Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

23.05.2005 - XXXV sesja Sejmiku

23 maja  2005 r. odbyła się 35. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Radni podjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w Województwie Kujawsko–Pomorskim
W związku z dokonaną na sesji Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego w dniu 25 kwietnia 2005 roku, oceną funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej podległych samorządowi województwa, Radni Województwa Kujawsko–Pomorskiego uznają za konieczne podjęcie następujących inicjatyw o charakterze legislacyjnym i organizacyjnym:
 1. W ustawie o finansowaniu świadczeń zdrowotnych powinien zostać przywrócony obowiązek  sporządzania wojewódzkich planów zdrowotnych, które stanowią istotny instrument zarządzania polityką ochrony zdrowia w skali regionu, zmierzającą do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych ludności.
 2. Ustanowić Regionalną Sieć Szpitali Publicznych.
  Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców regionu winna zabezpieczać sieć szpitali publicznych. Szpitalom sieci należy zapewnić priorytet w wykorzystaniu publicznych środków kierowanych na ochronę zdrowia oraz określić finansowanie ich działalności  w okresie wieloletnim.
 3. Uczynić Samorząd Województwa organem założycielskim szpitali publicznych w województwie.
  Nie można prowadzić skutecznej regionalnej polityki w ochronie zdrowia, w tym także inwestycyjnej w sytuacji krzyżowania się w regionie polityk wielu organów założycielskich. W takiej sytuacji racjonalizowanie wykorzystania publicznych zasobów medycznych jest mało skuteczne a nawet niemożliwe. Dlatego też należy umocować prawnie Samorząd Województwa jako jednostki odpowiedzialnej za politykę publicznej ochrony zdrowia w województwie.
 4. Usługi świadczone przez sieć publicznych szpitali powinny być, pod względem jakości i cen płaconych za nie,  zestandaryzowane.
  Cena powinna pokrywać pełne koszty świadczonych usług. Finansowanie rozwoju szpitali publicznych powinno być wspomagane środkami z budżetu samorządów  i środkami państwa.
 5. Uchwalenie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie rozwiązuje problemu zadłużenia zakładów opieki zdrowotnej. Potrzebne są dalsze zmiany systemowe w finansowaniu ochrony zdrowia.
 6. Dalsze restrukturyzowanie wielu zakładów opieki zdrowotnej jest konieczne. Prowadzenie restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia powinno prowadzić, z jednej strony, do jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów medycznych, z drugiej strony, powinno się dążyć do zminimalizowania zwolnień pracowniczych.
 7. W związku ze zgłaszaną przez zakłady opieki zdrowotnej krytyką, związaną  z podziałem środków NFZ na świadczenia medyczne, dla poszczególnych regionów i dla poszczególnych zakładów, należy wypracować przejrzyste zasady ich podziału.

Radni przyjęli też informacje dotyczące:
 • działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – temat zreferował Roman Pawłowski Prezes WFOŚiGW [22 głosów „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 • działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie województwa – temat zreferowała Elwira Jutrowska Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska [19 głosów „za”, 0 „przeciw”,  6 „wstrzymujących się”];

Radni zdecydowali o nadaniu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. RDLP w Toruniu w 2005 roku obchodzi 80-lecie swego istnienia. Leśnicy zapewniają dynamiczny rozwój gospodarki leśnej i sukcesywne powiększenie jej zasobów. Działania te zapewniają surowiec drzewny na potrzeby gospodarki całego regionu gwarantując jednocześnie 1.300 stałych miejsc pracy.

Radni zadecydowali ponadto w sprawach:
 1. wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Mohylew /Białoruś/ [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”];
 2. wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 [28 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];
 3. przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok [25 głosów „za”, 0  „przeciw”,  2 „wstrzymujące się”];
 4. wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [26 głosów „za”, 0  „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”];
 5. zbycia akcji Kujawsko-Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy [25 głosów „za”, 0  „przeciw”,  5 „wstrzymujących się”];
 6. upoważnia Zarządu Województwa do wszczęcia procedury mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego [24 głosów „za”, 0  „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
 7. zmianie Uchwały Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [27 głosów „za”, 0  „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”];
 8. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. [27 głosów „za”, 0  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 9. zmiany Uchwały Nr XXXIV/417/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [26 głosów „za”, 0  „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”];
 10. zmiany Uchwały Nr XXIII/279/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [27 głosów „za”, 0  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 11. Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku [27 głosów „za”, 0  „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
 12. projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [26 głosów „za”, 1  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 13. zmiany w składzie Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu. Miejsce Jana Budnego - dotychczasowego przedstawiciela Samorządu województwa zajmie Jan Kieraj [21 głosów „za”, 1  „przeciw”,  2 „wstrzymujące się”];
 14. zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku [26 głosów „za”, 1  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 15. zmiany nazwy Centrum Onkologii – Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy  [22 głosów „za”, 0  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 16. zamiaru utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu i przyjęcia projektów aktu założycielskiego i statutu [27 głosów „za”, 0  „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”];
 17. zmianie uchwały nr XXIV/290/04 z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];Porządek obrad
XXXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  23 maja  2005 r.
 

 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
   • stwierdzenie quorum,
   •  przyjęcie protokółu z  XXXIV sesji.
 3.  Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje:
  • z pracy Zarządu Województwa
  • o wdrażaniu programów operacyjnych*
   ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego].
 6. Podjęcie Stanowiska w sprawie funkcjonowania ochrony zdrowia w Województwie Kujawsko-Pomorskim [projekt Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia].
 7. Rozpatrzenie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ref. p. Roman Pawłowski Prezes WFOŚiGW.
 8. Rozpatrzenie informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska na terenie województwa – ref. p. Elwira Jutrowska Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Mohylew /Białoruś/ [druk nr 57/2005].
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 [druk nr 58/2005][załącznik].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok [druk nr 47/2005][załącznik 1][załącznik 2][załącznik 3][załącznik 4].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [druk nr 61/2005][załącznik].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia akcji Kujawsko-Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w likwidacji z siedzibą w Bydgoszczy [druk nr 52/2005].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnia Zarządu Województwa do wszczęcia procedury mającej na celu wybór banku do obsługi budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 55/2005].
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [druk nr 62/2005][załączniki 1-13].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r. [druk nr 63/2005].
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/417/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 64/2005].
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/279/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej [druk nr 65/2005].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku [druk nr 66/2005].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie projektu likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk nr 48/2005].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. J. Krzymińskiego w Inowrocławiu [druk nr 54/2005].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku [druk nr 56/2005].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Centrum Onkologii – Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy  [druk nr 59/2005].
 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/290/04 z dnia 19.07.2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) [ druk nr 67/05].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu i przyjęcia projektów aktu założycielskiego i statutu [druk nr 60/2005][załącznik].***
 26. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 27. Wolne wnioski.
 28. Zamknięcie sesji.


*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją
**   załącznik do projektu uchwały doręczony zostanie przed sesją, po uzgodnieniu treści
       z Ministerstwem
*** załącznik do projektu uchwały doręczony zostanie przed sesją wraz z opinią Komisji Pracy, Pomocy
       Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56522055
Data: 2024-06-22