Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

29.11.2004 - XXVIII sesja Sejmiku

Toruń, 29 listopada 2004 r.

28. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Radni wystosowali trzy stanowiska:
 

1. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie założeń Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W związku z przedstawioną propozycją Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża zaniepokojenie brakiem zapisu na poziomie priorytetów działań Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego w celu 1. Wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz miejsca dla programu Leader  w/w strategii.

W projekcie Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie wsparcia obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie odnowa i rozwój wsi oraz zachowanie i poprawa dziedzictwa wsi stanowi element osi priorytetowej 3. Mowa jest również o tym, że dodatkowo poza trzema osiami priorytetowymi Rada (WE) sugeruje przeznaczenie 7 % środków z budżetu (EFRROW) dla danego państwa członkowskiego w celu realizacji Inicjatywy Leader.

Brak zapisów w polskiej strategii rolnictwa i rozwoju wsi tak bardzo ważnych elementów rozwoju obszarów wiejskich, które dodatkowo są podkreślone w proponowanym rozporządzeniu budzi nasze wątpliwości odnośnie skuteczności realizacji proponowanej strategii w następnym okresie programowania. Zaangażowanie znacznych środków w te działania, może stanowić impuls do dalszego intensywniejszego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Jak uczy doświadczenie kilku województw w Polsce program odnowy wsi spowodował niespotykaną dotąd aktywizację społeczności wiejskich na najniższym poziomie. W regionie kujawsko – pomorskim już sama zapowiedz programu spowodowała uruchomienie setek grup odnowy sołectwa i wg wstępnych deklaracji ponad 100 gmin jest zainteresowanych udziałem w programie. Program Leader w Unii Europejskiej jest swoistym rozszerzeniem podejścia oddolnego i partnerskiej współpracy samorządów z sektorem prywatnym społecznym i komercyjnym.

Postrzeganie obszarów wiejskich wyłącznie przez pryzmat rolnictwa jest błędem, który w przyszłości może doprowadzić do sytuacji jakie mają miejsce w Unii Europejskiej np.: wyludnianie się znacznych obszarów wsi.

Korzystając z doświadczeń starych państw członkowskich UE Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego proponuje przyjęcie do Strategii Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także  przeznaczenie o wiele większych środków wsparcia niż w tym okresie programowania, działań: Odnowa wsi i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz Inicjatywy Lider na poziomie priorytetów w celu 1.

Uzasadnienie:

W okresie programowania 2007 2013 Samorządy województw będą odpowiedzialne w większym stopniu za kształtowanie polityki regionalnej i zrównoważony rozwój społeczno gospodarczy. Specyfika regionu kujawsko – pomorskiego w szczególny sposób wskazuje na potrzebę uwzględnienia roli obszarów wiejskich. Nie może w niej zabraknąć aspektów rozwoju produkcji rolniczej, nie można jednak zapomnieć o przewidywanych trendach ograniczenia rolnictwa w gospodarce wiejskiej. Zarząd województwa przystępując do modyfikacji strategii rozwoju regionu pragnie jednocześnie, zadbać o pojawienie się w różnych programach centralnych i regionalnych instrumentów umożliwiających przekształcenia strukturalne obszarów wiejskich. Do takich instrumentów z pewnością zaliczyć można zarówno program odnowy wsi jak i program Leader.

 

2. Stanowisko w sprawie utrzymania w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego.

We wszystkich dokumentach związanych z rozwojem województwa: w strategii rozwoju województwa, planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w programie rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego do 2010r. jednym z podstawowych warunków podniesienia konkurencyjności województwa kujawsko – pomorskiego jest stymulacja wzrostu jego głównych ośrodków.  Związanej z tym problematyce poświęcone były dwie konferencje regionalne: 1 lipca 2002r. w Lubostroniu oraz 8 grudnia 2003r. w Bydgoszczy, które odbyły się z inicjatywy Prezydentów obu miast przy szerokim współudziale reprezentantów samorządów gminnych i władz województwa kujawsko-pomorskiego. Podkreślono zasadność i konieczność powstania Aglomeracji Bydgosko – Toruńskiej w oparciu o potencjał, zasoby i walory Bydgoszczy oraz Torunia. Za powstaniem B-TOM przemawiają następujące argumenty:

a) potencjał demograficzny – Bydgoszcz i Toruń liczą łącznie ok. 590 tys. mieszkańców – jest to liczba lokująca zespół tych miast na 7 pozycji w kraju, po: konurbacji śląskiej, Warszawie, aglomeracji trójmiejskiej, Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. Łącznie obszar metropolitalny – obejmujący Bydgoszcz i Toruń oraz powiaty ziemskie: bydgoski i toruński – zamieszkuje ponad 750 tys. mieszkańców. B-TOM charakteryzuje się dużą koncentracją osadnictwa na terenach wiejskich, w tym aż 20 miejscowości liczy ponad 1000 mieszkańców.

