Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2020

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXV sesja z dnia 28 września 2020 roku:

XXV/361/20

28.09.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Zobacz

Uzasadnienie

1

2

 

XXV/362/20

28.09.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Zobacz

 

XXV/363/20

28.09.2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna”

Zobacz

 

XXV/364/20

28.09.2020

w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2021 roku

Zobacz

1

XXV/365/20

28.09.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu

zobacz

 

XXV/366/20

28.09.2020

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

Zobacz

 

XXV/367/20

28.09.2020

w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

Zobacz

 

XXV/368/20

28.09.2020

w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia odcinków drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

Zobacz

 

XXV/369/20

28.09.2020

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zobacz

1

XXV/370/20

28.09.2020

w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zobacz

1

XXV/371/20

28.09.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

Zobacz

 

XXV/372/20

28.09.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazoweg

Zobacz

zał.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

 

XXV/373/20

28.09.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Zobacz

zał.

1; 2; 3

XXV/374/20

28.09.2020

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych

Zobacz

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXIV sesja z dnia 31 sierpnia 2020 roku:

XXIV/349/20

31.08.2020

w sprawie zmiany statutu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

zobacz

 

XXIV/350/20

31.08.2020

w sprawie zmiany statutu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu

zobacz

 

XXIV/351/20

31.08.2020

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

1

XXIV/352/20

31.08.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

XXIV/353/20

31.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XXIV/354/20

31.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

zobacz

 

XXIV/355/20

31.08.2020

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego

zobacz

 

XXIV/356/20

31.08.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIV/357/20

31.08.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

XXIV/358/20

31.08.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

XXIV/359/20

31.08.2020

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXIV/360/20

31.08.2020

w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXIII sesja z dnia 22 czerwca 2020 roku:

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo oraz kontynuacji realizacji Kaskady Dolnej Wisły

XXIII/322/20

22.06.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2;

XXIII/323/20

22.06.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XXIII/324/20

22.06.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

zobacz

 

XXIII/325/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

zobacz

 

XXIII/326/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

zobacz

 

XXIII/327/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

zobacz

 

XXIII/328/20

22.06.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r.

zobacz

 

XXIII/329/20

22.06.2020

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

XXIII/330/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”

zobacz

1

XXIII/331/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze

zobacz

 

XXIII/332/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec

zobacz

 

XXIII/333/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąka

zobacz

 

XXIII/334/20 22.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz zobacz  
XXIII/335/20 22.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XXIII/336/20 22.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu zobacz  
XXIII/337/20 22.06.2020 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz  
XXIII/338/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek zobacz  
XXIII/339/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska zobacz  
XXIII/340/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej zobacz  
XXIII/341/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń zobacz  
XXIII/342/20 22.06.2020 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz  
XXIII/343/20 22.06.2020 w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XXIII/344/20 22.06.2020 w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XXIII/345/20 22.06.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

 

XXIII/346/20 22.06.2020 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIII/347/20 22.06.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi zobacz  
XXIII/348/20 22.06.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXI sesja z dnia 25 maja 2020 roku:

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie interwencji Policji wobec mieszkańców Bydgoszczy, w tym radnego województwa Romana Jasiakiewicza w dniach 1-3 i 9 maja br.

XXI/316/20

25.05.2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXI/317/20

25.05.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

zobacz

 

XXI/318/20

25.05.2020

sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXI/319/20

25.05.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6,7

XXI/320/20

25.05.2020

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023

zobacz

 

XXI/321/20

25.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku

zobacz

1

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XIX sesja z dnia 6 maja 2020 roku:

 

XVIII/312/20

06.05.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XVIII/313/20

06.05.2020

zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XVIII/314/20

06.05.2020

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji     

zobacz

 

XVIII/315/20

06.05.2020

wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XVIII sesja z dnia 8 kwietnia 2020 roku:

XVIII/299/20

08.04.2020

przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim”

zobacz

 

XVIII/300/20

08.04.2020

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r.

zobacz

 

XVIII/301/20

08.04.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu

zobacz

 

XVIII/302/20

08.04.2020

pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej

zobacz

1

XVIII/303/20

08.04.2020

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XVIII/304/20

08.04.2020

powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na lata 2020-2022

zobacz

 

XVIII/305/20

08.04.2020

określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

zobacz

 

XVIII/306/20

08.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

zobacz

 

XVIII/307/20

08.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L Rydygiera w Toruniu

zobacz

 

XVIII/308/20

08.04.2020

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

XVIII/309/20

08.04.2020

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

zobacz

 

XVIII/310/20

08.04.2020

w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

zobacz

 

XVIII/311/20

08.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

 

 

 

XIV sesja z dnia 24 lutego 2020 r.

XIV/281/20

24.02.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XIV/282/20

24.02.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XIV/283/20

24.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XIV/284/20

24.02.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XIV/285/20

24.02.2020

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

1

XIV/286/20

24.02.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

 

XIV/287/20

24.02.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie

zobacz

 

XIV/288/20

24.02.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich

zobacz

 

XIV/289/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

XIV/290/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

XIV/291/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

XIV/292/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

XIV/293/20

24.02.2020

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020

zobacz

 

XIV/294/20

24.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

zobacz

 

XIV/295/20

24.02.2020

w sprawie rozpoznania skargi

zobacz

 

XIV/296/20

24.02.2020

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego

zobacz

 

XIV/297/20

24.02.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa KujawskoPomorskieg

zobacz

 

XIV/298/20

24.02.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

<październik 2020>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311

Ilość wyświetleń: 4888597
Data: 2020-10-20