Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2007

Sejmik - Uchwały 2007 DrukujUchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego III kadencji
 

Numer: Z dnia: W sprawie: Treść Załączniki
IV/58/07 29.01.2007 w sprawie budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
IV/59/07 29.01.2007 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2007 roku zobacz [1]
IV/60/07 29.01.2007 w sprawie programu współpracy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 zobacz [1]
IV/61/07 29.01.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/263/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania członków Międzyregionalnego Komitetu Sterującego do projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III C zobacz  
IV/62/07 29.01.2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2007 rok zobacz [1]
IV/63/07 29.01.2007 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
IV/64/07 29.01.2007 w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu zobacz  
IV/65/07 29.01.2007 w sprawie wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy zobacz [1]
IV/66/07 29.01.2007 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli obowiązującego w 2007 roku zobacz  
IV/67/07 29.01.2007 uchylająca uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany granic obwodów łowieckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
V/68/07 26.02.2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
V/69/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu radnym województwa kosztów podróży służbowych zobacz  
V/70/07 26.02.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [A] [B]
V/71/07 26.02.2007 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
V/72/07 26.02.2007 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
V/73/07 26.02.2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
V/74/07 26.02.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr Józefa Bednarza w Świeciu zobacz  
V/75/07 26.02.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu zobacz  
V/76/07 26.02.2007 w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
V/77/07 26.02.2007 w sprawie powołania przewodniczącego doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/78/07 26.03.2007 w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Obwodem Zachodnio-Kazachstańskim (Kazachstan) zobacz  
VI/79/07 26.03.2007 w sprawie wyrażenia woli organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych, letnich oraz biegach przełajowych w latach 2008 - 2011 zobacz  
VI/80/07 26.03.2007 w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawianie stypendiów sportowych zawodnikom reprezentującym Województwo Kujawsko-Pomorskie i osiągającym wysokie wyniki w sporcie kwalifikowanym zobacz [1] [2]
VI/81/07 26.03.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz [1]
VI/82/07 26.03.2007 zmieniająca rozporządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie obwodów łowieckich Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VI/83/07 26.03.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu pn. „Regionalny Program Zwalczania Otyłości u Dzieci i Młodzieży” zobacz [1]
VI/84/07 26.03.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz  
VI/85/07 26.03.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Dofinansowania Projektów Inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2006 – 2011 zgodnie z załącznikiem do uchwały zobacz [1]
VI/86/07 26.03.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
VI/87/07 26.03.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
VII sesja z dnia 23 kwietnia 2007 roku:
 
VII/88/07 23.04.2007 w sprawie odwołania wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VII/89/07 23.04.2007 w sprawie wyboru wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VII/90/07 23.04.2007 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2006 r. zobacz  
VII/91/07 23.04.2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego zobacz [1]
VII/92/07 23.04.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG III C (projekt ADEP) zobacz  
VII/93/07 23.04.2007 w sprawie przyjęcia Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok zobacz [1] [2]
VII/94/07 23.04.2007 uchylająca uchwałę Nr L/800/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa własności nieruchomości zobacz  
VII/95/07 23.04.2007 w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa własności nieruchomości zobacz  
VII/96/07 23.04.2007 w sprawie zmiany nazwy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobacz  
VII/97/07 23.04.2007 w sprawie likwidacji Rejonowej Przychodni Lekarskiej w Laskowicach Pomorskich działającej w strukturze Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zobacz  
VII/98/07 23.04.2007 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
VII/99/07 23.04.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
VII/100/07 23.04.2007 w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Regionem Navarra (Hiszpania) zobacz [1]
VII/101/07 23.04.2007 w sprawie zatwierdzenia zmiany do Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz  
VII/102/07 23.04.2007 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w roku 2006 zobacz [1]
VIII sesja z dnia 28 maja 2007 roku:
 