b) potencjał usług wyższego rzędu o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym oraz obecność instytucji wyspecjalizowanych w skali kraju – Bydgoszcz i Toruń są w pełni wyposażone w usługi wyższego rzędu (III sektor) zapewniające funkcjonowanie jako całkowicie wykształcone ośrodki regionalne i zapewniające prawidłową obsługę mieszkańców regionu – wymienić tu należy przede wszystkim: szkolnictwo wyższe (pod względem liczby studentów łączny potencjał Bydgoszczy i Torunia jest większy niż np. Gdańska, Katowic i Szczecina; trwają starania zmierzające do powołania drugiego uniwersytetu), wyspecjalizowaną służbę zdrowia (część placówek medycznych – zwłaszcza związanych z leczeniem nowotworów, ginekologią i okulistyką należy do wyspecjalizowanych i wiodących w skali kraju), instytucje kultury i obsługę finansową; podkreślić należy, iż zlokalizowane na terenie B-TOM media – zwłaszcza regionalny ośrodek Telewizji Polskiej, regionalny ośrodek Polskiego Radia (Radio PiK) oraz lokalny dziennik Gazeta Pomorska obejmują swym zasięgiem obszar wykraczający poza granice województwa, a wskaźniki ich oddziaływania (oglądalność, słuchalność, nakład) należą do wyróżniających się na tle odpowiadających im mediów w innych regionach – wskazuje to na duże związki mieszkańców tego obszaru z ośrodkami regionalnymi – Bydgoszczą i Toruniem

c) pełnienie przez Bydgoszcz i Toruń funkcji ośrodków regionalnych dla ponad 2 mln mieszkańców, czyli dla ponad 5% ludności kraju – obszar obsługi tych miast (określony liczbą mieszkańców oraz przestrzennym zasięgiem oddziaływania) jest porównywalny z obszarami obsługiwanymi przez inne krajowe metropolie – z województwami: pomorskim, dolnośląskim, łódzkim, zachodniopomorskim, małopolskim. Duży potencjał obu miast związany jest ze wzajemnym wzmacnianiem funkcji kulturalnych i przemysłowych.

d) występowanie silnie zurbanizowanej strefy podmiejskiej, co jest cechą typową dla aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych – wszystkie gminy powiatów ziemskich: bydgoskiego i toruńskiego wykazują w różnym (choć znacznie większym niż w pozostałej części województwa) stopniu cechy zurbanizowania przestrzennego i społecznego - szereg cech społeczno-gospodarczych, w tym przede wszystkim struktura zatrudnienia, wskaźniki podmiotów gospodarczych, charakter i intensywność zagospodarowania przestrzennego, pozwala lokować gminy Białe Błota, Osielsko, Nowa Wieś Wielka i Lubicz, wśród najsilniej zurbanizowanych gmin wiejskich w kraju. W skład obszaru wchodzą poza dwoma największymi miastami regionu – jego stolicami, trzy miasta średniej wielkości. Duża koncentracja osadnictwa na terenach wiejskich Obszaru pozwoliła ukształtować duże ośrodki wiejskie o zdecydowanie poza rolniczym charakterze, funkcjonalnie związane z ośrodkami miejskimi, w tym aż 20 miejscowości liczących ponad 1000 mieszkańców.

e) coraz większe znaczenie Bydgoszczy i Torunia w organizacji imprez o znaczeniu międzynarodowym – mają one przede wszystkim charakter kulturalny, targowo - wystawienniczy i sportowy ale coraz częstsza jest także współpraca o charakterze naukowym; podkreślić należy   nie tylko trwałą obecność miast w kalendarzu imprez (część z nich ma kilkudziesięcioletnią tradycję) ale także ciągłe jej rozszerzanie (zwiększanie liczby)

