Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

13.03.2006 - XLIV Sesja Sejmiku

13.03.2006 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyła się 44. sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

Radni podjęli uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” 
 • p. Romanowi Kłosińskiemu [głosowało 25 radnych: 24 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”];
 • I Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu [głosowało 26 radnych: 24 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”];
 • Bankowi Spółdzielczemu w Brodnicy [głosowało 26 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”];
 • Bydgoskiemu Zakładowi Doskonalenia Zawodowego [głosowało 24 radnych: 22 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”];

Radni przyjęli informację o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w placówkach podległych Samorządowi województwa, którą przedstawili Andrzej Kręgiel dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Wiesława Kiełbasińskiego i Andrzeja Purzyckiego dyrektora i jego zastępcy Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy (oba materiały są dostępne w Biurze Sejmiku).  Marek Domżała przewodniczący Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku województwa oceniając przedstawione materiały (wcześniej analizowano je podczas posiedzenia Komisji) odniósł się również do kadry medycznej.  – Mimo racjonalnej polityki inwestycyjnej prowadzonej od kilku lat przez Zarząd województwa, co napawa optymizmem, zaczyna pojawiać się kryzys kadrowy. A to, moim zdaniem, problem najistotniejszy, bo zakład to ludzie, a nie budynki – stwierdził przewodniczący M. Domżała podkreślając rzecz najważniejszą, czyli fakt, że w naszym Regionie brakuje instytucji odpowiedzialnej za całościowe kreowanie polityki zdrowotnej wszystkich szczebli samorządów... [głosowało 24 radnych: 22 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”];

Radni przyjęli dwa stanowiska:
 • stanowisko w sprawie planowanych nowych zasad funkcjonowania ogrodów działkowych
[głosowało 26 radnych: 22 „za”, 0 „przeciw” i 4 „wstrzymujące się”];
Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyraża głębokie zaniepokojenie pojawiającymi się informacjami o planowanych nowych zasadach funkcjonowania ogrodów działkowych. Sygnały o założeniach przygotowywanej nowej ustawy o ogrodach działkowych mówią o zakładanej likwidacji Polskiego Związku Działkowców poprzez przekazanie całości spraw ogrodów do gmin. Zapisy ustawy spowodują, że  działkowcy będą mieli możliwość dzierżawy działek od samorządów. Dzierżawa ogrodów działkowych znacznie zwiększy koszt ich użytkowania. Działkowcy będą musieli płacić podatki za swoją działkę i altanę z których obecnie są zwolnieni.     
Podzielamy zaniepokojenie działkowców i popieramy silny sprzeciw wobec propozycji, która nie uwzględnia zasadniczego faktu, mianowicie w większości użytkownikami ogrodów działkowych są renciści i emeryci a wprowadzając konieczność uiszczenia opłaty notarialnej oraz podatek od nabycia działki, które wprowadza projekt ustawy sprawią iż, wykup działki dla tej grupy społeczeństwa  stanie się niemożliwy. 
Wprowadzenie znowelizowanej ustawy w życie prowadziłoby do nieuchronnej likwidacji ogrodów działkowych oraz unicestwienia całego ruchu ogrodnictwa działkowego funkcjonującego od ponad 180 lat na ziemiach polskich.
 Zaniepokojenie budzi fakt, iż z możliwości wykupu działek skorzystałoby zaledwie 20%  działkowców, gdyż możliwość wykupu obejmuje tylko tereny przywiejskie. Większość ogrodów działkowych zlokalizowana jest na terenie miast. Tereny działkowe stanowią bardzo atrakcyjne miejsca szczególnie pod względem inwestycyjnym.
Uważamy, że karygodne jest zlikwidowanie dotychczasowych przywilejów mianowicie:
 • własności wszelkich nasadzeń i urządzeń na działce,
 • ochrony użytkowników przed roszczeniami do gruntów Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
 • zwolnień od podatków i opłat z tytułu użytkowania gruntu
 • prawa do odszkodowań w przypadku likwidacji ogrodów, dzięki którym konieczna jest wypłata pełnego odszkodowania na rzecz działkowców za nasadzenia i urządzenia znajdujące się na ich działkach, a stanowiących ich mienie
Uważamy, że ustawodawca powinien pozostawić zarządzanie rodzinnymi ogródkami działkowymi Polskiemu Związkowi Działkowców na zasadach funkcjonujących dotychczas, dbając o interes dotychczasowych użytkowników ogródków działkowych. 
Otrzymują:
 1. Prezydent RP
 2. Marszałek Senatu RP
 3. Marszałek Sejmu RP
 4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 5. Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 6. Prezes Rady Ministrów
 7. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 8. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko – Pomorskiego
 9. Marszałkowie Województw - wszyscy
 10. Przewodniczący Sejmików – wszyscy
 11. Związek Województw RP
 
