Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

28.02.2005 - XXXI sesja Sejmiku

28 lutego  2005 r. odbyła się 31. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Radni zajęli stanowisko w sprawie
ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko-Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów /GMO/.

Radni województwa kujawsko-pomorskiego wyrażają głębokie zaniepokojenie decyzją Komisji Europejskiej w sprawie wpisania 17 odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy genem MON 810 do Wspólnotowego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych oznaczającą możliwość ich swobodnej uprawy na terenie wszystkich państw członkowskich.
   Wprowadzenie na europejski rynek genetycznie modyfikowanego materiału siewnego może również wzbudzić zainteresowanie jego wykorzystaniem wśród polskich rolników.
     Decyzja Komisji budzi również zaniepokojenie, gdyż jest niespójna z propozycjami działań rolnośrodowiskowych proponowanych do realizacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
     Z uwagi na dotychczasowe nierozpoznanie możliwych zagrożeń wprowadzania do uprawy, uwalniania do środowiska genetycznie modyfikowanych gatunków, należy zachować daleko idącą ostrożność. Rośliny zmodyfikowane genetycznie mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa biologicznego, środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Przedostanie się ich do łańcucha pokarmowego może spowodować nieodwracalne zmiany.
     Niezbędny w tej sytuacji jest rozwój badań i popularyzacja wiedzy potrzebnej dla skutecznej ochrony różnorodności biologicznej, zwłaszcza dotyczącej genotypów roślin uprawnych, zwierząt gospodarskich, w tym szczególnie starych, rodzimych ras i odmian.
     Przez wprowadzenie upraw roślin transgenicznych nasze rolnictwo może stracić dotychczasowy wizerunek proekologicznego producenta wysokiej jakości żywności. W związku z powyższym apelujemy o podjęcie działań związanych z wystąpieniem do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych, a w szczególności kukurydzy MON 810.
     Uważamy, że województwo kujawsko-pomorskie powinno zostać ogłoszone strefą wolną od GMO i dalej mieć możliwość tworzenia wizerunku regionu postrzeganego i będącego producentem żywności wysokiej jakości, dbającego o zachowanie różnorodności biologicznej.
    Otrzymują: Prezydent RP; Marszałek Senatu RP; Marszałek Sejmu RP; Przewodniczący Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa; Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Przewodniczący Senackiej Komisji Ochrony Środowiska; Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Prezes Rady Ministrów; Minister Środowiska; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; parlamentarzyści województwa kujawsko-pomorskiego; marszałkowie województw – wszyscy; przewodniczący sejmików – wszyscy; Związek Województw RP

[ 26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

Radni zadecydowali w sprawach:

1. zmiany Uchwały Nr XXVIII/341/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pracami nad Narodowym Planem Rozwoju na lata 2007-2013 [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

2. ustalenia stawek dotacji przedmiotowej [26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

3. zmiany Uchwały Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”];

4. dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [23 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

5. objęcia przez Województwo udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu [19 głosów „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”];

6. objęcia przez Województwo udziałów Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu [18 głosów „za”, 0 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”];

7. zmiany Uchwały Nr 585/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych i utworzenia wojewódzkiej jednostki budżetowej „Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku” i nadania statutu [26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

8. zatwierdzenia – po autopoprawkach - obowiązującego w 2005 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”] – ostateczna treść tego dokumentu jest dostępna na stronach internetowych województwa;

9. zmiany w składzie Rady Społecznej Obwodu Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Po rezygnacji radnego Macieja Eckardta, jego miejsce w Radzie zajmie pani Małgorzata Dorszewska [26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

10. zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. dr J. Biziela w Bydgoszczy. Po rezygnacji radnego Macieja Eckardta, jego miejsce w Radzie zajmie radna Stanisława Kuffel [20 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”];

11. wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wskazania przewodniczącego do składu Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu. Przedstawicielami zostali: dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kręgiel, który jednocześnie został wybrany przewodniczącym komisji konkursowej, oraz radni: Stefan Borkowicz, Piotr Całbecki, Marek Domżała, Dariusz Łyjak, Lech Zdrojewski [22 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”];

12. zmiany w składzie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Po rezygnacji p. Jana Polaszka jego miejsce w Radzie zajmie p. Dariusz Mańkowski [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

13. projektu likwidacji Przychodni Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”];

14. zatwierdzenia Statutu Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”];

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 57560936
Data: 2024-06-23