaplanowana dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.173.000 zł, tj. w wysokości określonej w Kontrakcie wojewódzkim.

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu

województwa  ( § 653 )

 

Na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań własnych samorządu województwa na 2003 r. zaplanowano dotacje w wysokości  29.403.000 zł.

Kwoty dotacji są przeznaczone na zadania określone w Kontrakcie wojewódzkim.

 

Wielkość planowanych dotacji na 2003 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

 

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

 

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości                                      2.915.000 zł

 

Określona w Kontrakcie wojewódzkim kwota dotacji na 2003 r. na kontynuację zadania pn. „Budowa Społeczeństwa Informacyjnego” wynosi 2.915.000zł.

Dotacja jest przeznaczona na pokrycie kosztów zwiększenia udziałów w spółce z o.o. „Sieć informacyjna”.

 

DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                              10.428.000 zł

 

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe             2.076.000 zł

 

Wstępnie określona kwota dotacji na 2003 r. na zakup autobusów szynowych wynosi 2.076.000 zł.

 

 

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie                                                 8.352.000 zł

 

W Kontrakcie wojewódzkim ujęto zadania związane z modernizacją i rozbudową dróg wojewódzkich. Na ich realizację w 2003 r. zaplanowano  dotację w wysokości 8.352.000 zł. Zadania te będzie realizował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

 

 

DZIAŁ  801 -  OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                                380.000 zł

 

Rozdział 80147  - Biblioteki pedagogiczne                                              380.000 zł

 

Na kontynuację modernizacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy  zaplanowano dotację na 2003 r. w wysokości 380.000 zł, tj. w wysokości wynikającej z Kontraktu wojewódzkiego. 

Zadanie to, ujęte  w Kontrakcie wojewódzkim zaplanowano do realizacji w 2003 r..

 

 

DZIAŁ 851 – OCHRONA  ZDROWIA                                                       10.000.000 zł

 

Rozdział  85111 – Szpitale ogólne                                                       10.000.000 zł

 

Na 2003 r. na modernizację  i rozbudowę   Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego  w Toruniu zaplanowano dotację w wysokości 10.000.000 zł, tj. w wysokości wynikającej z Kontraktu wojewódzkiego. 

Jest to inwestycja wieloletnia  ujęta w Kontrakcie wojewódzkim.

 

 

DZIAŁ 921 – KULTURA  I  OCHRONA

                       DZIEDZICTWA  NARODOWEGO                                         5.680.000 zł

 

Na 2003 r. na realizację inwestycji własnych w tym dziale z budżetu państwa została zaplanowana dotacja w kwocie 5.680.000 zł.

Kwoty dotacji  oraz zadania wynikają z Kontraktu wojewódzkiego.

 

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe                                    800.000 zł

 

Na modernizację obiektów Teatru im. W. Horzycy w Toruniu zaplanowano na 2003 r.  dotację w wysokości 800.000 zł, tj. w wielkości wynikającej z Kontraktu wojewódzkiego.       

 Realizację zadania zaplanowano na rok 2003.

 

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki                         4.000.000 zł

 

Na  2003 r. na inwestycję wieloletnią p.n. „Budowa Opery NOVA w Bydgoszczy”  zaplanowano  dotację  w wysokości 4.000.000 zł.

Kwota dotacji na realizację zadania wynika z Kontraktu wojewódzkiego.                    

 

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                      580.000 zł

 

Na modernizację obiektów Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy zaplanowano na 2003 r.  kwotę dotacji w wysokości 580.000 zł.

Kwota dotacji na realizację zadania wynika z Kontraktu wojewódzkiego.

 

Rozdział 92118 – Muzea                                                                              300.000 zł

 

 Na modernizację obiektów Muzeum Etnograficznego w Toruniu  na 2003 r. została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 300.000 zł.

Kwota dotacji na realizację zadania wynika z Kontraktu wojewódzkiego.

 

 

DOTACJE  CELOWE  Z  BUDŻETU  INNYCH  JEDNOSTEK

SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

 

 

Na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  w 2003 r.  wstępnie zaplanowane zostały dotacje w wysokości 1.936.483 zł.

W planowanych dochodach na 2003 r. powyższe dotacje stanowią  0,78 % dochodów ogółem.

Wielkość planowanych dotacji na 2003 r. na poszczególne działania przedstawia się następująco:

 

 

 

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  ( § 231 )

 

 

DZIAŁ  921 – KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA

                         NARODOWEGO                                                                  1.936.483 zł

 

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                    1.936.483 

 

Na wspólne prowadzenie bibliotek z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wstępnie zaplanowane zostały dotacje na 2003 r. w kwocie  1.936.483 zł.

