Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2012

Sejmik - Uchwały 2012 DrukujUchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
XVII sesja z dnia 30 stycznia 2012 roku:
 
 
XVII/309/12 30.01.2012 w sprawie wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o włączenie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy zobacz  
XVII/310/12 30.01.2012 w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród zobacz [1] [2]
XVII/311/12 30.01.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Wąbrzeźno zobacz  
XVII/312/12 30.01.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mogilno zobacz  
XVII/313/12 30.01.2012 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2012 roku zobacz [1]
XVII/314/12 30.01.2012 w sprawie uzgodnienia projektu podziału województwa pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1]
XVII/315/12 30.01.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz [1]
XVII/316/12 30.01.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XVII/317/12 30.01.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
XVII/318/12 30.01.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
XVII/319/12 30.01.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
XVII/320/12 30.01.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1] [2]
XVII/321/12 30.01.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
XVII/322/12 30.01.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XVII/323/12 30.01.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XVII/324/12 30.01.2012 w sprawie wyrażenia woli współdziałania Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Salutaris” zobacz  
XVIII sesja z dnia 27 lutego 2012 roku:
 
 
XVIII/325/12 27.02.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XVIII/326/12 27.02.2012 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XVIII/327/12 27.02.2012 w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XVIII/328/12 27.02.2012 w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
XVIII/329/12 27.02.2012 w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie aktywów trwałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Kujawsko-Pomorskie jest podmiotem tworzącym zobacz  
XVIII/330/12 27.02.2012 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2012 zobacz  
XVIII/331/12 27.02.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
XVIII/332/12 27.02.2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
XVIII/333/12 27.02.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz [1]
XVIII/334/12 27.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XVIII/335/12 27.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XVIII/336/12 27.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XVIII/337/12 27.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz [1] [2]
XVIII/338/12 27.02.2012 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz  
XVIII/339/12 27.02.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XIX sesja z dnia 26 marca 2012 roku:
 
 
XIX/340/12 26.03.2012 w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XIX/341/12 26.03.2012 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2011 rok zobacz [1]
XIX/342/12 26.03.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
XIX/343/12 26.03.2012 w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XIX/344/12 26.03.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Pruszcz zobacz [1-10] [11] [12]
XIX/345/12 26.03.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XIX/346/12 26.03.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Skarbem Państwa zobacz  
XIX/347/12 26.03.2012 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami dróg wojewódzkich na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
XIX/348/12 26.03.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XIX/349/12 26.03.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XIX/350/12 26.03.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XX sesja z dnia 23 kwietnia 2012 roku:
 
 
XX/351/12 23.04.2012 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z wykonania planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2011 rok zobacz [1]
XX/352/12 23.04.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XX/353/12 23.04.2012 w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz [1] [2]
XX/354/12 23.04.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
XX/355/12 23.04.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
XX/356/12 23.04.2012 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku zobacz [1]
XX/357/12 23.04.2012 w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” w roku szkolnym 2012/2013 zobacz [1]
XX/358/12 23.04.2012 w sprawie określenia sposobu i terminu ubiegania się przez doktorantów o stypendia naukowe, określenia maksymalnej wysokości przyznawanego wsparcia oraz sposobu wyłaniania stypendystów w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” w roku akademickim 2012/2013 zobacz [1]
XX/359/12 23.04.2012 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy zobacz [1]
XX/360/12 23.04.2012 w sprawie uzgodnienia projektu podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie zobacz [1]
XX/361/12 23.04.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XX/362/12 23.04.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XX/363/12 23.04.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XX/364/12 23.04.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XXI sesja z dnia 28 maja 2012 roku:
 
