Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

24.04.2006 - XLV Sesja Sejmiku

24.04.2006 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się 45. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Radni przyjęli 3 stanowiska:
 • w sprawie zmiany przepisów dotyczących udzielania pomocy finansowej na działanie 6. dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 -2006
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z prośbą o zmianę zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142).
Określony w § 5 ust. 2 pkt 2 lit a powyższego rozporządzenia termin realizacji przedsięwzięcia w planie dostosowania gospodarstwa rolnego do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu oraz w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mające na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, jest zbyt krótki, w stosunku do ogromnego zainteresowania możliwościami skorzystania z przedmiotowego działania.
Analiza liczby wniosków o pomoc złożonych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziału Regionalnego w Toruniu w ramach działania 6. Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów UE Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004 -2006, prowadzi do wniosku , że zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. uniemożliwiają realizację zamierzanych przedsięwzięć w wymaganym terminie 12 miesięcy od dnia przyznania płatności. Do dnia 28.02.2006 r.  do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddziału Regionalnego w Toruniu złożono 13 200 wniosków o pomoc na dofinansowanie przedsięwzięć dostosowujących gospodarstwa rolne do wymogów unijnych. Planowana do realizacji w 2006 roku liczba przedsięwzięć jest niemożliwa do realizacji z uwagi na liczbę przedsiębiorstw wykonujących przedmiotowe inwestycje oraz z uwagi na konieczność pozyskiwania zezwoleń na realizację inwestycji. Niedotrzymanie terminu określonego w powyższym rozporządzeniu skutkuje dotkliwymi sankcjami w postaci nieotrzymania II transzy pomocy oraz zwrotu 50% otrzymywanej zaliczki.
Biorąc pod uwagę powyższe Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uważa, że zmiana zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. Nr 17, poz. 142) umożliwi dużej liczbie gospodarstw rolnych skorzystanie z tego rodzaju pomocy i nie spowoduje konieczności wymierzania sankcji wynikających z niedotrzymania przedmiotowego terminu. 

Otrzymują:
 1. Prezydent RP
 2. Marszałek Senatu RP
 3. Marszałek Sejmu RP
 4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Prezes Rady Ministrów
 7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 8. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 9. Marszałkowie Województw  - wszyscy
 10. Przewodniczący Sejmików – wszyscy
 11. Związek Województw RP
 12. Wojewoda Kujawsko-Pomorski

[głosowało 25 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”].
 
 • w sprawie zwolnienia spółek wodnych od podatku dochodowego od osób prawnych
Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego uznają za konieczne wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) polegających na zwolnieniu podmiotowym spółek wodnych od podatku dochodowego od osób prawnych.
Zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) niektórzy podatnicy podatku dochodowego korzystają z przywileju podmiotowych zwolnień podatkowych.
Spółki wodne są jednostkami, których celem statutowym jest działalność użyteczna dla społeczeństwa zamieszkującego obszary wiejskie, tj. m. in. wykonywanie, utrzymywanie oraz eksploatacja urządzeń służących do ochrony przed powodzią, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, utrzymywania wód. Zgodnie z art. 164 ust. 1 spółki wodne oraz związki wałowe są formami organizacyjnymi, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne i mają na celu zaspokajanie wskazanych ustawą potrzeb w dziedzinie gospodarowania wodami.
Radni  Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażają stanowisko, iż spółki wodne jako jednostki społecznie użyteczne, przeznaczające dochody na cele statutowe związane z ich działalnością, powinny korzystać ze zwolnień podmiotowych, ponieważ ich działalność sama w sobie zasługuje na zwolnienie ich z opodatkowania. Organy spółek wykonując swoje zadania nie pobierają wynagrodzeń.
Z uwagi na wagę problemu zwracamy się z prośbą o podjęcie działań w celu zmiany zapisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)  poprzez  włączenie spółek wodnych do podatników podatku dochodowego, które mogą korzystać z przywileju podmiotowych zwolnień podatkowych.

