Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2022

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LII sesja z dnia 19 grudnia 2022 roku:

LII/699/22 19.12.2022 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
LII/700/22 19.12.2022 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 zobacz 1; 2; 3

LII/701/22

19.12.2022

budżetu województwa na rok 2023

Zobacz

 

LII/702/22

19.12.2022

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Zobacz

uzasadnienie

1;

 

LII/703/22

19.12.2022

zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

LII/704/22

19.12.2022

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych    

Zobacz

 

LII/705/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Żytomierskiemu w Ukrainie      

Zobacz

 

LII/706/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie

Zobacz

 

LII/707/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Dniepropietrowskiemu w Ukrainie

Zobacz

 

LII/708/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Donieckiemu w Ukrainie

Zobacz

 

LII/709/22

19.12.2022

udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyń nad Wisłą

Zobacz

 

LII/710/22

19.12.2022

powierzenia Województwu Pomorskiemu realizacji zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2023-2025

Zobacz

 

LII/711/22

19.12.2022

utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu oraz nadania jej statutu

Zobacz

 

LII/712/22

19.12.2022

ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zobacz

1

LII/713/22

19.12.2022

ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Zobacz

1

LII/714/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu

Zobacz

1

LII/715/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą

Zobacz

 

LII/716/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Wdeckiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

 

LII/717/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Krajeńskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

 

LII/718/22

19.12.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia

Zobacz

 

LII/719/22

19.12.2022

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Tucholskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

1

LII/720/22

19.12.2022

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Brodnickiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

1

LII/721/22

19.12.2022

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gostynińsko-Włocławskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

1

LII/722/22

19.12.2022

przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Górznieńsko-Lidzbarskiemu Parkowi Krajobrazowemu

Zobacz

 

LII/723/22

19.12.2022

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok

Zobacz

1

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

LI sesja z dnia 28 listopada 2022 roku:

LI/682/22

28.11.2022

nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

LI/683/22

28.11.2022

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie

zobacz

 

LI/684/22

28.11.2022

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Dniepropietrowskiemu w Ukrainie

zobacz

 

LI/685/22

28.11.2022

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Donieckiemu w Ukrainie

zobacz

 

LI/686/22

28.11.2022

udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Żytomierskiemu w Ukrainie

zobacz

 

LI/687/22

28.11.2022

wystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego (ESDK), European Network of Regional Culinary Heritage (ENRCH)

zobacz

 

LI/688/22

28.11.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

zobacz

 

LI/689/22

28.11.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie

zobacz

 

LI/690/22

28.11.2022

pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej

zobacz

 

LI/691/22

28.11.2022

wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

LI/692/22

28.11.2022

ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

zobacz

 

LI/693/22

28.11.2022

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości

zobacz

 

LI/694/22

28.11.2022

zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

LI/695/22

28.11.2022

określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

zobacz

 

LI/696/22

28.11.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

LI/697/22

28.11.2022

rozpatrzenia skargi

zobacz

 

LI/698/22

28.11.2022

przekazania petycji według właściwości

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

L sesja z dnia 24 października 2022 roku:

L/673/22

24.10.2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Zobacz

uzasadnienie

1;

L/674/22

24.10.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

L/671/22

24.10.2022

w sprawie trybu zgłaszania przez Młodzieżowy Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej

Zobacz

 

L/672/22

24.10.2022

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Unisław

Zobacz

 

L/675/22

24.10.2022

w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej miastu Izmaił w Ukrainie

Zobacz

 

L/676/22

24.10.2022

w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2023 roku

Zobacz

zał

L/677/22

24.10.2022

w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Zobacz

zał.

L/678/22

24.10.2022

w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

Zobacz

 

L/679/22

24.10.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

Zobacz

 

L/680/22

24.10.2022

w sprawie rozpatrzenia skargi

Zobacz

 

L/681/22

24.10.2022

w sprawie rozpatrzenia petycji

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIX sesja z dnia 26 września 2022 roku:

XLIX/653/22

26.09.2022           

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

XLIX/654/22

26.09.2022           

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

zobacz

uzasadnienie

1;

XLIX/655/22

26.09.2022           

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

zobacz

 

XLIX/656/22

26.09.2022           

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu

zobacz

 

XLIX/657/22

26.09.2022           

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022”

zobacz

 