 
XXI/365/12 28.05.2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2011 rok zobacz [1]
XXI/366/12 28.05.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
XXI/367/12 28.05.2012 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XXI/368/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubień Kujawski zobacz  
XXI/369/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brześć Kujawski zobacz  
XXI/370/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XXI/371/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXI/372/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec zobacz  
XXI/373/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek zobacz  
XXI/374/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubanie zobacz  
XXI/375/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Włocławek zobacz  
XXI/376/12 28.05.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zobacz  
XXI/377/12 28.05.2012 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Pruszcz zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
XXI/378/12 28.05.2012 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Toruń zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XXI/379/12 28.05.2012 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
XXI/380/12 28.05.2012 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zobacz  
XXI/381/12 28.05.2012 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz  
XXI/382/12 28.05.2012 w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zobacz  
XXI/383/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
XXI/384/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz [1]
XXI/385/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu zobacz [1]
XXI/386/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz [1]
XXI/387/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz [1]
XXI/388/12 28.05.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXI/389/12 28.05.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz [1]
XXI/390/12 28.05.2012 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
XXI/391/12 28.05.2012 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
XXI/392/12 28.05.2012 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XXI/393/12 28.05.2012 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XXI/394/12 28.05.2012 w sprawie wyróżnienia Nagrodą Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae zobacz  
XXI/395/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XXI/396/12 28.05.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XXI/397/12 28.05.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XXI/398/12 28.05.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XXI/399/12 28.05.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XXI/400/12 28.05.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XXI/401/12 28.05.2012 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XXIII sesja z dnia 25 czerwca 2012 roku:
 
 
XXIII/402/12 25.06.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz [1]
XXIII/403/12 25.06.2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok zobacz [1]
XXIII/404/12 25.06.2012 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIII/405/12 25.06.2012 w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zobacz  
XXIII/406/12 25.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
XXIII/407/12 25.06.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz zobacz  
XXIII/408/12 25.06.2012 w sprawie przyjęcia projektu statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIII/409/12 25.06.2012 w sprawie przyjęcia projektu statutu Opery Nova w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIII/410/12 25.06.2012 w sprawie zmiany statutu Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu zobacz [1]
XXIII/411/12 25.06.2012 w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zobacz [1]
XXIII/412/12 25.06.2012 w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zobacz  
XXIII/413/12 25.06.2012 w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zobacz  
XXIII/414/12 25.06.2012 w sprawie dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Opera Nova w Bydgoszczy do wymogów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zobacz  
XXIII/415/12 25.06.2012 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz  
XXIII/416/12 25.06.2012 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1] [2] [3] [4]
XXIII/417/12 25.06.2012 w sprawie wyboru banku wykonującego obsługę bankową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIII/418/12 25.06.2012 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XXIII/419/12 25.06.2012 w sprawie założenia Technikum Specjalnego dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XXIII/420/12 25.06.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XXV sesja z dnia 27 sierpnia 2012 roku:
 
XXV/421/12 27.08.2012 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2016” zobacz [1]
XXV/422/12 27.08.2012 w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz  
XXV/423/12 27.08.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz [1]
XXV/424/12 27.08.2012 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r. zobacz [1]
XXV/425/12 27.08.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2]
XXV/426/12 27.08.2012 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XXV/427/12 27.08.2012 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Kujawsko-Pomorskiemu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg zobacz  
XXV/428/12 27.08.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
XXV/429/12 27.08.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
XXV/430/12 27.08.2012 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz [1]
XXV/431/12 27.08.2012 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz  
XXV/432/12 27.08.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” w roku szkolnym 2012/2013 zobacz  
XXV/433/12 27.08.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVI sesja z dnia 24 września 2012 roku:
 
XXVI/434/12 24.09.2012 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz [1]
XXVI/435/12 24.09.2012 w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” zobacz [1] [2]
XXVI/436/12 24.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy dotyczącej dofinansowania projektu z Osi priorytetowej 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz  
XXVI/437/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1] [2]
XXVI/438/12 24.09.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XXVI/439/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
XXVI/440/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
XXVI/441/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz  
XXVI/442/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXVI/443/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XXVI/444/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
XXVI/445/12 24.09.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XXVI/446/12 24.09.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum zobacz [1]
XXVI/447/12 24.09.2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego zobacz [1]
XXVII sesja z dnia 29 października 2012 roku:
 