f) konsekwentna polityka władz województwa zmierzająca do funkcjonalnej i przestrzennej integracji Bydgoszczy i Torunia – najważniejsze dokumenty z zakresu polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej województwa kujawsko-pomorskiego – strategia rozwoju województwa oraz plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkreślają istnienie zespołu miast Bydgoszcz – Toruń określanego mianem aglomeracji bydgosko-toruńskiej oraz wskazują kierunki działań zmierzające do dalszej funkcjonalnej i przestrzennej integracji tych miast – rozwój i wzmocnienie potencjału działających w nich instytucji obsługi mieszkańców i biznesu jest traktowane jako jeden z najważniejszych celów rozwoju województwa, a podejmowane w tym kierunku działania władz województwa są akceptowane i wspierane przez samorządy obydwu miast oraz powiatów ziemskich i gmin je otaczających. W toku przygotowań znajduje się organizacja Rady Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, której celem ma być koordynowanie i harmonizacja rozwoju obszaru metropolitalnego przy wsparciu funduszy europejskich

g) układ krajowego systemu osadniczego – na terenie kraju obserwuje się w miarę regularne rozmieszczenie sieci aglomeracji i potencjalnych aglomeracji zapewniających właściwą obsługę mieszkańców całego kraju w zakresie funkcji o znaczeniu regionalnym – odległości pomiędzy ośrodkami tej rangi wynoszą od 150 do 200 km; w ten układ bardzo dobrze wpisuje się aglomeracja bydgosko-toruńska (B-TOM), położona w odległości od 120 do 180 km od sąsiednich aglomeracji – łódzkiej, poznańskiej, trójmiejskiej i warszawskiej

h) położenie Bydgoszczy i Torunia w sieci międzyregionalnych i międzynarodowych połączeń komunikacyjnych – zapewniających dobrą dostępność z innych ośrodków; sieć ta obejmuje drogi krajowe (planowane drogi ekspresowe S-5 i S-10), realizowaną autostradę A-1, międzynarodowy port lotniczy w Bydgoszczy oraz linie kolejowe znaczenia krajowego; obecną dostępność obydwu ośrodków na tle innych krajowych miast podobnej rangi określić należy jako dobrą, a po realizacji planowanych dróg ekspresowych i autostrady A 1 – jako znacznie korzystniejszą od przeciętnej. B-TOM stanowi jeden z ważniejszych w skali kraju drogowych i kolejowych węzłów komunikacyjnych. Dogodne połączenia drogowe (na odcinku Bydgoszcz - Toruń średni dobowy ruch 8000÷10000). Dobre połączenia kolejowe (na odcinku Bydgoszcz – Toruń liczba pociągów w ciągu doby ok. 50). Możliwość wykorzystania transportu wodnego (I i II klasa żeglowania). Charakter tranzytowy położenia aglomeracji, zarówno krajowy jak i międzynarodowy na kierunkach północ – południe i wschód – zachód (przez obszar aglomeracji przebiegają korytarze transportowe, w ramach których planowana jest infrastruktura komunikacyjna. Międzynarodowy korytarz VIA – droga ekspresowa S-5. Krajowy korytarz: droga ekspresowa S-10, linia kolejowa znaczenia państwowego Piła – Bydgoszcz – Toruń – Warszawa, droga wodna Wisła – Odra.

Dotychczasowa pozycja i postrzeganie zespołu Bydgoszcz-Toruń w dokumentach określających politykę przestrzenną kraju - w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z 26 lipca 2001 (Monitor Polski Nr 26 z dnia 16 sierpnia 2001 r. poz. 432) aglomerację bydgosko-toruńską określono jako „potencjalne europole”, czyli biegun rozwoju społeczno-gospodarczego o znaczeniu europejskim

Na podstawie powyższych przesłanek tworzone są od początku istnienia województwa dokumenty strategiczne województwa i oparta na nich polityka przestrzenna.

Stymulowanie rozwoju województwa polega na podejmowaniu inicjatywy organizowania struktury programowej dla celów zarządzania Obszarem Metropolitalnym, opartej na partnerstwie ponad instytucjonalnym, reprezentującej główne środowiska samorządowe, naukowe i twórcze.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydenci Bydgoszczy i Torunia podpisali w dniu 8 grudnia 2003r. Porozumienie w sprawie Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego, natomiast Zarząd Województwa przyjął Uchwałę Nr 12/120/2004 z dnia 17 marca 2004r., w sprawie Porozumienia dotyczącego partnerstwa w działaniach na rzecz rozwoju Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego.

W związku z tym Sejmik Województwa postuluje utrzymanie zapisu o funkcjonowaniu kształtującego się BYDGOSKO-TORUŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO  w nowej wersji Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.

