Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Stan prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

Informacja nt. stanu prac nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego otworzyła lutowe posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Infrastruktury i Rozwoju Województwa. Zagadnienie przedstawił radnym Mariusz Leszczyński dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Dyrektor przypomniał radnym, że prace nad planem rozpoczęto na podstawie uchwały Nr LIV/823/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Zawartość planu zagospodarowania przestrzennego województwa określa art. 39 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Plan zawiera:

- podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;

- system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

- rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

- granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym;

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

- granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

- obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Uczestnicy posiedzenia dowiedzieli się także, że z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika konieczność określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu ponadregionalnym, możliwość określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym (z inicjatywy samorządu województw lub na wniosek JST). Właściwym do określenia obszarów funkcjonalnych jest samorząd województwa.

Podstawowym założeniem w pracach nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa, jest zgodność ze Strategią rozwoju województwa, rozumiana jako realizacja ustaleń Strategii. Rolą Planu jest stwarzanie przestrzennych warunków dla realizacji ustaleń Strategii. Powiązanie ustaleń Planu ze Strategią jest wymogiem ustawowym, ale przede wszystkim wynika z logiki programowania rozwoju województwa oraz realizacji spójnej koncepcji jego rozwoju.

Kolejny tematem, którym zajęli się radni była analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2015. Temat przedstawił Adam Stańczyk, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Analiza opracowania została wykonana ściśle wg wymagań określonych przez Komisję Europejską, mających na celu ujednolicenie opracowań w skali całego kraju.

Dyrektor Adam Stańczyk zaznaczył, że w założeniu głównym celem analiz ma być pomoc Komitetom Monitorującym RPO w określaniu kryteriów dla interwencji w ramach EFS. Każdy analizowany obszar powinien kończyć się rekomendacjami. Każda IZ RPO jest zobligowana do aktualizowania analizy społeczno-gospodarczej zawartej w RPO i raportowania tej aktualizacji do KE. Takie ustalenie znajduje się także w RPO WKP 2014-20.

Analiza dla kujawsko-pomorskiego wykonana została przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego oraz Wydział Analiz i Ewaluacji Departamentu Rozwoju Regionalnego (lipiec – październik 2016) we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.

Zidentyfikowanymi w ramach analizy na poziomie krajowym i głównymi obszarami dla województwa kujawsko-pomorskiego jest demografia, rynek pracy, integracja społeczna, edukacja i wykształcenie.

W trakcie posiedzenia komisja zaopiniowała również pozytywnie projekty uchwał Zarządu Województwa:

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Miasto Wąbrzeźno (druk nr 1/17),

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mrocza (druk nr 3/17),

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin (druk nr 6/17).

 

Kancelaria Sejmiku

21 luty 2017 r.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30203067
Data: 2024-05-30