VIII/103/07 28.05.2007 w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych studentów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Studiuj! Europejskie stypendia dla studentów” w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
VIII/104/07 28.05.2007 w sprawie projektu zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
VIII/105/07 28.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1] [2]
VIII/106/07 28.05.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
VIII/107/07 28.05.2007 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz zobacz  
VIII/108/07 28.05.2007 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Skępe zobacz  
VIII/109/07 28.05.2007 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń zobacz  
VIII/110/07 28.05.2007 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Włocławek zobacz  
VIII/111/07 28.05.2007 w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Kruszwica zobacz  
VIII/112/07 28.05.2007 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2007 r. oraz wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi zobacz [1] [2] [3]
VIII/113/07 28.05.2007 w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
VIII/114/07 28.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VIII/115/07 28.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VIII/116/07 28.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VIII/117/07 28.05.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
VIII/118/07 28.05.2007 w sprawie odwołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz  
VIII/119/07 28.05.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz  
VIII/120/07 28.05.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku zobacz  
VIII/121/07 28.05.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu- s.p.z.o.z. zobacz  
VIII/122/07 28.05.2007 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu- s.p.z.o.z. zobacz  
VIII/123/07 28.05.2007 w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu- s.p.z.o.z. zobacz  
VIII/124/07 28.05.2007 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu- s.p.z.o.z. zobacz  
VIII/125/07 28.05.2007 w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej do Rady Społecznej Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu- s.p.z.o.z. zobacz  
VIII/126/07 28.05.2007 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz  
VIII/127/07 28.05.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz  
VIII/128/07 28.05.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz  
IX sesja z dnia 2 lipca 2007 roku:
 
IX/129/07 02.07.2007 w sprawie odwołania Skarbnika Województwa zobacz  
IX/130/07 02.07.2007 w sprawie powołania Skarbnika Województwa zobacz  
IX/131/07 02.07.2007 uchylająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rzecz Polskiego Związku Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy zobacz  
IX/132/07 02.07.2007 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze zobacz  
IX/133/07 02.07.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
IX/134/07 02.07.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
IX/135/07 02.07.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
IX/136/07 02.07.2007 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2007 r. zobacz  
IX/137/07 02.07.2007 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2004 – 2008, współfinansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zobacz  
IX/138/07 02.07.2007 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na sfinansowanie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w Wojewódzkim Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2008 zobacz [1]
IX/139/07 02.07.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mogilno zobacz  
IX/140/07 02.07.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz zobacz  
IX/141/07 02.07.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu zobacz  
IX/142/07 02.07.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zobacz  
IX/143/07 02.07.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz  
IX/144/07 02.07.2007 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zobacz  
IX/145/07 02.07.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
IX/146/07 02.07.2007 w sprawie utworzenia nowych oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
IX/147/07 02.07.2007 w sprawie utworzenia nowych oddziałów w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Toruniu i zatwierdzenia jego Statutu zobacz  
IX/148/07 02.07.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
IX/149/07 02.07.2007 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz  
IX/150/07 02.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody Obwodowi Lecznictwa w Bydgoszczy – samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na zbycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności zobacz  
IX/151/07 02.07.2007 w sprawie zmiany w składzie Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy zobacz  
IX/152/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/153/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Onkologii im. prof. Fr. Łukaszczyka w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/154/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/155/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/156/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/157/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/158/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/159/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/160/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/161/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/162/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/163/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/164/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/165/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Wojewódzkiego Centrum Reumatologii i Rehabilitacji w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/166/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/167/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/168/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/169/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/170/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/171/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Bydgoskiego Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/172/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
IX/173/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku zobacz [1]
IX/174/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
IX/175/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu zobacz [1]
IX/176/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz [1]
IX/177/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz [1]
IX/178/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
IX/179/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz [1]
IX/180/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/181/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Sportowo – Lekarskiej w Bydgoszczy zobacz [1]
IX/182/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
IX/183/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
IX/184/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu zobacz [1]
IX/185/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Toruniu zobacz [1]
IX/186/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz [1]
IX/187/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu zobacz [1]
IX/188/07 02.07.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im dr Józefa Bednarza w Świeciu zobacz [1]
IX/189/07 02.07.2007 w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu zobacz [1]
IX/190/07 02.07.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
IX/191/07 02.07.2007 w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
IX/192/07 02.07.2007 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
IX/193/07 02.07.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz  
IX/194/07 02.07.2007 w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu zobacz  
IX/195/07 02.07.2007 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Toruniu zobacz  
IX/196/07 02.07.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
IX/197/07 02.07.2007 w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
IX/198/07 02.07.2007 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zobacz  
IX/199/07 02.07.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
IX/200/07 02.07.2007 w sprawie odwołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
IX/201/07 02.07.2007 w sprawie wyboru i powołania przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu zobacz  
IX/202/07 02.07.2007 w sprawie utworzenia Spółki „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Toruniu sp. z o.o.” zobacz  
IX/203/07 02.07.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz [1] [2]
X/204/07 04.07.2007 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2008 zobacz [1]
XI sesja z dnia 10 września 2007 roku:
 