 • stanowisko w sprawie budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek
[głosowało 27 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”];
Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego w nawiązaniu do wcześniejszych swoich wystąpień tj.:
 1. uchwały nr 25/99 Sejmiku województwa z 29 stycznia 1999 r.
 2. uchwały nr 85/99 Sejmiku województwa z 10 maja 1999 r.
 3. stanowiska Sejmiku województwa z 28 grudnia 2000 r.
 4. stanowiska Sejmiku województwa z 25 marca 2002 r.
 5. stanowiska Sejmiku województwa z 10 września 2002 r.
 6. stanowiska Sejmiku województwa z 27 stycznia 2003 r.
wnosi o zajęcie jednoznacznego stanowiska w sprawie decyzji o budowie stopnia wodnego na rzece Wiśle poniżej Włocławka (Nieszawa-Ciechocinek).
Istniejące w dolinie Wisły uwarunkowania wskazują jednoznacznie, że jednym z kierunków rozwoju tej części województwa powinna być realizacja kolejnego stopnia wodnego poniżej stopnia we Włocławku. Inwestycja ta przyczyni się do likwidacji bardzo silnych obecnie zagrożeń powodziowych na nizinie Ciechocińskiej oraz likwidacji zagrożenia wynikającego z eksploatacji zapory we Włocławku jako samodzielnego obiektu hydrotechnicznego. Wszystkie ekspertyzy naukowo-techniczne, wykonane dla tego obiektu potwierdzają jednoznacznie narastające problemy eksploatacyjne, a także zagrożenie poważną katastrofą obiektu. Jedynym rozwiązaniem umożliwiającym poprawę istniejącej sytuacji zarówno w wymiarze technicznym jak i ekonomicznym, a także najmniej szkodliwym dla środowiska jest budowa stopnia poniżej Włocławka. Takie warunki zapewni zapora i hydroelektrownia w Nieszawie. Rozwiązania techniczne stopnia i zbiornika wodnego Nieszawa w pełni respektują podstawowe zasady ochrony środowiska.
Samorząd województwa przekonany jest, że przyszły trwały rozwój regionu zależny jest m.in. od rozwiązania tego strategicznego zagadnienia, co znajduje wyraz w wielu dokumentach wojewódzkich, w tym w Strategii rozwoju województwa oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.
Sejmik woje dołoży wszelkich starań, by inwestycja ta była zaprojektowana i wykona zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a więc ze szczególną troską o zachowanie walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
Otrzymują:
 1. Marszałek Senatu RP,
 2. Marszałek Sejmu RP,
 3. Prezes Rady Ministrów,
 4. Minister Środowiska,
 5. Minister Transportu i Budownictwa,
 6. Przewodniczący Klubów Parlamentarnych,
 7. Parlamentarzyści Województwa Kujawsko – Pomorskiego,
 8. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Ponadto radni zadecydowali w sprawach:
 1. wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Regionem Navarra /Hiszpania/ [głosowało 26 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”];
 2. zmiany Uchwały Nr XXXVI/451/05  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 [głosowało 26 radnych: 24 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”];
 3. objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu [głosowało 25 radnych: 21 „za”, 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”];
 4. ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla spółek wodnych [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 5. zmiany Uchwały Nr 615/2001  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia  2001  r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [głosowało 27 radnych: 24 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”];
 6. zmiany Uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorsakiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 rok z autopoprawkami Zarządu województwa [głosowało 20 radnych: 14 „za”, 0 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”];
 7. dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 8. przekazania mienia, które znajdowało się w użytkowaniu zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku z autopoprawką Zarządu województwa [głosowało 27 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”];
 9. zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy [głosowało 27 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”];
 10. zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 11. zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu [głosowało 21 radnych: 21 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 12. zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu [głosowało 24 radnych: 21 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”];
 13. utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu [głosowało 27 radnych: 24 „za”, 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujące się”];
 14. wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego we Włocławku [głosowało 27 radnych: 27 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 15. zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze z autopoprawką Zarządu województwa [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 16. zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego [głosowało 25 radnych: 23 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się”];
 17. przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu własnego Samorządu województwa kujawsko-pomorskiego „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” [głosowało 26 radnych: 25 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”];
 18. zmiany uchwały w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 z autopoprawką Zarządu województwa [głosowało 26 radnych: 26 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”];
 19. wyboru przedstawicieli Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego do Komisji Konkursowej na stanowisko Kuratora Oświaty. Przedstawicielami Sejmiku w komisji  będą radni: Jan Szopiński i Bolesław Szulc [głosowało 26 radnych:  16 „za”, 4 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”];
 