XLIX/658/22

26.09.2022           

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rogowo (Powiat Żniński)

zobacz

 

XLIX/659/22 26.09.2022      sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach zobacz   

XLIX/660/22

26.09.2022           

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

zobacz

 

XLIX/661/22

26.09.2022           

w sprawie zaliczenia odcinków dróg publicznych do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

zobacz

 

XLIX/662/22

26.09.2022           

w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

zobacz

 

XLIX/663/22

26.09.2022           

w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

zobacz

 

XLIX/664/22

26.09.2022           

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Łąki Nadnoteckie

zobacz

zał. 1; 2

XLIX/665/22

26.09.2022           

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

zobacz

zał.; 1; 2;3 

XLIX/666/22  

26.09.2022           

w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XLIX/667/22

26.09.2022           

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

XLIX/668/22

26.09.2022           

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

XLIX/669/22

26.09.2022           

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XLIX/670/22  

26.09.2022           

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLVIII sesja z dnia 29 sierpnia 2022 roku:

XLVIII/644/22

29.08.2022

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego    

Zobacz

 

XLVIII/645/22

29.08.2022

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego    

Zobacz

 

XLVIII/646/22

29.08.2022

w sprawie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030”

Zobacz

1

XLVIII/647/22

29.08.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia

Zobacz

 

XLVIII/648/22

29.08.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

Zobacz

1; 2; 3

XLVIII/649/22

29.08.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

Zobacz

 

XLVIII/650/22

29.08.2022

w sprawie rozpatrzenia skargi

Zobacz

 

XLVIII/651/22

29.08.2022

w sprawie przejęcia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie prowadzenia zadania Województwa Mazowieckiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego

Zobacz

 

XLVIII/652/22

29.08.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Chełmno

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLVII sesja z dnia 27 czerwca 2022 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie planów konsolidacji Szpitali Uniwersyteckich nr 1 i 2 w Bydgoszczy

XLVII/622/22

27.06.2022

sprawie wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

Zobacz

 

XLVII/623/22

27.06.2022

w sprawie wyróżnienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego Stella Copernicana Cuiaviae et Pomeraniae

Zobacz

 

XLVII/624/22

27.06.2022

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

XLVII/625/22

27.06.2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Zobacz

uzasadnienie

1; 2;

XLVII/626/22

27.06.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

XLVII/627/22

27.06.2022

w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej Obwodowi Chmielnickiemu w Ukrainie

Zobacz

 

XLVII/628/22

27.06.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

Zobacz

 

XLVII/629/22

27.06.2022

w sprawie Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

Zobacz

1

XLVII/630/22

27.06.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Zobacz

 

XLVII/631/22

27.06.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

Zobacz

 

XLVII/632/22

27.06.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

Zobacz

 

XLVII/633/22

27.06.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Unisław

Zobacz

 

XLVII/634/22

27.06.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

Zobacz

 

XLVII/635/22

27.06.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Jabłonowo Pomorskie

Zobacz

 

XLVII/636/22

27.06.2022

w sprawie pozbawienia odcinka drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej

Zobacz

 

XLVII/637/22

27.06.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

Zobacz

 

XLVII/638/22

27.06.2022

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych

Zobacz

 

XLVII/639/22

27.06.2022

w sprawie rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna)

Zobacz

 

XLVII/640/22

27.06.2022

w sprawie rozpatrzenia skargi

Zobacz

 

XLVII/641/22

27.06.2022

w sprawie rozpatrzenia wniosku

Zobacz

 

XLVII/642/22

27.06.2022

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Zobacz

 

XLVII/643/22

27.06.2022

w sprawie przekazania petycji według właściwości

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLV sesja z dnia 27 maja 2022 roku:

XLV/604/22

27.05.2022

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

XLV/605/22

27.05.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok

Zobacz

 

XLV/606/22

27.05.2022

w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

XLV/607/22

27.05.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

XLV/608/22

27.05.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Zobacz

 

XLV/609/22

27.05.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Zobacz

1

XLV/610/22

27.05.2022

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zobacz

 

XLV/611/22

27.05.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

Zobacz

 

XLV/612/22

27.05.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

Zobacz

 

XLV/613/22

27.05.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2021 r.

