Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2011

Sejmik - Uchwały 2011 DrukujUchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
IV sesja z dnia 24 stycznia 2011 roku:
 
 
IV/66/11 24.01.2011 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Jana Wadonia zobacz  
IV/67/11 24.01.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/68/11 24.01.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/69/11 24.01.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/70/11 24.01.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/71/11 24.01.2011 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
IV/72/11 24.01.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2011 zobacz [1]
IV/73/11 24.01.2011 w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2011 zobacz [1]
IV/74/11 24.01.2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Gminy Świecie zobacz  
IV/75/11 24.01.2011 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2011 roku zobacz [1]
IV/76/11 24.01.2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
IV/77/11 24.01.2011 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
V sesja z dnia 21 lutego 2011 roku:
 
 
V/78/11 21.02.2011 w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego zobacz  
V/79/11 21.02.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej obszarów chronionego krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
V/80/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
V/81/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
V/82/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
V/83/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz  
V/84/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
V/85/11 21.02.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
V/86/11 21.02.2011 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
V/87/11 21.02.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
V/88/11 21.02.2011 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
V/89/11 21.02.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
V/90/11 21.02.2011 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy zobacz  
V/91/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz  
V/92/11 21.02.2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2011 roku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
V/93/11 21.02.2011 w sprawie zaopiniowania projektu programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych zobacz  
V/94/11 21.02.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie planu regionalnego w zakresie przebiegu dróg wojewódzkich w Województwie Kujawsko-Pomorskim zobacz  
V/95/11 21.02.2011 w sprawie wyboru przedstawiciela organizacji ekologicznych w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
V/96/11 21.02.2011 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
VI sesja z dnia 21 marca 2011 roku:
 
VI/97/11 21.03.2011 w sprawie rozszerzenia działalności Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu poprzez utworzenie nowej komórki organizacyjnej zobacz  
VI/98/11 21.03.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
VI/99/11 21.03.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
VI/100/11 21.03.2011 w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych zobacz  
VI/101/11 21.03.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
VI/102/11 21.03.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
VI/103/11 21.03.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
VI/104/11 21.03.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz  
VI/105/11 21.03.2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania zobacz  
VI/106/11 21.03.2011 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu zobacz [1] [2] [3] [4] [5]
VI/107/11 21.03.2011 w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 zobacz  
VI/108/11 21.03.2011 w sprawie udzielenia w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
VI/109/11 21.03.2011 w sprawie zakupu od Telekomunikacji Polskiej S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków i budowli zobacz  
VI/110/11 21.03.2011 w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zobacz [1] [2]
VII/111/11 18.04.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
VII/112/11 18.04.2011 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie za 2010 rok zobacz [1]
VII/113/11 18.04.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2010 r. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz [1]
VII/114/11 18.04.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6]
VII/115/11 18.04.2011 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
VII/116/11 18.04.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Janikowo zobacz  
VII/117/11 18.04.2011 w sprawie zakupu od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prawa własności nieruchomości zobacz  
VII/118/11 18.04.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz  
VII/119/11 18.04.2011 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz  
VII/120/11 18.04.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz [1]
VII/121/11 18.04.2011 w sprawie przystąpienia do wyznaczania obszaru i granic aglomeracji zobacz [1]
VII/122/11 18.04.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnym województwa kosztów podróży służbowych zobacz  
VII/123/11 18.04.2011 w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VII/124/11 18.04.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2011 zobacz  
VII/125/11 18.04.2011 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
VII/126/11 18.04.2011 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
VIII sesja z dnia 23 maja 2011 roku:
 
 
VIII/127/11 23.05.2011 w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobacz  
VIII/128/11 23.05.2011 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji w latach 2009-2010 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2009 – 2012 zobacz [1]
VIII/129/11 23.05.2011 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz  
VIII/130/11 23.05.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
VIII/131/11 23.05.2011 w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy poprzez likwidację Pododdziału Rehabilitacji działającego w strukturze Oddziału Neurologii Dziecięcej zobacz  
VIII/132/11 23.05.2011 w sprawie ograniczenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu przez likwidację komórek organizacyjnych zobacz  
VIII/133/11 23.05.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz [1]
VIII/134/11 23.05.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz [1]
VIII/135/11 23.05.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmińskiemu zobacz  
VIII/136/11 23.05.2011 w sprawie powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E 70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
VIII/137/11 23.05.2011 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Złotoria - Osiek etap I” zobacz [1]
VIII/138/11 23.05.2011 w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych: droga Toruń – Łubianka – Wybcz – Unisław etap II” zobacz [1]
VIII/139/11 23.05.2011 w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012 zobacz [1]
VIII/140/11 23.05.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gniewkowo zobacz  
VIII/141/11 23.05.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej na stanowisko Kuratora Oświaty zobacz  
X sesja z dnia 27 czerwca 2011 roku:
 
