Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

25.04.2005 - XXXIV sesja Sejmiku

Porządek obrad
XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu 25 kwietnia 2005 r.
 1. Otwarcie sesji - godz. 11.00
 2. Sprawy proceduralne:
  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokółu z XXXII i XXXIII sesji.
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
  • z pracy Zarządu Województwa
  • o wdrażaniu programów operacyjnych*
   - ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2004 rok,
  2. zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu województwa za 2004 rok,
  3. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku nt. realizacji budżetu województwa w 2004 r. oraz treścią wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa,
  4. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2004 r. oraz projektem uchwały o absolutorium dla Zarządu Województwa [projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 6. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie województwa - ref. p. Andrzej Kręgiel Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. "Nie jesteś sam - warsztaty psychologiczno-doradcze" sporządzonego do realizacji na lata 2005-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna"; Działania 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych": Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy [druk nr 39/2005][załącznik-1][załącznik-2].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 [druk nr 50/2005].
 9. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy [druk nr 53/2005].
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. [druk nr 49/2005][załącznik-1].
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/209/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego [druk nr 40/2005].
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/397/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 46/2005].
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 124/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku [druk nr 31/2005][załącznik-1].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 2 w Ciechocinku, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 i Gimnazjum Specjalnego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechocinku [druk nr 35/2005].
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/401/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia obowiązującego w 2005 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw [druk nr 44/2005].
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 [druk nr 45/2005][załącznik-1][załącznik-2][załącznik-3].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy [druk nr 25/2005].
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy [druk nr 43/2005].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu [druk nr 37/2005].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu [druk nr 38/2005].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu [druk nr 41/2005].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Przychodni Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu [druk nr 42/2005].
 23. Zajęcie stanowiska w sprawie budowy przemysłowych ferm trzody chlewnej.
 24. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 25. Wolne wnioski.
 26. Zamknięcie sesji.

* informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją

 

Radni zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Województwa

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2004 rok, które przedstawiła Barbara Fröhlich Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zapoznaniu się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytał Włodzimierz Bartkowiak Wiceprezes RIO w Bydgoszczy, a także zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa, którą przekazał jej Przewodniczący Stanisław Pawlak radni rozpoczęli ponad godzinną dyskusję w tym przedmiocie. W efekcie 21 głosami „za”, przy 1 „sprzeciwie” oraz 8 „wstrzymujących się” radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2004 r. oraz przegłosowali uchwałę o absolutorium dla Zarządu Województwa 18 głosami „za” przy 15 „wstrzymujących się”.

Po przerwie radni omówili temat dotyczący funkcjonowania służby zdrowia w województwie – informacja o działalności samorządowych wojewódzkich zakładów opieki zdrowotnej i działania samorządu w tym zakresie. Temat będzie kontynuowany podczas kolejnej sesji w maju.

Radni zadecydowali ponadto w sprawach:

1. zatwierdzenia projektu pt. „Nie jesteś sam – warsztaty psychologiczno-doradcze” sporządzonego do realizacji na lata 2005-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich; Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna”; Działania 1.4 „Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”: Schemat a) Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”];

2. zasad, trybu i harmonogramu prac nad przygotowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013 [26 głosów „za”, 1 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].

3. objęcia akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy [27 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].

4. zmiany Uchwały Nr XXIX/215/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 r. [24 głosów „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].

5. zmiany Uchwały Nr XVII/209/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania publicznego [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”].

6. zmiany Uchwały Nr XXXI/397/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [27 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].

7. zmiany Uchwały Nr 124/99 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie wynagradzania pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Włocławku [25 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].

8. rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych Nr 2 w Ciechocinku, likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 i Gimnazjum Specjalnego wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechocinku [26 głosów „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”].

9. zmiany Uchwały Nr XXXI/401/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia obowiązującego w 2005 roku regulaminu, określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw [22 głosów „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”].

10. wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa do roku 2008 z autopoprawkami Zarządu Województwa [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”].

11. zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy [21 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].

12. zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiej Przychodni Sportowo-Lekarskiej w Bydgoszczy [27 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].

13. wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Wolą radnych w 6-osobowej Radzie zasiądą: Krzysztof Jakubowski, Dariusz Łyjak, Longina Borkowicz oraz Marek Domżała [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].

14. powołania Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu [24 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”].

15. ograniczenia działalności Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc działającego w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu z uzupełnieniem informacji przez Marszałka Województwa [24 głosów „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”].

16. likwidacji Przychodni Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim działającej w strukturze Zespołu Przychodni Lekarskich Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Toruniu [27 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”].

Radni jednomyślnie przyjęli też wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie w sprawie budowy przemysłowych ferm trzody chlewnej, które stanowią zagrożenie dla środowiska naturalnego i pogarsza warunki życia mieszkańców wsi.

    Członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zatroskaniem przyjęli informację o odrzuceniu przez Prezydenta RP ustawy o nawozach i nawożeniu. Powyższa ustawa zawierała zapisy ograniczające realizację uciążliwych zadań inwestycyjnych na terenach o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
    Na wnioski Rolników naszego Województwa i radnych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonano uzupełnienia strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego o zapis dotyczący wykluczenia realizacji inwestycji przemysłowego tuczu trzody chlewnej na terenie województwa. Komisja podejmowała również szereg działań mających na celu ograniczenie wpływu istniejących obiektów na środowisko naturalne. Wnioski i stanowiska w powyższej sprawie kierowano do wielu instytucji szczebla centralnego i samorządów lokalnych.
    Budowa przemysłowych ferm trzody chlewnej jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego, pogarsza warunki życia mieszkańców wsi. Nie podpisanie ustawy o nawozach i nawożeniu, skutkuje brakiem regulacji prawnych powstrzymujących lub ograniczających wpływ tego typu obiektów na środowisko naturalne.
    Gospodarstwa rolne są zobowiązane ustawowo do posiadania płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę i gnojowicę. Do budowy płyt musi być wykorzystywany materiał posiadający stosowny atest. Rolnicy i przedsiębiorcy rolni ubiegając się o dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich musza przestrzegać zasad określonych w kodeksie zwykłej dobrej praktyki rolniczej. Powyższe zasady powinny obowiązywać wszystkich producentów rolnych.
    Rozumiemy zadowolenie z zaistniałego faktu dyrektora duńskiej firmy Poldanor, która prowadzi wielkoprzemysłowy tucz świń, ale całkowicie niezrozumiały jest dla nas – członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko Prezesa Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej, w którym z zadowoleniem przyjmuje informację o nie podpisaniu przez Prezydenta RP znowelizowanej ustawy o nawozach i nawożeniu. Zdziwienie jest tym większe, że ponad 90 % produkcji trzody chlewnej w Polsce jest wyhodowane przez rolników indywidualnych i to im związek powinien służyć i o ich dobro zabiegać. Jesteśmy przekonani, że tak nieracjonalna opinia jest niezgodna z celami statutu określonymi w § 6 ust. 1 pkt. 9 Statutu Związku, nie jest stanowiskiem hodowców i producentów z Kujawsko-Pomorskiego.
    W związku z powyższym Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się z apelem o podjęcie jak najszybszych działań umożliwiających prawne uregulowanie zasad budowy obiektów przemysłowego tuczu trzody chlewnej celem zapewnienia wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich godnych warunków zamieszkania w czystym środowisku oraz zrównanie obowiązujących zasad ochrony środowiska wobec wszystkich producentów trzody chlewnej

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309144
Data: 2024-04-20