XI/205/07 10.09.2007 w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei (Chiny) zobacz  
XI/206/07 10.09.2007 w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XI/207/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Aleksandrów Kujawski zobacz  
XI/208/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Choceń zobacz  
XI/209/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Chrostkowo zobacz  
XI/210/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Ciechocin zobacz  
XI/211/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Ciechocin zobacz  
XI/212/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Czernikowo zobacz  
XI/213/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Golub-Dobrzyń zobacz  
XI/214/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Izbica Kujawska zobacz  
XI/215/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Kęsowo zobacz  
XI/216/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Kęsowo zobacz  
XI/217/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Kikół zobacz  
XI/218/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Kowal zobacz  
XI/219/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Lipno zobacz  
XI/220/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Lubraniec zobacz  
XI/221/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Łabiszyn zobacz  
XI/222/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Obrowo zobacz  
XI/223/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Osiek zobacz  
XI/224/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Osięciny zobacz  
XI/225/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Piotrków Kujawski zobacz  
XI/226/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Piotrków Kujawski zobacz  
XI/227/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Raciążek zobacz  
XI/228/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Radomin zobacz  
XI/229/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Sadki zobacz  
XI/230/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Świedziebnia zobacz  
XI/231/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Warlubie zobacz  
XI/232/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Zbójno zobacz  
XI/233/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Brzozie zobacz  
XI/234/07 10.09.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Brzozie zobacz  
XI/235/07 10.09.2007 w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia zobacz  
XI/236/07 10.09.2007 w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia zobacz  
XI/237/07 10.09.2007 w sprawie odwołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XI/238/07 10.09.2007 w sprawie wyboru i powołania przedstawiciela Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zobacz  
XI/239/07 10.09.2007 w sprawie projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz  
XI/240/07 10.09.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 17 na rzecz Gminy Miasta Grudziądz zobacz  
XI/241/07 10.09.2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Bydgoszczy o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Dra E. Warmińskiego w Bydgoszczy polegającego na likwidacji niektórych komórek działalności podstawowej zobacz  
XI/242/07 10.09.2007 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół artystycznych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2007 r. zobacz [1] [2]
XI/243/07 10.09.2007 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nakle nad Notecią o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle nad Notecią zobacz  
XI/244/07 10.09.2007 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz zobacz  
XI/245/07 10.09.2007 w sprawie zmian w projekcie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XI/246/07 10.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XI/247/07 10.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2005-2008 zobacz [1] [2]
XI/248/07 10.09.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1] [2]
XI/249/07 10.09.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
XI/250/07 10.09.2007 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XI/251/07 10.09.2007 w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XI/252/07 10.09.2007 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli połączenia samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w drodze porozumienia zobacz  
XII sesja z dnia 29 października 2007 roku:
 