Porządek obrad
XLIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w dniu  13 marca  2006 r.
 • stwierdzenie quorum,
 • przyjęcie protokółu z  XLIII sesji.
 • z pracy Zarządu Województwa
 • o wdrażaniu programów operacyjnych*
        ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.
 1. Otwarcie sesji  - godz. 12.00
 2. Sprawy proceduralne:
 3. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.
 4. Informacje
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 6/06].
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 7/06].
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 8/06].
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” [projekt Komisji Odznaki Honorowej druk nr 9/06].
 9. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 10. Zajęcie stanowiska w sprawie planowanych nowych zasad funkcjonowania ogrodów działkowych [druk nr 25/06].
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli podjęcia międzynarodowej współpracy regionalnej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Regionem Navarra /Hiszpania/ [druk nr 23/06].
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/451/05  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008 [druk nr 20/06] [załączniki].
 13. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia udziałów w Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej Sp. z o.o. w Toruniu [druk nr 35/06].
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla spółek wodnych [druk nr 36/06].
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 615/2001  Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia  2001  r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 38/06].
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorsakiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 rok [druk nr 37/06] [załączniki].
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 39/06].
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania mienia, które znajdowało się w użytkowaniu zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego w Ciechocinku [druk nr 32/06] [załączniki].
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala im. J. Biziela w Bydgoszczy [druk nr 26/06].
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu [druk nr 27/06] [załącznik].
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu [druk nr 28/06] [załącznik].
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu [druk nr 31/06].
 23. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Toruniu [druk nr 30/06] [załączniki].
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania pracowników Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego we Włocławku [druk nr 24/06].
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów Marszałka Województwa studentom studiów dziennych z wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie i kulturze [druk nr 33/06].
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk nr 34/06].
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach projektu własnego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Krok w przyszłość – stypendia dla doktorantów” [druk nr 44/06].
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wojewódzkiego wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2008 [druk nr 45/06].
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Komisji Konkursowej na stanowisko Kuratora Oświaty [ projekt Przewodniczącej Sejmiku].
 30. Podjęcie stanowiska w sprawie budowy stopnia wodnego na rzece Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek.
 31. Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 32. Wolne wnioski.
 33. Zamknięcie sesji.*     informacja pisemna doręczona zostanie przed sesją

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309064
Data: 2024-04-20