Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2023

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

LXIV sesja z dnia 18 grudnia 2023 roku

LXIV/903/23 18.12.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu zobacz  
LXIV/902/23 18.12.2023 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok zobacz 1
LXIV/901/23 18.12.2023 ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz  
LXIV/900/23 18.12.2023 zmiany budżetu województwa na rok 2023 zobacz  
LXIV/899/23 18.12.2023 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 zobacz 1; 2
LXIV/898/23 18.12.2023 budżetu województwa na rok 2024 zobacz  
LXIV/897/23 18.12.2023 wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 zobacz 1; 2; 3
Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki

LXIII sesja z dnia 27 listopada 2023 roku

LXIII/896/23 27.11.2023 przekazania skargi według właściwości zobacz  
LXIII/895/23 27.11.2023 przekazania skargi według właściwości zobacz  
LXIII/894/23 27.11.2023 przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu zobacz 1; statut
LXIII/893/23 27.11.2023 przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy zobacz  
LXIII/892/23 27.11.2023 rozpatrzenia petycji zobacz  
LXIII/891/23 27.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej zobacz  
LXIII/890/23 27.11.2023 zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu zobacz  
LXIII/889/23 27.11.2023 powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
LXIII/888/23 27.11.2023 wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą zobacz  
LXIII/887/23 27.11.2023 określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku zobacz  
LXIII/886/23 27.11.2023 nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów zobacz  
LXIII/885/23 27.11.2023 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zobacz  
LXIII/884/23 27.11.2023 ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich zobacz  
LXIII/883/23 27.11.2023 ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. zobacz  
LXIII/882/23 27.11.2023 wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz 1
LXIII/881/23 27.11.2023 wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym zobacz  
LXIII/880/23 27.11.2023 wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LXIII/879/23 27.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych zobacz  
LXIII/878/23 27.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LXIII/877/23 27.11.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz  
LXIII/876/23 27.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LXIII/875/23 27.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LXIII/874/23 27.11.2023 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LXII sesja z dnia 23 października 2023 roku

LXII/872/23

23.10.2023

przekazania skargi według właściwości

zobacz

 

LXII/871/23

23.10.2023

przekazania skargi według właściwości

zobacz

 

LXII/870/23

23.10.2023

w sprawie rozpatrzenia wniosku

zobacz

 

LXII/869/23

23.10.2023

zmiany Statutu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu

zobacz

 

LXII/868/23

23.10.2023

przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

zobacz

 

LXII/867/23

23.10.2023

Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

zobacz

1

LXII/866/23

23.10.2023

określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2024 roku

zobacz

1

LXII/865/23

23.10.2023

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi

zobacz

1

LXII/864/23

23.10.2023

uchwalenia aktualizacji „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

zobacz

 

LXII/862/23

23.10.2023

wyboru Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

1

LXII/863/23

23.10.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg

zobacz

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LXI sesja z dnia 25 września 2023 roku

LXI/854/23

25.09.2023

zmiany budżetu województwa na rok 2023

zobacz

 

LXI/850/23

25.09.2023

pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

zobacz

 

LXI/853/23

25.09.2023

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

zobacz

1; 2; uzasadnienie z tabelą

LXI/851/23

25.09.2023

audytu krajobrazowego dla województwa kujawsko-pomorskiego

zobacz

1

LXI/852/23

25.09.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”  

zobacz

 

LXI/855/23

25.09.2023

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości

zobacz

 

LXI/856/23

25.09.2023

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości

zobacz

 

LXI/857/23

25.09.2023

odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LXI/858/23

25.09.2023

wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LXI/859/23

25.09.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LXI/860/23

25.09.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LXI/861/23

25.09.2023

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LX  sesja z dnia 28 sierpnia 2023 roku:

LX/836/23

28.08.2023

nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LX/837/23

28.08.2023

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

zobacz

 

LX/838/23

28.08.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

LX/839/23

28.08.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

LX/840/23

28.08.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

zobacz

 

LX/841/23

28.08.2023

Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”

zobacz

 

LX/842/23

28.08.2023

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

zobacz

 

LX/843/23

28.08.2023

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

zobacz

 

LX/844/23

28.08.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

zobacz

 

LX/845/23

28.08.2023

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

zobacz

 

LX/846/23

28.08.2023

przekazania petycji (petycja wielokrotna) według właściwości

zobacz

 

LX/847/23

28.08.2023

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

LX/848/23

28.08.2023

skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

zobacz

 

LX/849/23

28.08.2023

petycji dotyczącej opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LIX  sesja z dnia 26 czerwca 2023 roku:

LIX/789/23

26.06.2023         

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

zobacz

 

LIX/790/23

26.06.2023

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2023

zobacz

 

LIX/791/23

26.06.2023

zawarcia porozumienia o współpracy regionalnej między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Radą Hrabstwa Fife w Szkocji

zobacz

 

LIX/792/23

26.06.2023

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie

zobacz

 

LIX/793/23

26.06.2023

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku

zobacz

 

LIX/794/23

26.06.2023

zmieniającą uchwałę w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz

 

LIX/795/23

26.06.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski

zobacz

 

LIX/796/23

26.06.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu

zobacz

 

LIX/797/23

26.06.2023

wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Tucholi

zobacz

 

LIX/798/23

26.06.2023

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

 

LIX/799/23

26.06.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego

zobacz

 

LIX/800/23

26.06.2023

udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

LIX/801/23

26.06.2023

zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu               

zobacz

 