 
X/142/11 27.06.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz [1]
X/143/11 27.06.2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok zobacz [1] [2]
X/144/11 27.06.2011 w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
X/145/11 27.06.2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie zobacz [1]
X/146/11 27.06.2011 w sprawie utworzenia spółki akcyjnej zobacz  
X/147/11 27.06.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
X/148/11 27.06.2011 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
X/149/11 27.06.2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego zobacz [1] [2] [3]
X/150/11 27.06.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza zobacz  
X/151/11 27.06.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Inowrocław zobacz  
X/152/11 27.06.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu zobacz  
X/153/11 27.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu zobacz  
X/154/11 27.06.2011 w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku zobacz [1]
X/155/11 27.06.2011 w sprawie udzielenia w roku 2011, w drugim terminie, dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
X/156/11 27.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2011 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
X/157/11 27.06.2011 w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii zobacz  
X/158/11 27.06.2011 w sprawie regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu „Zdolni na start – III edycja” dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2011/2012 realizowanym w ramach Poddziałania 9.1.3 „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zobacz [1] [2]
X/159/11 27.06.2011 w sprawie zmiany wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2012 roku zobacz [1]
X/160/11 27.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
X/161/11 27.06.2011 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu zobacz  
X/162/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
X/163/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/164/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
X/165/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
X/166/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/167/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/168/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz [1]
X/169/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz [1]
X/170/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
X/171/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
X/172/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
X/173/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
X/174/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
X/175/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
X/176/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
X/177/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
X/178/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
X/179/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
X/180/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
X/181/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
X/182/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
X/183/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
X/184/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
X/185/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
X/186/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/187/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
X/188/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz [1]
X/189/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz [1]
X/190/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
X/191/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
X/192/11 27.06.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
X/193/11 27.06.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
X/194/11 27.06.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XI sesja z dnia 29 sierpnia 2011 roku:
 
XI/195/11 29.08.2011 w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2013 roku zobacz [1]
XI/196/11 29.08.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
XI/197/11 29.08.2011 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XI/198/11 29.08.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu rekrutacji, warunków oraz trybu przyznawania i przekazywania stypendiów naukowych dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) w ramach projektu „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów IV edycja” dotyczącego naboru wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2011/2012 zobacz [1]
XI/199/11 29.08.2011 w sprawie uzgodnienia projektu podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie zobacz [1]
XI/200/11 29.08.2011 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XI/201/11 29.08.2011 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XII sesja z dnia 26 września 2011 roku:
 
 
XII/202/11 26.09.2011 w sprawie przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego zobacz  
XII/203/11 26.09.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
XII/204/11 26.09.2011 w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zobacz [1] [2] [3] [4]
XII/205/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego zobacz [1]
XII/206/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu zobacz [1]
XII/207/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu zobacz [1]
XII/208/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia zobacz [1]
XII/209/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu zobacz [1]
XII/210/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu zobacz [1]
XII/211/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu zobacz [1]
XII/212/11 26.09.2011 w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu zobacz [1]
XII/213/11 26.09.2011 w sprawie ograniczenia populacji kormorana czarnego i wydry zobacz  
XII/214/11 26.09.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz [1] [2]
XII/215/11 26.09.2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecię-cego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1] [2]
XII/216/11 26.09.2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny części nieruchomości na rzecz Powiatu Bydgoskiego zobacz  
XII/217/11 26.09.2011 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasta Bydgoszcz zobacz  
XII/218/11 26.09.2011 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XII/219/11 26.09.2011 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XII/220/11 26.09.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia zarządzania odcinkami wojewódzkich dróg publicznych na czas realizacji inwestycji zobacz [1]
XII/221/11 26.09.2011 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej zobacz [1]
XII/222/11 26.09.2011 w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz [1]
XIII sesja z dnia 20 października 2011 roku:


 
XIII/223/11 20.10.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XIII/224/11 20.10.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XIII/225/11 20.10.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XIII/226/11 20.10.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XIII/227/11 20.10.2011 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XIV sesja z dnia 24 października 2011 roku:


 
XIV/228/11 24.10.2011 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez Pawła Knapika zobacz  
XIV/229/11 24.10.2011 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez Grzegorza Gacę zobacz  
XIV/230/11 24.10.2011 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez Wiesława Żurawskiego zobacz  
XIV/231/11 24.10.2011 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez Józefa Rogackiego zobacz  
XIV/232/11 24.10.2011 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez Mariusza Trąbczyńskiego zobacz  
XIV/233/11 24.10.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
XIV/234/11 24.10.2011 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XIV/235/11 24.10.2011 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy zobacz  
XIV/236/11 24.10.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów zobacz [1]
XIV/237/11 24.10.2011 w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku zobacz  
XIV/238/11 24.10.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminów zakończenia okresów zbioru roślin uprawnych w województwie kujawsko-pomorskim zobacz  
XIV/239/11 24.10.2011 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
XIV/240/11 24.10.2011 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XIV/241/11 24.10.2011 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XIV/242/11 24.10.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Toruń zobacz  
XIV/243/11 24.10.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielka Nieszawka zobacz  
XIV/244/11 24.10.2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mogilno zobacz  
XIV/245/11 24.10.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas III gimnazjum zobacz  
XV sesja z dnia 28 listopada 2011 roku:


 
XV/246/11 28.11.2011 w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zobacz  
XV/247/11 28.11.2011 w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk” zobacz  
XV/248/11 28.11.2011 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz przyjęcia zasad, trybu i harmonogramu jej sporządzenia zobacz [1]
XV/249/11 28.11.2011 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz  
XV/250/11 28.11.2011 w sprawie nadania imienia Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy zobacz  
XV/251/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu zobacz [1]
XV/252/11 28.11.2011 w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego zobacz  
XV/253/11 28.11.2011 w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zobacz  
XV/254/11 28.11.2011 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźnika świadczącego usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób na trakcjach spalinowych zobacz [1]
XV/255/11 28.11.2011 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla przewoźników świadczących usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz  
XV/256/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
XV/257/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie zobacz [1]
XV/258/11 28.11.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz [1]
XV/259/11 28.11.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz [1]
XV/260/11 28.11.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XV/261/11 28.11.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz [1]
XV/262/11 28.11.2011 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz [1]
XV/263/11 28.11.2011 w sprawie powołania Rady Społecznej Sanatorium Uzdrowiskowego „Przy Tężni” im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. zobacz [1]
XV/264/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XV/265/11 28.11.2011 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XV/266/11 28.11.2011 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XV/267/11 28.11.2011 w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 zobacz [1] [2]
XV/268/11 28.11.2011 w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 zobacz [1]
XV/269/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/270/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/271/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/272/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/273/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/274/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/275/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/276/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/277/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/278/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/279/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XV/280/11 28.11.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/281/11 28.11.2011 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/282/11 28.11.2011 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/283/11 28.11.2011 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/284/11 28.11.2011 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/285/11 28.11.2011 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/286/11 28.11.2011 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/287/11 28.11.2011 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XV/288/11 28.11.2011 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XVI sesja z dnia 19 grudnia 2011 roku:
 
 
XVI/289/11 19.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu od Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prawa własności nieruchomości zobacz  
XVI/290/11 19.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XVI/291/11 19.12.2011 w sprawie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej zobacz [1]
XVI/292/11 19.12.2011 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2011-2036 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XVI/293/11 19.12.2011 w sprawie budżetu województwa na rok 2012 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XVI/294/11 19.12.2011 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2011 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
XVI/295/11 19.12.2011 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
XVI/296/11 19.12.2011 w sprawie zatwierdzenia korekty planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na rok 2011 zobacz  
XVI/297/11 19.12.2011 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na 2012 rok zobacz  
XVI/298/11 19.12.2011 w sprawie zatwierdzenia Programu działalności Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie na 2012 rok zobacz  
XVI/299/11 19.12.2011 w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018” zobacz  
XVI/300/11 19.12.2011 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek pod względem przekroczeń dopuszczalnych dwutlenku azotu zobacz [1] [2] [3]
XVI/301/11 19.12.2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń zobacz [1] [2]
XVI/302/11 19.12.2011 w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu zobacz [1] [2] [3]
XVI/303/11 19.12.2011 w sprawie utworzenia i nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Toruniu zobacz [1]
XVI/304/11 19.12.2011 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku w 2012 roku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
XVI/305/11 19.12.2011 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XVI/306/11 19.12.2011 w sprawie powołania doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju gospodarczego i polityki miejskiej oraz jej składu osobowego zobacz  
XVI/307/11 19.12.2011 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju gospodarczego i polityki miejskiej zobacz  
XVI/308/11 19.12.2011 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do spraw rozwoju gospodarczego i polityki miejskiej zobacz  
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10761635
Data: 2024-02-23