Załącznik Nr 13 do Uchwały
        Sejmiku Województwa
        Nr IV/36/02 z dnia 30.12.2002 r.
           
Plan finansowy dochodów i wydatków związanych
z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami samorządowi Województwa 
finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2003
           
         

w złotych

Dział Rozdział § Wyszczególnienie Dochody Wydatki
1 2 3 4 5 6
      OGÓŁEM 47 737 022 47 737 022

ZADANIE

PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA    
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 582 000 582 000
  01005   Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 582 000 582 000
      DOCHODY 582 000

X

    221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 582 000

X

      WYDATKI

X

582 000
    2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 

X

582 000

ZADANIE

BUDOWA I UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH     
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 983 000 5 983 000
  01008   Melioracje wodne 5 983 000 5 983 000
      DOCHODY 5 983 000

X

    221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 383 000

X

     651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 600 000

X

      WYDATKI X 5 983 000
      Wynagrodzenia z pochodnymi X 1 317 910
      Pozostałe wydatki bieżące X 945 090
    4270 Zakup usług remontowych X 120 000
    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych X 3 600 000

ZADANIE

USUWANIE SKUTKÓW POWODZI    
010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 13 851 400 13 851 400
  01078   Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 13 851 400 13 851 400
      DOCHODY 13 851 400 X
    651 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 13 851 400 X
      WYDATKI X 13 851 400
      Wydatki inwestycyjne X 13 851 400

ZADANIE

DOPŁATY DO PRZEJAZDÓW AUTOBUSOWYCH Z TYTUŁU STOSOWANIA OBOWIĄZKOWYCH USTAWOWYCH ULG W PRZEWOZACH PASAŻERSKICH    
600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 22 306 000 22 306 000
  60003   Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 22 306 000 22 306 000
      DOCHODY 22 306 000 X
     221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 22 306 000 X
      WYDATKI X 22 306 000
    2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych X 22 306 000

ZADANIE

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)    
710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 185 000 185 000
  71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 185 000 185 000
      DOCHODY 185 000 X
    221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 185 000 X
      WYDATKI X 185 000
      Pozostałe wydatki bieżące X 185 000

ZADANIE

DOFINANSOWANIE STAŻY I SPECJALIZACJI MEDYCZNYCH    
851     OCHRONA ZDROWIA 4 829 622 4 829 622
  85157   Staże i specjalizacje medyczne 4 829 622 4 829 622
      DOCHODY 4 829 622 X
     221 Dotacje  celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 4 829 622 X
      WYDATKI X 4 829 622
    2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej X 1 544 000
      Pozostałe wydatki bieżące X 3 285 622