Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2021

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXIX sesja z dnia 20 grudnia 2021 roku:

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 201

         

XXXIX/542/21

20.12.2021

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXXIX/543/21

20.12.2021

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039

zobacz

1; 2; 3

XXXIX/544/21

20.12.2021

w sprawie budżetu województwa na rok 2022

zobacz

 

XXXIX/545/21

20.12.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

1; 2; 3

XXXIX/546/21

20.12.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXXIX/547/21

20.12.2021

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

zobacz

 

XXXIX/548/21

20.12.2021

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

zobacz

 

XXXIX/549/21

20.12.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

1; 2; 3

XXXIX/550/21

20.12.2021

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

zobacz

1

XXXIX/551/21

20.12.2021

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku

zobacz

 

XXXIX/552/21

20.12.202

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok

zobacz

1

XXXIX/553/21

20.12.202

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu części nieruchomości

zobacz

 

XXXIX/554/21

20.12.202

w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

zobacz

 

XXXIX/555/21

20.12.202

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”               

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXVIII sesja z dnia 29 listopada 2021 roku:

XXXVIII/531/21

29.11.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

zał. 1

zał.2

XXXVIII/532/21

29.11.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXXVIII/533/21

29.11.2021

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, dla części I postępowania

zobacz

 

XXXVIII/534/21

29.11.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 203

zobacz

 

XXXVIII/535/21

29.11.2021

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku

zobacz

 

XXXVIII/536/21

29.11.2021

w sprawie Wieloletniego programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2021-2025

zobacz

zał.

zał.zał.

XXXVIII/537/21

29.11.2021

w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

zobacz

zał.

XXXVIII/538/21

29.11.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

zobacz

 

XXXVIII/539/21

29.11.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych województwa w kadencji 2018-2023

zobacz

 

XXXVIII/540/21

29.11.2021

w sprawie wynagrodzenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXXVIII/541/21 29.11.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zobacz 1

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXVII sesja z dnia 25 października 2021 roku:

XXXVII/528/21

25.10.2021

w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2022 roku

Zobacz

 

1

XXXVII/529/21

25.10.2021

w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

Zobacz

 

XXXVII/530/21

25.10.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXVI sesja z dnia 27 września 2021 roku:

XXXVI/520/21

27.09.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Zobacz

 

uzasadnienie

1;2

 

XXXVI/521/21

27.09.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Zobacz

 

XXXVI/522/21

27.09.2021

w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”

Zobacz

 

XXXVI/523/21

27.09.2021

w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”

Zobacz

1

XXXVI/524/21

27.09.2021

w sprawie przyjęcia „Wojewódzkiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim na lata 2021-2025”

Zobacz

1

XXXVI/525/21

27.09.2021

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

Zobacz

1

XXXVI/526/21   

27.09.2021

w sprawie nadania statutu Muzeum Etnograficznemu im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

Zobacz

 

XXXVI/527/21

27.09.2021

w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXV sesja z dnia 30 sierpnia 2021 roku:

 

XXXV/504/21

30.08.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

zobacz

zał.

XXXV/505/21

30.08.2021

w sprawie powołania Kujawsko-Pomorskiej Rady Oświatowej

zobacz

zał.

XXXV/506/21

30.08.2021

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zobacz

 

XXXV/507/21

30.08.2021

w sprawie przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Europejskiej Sieci Społecznej (ESN)

zobacz

 

XXXV/508/21

30.08.2021

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXXV/509/21

30.08.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

zał.

XXXV/510/21

30.08.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

zobacz

 

XXXV/511/21

30.08.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

zał.

1; 2

XXXV/512/21

30.08.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej

zobacz

zał.

1; 2

 

XXXV/513/21

30.08.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

zobacz

zał.

1; 2;

XXXV/514/21

30.08.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

zobacz

zał.

1; 2; 3; 4; 5

XXXV/515/21

30.08.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”

zobacz

 

XXXV/516/21

30.08.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lubicz

zobacz

 

XXXV/517/21

30.08.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu

zobacz

 

XXXV/518/21

30.08.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

 

XXXV/519/21

30.08.2021

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXXIV sesja z dnia 28 czerwca 2021 roku:

XXXIV/484/21

28.06.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XXXIV/485/21

28.06.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXXIV/486/21

28.06.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

zobacz

 

XXXIV/487/21

28.06.2021

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023

zobacz

 

XXXIV/488/21

28.06.2021

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” na lata 2021-2023

zobacz

 

XXXIV/489/21

28.06.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

XXXIV/490/21

28.06.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

zobacz

 

XXXIV/491/21

28.06.2021

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

zobacz

 

XXXIV/492/21

28.06.2021

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze

zobacz

 

XXXIV/493/21

28.06.2021

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

zobacz

 

XXXIV/494/21

28.06.2021

w sprawie odwołania i powołania przedstawiciela wojewody do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą   

zobacz

 

XXXIV/495/21

28.06.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Toruniu

zobacz

 

XXXIV/496/21

28.06.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

zobacz

zał.

