Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

21.11.2005 - XL Sesja Sejmiku

21 listopada  br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 40 sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28 radnych z 31 

Radni podjęli dwie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa:
-    Macieja Świątkowskiego (wybrany do Sejmu RP 25 września br.);
-    Domiceli Kopaczewskiej (wybrana do Sejmu RP 25 września br.)

Radni jednogłośnie przyjęli  Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany nazwy Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego popiera starania Senatu Akademii Techniczno-Rolniczej  im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy o  przekształcenie tej Uczelni w  Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.
Przekształcenie Uczelni w specjalistyczny  Uniwersytet  Techniczno-Przyrodniczy  jest spełnieniem potrzeb i aspiracji zarówno Uczelni, środowiska naukowego, jak i miasta Bydgoszczy i całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Struktura uniwersytecka stworzy nowe możliwości kształcenia, podniesie rangę naukową Uczelni, będzie wpisana w potrzeby rynku pracy, wynikające z przemian gospodarczych i społecznych regionu i kraju.
Powstanie Uniwersytetu o specjalności techniczno-przyrodniczej stworzy wespół z istniejącymi już uczelniami wyższymi w regionie komplementarny system kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Jest to zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która określa jako jeden z priorytetów rozszerzanie i różnicowanie oferty kształcenia uczelni wyższych Regionu.
Poziom kształcenia, baza naukowo-dydaktyczna oraz zrealizowane procedury organizacyjne są gwarancją pomyślnej przyszłości  Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego oraz   rozwoju  potencjału edukacyjno-naukowego Województwa. 
Sejmik  Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje  wsparcie,  w ramach posiadanych kompetencji,  dla utworzenia i rozwoju Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczo im. Jana  i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.


Radni postanowili o nadaniu trzech odznaczeń: „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” :
-    Regionalnej Agencji Poszanowania Energii w Toruniu – w 80 rocznicę istnienia;
-    Klubowi Wioślarskiemu WISŁA Grudziądz - w 80 rocznicę istnienia;
-    Zakładowi Gazowniczemu w Bydgoszczy – w 145 rocznicę istnienia.

Radni wysłuchali informacji na temat organizacji i finansowania regionalnych przewozów kolejowych w 2006 roku i latach następnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Temat zreferował Leszek Ruta Prezes Zarządu „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. w Warszawie oraz Członkowie Zarządu Spółki: Małgorzata Kuczewska-Łaska i Marek Nitkowski.
 
Ponadto radni zadecydowali w sprawach:
1.    zmiany Uchwały Nr V/45/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego osiągającym wybitne nauki w nauce, sporcie i kulturze [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

2.    zmiany Uchwały Nr 667/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”];

3.    zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa [23 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

4.    zmiany Uchwały w sprawie przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

5.    uchwalenia Wieloletniego Programu Dofinansowania Projektów Inwestycyjnych zgłoszonych  do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego na lata 2006-2011 zgodnie z załącznikiem do uchwały [23 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

6.    wyrażenia woli przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do projektu pn. „Nadbałtycki Projekt Prewencji” [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

7.    wyrażenia woli realizacji projektu pn. „Kujawsko-Pomorski Projekt Poprawy Zdrowia Mieszkańców Regionu” [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

8.    określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2006 [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

9.    zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

10.    zmiany Uchwały Nr XXXV/432/05  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

11.    zmiany Uchwały Nr 784/2002 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002–2006 [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

12.    zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi Golub-Dobrzyń przez Ciechocin do Dobrzejewic [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

13.    zmiany Uchwały Nr XXXVII/516/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 – z autopoprawką Zarządu Województwa [23 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

14.    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Świeckiego [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

15.     zmiany Uchwały Nr XXXVII/506/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie wyposażenia Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu oraz Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w mienie ruchome stanowiące własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

16.    zatwierdzenia projektu obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli – z autopoprawką Zarządu Województwa [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

17.    przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego [23 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];

18.    zmiany Uchwały Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];

19.    ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

20.    restrukturyzacji zobowiązań [23 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”];

21.    restrukturyzacji zobowiązań [ 24 głosów „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

22.    likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku [21 głosów „za”, 1„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];

23.    rozwiązania Zespołu Szkół Medycznych w Inowrocławiu [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

24.    wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu. Zostali nimi Bolesław Szulc, Andrzej Kieraj, Jolanta Kołodziej, Andrzej Dorszewski [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

25.    powołania Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. J. Krzemińskiego w Inowrocławiu. Powołano 8-osobową Radę, której przewodniczącym został Andrzej Bera (dotychczasowy przewodniczący) [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

26.    zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

27.    zatwierdzenia zmian Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy [21 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”];

28.    zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy [22 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

29.    zatwierdzenia zmian do Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

30.    likwidacji oddziałów: neurologicznego, ftyzjatrycznego i psychiatrycznego dla przewlekle chorych w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu – z autopoprawką Zarządu Województwa [15 głosów „za”, 5 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];

31.    zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu [19 głosów „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

32.    zmiany Statutu Opery Nova w Bydgoszczy [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”];

33.    zmiany Uchwały Nr XXXVII/484/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki sportowe [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

34.    zmiany Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w miejsce ŚP Zygmunta Kwiatkowskiego wchodzi Maria Kurnatowska [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

35.    zmiany Uchwały w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” - w miejsce ŚP Zygmunta Kwiatkowskiego wchodzi Ryszard Bober [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujących się”];

36.    zmiany Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w miejsce ŚP Zygmunta Kwiatkowskiego wchodzi Ryszard Bober [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

37.    zmiany Uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w miejsce Marii Kurnatowskiej (wyraziła wolę zamiany) wchodzi Ryszard Bober [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57564198
Data: 2024-06-23