Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Czerwcowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury na czerwcowym posiedzeniu zajęła się istotnymi dla przyszłości naszego regionu zagadnieniami w tym między innymi pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego” (druk nr 87/19). Plan stanowi podstawę prowadzenia polityki przestrzennej województwa i określa długofalową koncepcję jego rozwoju przestrzennego, wyznacza cele i kierunki rozwoju województwa w aspekcie przestrzennym.

Komisja przyjęła także projekt stanowiska w spawie potrzeby rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Transeuropejska Sieć Transportowa, jako instrument służący koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych, stanowi wykaz najważniejszych, z punktu widzenia rozwoju i funkcjonowania Unii Europejskiej, połączeń szlaków drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich i rzecznych, jak również punktowych elementów infrastruktury.

W dalszej części obrad Mirosław Graczyk, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu przedstawił zadania w zakresie I grupy Kujawsko-Pomorskiego Planu Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, natomiast Jolanta Rudnicka, naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Funduszy Europejskich omawiała wyniki badań pn. „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Badanie służyło ocenie postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów RPO WK-P 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego. Podzielono je na 5 obszarów badawczych, w których znalazły się odpowiedzi na kilkadziesiąt szczegółowych pytań:

- ocena postępu rzeczowego i finansowego RPO WK-P na lata 2014-2020;

- analiza diagnozy społeczno-gospodarczej województwa zawartej w Programie pod kątem zmian i aktualności potrzeb rozwojowych;

- weryfikacja przyjętej logiki interwencji RPO WK-P 2014-2020;

- analiza obciążeń administracyjnych dla beneficjentów oraz systemu instytucjonalnego realizacji Programu;

- analiza polityk horyzontalnych.

W ostatniej części posiedzenia Adam Stańczyk, dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego przedstawił „Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2018 r.”.

Wyróżniono cztery płaszczyzny monitorowania realizacji ustaleń Strategii:

- wskaźniki ilustrujące stan rozwoju województwa, pozwalające na obiektywną jego ocenę oraz tempo, w jakim się on odbywa na tle innych województw. Wskaźniki te odnoszą się bezpośrednio do priorytetów województwa;

- wskaźniki pozwalające na monitorowanie stopnia realizacji celów strategicznych;

- podstawowe dane i wskaźniki statystyczne, mające na celu monitoring szczegółowych procesów rozwoju i struktur województwa;

- coroczny monitoring realizacji przedsięwzięć zidentyfikowanych w Strategii.

Komisja pozytywnie zaopiniowała również projekt uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej na rzecz Gminy Chełmno (druk nr 94/19).

 

Kancelaria Sejmiku

27 czerwca 2019 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 48915314
Data: 2024-06-16