Otrzymują:
 1. Prezydent RP
 2. Marszałek Senatu RP
 3. Marszałek Sejmu RP
 4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Prezes Rady Ministrów
 7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 8. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 9. Wojewoda Kujawsko-Pomorski
 10. Marszałkowie Województw  - wszyscy
 11. Przewodniczący Sejmików – wszyscy
 12. Związek Województw RP
[głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”].
 
 • w sprawie planowanej likwidacji wytypowanych posterunków policji w województwie kujawsko-pomorskim
  Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy planuje w ramach reorganizacji swoich struktur likwidację wytypowanych gminnych Posterunków Policji i przekazanie zadań tych jednostek posterunkom policji w sąsiednich gminach. Decyzja ta, zdaniem jej autorów, ma spowodować realne zwiększenie ilości policjantów w terenie oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Działania mające spowodować wzrost liczby funkcjonariuszy policji pełniących służbę w terenie, zasługują na poparcie. Osiąganie tego skutku poprzez likwidację konkretnych jednostek Policji, szczególnie na szczeblu gminnym, na poparcie zasługiwać nie może. Takie przedsięwzięcia są sprzeczne z wolą ustawodawcy, który w Ustawie o Policji uregulował zasady tworzenia gminnych jednostek policji, nie wspominając nic o przesłankach do ich likwidacji.
  Niepokój budzi też fakt, że decyzje o likwidacji posterunków gminnych podjęte zostały bez jakichkolwiek konsultacji z lokalnymi i wojewódzkimi władzami samorządowymi, choć w ostatnich latach zarówno gminy jak i samorząd wojewódzki, działając na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, znaczącymi kwotami dofinansowywały działalność Policji. Ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonywano licznych zakupów sprzętu, w tym także samochodów, motocykli, alkomatów, kupowano wyposażenie tzw  „błękitnych pokoi”.
  Biorąc pod uwagę zasadę pełnego, bezpośredniego dostępu mieszkańców każdej gminy do lokalnej policji, potrzebę zapewnienia im bezpieczeństwa, finansowe nakłady lokalnych samorządów na Policję, a także turystyczno-wypoczynkowy charakter wielu gmin i napływ w sezonie letnim dużej ilości turystów, powodujący zwiększone zagrożenie przestępczością, Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża negatywne stanowisko w sprawie likwidacji wytypowanych Posterunków Policji w województwie kujawsko-pomorskim.

Otrzymują:
1.    Prezes Rady Ministrów
2.    Minister Sprawiedliwości
3.    Parlamentarzyści Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4.    Wojewoda Kujawsko-Pomorski
5.    Komendant Wojewódzki Policji

[głosowało 24 radnych:  18„za”, 0 „przeciw”, 6 „wstrzymało się od głosu”].

Radni postanowili nadać „Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” :
 • Bydgoskiemu Klubowi Seniorów Lotnictwa;
 • Powiatowej i Miejskiej Bibliotece im. Juliana Prejsa w Chełmży;
 • Franciszkowi Stanisławowi Wyrębskiemu;
 • Włocławskiemu Towarzystwu Koszykówki S.S.A.

Radni – po długiej dyskusji – zadecydowali o  ustanowieniu wzoru logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego – jest dostępne na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl [głosowało 27 radnych: 16 „za”, 5 „przeciw”, 6 „wstrzymało się od głosu”].

