Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Listopadowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia

Listopadowe posiedzenie Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia odbyło się 24 listopada br. w trybie zdalnym.

W obradach komisji uczestniczył Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Paweł Adamczyk, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Sylwia Sobczak oraz zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Marcin Kurasz wraz z naczelnikiem Wydziału Zdrowia Barbarą Ptaszyńską.

W pierwszej części posiedzenia członkowie komisji zapoznali się z projektem budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok w dziale 851 – Ochrona zdrowia, który został zaopiniowany pozytywnie.

Następnie dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu Sylwia Sobczak przedstawiła sytuację ekonomiczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, skupiając się m.in. na strukturze kosztów i przychodów, oraz przyczynach zmniejszenia dynamiki wzrostu przychodów w stosunku do lat poprzednich.

W latach 2020-2022 następował systematyczny wzrost przychodów  Szpitala, zarówno w odniesieniu do środków otrzymywanych z NFZ, jak i przychodów własnych generowanych przez Szpital z działalności leczniczej oraz „komercyjnej” typu wynajem powierzchni, opłaty za garaż czy działalność bufetu.

Jak podkreśliła pani dyrektor na stosunkowo niską dynamikę (101%) przychodów ogółem w roku 2021, w stosunku do roku 2020, miała wpływ zmiana lidera konsorcjum Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie kujawsko-pomorskim. Liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą zespoły z całego województwa, od II kwartału 2019 roku do końca I kwartału 2021 roku, był Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu. Jako lider, Szpital otrzymywał środki od wojewody kujawsko-pomorskiego na działalność wszystkich zespołów, które następnie przekazywał bezpośrednio  tym zespołom. W praktyce Szpital, w latach 2019-2020 i w I kwartale roku 2021 był wyłącznie podmiotem pośredniczącym w przekazywaniu pieniędzy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, a zespołami ratownictwa medycznego.

Niestety rok 2020 i 2021 oraz I kwartał roku 2022 to okres szczególnie trudny dla działalności Szpitala z uwagi na zmieniające się warunki epidemiczne wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2. Konieczność utrzymywania reżimu sanitarnego oraz zapewnienie funkcjonowania  łóżek covidowych na oddziałach szpitalnych przy zmniejszonej aktywności pacjentów w zakresie zgłoszeń na przyjęcia planowe, spowodowało spadek ogólnej ilości leczonych chorych w Szpitalu. Od roku 2021 ma to szczególne znaczenie z uwagi na zmianę sposobu finansowania przez NFZ części świadczeń zdrowotnych.
Od 1 stycznia 2021 r. większość zakresów realizowanych na oddziałach i w poradniach dziecięcych NFZ przesunął z finansowania w ramach ryczałtu do świadczeń nielimitowanych (opłacanych w zależności od ilości pacjentów), a od 1 lipca 2021 r. taki sam system rozliczeń przyjęto dla świadczeń realizowanych w poradniach dla pacjentów powyżej 18 roku życia. W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2022 roku stanu epidemii Szpital rozpoczął systematyczne zwiększanie liczby przyjmowanych pacjentów. Warto jednak pamiętać, że pomimo ustawowego zniesienia stanu epidemii, w Szpitalu nadal leczeni są pacjenci zarażeni wirusem SARS COV-2, co obliguje do dalszego utrzymywania reżimu sanitarnego i powoduje okresowe wstrzymywanie przyjęć do niektórych oddziałów szpitalnych, a co za tym idzie brak możliwości zwiększania przychodów z tytułu udzielanych świadczeń.

Sytuacja epidemiczna, ustawowy wzrost płacy minimalnej, wzrastająca inflacja i kryzys gospodarczy wpłynęły także na wzrost prawie wszystkich kategorii kosztów ponoszonych przez Szpital, zarówno

w roku 2021, ale przede wszystkim w roku 2022. Dodatkowym czynnikiem obciążającym koszty Szpitala jest trwająca inwestycja polegająca na rozbudowie kompleksu na Bielanach o nowe budynki szpitalne.

W celu poprawy wyniku finansowego Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu   podjął już szereg działań. Po pierwsze zwiększył i rozszerzył zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, m.in. zwiększenie ilości realizowanych świadczeń zdrowotnych zarówno w ramach ryczałtu, jak i umów na świadczenia limitowane i nielimitowane, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wysokość ryczałtu w kolejnych okresach rozliczeniowych oraz bieżący wzrost przychodów Szpitala. Ponadto - inwestycje i rozwój, a co za tym idzie pozyskanie środków z RPO WK-P na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na refinansowanie i finansowanie zakupów z lat 2017-2023 sprzętu i aparatury medycznej do nowowybudowanych obiektów, co pozwoli na zwiększenie przychodów z pokrycia amortyzacji.  Kolejnym krokiem są działania w sferze organizacyjno-zarządczej, czyli m.in. zmniejszenie ilości lokalizacji, w których Szpital prowadził podstawową działalność, czy też wykorzystanie elektronicznych systemów ograniczania zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

Na zakończenie posiedzenia radni wysłuchali informacji przygotowanej przez kierowników jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego o stanie realizacji świadczeń medycznych w okresie  I – IX 2022 r. (ocena bieżącej sytuacji finansowej oraz omówienie przewidywanego wyniku finansowego na koniec 2022 roku), którą przedstawiła pani naczelnik Barbara Ptaszyńska.

 

Kancelaria Sejmiku

25 listopada 2022 r.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11318588
Data: 2024-04-21