Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

06.02.2006 - XLIII Sesja Sejmiku

06.02.2006r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 43. Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni podjęli uchwały w sprawach:
 
 1. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Sejmiku [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 2. zmiany Uchwały Nr 499/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zwrotu radnym województwa kosztów podróży służbowych – w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Zygmunta Kwiatkowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku, obowiązki względem Przewodniczącego Sejmiku (czynności dotyczące delegacji służbowych) przejął Ryszard Bober [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 3. zmiany Uchwały Nr XXX/386/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – wygaśnięcie mandatu radnego Macieja Świątkowskiego (Poseł na Sejm RP) oraz podział klubu radnych POPiS na dwa kluby radnych wywołały konieczność uzupełnienia składu ww komisji o zgłoszonych Macieja Mojzesowicza (PiS) i Marka Bruzdowicza (PO) [głosowało 26 radnych: 23 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];
 4. nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Przedsiębiorstwu Hydrauliki Siłowej HYDROTOR S.A. w Tucholi [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 5. nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Pomorsko-Kujawskiej Izbie Budownictwa w Bydgoszczy [głosowało 24 radnych: 23 „za”, 1 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 6. nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o. [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 7. nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Bydgoskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Bydgoszczy [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 8. nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” IBIS LTD. INTERNATIONAL BAKERY INDUSTRIES SPOMASZ Sp. z o.o. [głosowało 22 radnych: 20 „za”, 0 „przeciw” 2 „wstrzymujące się”];
 9. uchylenia Uchwały Nr 345/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego miesięcznika „Biuletyn Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – z dniem 1 stycznia 2006 r. zaprzestano wydawania Biuletynu na rzecz dwutygodnika REGION, dodatku do poniedziałkowego wydania Gazety Pomorskiej [głosowało 26 radnych: 23 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];
 10. Strategii Rozwoju Transportu  w Województwie Kujawsko-Pomorskim do 2015 r. – stanowi uszczegółowienie Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji jej celów – od jutra tj. 7.02.2006 r., dokument będzie dostępny na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej – do uchwały Zarząd Województwa wniósł 5 autopoprawek. Zarząd wystąpi również do Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Gdańsku z zapytaniami i wnioskami zgłoszonymi przez radnych w trakcie dyskusji [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 11. zmiany Uchwały Nr XXIX/354/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego – zmiana harmonogramu wykonania prac planistycznych związana z koniecznością powtórzenia procedury ze względu na małe zainteresowanie samorządów lokalnych i instytucji [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 12. wyrażenia woli zawarcia wieloletniego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu w sprawie realizacji zadania „Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w Regionalnym Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 13. zmiany Uchwały Nr XLII/613/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2005 r. , terminów ich dokonania oraz planów finansowych [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 14. zmiany uchwały w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 – zmiany dotyczą uaktualnienia o wydatki z ubiegłego roku, które nie zostały wykorzystane na realizację zadania z powodu skomplikowanych procedur przetargowych [głosowało 25 radnych: 22 „za”, 0 „przeciw” 3 „wstrzymujące się”];
 15. zmiany Uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. wraz z autopoprawką Zarządu Województwa zgłoszoną przez Komisję Budżetu i Finansów [głosowało 25 radnych: 23 „za”, 0 „przeciw” 2 „wstrzymujące się”];
 16. zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu – po rezygnacji Jana Budnego do składu Rady wybrano Tomasza Wojaka [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 17. zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [głosowało 23 radnych: 23 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 18. zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu [głosowało 25 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 19. zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – zmiana spowodowana przejęciem od 1 stycznia 2006 r. przez Samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 20. zmiany w składzie Rady Muzeum w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie – odwołano Andrzeja Rosiaka – przedstawiciela środowisk naukowych i twórczych; powołano Zbigniewa Jaszczuka – członka Biskupińskiego Towarzystwa Archeologicznego [głosowało 29 radnych: 29 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
 21. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Świeckiego – nieruchomość: zabudowana działka położona w Świeciu przy ul. Sądowej będzie wykorzystana przez Powiat na cele rehabilitacji osób niepełnosprawnych [głosowało 29 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];
 22. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz – nieruchomość gruntowa położona w Bydgoszczy przy ul. Grodzkiej 14-16 będzie wykorzystywana przez Gminę na cele służące bezpośredniemu zaspokajaniu potrzeb publicznych [głosowało 25 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];
 23. powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (zgodnie z zapisami Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska):
  • powołano Jacka Jaśkiewicza jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Toruniu - przedstawiciel Ministra Środowiska [głosowało 30 radnych: 28 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];
  • powołano dr inż. Andrzeja Baranowskiego dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – reprezentant Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego [głosowało 30 radnych: 29 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
  • powołano prof. dr hab. Jerzego Gaca zastępcę przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody – reprezentant Wojewody  Kujawsko-Pomorskiego [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących się”];
  • spośród pięciu kandydatów w głosowaniu jawnym imiennym wybrano i powołano  Leszka Rutkowskiego przedstawiciela samorządu gospodarczego wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy gospodarcze [głosowało 20 radnych: 19 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
  • powołano Mirosława Purzyckiego przedstawiciela organizacji ekologicznej zgłoszonego przez organizacje ekologiczne działające i posiadające struktury organizacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i cieszącego się poparciem największej ich liczby [25 radnych: 22 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];
  • powołano Edwarda Reszkowskiego dyrektora Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu [głosowało 29 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”];
  • powołano Stefana Borkowicza przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [głosowało 29 radnych: 28 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];
 24. zmiany Uchwały Nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej – zmiana pozwala na rozszerzenie formuły konkursów honorowanych nagrodami Marszałka Województwa [głosowało 29 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];
 