W dniu 4 października 1999 r. zostało podpisane Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Miastem Bydgoszcz w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Co roku podpisywany jest aneks do powyższego porozumienia. Przewiduje się, iż w 2003 r. na ten cel Województwo otrzyma dotację z miasta Bydgoszczy w wysokości  1.215.483 zł.

W 2001 r. oraz 2002 r. zostały zawarte Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a  Miastem Toruń w sprawie wspólnego prowadzenia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Na 2003 r. nie zostało podpisane stosowne Porozumienie w związku z powyższym dotację na ten cel wstępnie zaplanowano w  wysokości  721.000 zł, tj. na poziomie roku 2002.

Wielkość dotacji na wspólne prowadzenie Bibliotek winna ulec zmianie w ciągu 2003 roku w wyniku aktualizacji kalkulacji kosztów faktycznie ponoszonych przez Województwo.

 

 

 

 

 

DOTACJE  I  ŚRODKI  Z  INNYCH  ŹRÓDEŁ

 

Na 2003 r. zaplanowano na realizację zadań finansowanych z dotacji i ze środków z innych źródeł kwotę 917.900 zł.

W planowanych dochodach na 2003 r. stanowią one 0,37 % dochodów ogółem.

 

 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej     (§ 222)

 

Na zadania bieżące realizowane przez samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wstępnie zaplanowane zostały dotacje w wysokości 649.900 zł. Dotacje zaplanowane zostały na podstawie wniosków złożonych w Ministerstwie Kultury.

Wielkość dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2003 r. przedstawia się następująco:

 

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    649.900 zł

 

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki                            100.000 zł

 

Wstępnie zaplanowana kwota dotacji  na 2003 r. w tym rozdziale w wysokości 100.000 zł jest przeznaczona dla Opery „NOVA” w Bydgoszczy na dofinansowanie „X Jubileuszowego Bydgoskiego Festiwalu Operowego” i wynika z wniosku złożonego przez Województwo do Ministerstwa Kultury.

 

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                      360.000 zł

 

Wstępnie zaplanowana kwota dotacji  na 2003 r. w tym rozdziale w wysokości 360.000 zł jest przeznaczona dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na „XIII Międzynarodowy Festiwal i Kongres Musica Antiqua Europae Orientalis Muzyka wobec sacrum w kulturze świata zachodniego i wschodniego”. Kwota planowana na 2003 r. wynika z wniosku złożonego przez Województwo do Ministerstwa Kultury.

 

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych                         25.000 zł

 

Wstępnie zaplanowana kwota dotacji  na 2003 r. w tym rozdziale w wysokości 25.000 zł jest przeznaczona dla Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu na dofinansowanie:

-         Piątego Biennale Małych Form Malarskich  w wysokości 10.000 zł,

-         Czwarte Międzynarodowe Triennale Grafiki „Kolor w grafice” Toruń 2003  w wysokości 15.000 zł.

Wielkość planowanych dotacji na wyżej wymienione zadania wynikają z wniosków złożonych przez Województwo do Ministerstwa Kultury.

 

Rozdział 92116 – Biblioteki                                                                         123.400 zł

 

Wstępnie zaplanowana kwota dotacji  na 2003 r. w tym rozdziale w wysokości 123.400 zł jest przeznaczona dla:

1.      Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy na sfinansowanie:

-         wydania katalogu rękopisów pt. „Dokumenty i listy królewskie ze zbioru Kazimierza  

            Kierskiego” w wysokości 18.000 zł,

-         wydania jubileuszowej publikacji poświęconej Bibliotece  w wysokości  37.200 zł,

2.   Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu na

      dofinansowanie druku:

      -   „Informatora WBP- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w wysokości 32.000 zł,         

-         Rocznika „Folia Toruniensia” w wysokości 17.000 zł,

-         Książki „Inkunabuły WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu” w wysokości 19.200 zł.

Kwoty planowane na 2003 r. na poszczególne zadania wynikają z wniosków złożonych przez Województwo do Ministerstwa Kultury.

 

Rozdział 92118 – Muzea                                                                                41.500 zł

 

Wstępnie zaplanowana kwota dotacji  na 2003 r. w tym rozdziale w wysokości 41.500 zł jest przeznaczona dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na dofinansowanie:

-         Badań i kwerendy w zbiorach i archiwach Działu Historyczno – Etnograficznego Litewskiego Muzeum Narodowego w Wilnie w wysokości 10.500 zł,

-         Wystawy „Ludowe malarstwo na szkle w Polsce” w wysokości 13.500 zł,

-         Zakupu kolekcji mebli i sprzętów domowych do wyposażenia chałupy i zagrody o proweniencji „olęderskiej” w wysokości 17.500 zł.

