Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

12 maja 2020 r.

12 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trybie zdalnym (zgodnie z art. 15 zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie( zdalny tryb obradowania)).

Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 r. Materiały związane z raportem przedstawił obecnym na posiedzeniu zastępca dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Andrzej Potoczek.

Głównym tematem posiedzenia było opiniowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Komisja Rewizyjna jak co roku zapoznała się w związku z tym z:

  • Opiniami komisji stałych z wykonania budżetu województwa za 2019 r.,
  • Informacją o stanie mienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.,
  • Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 r.,
  • Sprawozdaniem z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2019 r.,
  • Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprawozdaniu
    z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia województwa,
  • Sprawozdaniem finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 r. wraz z kserokopią opinii badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Obecny na posiedzeniu skarbnik województwa Paweł Adamczyk omówił materiały dotyczące wykonania budżetu województwa i odpowiedział na pytania radnych.

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 r., wykonanie budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych wojewódzkich osób prawnych za 2019 rok oraz informację o stanie mienia i postawia wniosek o udzielenie Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego absolutorium.

 

 

<grudzień 2023>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ilość wyświetleń: 10252951
Data: 2023-12-08