Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Ostatnie posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

We wtorek 12 marca br. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa, w skład której wchodzili radni Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji. Podczas obrad członkowie komisji zapoznali się z dwoma materiałami informacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa w regionie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku oraz z dwoma raportami z realizacji wojewódzkich programów za rok 2023. Celem ww. programów było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. bryg. Marek Rusoń przybliżył członkom komisji zeszłoroczne statystyki dotyczące pożarów oraz miejscowych zagrożeń, podczas których interweniowały jednostki PSP oraz OSP. W 2023 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zanotowano ogółem 28 780 interwencji. W roku 2023, w porównaniu do stanu z roku 2022, zauważalny jest wyraźny spadek (o 24%) w liczbie odnotowanych interwencji. Komendant w swej wypowiedzi zwrócił jednak uwagę na wzrastającą liczbę interwencji jednostek przeciwpożarowych na terenie województwa w latach 1999-2023 w kategorii miejscowych zagrożeń. Zalicza się do nich  inne aniżeli pożar zdarzenia wynikające m.in. z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska; również zdarzenia związane z pomocą innym służbom. W związku ze stale różnicującą się skalą zagrożeń, którym jednostki PSP muszą stawić czoła, bardzo ważne jest ciągłe zabieganie o podnoszenie kompetencji oraz umiejętności praktycznych ratowników wszystkich służb z naszego regionu. Temu właśnie służyć ma inwestycja planowana do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Przedmiotem projektu jest wybudowanie specjalistycznego poligonu dla służb ratowniczych przy Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu (siedziba w Łubiance).   

Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r. przedstawiła radnym Inspektorka Małgorzata Jorka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Przygotowana informacja zawierała między innymi dane dotyczące struktury organizacyjnej oraz stanu kadrowego kujawsko-pomorskiej policji. Szczegółowo omówiona została także statystyka przestępczości i wyniki pracy służby kryminalnej oraz realizacja zadań przez służbę prewencyjną. Spośród rodzajów przestępstw, które dominowały w ubiegłym roku, Inspektorka zwróciła uwagę na wysoką liczbę postępowań wszczętych z tytułu dokonanych kradzieży cudzej rzeczy oraz spadek liczby popełnianych zabójstw, przy 100 % wykrywalności ich sprawców. Z niepokojem uczestnicy posiedzenia komisji zareagowali na dane dotyczące skali postępowań wszczętych w kierunku przestępstw narkotykowych, których liczba wzrosła w porównaniu z rokiem 2022. Niestety z prezentowanych danych wynikało, że granica wieku, w którym sięga się po używki ulega stałemu obniżeniu. Stąd zarówno członkowie komisji, jak i zaproszeni goście zgodnie zwrócili uwagę na potrzebę dalszych działań edukacyjnych w zakresie uświadamiania młodych ludzi na temat niepożądanych skutków związanych z uzależnieniami oraz sposobów zapobiegania ich powstaniu.

W trakcie posiedzenia radni zapoznali się również z raportem z realizacji „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” za rok 2023, który przedstawiła Kierowniczka Biura Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia Dorota Piekarek. Program realizowany jest od 2021 r. Uchwalenie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, która zaczęła obowiązywać od 22 czerwca 2023 r. przełożyło się na duże zainteresowanie szkoleniami związanymi z praktyczną realizacją zmienionych przepisów. Spowodowało to, że organizacja szkoleń dla przedstawicieli służb realizujących bezpośrednie zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej stała się priorytetowym działaniem dla Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia. Środki finansowe wydatkowane w związku z realizacją programu w 2023 roku wyniosły łącznie 555 192,34 zł.

Pani Dorota Piekarek przedstawiła radnym również raport z realizacji w 2023 roku „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025". Celem programu było nie tylko zapobieganie problemom alkoholowym i narkotykowym, ale także wspieranie osób dotkniętych tymi problemami oraz ich rodzin poprzez oferowanie im kompleksowej pomocy. W ramach programu zrealizowano szereg zadań takich jak: organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji dla specjalistów i liderów lokalnych zajmujących się problematyką uzależnień, opracowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych i informacyjnych, udzielanie poradnictwa psychologicznego, prawnego i socjalnego osobom uzależnionym i ich bliskim, a także kierowanie ich do odpowiednich placówek leczniczych i rehabilitacyjnych. Środki finansowe wydatkowane w związku z realizacją programu w 2023 roku wyniosły łącznie 2 424 909,83 zł.

Członkowie komisji podziękowali gościom za udział w posiedzeniu oraz pozytywnie zaopiniowali informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r. oraz informację o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 roku. Zaakceptowali również raporty przygotowane przez Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Kancelaria Sejmiku

19 marca 2024 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 49010260
Data: 2024-06-16