Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

27.06.2005 - XXXVI sesja Sejmiku

27 czerwca  2005 r. odbyła się 36. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni rozpatrzyli informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa. Temat zreferowali:

 • mł. insp. Barbara Horbik-Piazdecka – Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
 • Tomasz Wojak - Przewodniczący Rady Bezpieczny Region.


Radni zadecydowali ponadto w sprawach:

 1. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum – po wprowadzeniu autopoprawki Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [23 głosów „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”].
 2. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży - po wprowadzeniu autopoprawki Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [27 głosów „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”].
 3. zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prefekturą Pierii /Grecja/ [27 głosów „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”].
 4. utworzenia Fundacji Zielone Płuca Polski [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”].
 5. objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy – po wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Województwa [26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”].
 6. przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ i uchylenia Uchwały Nr XXIV/290/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”].
 7. zmiany Uchwały Nr XXXV/430/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 [28 głosów „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”].
 8. wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006 [26 głosów „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”].
 9. udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjną Sp. z o.o. [20 głosów „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”].
 10. zmiany Uchwały Nr 615/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].
 11. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków  na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2008 [20 głosów „za”, 1 „przeciw”,  5 „wstrzymujących się”].
 12. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004-2008 współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego [21 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”].
 13. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dotyczącym zakupu autobusów szynowych w latach 2002-2006 [20 głosów „za”, 1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”].
 14. zmiany Uchwały Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok - po wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Województwa [20 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”].
 15. zmiany Uchwały Nr XXXIV/421/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 [15 głosów „za”, 1 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”].
 16. Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].
 17. najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu [28 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].
 18. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu [21 głosów „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”].
 19. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Inowrocławiu [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].
 20. przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].
 21. przekształcenia i zamiaru likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku - po wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Województwa [22 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”].
 22. przekazania, jako zadanie własne, prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu, Powiatowi Świeckiemu - po wprowadzeniu autopoprawki Zarządu Województwa [20 głosów „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”].
 23. zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [20 głosów „za”, 0 „przeciw”,  1 „wstrzymujący się”].
 24. zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].
 25. projektu likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych działających w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu [22 głosów „za”, 2 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”].
 26. likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej – na wniosek Zarządu Województwa wycofano z obrad dzisiejszej sesji.
 27. zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Odwołano p. Marka Stefańskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala, powołano zaś p. Elżbietę Mostowiak, zastępcę dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu [16 głosów „za”, 9 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”].
 28. wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy – ze względu na brak kandydatur projekt będzie rozpatrywany na kolejnej sesji.
 29. powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy – ze względu na brak kandydatur projekt będzie rozpatrywany na kolejnej sesji.
 30. wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu – ze względu na brak kandydatur projekt będzie rozpatrywany na kolejnej sesji
 31. powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obeserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu – ze względu na brak kandydatur projekt będzie rozpatrywany na kolejnej sesji
 32. przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu [16 głosów „za”, 0 „przeciw”,  3 „wstrzymujące się”].
 33. zmiany Uchwały Nr XXVIII/351/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 3 z Filią nr 12 oraz zmiany siedziby Filii nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [24 głosów „za”, 0 „przeciw”,  0 „wstrzymujących się”].
 34. zmiany uchwały Nr XXXI/397/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [23 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].
 35. wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności [23 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”].


Radni jednomyślnie [24 głosy „za”] przyjęli również stanowisko Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 27 czerwca 2005 r. 

