Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

16.02.2004 - XVIII sesja Sejmiku

16 lutego br. odbyła się 18. Sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w której porządku obrad znalazło się – wyjątkowo dużo, bo 33 tematów.

Radni przegłosowali zmiany w Statucie województwa (wynikały z nowelizacji ustawy o samorządzie województwa), które po prawie rocznych uzgodnieniach z Prezesem Rady Ministrów, znalazły wreszcie swój finał. Tym samy dostosowano zapisy tego dokumentu do wymogów prawnych: liczby radnych, liczebności komisji i ich członków, wielkości klubów radnych, zakres zadań komisji etc.

Jednomyślnie radni przyjęli zmiany do tegorocznego budżetu. Dzięki uchwaleniu budżetu województwa na 2004 rok z końcem ubiegłego roku, możliwe było wprowadzanie i wydatkowanie pozyskanych dodatkowych środków, m.in. - tak jak tym razem - dotacji z budżetu państwa na kwotę 2,6 mln zł.

Radni – też jednogłośnie - uzupełnili zapisy w Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa (wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi) o punkt, w którym respektowanie zasad ochrony środowiska w rozwoju gospodarczym wsi odbywało się także poprzez maksymalne ograniczenie lokalizacji bezściółkowych form tuczu zwierząt mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.

Radni wyrazili też wolę uczestnictwa naszego Województwa w Inicjatywie Wspólnoty Interreg IIIB we współpracy między regionami Morza Bałtyckiego: Finlandii i Szwecji. Współpraca ta polegać będzie na uczestnictwie w projekcie DEFRIS (przekształcenia w regionach o mniejszej dynamice rozwoju) dotyczącego z naszej strony działań planistycznych w obszarze metropolitarnym Bydgoszczy i Torunia (udział finansowy naszego regionu będzie określony w późniejszych latach budżetowych).

Radni bez sprzeciwu zgodzili się na kosmetyczną korektę zapisów uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa.

Przyjęli też pakiet ośmiu projektów uchwał z zakresu służby zdrowia: zatwierdzili regulamin działalności Wojewódzkiego Szpitala w Toruniu oraz zmiany do statutu tego szpitala, wyrazili zgodę Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na sprzedaż majątku (zabudowane garażami działki), likwidacji Przychodni lekarskiej w Nakle oraz likwidacji dwóch poradni w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Bydgoszczy, zatwierdzili statut Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, wybrali ośmiu przedstawicieli do rady społecznej tej placówki oraz powołali ją w całym składzie, na końcu zmienili skład rady społecznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Kolejny pakiet czterech projektów uchwał z zakresu edukacji radni podjęli w związku z nadaniem nowego statutu Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku, likwidacji Medycznego Studium Zawodowego we Włocławku, likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych w Wieńcu Zdroju oraz likwidacji Zespołu Kolegiów Nauczycielskich we Włocławku.

Radni wyrazili też wolę zamiany nieruchomości pomiędzy Województwem a Parafiami pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Stanisława Biskupa w Świeciu (budynek poklasztorny za grunty rolne), a także zgodzili się na zmianę zapisu uchwale z 2002 roku w sprawie dokonania darowizny na rzecz Powiatu Brodnickiego (nieruchomość lub jej część starostwo może przeznaczyć na inne potrzeby publiczne; pierwotny zapis pozwalał wyłącznie na działalność szkolno-oświatową).

Dyskusja rozgorzała – jak się zresztą spodziewano – przy okazji omawiania projektu w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowania innych fakultatywnych zadań w 2004 roku. Mimo, iż temat ten omawiany był szczegółowo podczas posiedzenia Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej, radni powrócili do tych wątków w obecności Adama Horbulewicza dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. W efekcie podczas głosowania 20 głosami „za” przy 1 „sprzeciwie” i 7 „wstrzymujących się” przyjęto propozycję Zarządu województwa (nie uznano argumentów Konwentu Starostów i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia wnioskujących o jeszcze większą preferencję w traktowaniu bezrobotnych z obszarów wiejskich).

Sporo emocji wywołał również dokument w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Odpowiedzi na liczne pytania udzielał Kazimierz Chojnacki, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich. W głosowaniu 26 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Gorąca dysputa rozbrzmiała na dobre przy projekcie uchwały w sprawie współprowadzenia przez Województwo i Gminę Radomin Ośrodka Chopinowskiego w Szafarnii jako wspólnej samorządowej instytucji kultury od 1 września 2004 r. Część radnych wnioskowała o całkowite przejęcie Ośrodka, a część przejęcie czy współfinansowanie łączyła dodatkowo z pozwoleniem na prowadzenie szkoły (wątek oświatowy tej placówki przewija się w mediach od ponad dwóch lat). Odrzucono propozycję odłożenia tego punktu na inne posiedzenie, bowiem zgodnie z wolą radnych Radomina z końcem marca br. Ośrodek Chopinowski ulega likwidacji. Jej widmo sprawiło, iż radni zdecydowali się głosować. Najpierw za wnioskiem zaproponowanym przez radną Domicelę Kopaczewską o przejęciu zadania w całości przez Samorząd województwa (z wizją niewiadomej, czy gmina przekazałaby również majątek), który upadł głosami 13 „za” przy „17 przeciw”; później projektem zaproponowanym przez Zarząd województwa o współprowadzeniu od 1 września br., który przeszedł 17 głosami „za” przy 13 „sprzeciwach”.

Przy pozostałych punktach porządku obrad: zmian do uchwały z grudnia 2003 roku w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego, a także zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Sejmiku Województwa, dyskusji ani nawet pytań już nie było. Tak jak przy sprawozdaniu z działalności Komisji Rewizyjnej referowanej przez jej przewodniczącego Stanisława Pawlaka.

Na zakończenie obrad Lucyna Andrysiak Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wręczyła radnemu Zygmuntowi Kwiatkowskiemu symboliczny grawerton od Samorządu województwa w uznaniu zasług za krzewienie kultury polskiej.

<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 24636211
Data: 2024-05-26