XXVII/448/12 29.10.2012 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku zobacz  
XXVII/449/12 29.10.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XXVII/450/12 29.10.2012 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XXVII/451/12 29.10.2012 w sprawie udzielenia Gminie Wielgie pomocy finansowej z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVII/452/12 29.10.2012 w sprawie przystąpienia do spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechocinku zobacz  
XXVII/453/12 29.10.2012 w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz  
XXVII/454/12 29.10.2012 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zobacz [1]
XXVII/455/12 29.10.2012 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zobacz [1]
XXVII/456/12 29.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Obserwacyjno-Zakaźnemu w Toruniu zobacz  
XXVII/457/12 29.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiemu Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz  
XXVII/458/12 29.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
XXVII/459/12 29.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
XXVII/460/12 29.10.2012 w sprawie przyjęcia statutu Opery Nova w Bydgoszczy zobacz [1]
XXVII/461/12 29.10.2012 w sprawie przyjęcia statutu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
XXVII/462/12 29.10.2012 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz  
XXVII/463/12 29.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XXVII/464/12 29.10.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXVII/465/12 29.10.2012 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVII/466/12 29.10.2012 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVII/467/12 29.10.2012 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVII/468/12 29.10.2012 w sprawie rozstrzygnięcia wezwania REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. do usunięcia naruszenia prawa zobacz  
XXVIII sesja z dnia 19 listopada 2012 roku:
 
XXVIII/469/12 19.11.2012 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 zobacz  
XXVIII/470/12 19.11.2012 w sprawie wyrażenia zgody dyrektorowi Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na zawarcie umowy dotyczącej dofinansowania projektu „Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie kujawsko-pomorskim” z Osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 zobacz  
XXVIII/471/12 19.11.2012 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźników świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz  
XXVIII/472/12 19.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźnika świadczącego usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na trakcjach spalinowych zobacz [1]
XXVIII/473/12 19.11.2012 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
XXVIII/474/12 19.11.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz [1]
XXVIII/475/12 19.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
XXVIII/476/12 19.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu zobacz  
XXVIII/477/12 19.11.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
XXVIII/478/12 19.11.2012 w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku zobacz [1] [2]
XXVIII/479/12 19.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu zobacz  
XXVIII/480/12 19.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Dziecięcemu im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
XXVIII/481/12 19.11.2012 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XXVIII/482/12 19.11.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Dermatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XXVIII/483/12 19.11.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XXVIII/484/12 19.11.2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tuchola zobacz  
XXVIII/485/12 19.11.2012 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVIII/486/12 19.11.2012 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXVIII/487/12 19.11.2012 w sprawie nadania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIX sesja z dnia 17 grudnia 2012 roku:
 
 
XXIX/488/12 17.12.2012 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
XXIX/489/12 17.12.2012 w sprawie budżetu województwa na rok 2013 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XXIX/490/12 17.12.2012 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2012 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XXIX/491/12 17.12.2012 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
XXIX/492/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2012 zobacz [1]
XXIX/493/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na 2013 rok zobacz [1]
XXIX/494/12 17.12.2012 w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim do roku 2015” zobacz [1]
XXIX/495/12 17.12.2012 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2013 roku zobacz [1]
XXIX/496/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1] [2] [3] [4]
XXIX/497/12 17.12.2012 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu zobacz  
XXIX/498/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/499/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XXIX/500/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/501/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/502/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/503/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Bydgoskiemu Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/504/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
XXIX/505/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia zmian do regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
XXIX/506/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
XXIX/507/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zobacz [1]
XXIX/508/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/509/12 17.12.2012 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/510/12 17.12.2012 w sprawie powołania Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
XXIX/511/12 17.12.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz [1]
XXIX/512/12 17.12.2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej utworzenia Bydgoskiej Strefy Przemysłowej „ZACHEM” w Bydgoszczy zobacz [1] [2] [3] [4]
XXIX/513/12 17.12.2012 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku zobacz [1]
XXIX/514/12 17.12.2012 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2013 r. zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XXIX/515/12 17.12.2012 w sprawie odpowiedzi na skargę Zakładowego Związku Zawodowego Pracowników Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XXIX/516/12 17.12.2012 w sprawie odpowiedzi na skargę REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o.o. zobacz  
XXIX/517/12 17.12.2012 w sprawie odpowiedzi na skargę pana Stanisława Pawlaka, działającego w imieniu własnym oraz grupy radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zrzeszonych w Klubie Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej zobacz  
XXIX/518/12 17.12.2012 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769297
Data: 2024-02-24