1 ;2; 3; 4; 5; 6a; 6b; 6c; 6d; 7; 8; 9; 10; 11

XXXIV/497/21

28.06.2021

w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

zobacz

 

XXXIV/498/21

28.06.2021

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXXIV/499/21

28.06.2021

w sprawie nadania Medalu Honorowego za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego           

zobacz

 

XXXIV/500/21

28.06.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXXIV/501/21

28.06.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXXIV/502/21

28.06.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych

zobacz

 

XXXIV/503/21

28.06.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Nowy Targ

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXVI sesja z dnia 26 października 2020 roku:

XXXII/467/21            

24.05.2021

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 zobacz

 

XXXII/468/21

24.05.2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok

zobacz

 

XXXII/469/21

24.05.2021

w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXXII/470/21

24.05.2021

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

XXXII/471/21

24.05.2021

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

zobacz

 

XXXII/472/21

24.05.2021

w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie

zobacz

 

XXXII/473/21

24.05.2021

w sprawie projektu statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

zobacz

1

XXXII/474/21

24.05.2021

w sprawie projektu statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu

zobacz

1

XXXII/475/21

24.05.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2020 r.

zobacz

 

XXXII/476/21

24.05.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2021”    

zobacz

 

XXXII/477/21

24.05.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze

zobacz

 

XXXII/478/21

24.05.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

zobacz

 

XXXII/479/21

24.05.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz

zobacz

 

XXXII/480/21

24.05.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXII/481/21

24.05.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXII/482/21

24.05.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXII/483/21

24.05.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji      

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

 XXXI sesja z dnia 26 kwietnia 2021 r.

XXXI/445/21

26.04.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XXXI/446/21

26.04.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXXI/447/21               

26.04.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

XXXI/448/21               

26.04.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XXXI/449/21               

26.04.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

zobacz

 

XXXI/450/21

26.04.2021

w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu oraz nadania jej statutu

zobacz

 

XXXI/451/21

26.04.2021

w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2024”

zobacz

 

XXXI/452/21

26.04.2021

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz

 

XXXI/453/21

26.04.2021

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy

zobacz

1; 2

XXXI/454/21

26.04.2021

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej w Toruniu i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu

zobacz

1; 2

XXXI/455/21

26.04.2021

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia Specjalnej dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy i włączenia jej w skład Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy

zobacz

1; 2

XXXI/456/21

26.04.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXI/457/21

26.04.2021

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXXI/458/21

26.04.2021

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

zobacz

 

XXXI/459/21

26.04.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

załącznik

1

XXXI/460/21

26.04.2021

w sprawie wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego do Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy

zobacz

 

XXXI/461/21

26.04.2021

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą               

zobacz

1

XXXI/462/21

26.04.2021

w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

zobacz

1

XXXI/463/21

26.04.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy

zobacz

 

XXXI/464/21

26.04.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXXI/465/21

26.04.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXXI/466/21

26.04.2021

w sprawie rozpatrzenia wniosków

zobacz

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

 XXX sesja z dnia 22 marca 2021 r.

XXX/430/21

22.03.2021

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

1;2

XXX/431/21

22.03.2021

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXX/432/21

22.03.2021

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2020 r

zobacz

 

XXX/433/21

22.03.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

XXX/434/21

22.03.2021

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu

zobacz

 

XXX/435/21

22.03.2021

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

1

XXX/436/21

22.03.2021

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zobacz

 

XXX/437/21

22.03.2021

w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXX/438/21

22.03.2021

w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu

zobacz

 

XXX/439/21

22.03.2021

w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

zobacz

1

XXX/440/21

22.03.2021

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

zobacz

 

XXX/441/21

22.03.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zobacz

 

XXX/442/21

22.03.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

zobacz

 

XXX/443/21

22.03.2021

w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego

zobacz

 

XXX/444/21

22.03.2021

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi    

zobacz

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

 XXIX sesja z dnia 8 lutego 2021 r.

XXIX/414/21 08.02.2021 w sprawie nadania statutu Muzeum Archeologicznemu w Biskupinie zobacz 1
XXIX/415/21 08.02.2021 w sprawie zmiany statutu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zobacz  
XXIX/416/21 08.02.2021 w sprawie zmiany statutu Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu zobacz  
XXIX/417/21 08.02.2021 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy zobacz 1

XXIX/418/21

08.02.2021

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

zobacz

 

XXIX/419/21

08.02.2021

w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

zobacz

1;2; 3; 4; 5;

XXIX/420/21

08.02.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

załącznik

1

XXIX/421/21

08.02.2021

w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich

zobacz

1

XXIX/422/21

08.02.2021

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021

zobacz

 

XXIX/423/21

08.02.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

zobacz

 

XXIX/424/21

08.02.2021

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXIX/425/21

08.02.2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

zobacz

1

XXIX/426/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIX/427/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIX/428/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIX/429/21

08.02.2021

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

<marzec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10800596
Data: 2024-03-01