   
Członkowie Komisji z zatroskaniem i niepokojem przyjęli informację o stanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i zagrożeń powodziowych na terenie województwa. Samorządy lokalne, spółki wodne, sołectwa sygnalizują o krytycznym i stale pogarszającym się stanie technicznym urządzeń melioracji podstawowych. Niezadawalający stan techniczny urządzeń potwierdzają przeprowadzane dwukrotnie w roku przeglądy stanu technicznego. Główną przyczyną złego stanu technicznego urządzeń jest stałe zmniejszanie nakładów finansowych w budżecie Wojewody na zaspakajanie potrzeb eksploatacji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych z 61,5% w 1998 roku, 29,3% - 1999, 25,9% - 2000, 26,7% - 2001, 24,6% - 2002, 13,8% - 2003, 15,4% - 2004 i 12,9% - 2005 roku, co powoduje, że wiele rzek i budowli hydrotechnicznych jest niesprawna i stanowi poważne zagrożenie występowania powodzi, ogranicza odpływ wód powierzchniowych, powoduje podtopienia, straty materialne i utratę korzyści rolników. Marszałek Województwa, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków na potrzeby rolnictwa, wielokrotnie występował za pośrednictwem Wojewody do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie środków finansowych na ten cel w budżecie jak też z rezerwy celowej. Działania te mimo wsparcia Parlamentarzystów naszego województwa nie przyniosły efektów. Zadania realizowane w ramach działania 2.5 gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich wymagać będą dalszych `środków z budżetu państwa na właściwe utrzymanie i eksploatację zrealizowanych zadań inwestycyjnych Analiza przebiegu realizacji podjętych działań potwierdza, że pogarszający się stan techniczny urządzeń spowodowany został zmniejszonym zapotrzebowaniem środków i zmniejszeniem wskaźników budżetu państwa na ten cel przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Obecny niezadawalający stan techniczny urządzeń stanowi realne zagrożenie występowania powodzi i bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zalewowych (...)
    Radni proszą o zwrócenie się z apelem do stosownych organów i podjęcie działań umożliwiających zapewnienie normalnych i bezpiecznych warunków eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych.
 

Porządek obrad
XXXVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  27 czerwca  2005 r.

 

 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokółu z  XXXV sesji.
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
  • z pracy Zarządu Województwa
  • o wdrażaniu programów operacyjnych*
  • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 5. Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa
  • ref. mł.insp. Barbara Horbik-Piazdecka Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
  • ref. Tomasz Wojak Przewodniczący Rady Bezpieczny Region.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum [projekt Przewodniczącej Sejmiku] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4] [załącznik 5] [załącznik 6] [załącznik 7].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży [projekt  Przewodniczącej Sejmiku] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4] [załącznik 5].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prefekturą Pierii /Grecja/ [druk nr 51/05].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Fundacji Zielone Płuca Polski [druk nr 78/05].
 10. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy [druk nr 75/05].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego /ZPORR/ i uchylenia Uchwały Nr XXIV/290/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2004 r. [druk nr 81/05] [załącznik].
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/430/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2005-2006 [druk nr 85/05] [załącznik].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 – 2006 [druk nr 82/05] [załącznik].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia na zaciągnięcie kredytu przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną Sp. z o.o. [druk nr 103/05/].**
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 615/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 91/05].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków  na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005-2008 [druk nr 96/05] [załącznik].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004-2008 współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego [druk nr 98/05] [załącznik].
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim  Programie Inwestycyjnym dotyczącym zakupu autobusów szynowych w latach 2002-2006 [druk nr 99/05].
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [druk nr 93/05] [załącznik].
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/421/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 [druk nr 97/05] [załącznik 1] [załącznik 2].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego Kryteria i tryb przyznawania nauczycielom nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nagród dyrektorów w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2005 roku [druk nr 80/05].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu [druk nr 77/05] [załącznik].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu [druk nr 70/05].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Inowrocławiu [druk nr 71/05].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Medycznego Studium Zawodowego w Toruniu [druk nr 73/05].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku [druk nr 76/05].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania, jako zadanie własne, prowadzenia Medycznego Studium Zawodowego w Świeciu, Powiatowi Świeckiemu [druk nr 84/05].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [druk nr 74/05].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiej Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej w Bydgoszczy [druk nr 92/05].
 30. Podjęcie uchwały w sprawie projektu likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych działających w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu [druk nr 79/05].
 31. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Inowrocławiu działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk nr 95/2005].
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku [druk nr 83/05].
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy [druk nr 86/05].
 34. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy [druk nr 87/05].
 35. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu [druk nr 88/05].
 36. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obeserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu [druk nr 89/05].
 37. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu [druk nr 72/05].
 38. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/351/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 3 z Filią nr 12 oraz zmiany siedziby Filii nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu [druk nr 94/05].
 39. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/397/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 101/05].**
 40. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania  wieczystego i prawa własności [druk nr 102/05].**
 41. Podjęcie Stanowiska w sprawie gospodarki wodnej w rolnictwie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego [projekt Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi].
 42. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 43. Wolne wnioski.
 44. Zamknięcie sesji.

*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją
**   projekt uchwały wprowadzony do porządku obrad dodatkowo

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56548948
Data: 2024-06-22