Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa

Kwietniowe posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa obfitowało w wiele obszernych tematów w ciekawy i wyczerpujący sposób prezentowanych przez zaproszonych gości biorących udział w posiedzeniu. 

Obrady komisji rozpoczęło zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2022 rok w działach dotyczących działalności komisji, czyli bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc społeczna oraz pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez skarbnika województwa Pawła Adamczyka komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie.

Następnie radni mieli okazję wysłuchać informacji prezentowanej przez Waldemara Adametza zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy o szeroko i wielopłaszczyznowo  realizowanej działalności przez Państwową Inspekcję Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku. Wiele emocji wśród uczestników posiedzenia wzbudziły przepisy projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa oraz ich egzekwowanie w praktyce. Przepisy ustawy stanowią nowe wyzwanie dla Państwowej Inspekcji Pracy, z którym będzie musiała się zmierzyć jako organ administracji publicznej odpowiedzialny za przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych.

Pan Łukasz Jaworski dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu przybliżył radnym statystyki rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2022 roku i pierwszych miesiącach 2023 roku. We wrześniu 2022 r. liczba bezrobotnych w województwie wyniosła 54 370 osób i była najniższą w historii województwa. Jednakże z końcem roku 2022 r. nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych, co spowodowało, iż w grudniu ubiegłego roku liczba ta wynosiła już 56 484 osoby. Poziom bezrobocia był zróżnicowany również pomiędzy poszczególnymi powiatami naszego województwa, najwyższy charakteryzował powiat inowrocławski, a najniższy powiat rypiński.

Merytorycznym punktem porządku obrad było również sprawozdanie z realizacji wojewódzkiego programu pod nazwą „Program działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 r. Równe szanse 2030+” za rok 2022. Głównym celem programu jest realizacja działań mających na celu podniesienie jakości życia osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin oraz opiekunów w przyjętym horyzoncie czasowym poprzez rehabilitację społeczną i zawodową, adaptację środowiska do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie dostępności usług medycznych i rehabilitacyjnych, uwrażliwienie społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących  w dyspozycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego i budżetu województwa. W 2022 roku na jego realizację przeznaczono ponad  17 mln zł, zaś największa część tej kwoty została przeznaczona na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka przedstawił radnym założenia i rekomendacje Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024 opracowanego przez ROPS w Toruniu, jako koordynatora usług społecznych w ramach samorządu województwa. Celem Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji jest przede wszystkim zaktywizowanie i włączenie w społeczność lokalną grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. W związku z potrzebą stawienia czoła stale pojawiającym się nowym wyzwaniom społecznym, wynikającym z zachodzących procesów, m.in. zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, zmian w strukturze rodzin, przeobrażenia rynku pracy, wzrostu liczby osób o szczególnych potrzebach i z niepełnosprawnością zaistniała potrzeba ustrukturyzowania planowanych zmian w zakresie usług społecznych i procesu deinstytucjonalizacji. Procesu, który w praktyce oznacza przeprowadzenie wymagających i niełatwych zmian systemowych, przekształcenie dużych instytucji opiekuńczych w formy środowiskowe, zaplanowanie działań upowszechniających zawody pomocowe w zakresie opieki w tym opieki długoterminowej oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby realizacji usług społecznych oraz usług opieki długoterminowej w środowisku.

Komisja zaopiniowała także pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023.

 

Kancelaria Sejmiku

18 kwietnia 2023 r. 

<wrzesień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301

Ilość wyświetleń: 9806207
Data: 2023-09-27