Zobacz

 

XLV/614/22

27.05.2022

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

XLV/615/22

27.05.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej niektórym jednostkom samorządu terytorialnego

Zobacz

 

XLV/616/22

27.05.2022

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na rok szkolny 2022/2023

Zobacz

 

XLV/617/22

27.05.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia

Zobacz

zał.

1; 2

XLV/618/22

27.05.2022

w sprawie określenia planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek

Zobacz

 

XLV/619/22

27.05.2022

w sprawie przekazania skargi

Zobacz

 

XLV/620/22

27.05.2022

w sprawie przekazania wniosków i skarg według właściwości

Zobacz

 

XLV/621/22

27.05.2022

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIV sesja z dnia 25 kwietnia 2022 roku:

XLIV/586/22

25.04.2022

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

Zobacz

uzasadnienie

1; 2

XLIV/587/22

25.04.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

XLIV/588/22

25.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Zobacz

1

XLIV/589/22

25.04.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu

Zobacz

 

XLIV/590/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

Zobacz

 

XLIV/591/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

Zobacz

 

XLIV/592/22

25.04.2022

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zobacz

1

XLIV/593/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

Zobacz

 

XLIV/594/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

Zobacz

 

XLIV/595/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubicz

Zobacz

 

XLIV/596/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze

Zobacz

 

XLIV/597/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

Zobacz

 

XLIV/598/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Waganiec

Zobacz

 

XLIV/599/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kujawski

Zobacz

 

XLIV/600/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipno

Zobacz

 

XLIV/601/22

25.04.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

Zobacz

 

XLIV/602/22

25.04.2022

w sprawie projektu Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw

Zobacz

 

XLIV/603/22

25.04.2022

w sprawie projektu zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach

Zobacz

1; 2; 3

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLIII sesja z dnia 21 marca 2022 roku:

XLIII/570/22

21.03.2022

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zobacz

 

XLIII/571/22

21.03.2022

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2022

Zobacz

 

XLIII/572/22

21.03.2022

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

Zobacz

 

XLIII/573/22

21.03.2022

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

Zobacz

 

XLIII/574/22

21.03.2022

w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2022-2025”

Zobacz

1

XLIII/575/22

21.03.2022

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2021 r.

Zobacz

 

XLIII/576/22

21.03.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022”           

Zobacz

 

XLIII/577/22

21.03.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chełmża

Zobacz

 

XLIII/578/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości

Zobacz

 

XLIII/579/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

XLIII/580/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

XLIII/581/22

21.03.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej w Toruniu

Zobacz

 

XLIII/582/22

21.03.2022

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

Zobacz

1 ; 2; 3;

XLIII/583/22

21.03.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

Zobacz

 

XLIII/584/22

21.03.2022

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Zobacz

 

XLIII/585/22

21.03.2022

w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna)

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLII sesja z dnia 7 marca 2022 roku:

XLII/567/22

07.03.2022

w sprawie rozwiązania umowy o współpracy międzyregionalnej z Regionem Nowgorodu (Rosja)

zobacz

 

XLII/568/22

07.03.2022

w sprawie rozwiązania umowy o współpracy międzyregionalnej z Regionem Smoleńskim (Rosja)

zobacz

 

XLII/569/22

07.03.2022

w sprawie rozwiązania umowy o współpracy międzyregionalnej z Regionem Mohylewskim (Białoruś)

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XLI sesja z dnia 28 lutego 2022 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zbrodniczej agresji Rosji na Ukrainę

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XL sesja z dnia 7 lutego 2022 roku:

STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie projektu ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier kodeksu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”

XL/556/22

07.02.2022

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku

zobacz

1

XL/557/22

07.02.2022

w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Wilama Horzycy w Toruniu

zobacz

 

XL/558/22

07.02.2022

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

zobacz

 

XL/559/22

07.02.2022

w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Kultury w Bydgoszczy

zobacz

 

XL/560/22

07.02.2022

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022

zobacz

 

XL/561/22

07.02.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

 

XL/562/22

07.02.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu części nieruchomości

zobacz

 

XL/563/22

07.02.2022

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XL/564/22

07.02.2022

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

XL/565/22

07.02.2022

w sprawie rozpatrzenia wniosku

zobacz

 

XL/566/22

07.02.2022

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

 

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11318573
Data: 2024-04-21