 
Porządek obrad
XLIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  6 lutego  2006 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLII sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
 • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku [projekt Przewodniczącej Sejmiku] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4] [załącznik 5] [załącznik 6] [załącznik 7] [załącznik 8]. 
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 499/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zwrotu radnym województwa kosztów podróży służbowych [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXX/386/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 1/06].**
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 2/06].**
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 3/06].**
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 4/06].**
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 5/06].**
 13. Podjęcie uchwały uchylającej Uchwałę Nr 345/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego miesięcznika „Biuletyn Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego”  [druk nr 14/06].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Transportu  w Województwie Kujawsko-Pomorskim do 2015 r.[druk nr 207/05].
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/354/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego, dotyczącej Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego [druk nr 3/06] [załącznik].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia wieloletniego porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Kujawsko-Pomorski w Toruniu w sprawie realizacji zadania „Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego Pobytu w Regionalnym Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy oraz wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego” w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności” [druk nr 15/06].
 17. Podjęcie uchwały zmieniajacej Uchwałę Nr XLII/613/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2005 r. , terminów ich dokonania oraz planów finansowych [druk nr 17/06].
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008[druk nr 22/06].
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. [druk nr 19/06] [załącznik].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu [druk nr 2/06].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [druk nr 208/05].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu [druk nr 4/06].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu [druk nr 16/06].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Muzeum w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie [druk nr 12/06].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Powiatu Świeckiego [druk nr 13/06].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Gminy Miasta Bydgoszcz [druk nr 18/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 7/06].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 5/06].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 6/06].
 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 8/06].
 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 9/06].
 32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 10/06].
 33. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu [druk nr 11/06].
 34. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 457/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 r. w sprawie powołania Kapituły Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinach: gospodarki, rolnictwa, nauki i postępu technicznego, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska i polityki społecznej [druk nr 21/06].
 35. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 36. Wolne wnioski.
 37. Zamknięcie sesji.

*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją
**   projekt uchwały doręczony zostanie przed sesją

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44210437
Data: 2024-06-12