Radni rozpatrzyli i przyjęli informacje o sytuacji na rynku pracy województwa, którą zreferował Adam Horbulewicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Ponadto radni podjęli uchwały w sprawie:
 1. przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok [głosowało 24 radnych: 21 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”].
 2. uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2010 [głosowało 23 radnych: 22 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”].
 3. wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko-Pomorskim [głosowało 26 radnych: 22 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”].
 4. zmiany Uchwały Nr XIX/244/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt ADEP) [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”].
 5. zmiany Uchwały Nr XXXVI/456/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 [głosowało 25 radnych: 23 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”].
 6. zmiany Uchwały Nr XXXV/432/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [głosowało 25 radnych: 23 „za”, 1 „przeciw”, 1„wstrzymał się od głosu”].
 7. projektu zmiany Uchwały Nr XLII/599/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli [głosowało 27 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”].
 8. nadania Statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy [głosowało 25 radnych: 24 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”].
 9. nadania Statutu Operze NOVA w Bydgoszczy [głosowało 25 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”].
 10. zmiany Uchwały Nr XLIV/655/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r.  w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego [głosowało 26 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”].
 11. zmiany Uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorsakiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 rok [głosowało 29 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”].
 12. zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu [głosowało 30 radnych: 30 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymało się od głosu”].
 13. zmiany w składzie Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy – miejsce Stanisława Kucińskiego (złożył rezygnację) zajął Antoni Dębiński, przedstawiciel szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu [głosowało 22 radnych: 20 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymało się od głosu”].
 14. zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku [głosowało 28 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymało się od głosu”].
 15. projektu likwidacji oddziału rehabilitacji neurologicznej działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu [głosowało 29 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymało się od głosu”].
 16. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Prokuratury Okręgowej w Toruniu [głosowało 28 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”].

Na koniec obrad radni zostawili decyzję w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa.
Barbara Fröhlich Skarbnik województwa przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2005 r.,
Andrzej Graczyk członek Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawił opinię w sprawie wykonania budżetu województwa za 2005 r.,
Stanisław Pawlak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sejmiku odczytał opinię komisji nt. realizacji budżetu województwa w 2005 r. oraz treść wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa,
Wszystkie kluby radnych zajęły stanowisko w sprawie wykonania budżetu województwa za 2005 r. oraz projektem uchwały o absolutorium dla Zarządu Województwa (LPR, PO, PiS oraz Samoobrona w swoich wystąpieniach  zastrzegły, iż wstrzymają się od głosu).
Radni po rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 i przeprowadzonej dyskusji udzielili absolutorium Zarządowi [głosowało 32 radnych: 18 „za”, 0 „przeciw”, 14 „wstrzymało się od głosu”].

 

 
Porządek obrad
XLV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  24 kwietnia  2006 r.

 

 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLIV sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
 • ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 • a. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2005 r.,
 • b. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu województwa za 2005 r.,
 • c. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku nt. realizacji budżetu województwa w 2005 r. oraz treścią wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa,
 • d. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2005 r. oraz projektem uchwały o absolutorium dla Zarządu Województwa [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 10/06].**
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 11/06].**
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 12/06].**
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 13/06].**
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wzoru logo Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 1/06] [załącznik].
 10. Rozpatrzenie informacji o sytuacji na rynku pracy województwa – ref. p. Adam Horbulewicz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok [druk nr 60/06].
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2010 [druk nr 50/06] [załącznik].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie geodezji i katastru pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Landem Dolnej Saksonii a Województwem Kujawsko-Pomorskim [druk nr 62/06] [załącznik].
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLI/589/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi [druk nr 40/06] [załącznik].
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XIX/244/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt ADEP) [druk nr 61/06].
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/456/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 [druk nr 64/06] [załącznik] .
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/432/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2005 r w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [druk nr 49/06] [załącznik].
 18. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr XLII/599/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie obowiązującego w 2006 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli [druk nr 63/06].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy [druk nr 42/06] [załącznik].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Operze NOVA w Bydgoszczy [druk nr 43/06] [załącznik].
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/655/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2006 r.  w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych województwa kujawsko-pomorskiego [druk nr 58/06].
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorsakiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 rok [druk nr 59/06] [załącznik].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu [druk 46/06] [załącznik] [załącznik] [załącznik].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy [druk nr 53/06].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku [druk nr 54/06].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie projektu likwidacji oddziału rehabilitacji neurologicznej działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza w Świeciu [druk nr 55/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [druk 56/06] [załącznik] [załącznik].
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem dla Prokuratury Okręgowej w Toruniu [druk nr 41/06].
 29.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa:
 30. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 31. Wolne wnioski.
 32. Zamknięcie sesji.*      informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją
**    projekt uchwały doręczony zostanie przed sesją

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44214060
Data: 2024-06-13