XII/253/07 29.10.2007 w sprawie ustanowienia wzoru logo muzycznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XII/254/07 29.10.2007 w sprawie rezygnacji z członkostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Zgromadzeniu Regionów Europejskich (ARE) zobacz  
XII/255/07 29.10.2007 w sprawie zawarcia umowy o międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Prowincją Hubei (Chińska Republika Ludowa) zobacz [1]
XII/256/07 29.10.2007 w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz [1] [2]
XII/257/07 29.10.2007 w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XII/258/07 29.10.2007 w sprawie zaopiniowania projektu porozumienia o połączeniu zakładów opieki zdrowotnej zobacz [1]
XII/259/07 29.10.2007 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zobacz [1]
XII/260/07 29.10.2007 w sprawie ustalenia warunków i trybu przyznawania nagród i wyróżnień zawodnikom posiadającym licencje, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 2007 roku zobacz [1]
XII/261/07 29.10.2007 w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego osobom, które zajmują się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami zobacz [1] [2]
XII/262/07 29.10.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Inowrocław zobacz  
XII/263/07 29.10.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Lipno zobacz  
XII/264/07 29.10.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Bydgoszcz zobacz  
XII/265/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu świadczenia usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz [1]
XII/266/07 29.10.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu na lata 2004-2008 współfinansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) zobacz [1]
XII/267/07 29.10.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
XII/268/07 29.10.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XII/269/07 29.10.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XII/270/07 29.10.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XII/271/07 29.10.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego województwa zobacz  
XIII/272/07 26.11.2007 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Silvanę Oczkowską zobacz  
XIII/273/07 26.11.2007 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Marcina Wnuka zobacz  
XIII/274/07 26.11.2007 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Pawła Kiszkę zobacz  
XIII/275/07 26.11.2007 w sprawie objęcia mandatu radnego województwa przez p. Stanisława Drozdowskiego zobacz  
XIII/276/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” zobacz  
XIII/277/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/278/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/279/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Edukacji, Nauki, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/280/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/281/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/282/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/283/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/284/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/285/07 26.11.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/286/07 26.11.2007 w sprawie zmian w projekcie zmian Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIII/287/07 26.11.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej na stanowisko Kuratora Oświaty zobacz  
XIII/288/07 26.11.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz  
XIII/289/07 26.11.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu zobacz [1]
XIII/290/07 26.11.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu zobacz  
XIII/291/07 26.11.2007 w sprawie odwołania i powołania przewodniczącego Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Bydgoszczy zobacz  
XIII/292/07 26.11.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy zobacz  
XIII/293/07 26.11.2007 w sprawie utworzenia nowych komórek organizacyjnych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz  
XIII/294/07 26.11.2007 w sprawie zatwierdzenia Statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy zobacz [1]
XIII/295/07 26.11.2007 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej nadania nowego statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zobacz  
XIII/296/07 26.11.2007 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV sesja z dnia 10 grudnia 2007 roku:
 
XIV/297/07 10.12.2007 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV/298/07 10.12.2007 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV/299/07 10.12.2007 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV/300/07 10.12.2007 w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV/301/07 10.12.2007 w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV/302/07 10.12.2007 w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XIV/303/07 10.12.2007 sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zobacz [1]
XIV/304/07 10.12.2007 określająca zadania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008 zobacz  
XIV/305/07 10.12.2007 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku zobacz  
XIV/306/07 10.12.2007 w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego im. dr J. Krzymińskiego w Inowrocławiu – s.p.zo.z. oraz wskazania jej przewodniczącego zobacz  
XIV/307/07 10.12.2007 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do świadczonych usług publicznych w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób zobacz  
XIV/308/07 10.12.2007 w sprawie przejęcia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy zobacz  
XIV/309/07 10.12.2007 w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2007 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
XV/310/07 28.12.2007 w sprawie budżetu województwa na rok 2008 zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
XV/311/07 28.12.2007 w sprawie wynagradzania pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz [1]
XV/312/07 28.12.2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych zobacz [1]
XV/313/07 28.12.2007 zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006 – 2008 współfinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006, Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi zobacz [1]
XV/314/07 28.12.2007 w sprawie utworzenia nowej komórki organizacyjnej w Przychodni Specjalistycznej „OLK-MED” w Toruniu zobacz  
XV/315/07 28.12.2007 w sprawie zmiany Statutu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zobacz  
XV/316/07 28.12.2007 w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2008 roku zobacz [1]
XV/317/07 28.12.2007 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji do opracowania zmian do Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regulaminu Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jej składu osobowego zobacz  
XV/318/07 28.12.2007 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Sejmiku zobacz [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
XV/319/07 28.12.2007 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego zobacz
<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769193
Data: 2024-02-24