 

3. Stanowisko w sprawie utworzenia Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego popiera projekt ustawy o przekształce­niu Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Uniwersytet im. Kazimie­rza Wielkiego w Bydgoszczy.

Rozwój kształcenia akademickiego w dwóch głównych ośrodkach Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w Bydgoszczy i w Toruniu - wpisuje się w Strategię Roz­woju Województwa i stwarza szansę do pełniejszego rozwoju naukowego, intelektual­nego i gospodarczego regionu.

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego deklaruje wsparcie, w ramach posiada­nych kompetencji, dla utworzenia i rozwoju Uniwersytetu w Bydgoszczy.

Uzasadnienie

Powstanie Uniwersytetu w Bydgoszczy odpowiada potrzebom i aspiracjom zarówno Bydgoszczy jak i całego Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Województwo Kujawsko-Pomorskie charakteryzuje się na dziś jednym z najniższych w Polsce wskaźników skolaryzacji. Liczba studentów w uczelniach niepublicznych przekracza tu 50%, co wpływa na plasowanie się regionu pod tym względem w końcówce województw. Utworzenie Uniwersytetu wpłynie na zmianę tych proporcji.

Bydgoszcz jest w tej chwili największym polskim miastem, w którym nie działa placówka o charakterze uniwersyteckim. Od kilku lat Akademia Bydgoska zmienia swój profil edukacyjny. Coraz wyraźniej zaznacza się tendencja, by uczelnia, powołana przed laty jako instytucja kształcącą wyłącznie nauczycieli, rozszerzyła swą ofertę o kierunki typowo uniwersyteckie. Przekształcenie Akademii w Uniwersytet nada tej tendencji charakter stały.

Utworzenie Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego jest jednym z ważniejszych elementów strategii rozwoju Województwa Kujawsko -Pomorskiego. Powstanie drugiego ośrodka uniwersyteckiego w regionie nie tylko nie osłabi znaczenia istniejącego Uniwersytetu w Toruniu, ale może stworzyć nowe perspektywy rozwoju nauki, w oparciu o zasadę komplementarności i ścisłej współpracy dwóch instytucji. Podjęta już współpraca Akademii z UMK stanowi znakomitą zapowiedź działań, które w przyszłości mogą w jeszcze większym stopniu przyczynić się do społecznego i ekonomicznego rozwoju województwa.

Projekt ustawy o przekształcenie Akademii Bydgoskiej w Uniwersytet został pozytywnie zaopiniowany przez Senaty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Radni zadecydowali o:
 

1.      zmianie Uchwały Nr XVII/215/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 r. [23 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

2.      trybie i harmonogramie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007–2013 [jednogłośnie 24 „za”];

3.      zatwierdzeniu zmian do Statutu Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu  [23 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujący się”];

4.     zatwierdzeniu zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu [18 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujący się”];

5.      zatwierdzeniu zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku [jednogłośnie 28 „za”];

6.      zatwierdzeniu zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy  [jednogłośnie 28 „za”];

7.      zatwierdzeniu zmian do Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu [27 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

8.     udzieleniu poręczenia na zaciągnięcie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Toruniu [22 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

9.   wyborze przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy: Mieczysława Waraksa z Włocławka i Henryka Miłoszewskiego z Torunia [18 „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujący się”].

10.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy. Przedstawicielami

  • Sejmiku są: Henryk Miłoszewski i Mieczysław Waraksa;
  • Wojewody: Joanna Mikuła i Leszek Agaciński;
  • Konwentu Powiatów: Zdzisław Wachecki;
  • Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego: Mirosław Ślachciak i Stanisław Woźnik;
  • Rady Działalności Pożytku Publicznego: Łucja Andrzejczyk;
  • wspólnie szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, komendanta wojewódzkiego policji i komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej: Stanisław Kuciński  


[21 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujący się”];

11.  wyborze przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [23 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

12.  zamiarze połączenia Filii Nr 3 z Filią Nr 12 oraz zmiany siedziby Filii Nr 6 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnica Kopernikańskiej w Toruniu [23 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

przyznawaniu nagród sportowcom, w tym sportowcom niepełnosprawnym,  trenerom i działaczom województwa Kujawsko-Pomorskiego za wybitne osiągnięcia sportowe i organizacyjne oraz za zwycięstwa w zawodach szczególnej rangi organizowanych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego [jednogłośnie 26 „za”].

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57558966
Data: 2024-06-23