Kwota dotacji na 2003 r. wynika z wniosków złożonych przez Województwo do Ministra Kultury.

 

 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),    powiatów (związków powiatów),  samorządów  województw,  pozyskane  z innych źródeł     (§ 270 )

 

 

DZIAŁ  853 – OPIEKA  SPOŁECZNA                                                               68.000 zł

 

Rozdział 85395 – Pozostała działalność                                                     68.000 zł

 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej  zadania realizowane dotychczas w rozdziale 85300 – Integracja z Unią Europejską  od 2003 r. zaklasyfikowane są do rozdziału 85395 – Pozostała działalność.

Zaplanowana w rozdziale 85395 kwota dotacji  wynosi 68.000 zł.

 W 2003 r. Samorząd województwa planuje pozyskać środki z Unii Europejskiej na realizację zadania „Rozwój innowacyjnych koncepcji konsultacji w mediach i sektorze komunikacji – Media Coach”  w ramach drugiej edycji Programu Leonardo da Vinci.  Podstawą do realizacji tego zadania jest Umowa o Współpracy  - Projekt Media Coach Contrakt no. D/OO/B/F/PP 112313 podpisana dnia 10 lipca 2001 r. przez Województwo Kujawsko  - Pomorskie z siedzibą w Toruniu a  VFAW – Verein zur Foerderung der Aus – und Weterbildung In der Medienbranche e.V z siedzibą w Werderstr. 1, ;Cologne / Niemcy reprezentowaną przez AIM Koordinationscentrum fur Ausbildung in Medienberufen Andrea Stein.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 77.150 euro.

W 2003 r. na realizację tego zadania planuje się pozyskać środki w wysokości 68.000 zł.

 

 

Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych     (§ 609)

 

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania realizowane dotychczas w rozdziale 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne, w § 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin ), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł,  od 2003 r. są zaklasyfikowane  do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe, do § 609 – Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Środki, o których mowa pochodzą z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy Sp. z o.o.”  i  przeznaczone    na  modernizację  i  budowę  obiektów  sportowych.

 

 

DZIAŁ 801 – OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                                                  200.000 zł

           

Rozdział  80130 – Szkoły zawodowe                                                         200.000 zł

 

Postanowieniem Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 30 listopada 2000 roku w sprawie dofinansowania ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez „Totalizator Sportowy Sp. z o.o.” budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektów sportowych przyznane zostały dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego środki w wysokości 200.000 zł, z przeznaczeniem na kontynuację budowy hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół Medycznych w Grudziądzu.

Wstępnie zaplanowane  środki  na 2003 r. wynoszą 200.000 zł.

Wielkość środków na powyższe zadanie przewidziane do otrzymania w poszczególnych latach określona została w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej uchwalonym przez Sejmik Województwa.

 

 

 

 

 

DOTACJE   Z  FUNDUSZY  CELOWYCH

 

 Na realizację zadań finansowanych z funduszy celowych w 2003 r. wstępnie zaplanowana została  dotacja  w  wysokości 6.794.000 zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na zadania związane z ochroną środowiska, odpowiednio na inwestycje melioracyjne w wysokości 5.420.000zł oraz na inne zadania proekologiczne             w wysokości 1.374.000 zł. 

Wielkość dotacji wynika z promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W planowanych dochodach na 2003 r. stanowią one 2,73 % dochodów ogółem.

 

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań

bieżących jednostek sektora finansów publicznych    (§ 244)

 

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA  KOMUNALNA

                       I  OCHRONA  ŚRODOWISKA                                               1.374.000 zł

 

Rozdział 90095 – Pozostała działalność                                               1.374.000 zł

 

Wstępnie zaplanowana dotacja  na 2003 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  kwocie 1.374.000 zł  zostanie przeznaczona na działania propagujące ochronę środowiska, na edukację ekologiczną a także na promocje walorów przyrodniczych i kulturowych naszego regionu. 

 

 

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych     (§ 626)

 

Zadanie finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest realizowane tylko w dziale:

 

DZIAŁ  010  -  ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO                                          5.420.000 zł

 

Rozdział 01008 – Budowa i utrzymanie urządzeń

                              melioracji wodnych                                                    5.420.000 zł

 

Wstępnie zaplanowana dotacja na 2003 r. wynosi 5.420.000 zł.

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań należących do zadań zleconych województwu z mocy prawa, związanych z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych a także wykonywanie funkcji inwestora zastępczego dla obiektów nowych i modernizacji melioracji szczegółowych. Zadania z tego zakresu wykonuje Kujawsko – Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wielkość dotacji na 2003 r. wynika z promesy udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.