Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Rok 2020

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXVIII sesja z dnia 21 grudnia 2020 roku:

XXVIII/393/20            

21.12.2020

w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXVIII/394/20

21.12.2020

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

zobacz

uzasadnienie

1; 2; 3;

XXVIII/395/20

21.12.2020

w sprawie budżetu województwa na rok 2021

zobacz

 

XXVIII/396/20

21.12.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1;2;

XXVIII/397/20

21.12.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XXVIII/398/20

21.12.2020

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

zobacz

 

XXVIII/399/20

21.12.2020

w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

zobacz

1

XXVIII/400/20

21.12.2020

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XXVIII/401/20

21.12.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

XXVIII/402/20

21.12.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego

zobacz

załącznik

1; 2

XXVIII/403/20

21.12.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

zobacz

załącznik

1;2;3;4;5;

XXVIII/404/20

21.12.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zobacz

załącznik

1

XXVIII/405/20

21.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

zobacz

1

XXVIII/406/20

21.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu

zobacz

 

XXVIII/407/20

21.12.2020

zmieniającą uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego polegającego na tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu

zobacz

 

XXVIII/408/20

21.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

zobacz

 

XXVIII/409/20

21.12.2020

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2021 rok

zobacz

1

XXVIII/410/20

21.12.2020

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

zobacz

 

XXVIII/411/20

21.12.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

zobacz

 

XXVIII/412/20

21.12.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

zobacz

 

XXVIII/413/20

21.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miejsce połączeń kolejowych

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXVII sesja z dnia 30 listopada 2020 roku:

XXVII/383/20

30.11.2020

w sprawie zmiany statutu Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

Zobacz

 

XXVII/384/20

30.11.2020

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zobacz

1

XXVII/385/20

30.11.2020

w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zobacz

1

XXVII/386/20

30.11.2020

w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku

Zobacz

 

XXVII/387/20

30.11.2020

w sprawie Programu współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Zobacz

1

XXVII/388/20

30.11.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego

Zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6a; 6b; 6c; 7; 8; 9

XXVII/389/20

30.11.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego

Zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4 5;

XXVII/390/20

30.11.2020

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji

Zobacz

 

XXVII/391/20

30.11.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi

Zobacz

 

XXVII/392/20

30.11.2020

w sprawie zmiany nazwy Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu oraz nadania mu nowego statutu

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXVI sesja z dnia 26 października 2020 roku:

XXVI/375/20

26.10.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości

Zobacz

 

XXVI/376/20

26.10.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości

Zobacz

 

XXVI/377/20

26.10.2020

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

Zobacz

1

XXVI/378/20

26.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

Zobacz

 

XXVI/379/20

26.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

Zobacz

1

XXVI/380/20

26.10.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r.

Zobacz

 

XXVI/381/20

26.10.2020

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zobacz

 

XXVI/382/20

26.10.2020

w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego

Zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXV sesja z dnia 28 września 2020 roku:

XXV/361/20

28.09.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Zobacz

Uzasadnienie

1

2

 

XXV/362/20

28.09.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

Zobacz

 

XXV/363/20

28.09.2020

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna”

Zobacz

 

XXV/364/20

28.09.2020

w sprawie określenia kryteriów ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2021 roku

Zobacz

1

XXV/365/20

28.09.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego w zakresie realizacji projektu polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu

zobacz

 

XXV/366/20

28.09.2020

w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

Zobacz

 

XXV/367/20

28.09.2020

w sprawie zaliczenia odcinka drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

Zobacz

 

XXV/368/20

28.09.2020

w sprawie pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej i zaliczenia odcinków drogi publicznej do kategorii drogi wojewódzkiej oraz ustalenia jej przebiegu

Zobacz

 

XXV/369/20

28.09.2020

w sprawie wyboru przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego do rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zobacz

1

XXV/370/20

28.09.2020

w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

Zobacz

1

XXV/371/20

28.09.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

Zobacz

 

XXV/372/20

28.09.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wdeckiego Parku Krajobrazoweg

Zobacz

zał.

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

 

XXV/373/20

28.09.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia

Zobacz

zał.

1; 2; 3

XXV/374/20

28.09.2020

w sprawie udzielenia informacji Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych

Zobacz

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXIV sesja z dnia 31 sierpnia 2020 roku:

XXIV/349/20

31.08.2020

w sprawie zmiany statutu Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

zobacz

 

XXIV/350/20

31.08.2020

w sprawie zmiany statutu Galerii Sztuki „Wozownia” w Toruniu

zobacz

 

XXIV/351/20

31.08.2020

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

1

XXIV/352/20

31.08.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Toruń

zobacz

 

XXIV/353/20

31.08.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XXIV/354/20

31.08.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości

zobacz

 

XXIV/355/20

31.08.2020

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego

zobacz

 

XXIV/356/20

31.08.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi

zobacz

 

XXIV/357/20

31.08.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

XXIV/358/20

31.08.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

XXIV/359/20

31.08.2020

w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXIV/360/20

31.08.2020

w sprawie skargi na uchwałę dotyczącą Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

zobacz

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXIII sesja z dnia 22 czerwca 2020 roku:

