Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Budżet na 2016 rok oraz stan prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa

komisja podczas obradZaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok było jednym z głównych punktów obrad  grudniowego posiedzenia Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Skarbnik województwa Paweł Adamczyk przedstawił radnym informację na temat wysokości środków przeznaczonych na wydatki związane z przetwórstwem przemysłowym, transportem i łącznością, gospodarką mieszkaniową oraz działalnością usługową, jakie przewiduje projekt budżetu województwa na 2016 r., który został przez radnych zaopiniowany pozytywnie. Komisja zwróciła się również z wnioskiem o przedstawienie możliwości zwiększenia środków oraz rozważenie możliwości stworzenia takich mechanizmów finansowych, dzięki którym możliwe byłoby wygospodarowanie dodatkowych środków na remonty i modernizację dróg publicznych i wojewódzkich. Radni przyjęli również plan pracy na 2016 rok oraz sprawozdanie  z pracy komisji za 2015 rok.

W ostatniej części posiedzenia komisji Antoni Pawski dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przedstawił informacje o stanie prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Z informacji przedstawionej przez dyrektora Pawskiego wynika, że województwo kujawsko-pomorskie posiada aktualnie plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony w 2003 roku na podstawie obowiązujących wówczas przepisów tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, znaczące zmiany przepisów prawnych, a także dynamicznie zmiany w przestrzeni spowodowały, że plan ten w wielu aspektach utracił swą aktualność. Potwierdziła to także przeprowadzona w 2014 roku okresowa ocena planu.

Prace nad nowym planem rozpoczęły się w dniu 27 października 2014 roku, kiedy to Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę nr LIV/823/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Sposób sporządzania planu oraz jego zawartość określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazuje ona marszałka województwa jako osobę prowadzącą procedurę planistyczną i w art. 41 ust. 1 wymienia kolejne czynności, jakie w jej ramach muszą zostać wykonane.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegać będzie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury przewidziany jest udział mieszkańców województwa w opracowaniu dokumentu poprzez możliwość składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

W imieniu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego prace nad planem prowadzi Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku (K-PBPPiR). Przyjęte założenia będą podstawą do sformułowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego i w dalszej fazie prac pozwolą na zdefiniowanie zasad i kierunków rozwoju.

Kancelaria Sejmiku

7 grudnia 2015 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56544557
Data: 2024-06-22