LIX/802/23

26.06.2023

zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

LIX/803/23

26.06.2023

określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja

zobacz

 

LIX/804/23

26.06.2023

określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja

zobacz

 

LIX/805/23

26.06.2023

określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja

zobacz

 

LIX/806/23

26.06.2023

określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja

zobacz

 

LIX/807/23

26.06.2023

Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

zobacz

 

LIX/808/23

26.06.2023

Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na lata 2023-2029          

zobacz

 

LIX/809/23

26.06.2023

projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw II”

zobacz

 

LIX/810/23

26.06.2023

projektu Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza”

zobacz

 

LIX/811/23

26.06.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu

zobacz

 

LIX/812/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą      

zobacz

 

LIX/813/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/814/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/815/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/816/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą      

zobacz

 

LIX/817/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/818/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/819/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/820/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/821/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/822/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/823/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/824/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/825/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/826/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/827/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/828/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/829/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/830/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/831/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/832/23

26.06.2023

wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/833/23

26.06.2023

powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

 

LIX/834/23

26.06.2023

podtrzymania stanowiska w sprawie ze skargi

zobacz

 

LIX/835/23

26.06.2023

rozpatrzenia skarg

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LVII sesja z dnia 29 maja 2023 roku:

LVII/772/23

29.05.2023 r.

udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LVII/773/23

29.05.2023 r.

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok

zobacz

 

LVII/774/23

29.05.2023 r.

absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LVII/775/23

29.05.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą      

zobacz

 

LVII/776/23

29.05.2023 r.

rozpatrzenia opinii organizacji związkowych dotyczących projektu uchwały o warunkach wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz

 

LVII/777/23

29.05.2023 r.

warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz

 

LVII/778/23

29.05.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2023

zobacz

 

LVII/779/23

29.05.2023 r.

projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

zobacz

1

LVII/780/23

29.05.2023 r.

projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży oraz Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na lata 2023-2029

zobacz

1

LVII/781/23

29.05.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

zobacz

 

LVII/782/23

29.05.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

zobacz

 

LVII/783/23

29.05.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski

zobacz

 

LVII/784/23

29.05.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2022 r.

zobacz

 

LVII/785/23

29.05.2023 r.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Kowal

zobacz

 

LVII/786/23

29.05.2023 r.

wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Kowalu

zobacz

 

LVII/787/23

29.05.2023 r.

przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego

zobacz

 

LVII/788/23

29.05.2023 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LV sesja z dnia 24 kwietnia 2023 roku:

LV/746/23

24.04.2023 r.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

zobacz

uzasadnienie

1; 2 

LV/747/23

24.04.2023 r.

zmiany budżetu województwa na rok 2023

zobacz

 

LV/748/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

LV/749/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

zobacz

 

LV/750/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu

zobacz

 

LV/751/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

LV/752/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

LV/753/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lisewo

zobacz

 

LV/754/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

zobacz

 

LV/755/23

24.04.2023 r.

wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

LV/756/23

24.04.2023 r.

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

zobacz

1

LV/757/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Brodnica

zobacz

 

LV/758/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Czernikowo

zobacz

 

LV/759/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie

zobacz

 

LV/760/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Gruta

zobacz

 

LV/761/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski

zobacz

 

LV/762/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec

zobacz

 

LV/763/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno

zobacz

 

LV/764/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

zobacz

 

LV/765/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kowal

zobacz

 

LV/766/23

24.04.2023 r.

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023”

zobacz

 

LV/767/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu

zobacz

 

LV/768/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu

zobacz

 

LV/769/23

24.04.2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu

zobacz

 

LV/770/23

24.04.2023 r.

rozpatrzenia petycji

zobacz

 

LV/771/23

24.04.2023 r.

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LIV sesja z dnia 27 marca 2023 roku:

LIV/740/23

28.03.2023

nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z.

zobacz

 

LIV/741/23

28.03.2023

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2022 r.

zobacz

 

LIV/742/23

28.03.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża

zobacz

 

LIV/743/23

28.03.2023

projektu uchwały dot. warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców

zobacz

1

LIV/744/23

28.03.2023

przekazania skargi według właściwości

zobacz

 

LIV/745/23

28.03.2023

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LIII sesja z dnia 27 lutego 2023 roku:

LIII/724/23

27.02.2023

wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae      

Zobacz

 

LIII/725/23

27.02.2023

nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

LIII/726/23

27.02.2023

nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

LIII/727/23

27.02.2023

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Zobacz

uzasadnienie

1;

LIII/728/23

27.02.2023

zmiany budżetu województwa na rok 2023

Zobacz

 

LIII/729/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Gminie Strzelno

Zobacz

 

LIII/730/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu              

Zobacz

 

LIII/731/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wąbrzeskiemu

Zobacz

 

LIII/732/23

27.02.2023

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

Zobacz

 

LIII/733/23

27.02.2023

określenia wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego w województwie kujawsko-pomorskim

Zobacz

 

LIII/734/23

27.02.2023

wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego Spółka z o.o. z siedzibą w Przysieku

Zobacz

 

LIII/735/23

27.02.2023

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

LIII/736/23

27.02.2023

nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Zobacz

 

LIII/737/23

27.02.2023

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

 

LIII/738/23

27.02.2023

przekazania wniosku według właściwości

Zobacz

 

LIII/739/23

27.02.2023

rozpatrzenia skargi

Zobacz

 

 

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10804399
Data: 2024-03-01