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie budowy stopnia wodnego Siarzewo oraz kontynuacji realizacji Kaskady Dolnej Wisły

XXIII/322/20

22.06.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2;

XXIII/323/20

22.06.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XXIII/324/20

22.06.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego

zobacz

 

XXIII/325/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Izbica Kujawska

zobacz

 

XXIII/326/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żnin

zobacz

 

XXIII/327/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal

zobacz

 

XXIII/328/20

22.06.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do 15 grudnia 2019 r.

zobacz

 

XXIII/329/20

22.06.2020

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

XXIII/330/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej”

zobacz

1

XXIII/331/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brzuze

zobacz

 

XXIII/332/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bukowiec

zobacz

 

XXIII/333/20

22.06.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dębowa Łąka

zobacz

 

XXIII/334/20 22.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudziądz zobacz  
XXIII/335/20 22.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowal zobacz  
XXIII/336/20 22.06.2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu zobacz  
XXIII/337/20 22.06.2020 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji zobacz  
XXIII/338/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek zobacz  
XXIII/339/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska zobacz  
XXIII/340/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej zobacz  
XXIII/341/20 22.06.2020 w sprawie określenia programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń zobacz  
XXIII/342/20 22.06.2020 w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi zobacz  
XXIII/343/20 22.06.2020 w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XXIII/344/20 22.06.2020 w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zobacz  
XXIII/345/20 22.06.2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

 

XXIII/346/20 22.06.2020 w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zobacz  
XXIII/347/20 22.06.2020 w sprawie rozpatrzenia skargi zobacz  
XXIII/348/20 22.06.2020 w sprawie rozpatrzenia petycji zobacz  

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XXI sesja z dnia 25 maja 2020 roku:

APEL SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie interwencji Policji wobec mieszkańców Bydgoszczy, w tym radnego województwa Romana Jasiakiewicza w dniach 1-3 i 9 maja br.

XXI/316/20

25.05.2020

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXI/317/20

25.05.2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

zobacz

 

XXI/318/20

25.05.2020

sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XXI/319/20

25.05.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5; 6,7

XXI/320/20

25.05.2020

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” na lata szkolne od 2020/2021 do 2022/2023

zobacz

 

XXI/321/20

25.05.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku

zobacz

1

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XIX sesja z dnia 6 maja 2020 roku:

 

XVIII/312/20

06.05.2020

zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XVIII/313/20

06.05.2020

zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XVIII/314/20

06.05.2020

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej na czas realizacji inwestycji     

zobacz

 

XVIII/315/20

06.05.2020

wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres dłuższy niż jeden rok budżetowy na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów

zobacz

1

 

 

Numer:

Z dnia:

W sprawie:

Treść

Załączniki

XVIII sesja z dnia 8 kwietnia 2020 roku:

XVIII/299/20

08.04.2020

przyjęcia „Programu udzielania pomocy de minimis w formie pożyczek i poręczeń ze środków zwróconych z regionalnych programów operacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim”

zobacz

 

XVIII/300/20

08.04.2020

udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie naboru wniosków złożonych do 15 grudnia 2019 r.

zobacz

 

XVIII/301/20

08.04.2020

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Inowrocławskiemu

zobacz

 

XVIII/302/20

08.04.2020

pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej

zobacz

1

XVIII/303/20

08.04.2020

powierzenia zarządzania odcinkiem wojewódzkiej drogi publicznej

zobacz

 

XVIII/304/20

08.04.2020

powierzenia Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na lata 2020-2022

zobacz

 

XVIII/305/20

08.04.2020

określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Polityki Społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2030

zobacz

 

XVIII/306/20

08.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

zobacz

 

XVIII/307/20

08.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L Rydygiera w Toruniu

zobacz

 

XVIII/308/20

08.04.2020

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

 

XVIII/309/20

08.04.2020

w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

zobacz

 

XVIII/310/20

08.04.2020

w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

zobacz

 

XVIII/311/20

08.04.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

 

 

 

XIV sesja z dnia 24 lutego 2020 r.

XIV/281/20

24.02.2020

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

zobacz

uzasadnienie

1; 2

XIV/282/20

24.02.2020

w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2020

zobacz

 

XIV/283/20

24.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

zobacz

 

XIV/284/20

24.02.2020

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz

zobacz

 

XIV/285/20

24.02.2020

w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy

zobacz

1

XIV/286/20

24.02.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie

zobacz

 

XIV/287/20

24.02.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Skępskie

zobacz

 

XIV/288/20

24.02.2020

w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich

zobacz

 

XIV/289/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

XIV/290/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Osy i Gardęgi

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4; 5

XIV/291/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

XIV/292/20

24.02.2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Drumliny Zbójeńskie

zobacz

załącznik

1; 2; 3; 4

XIV/293/20

24.02.2020

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020

zobacz

 

XIV/294/20

24.02.2020

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

zobacz

 

XIV/295/20

24.02.2020

w sprawie rozpoznania skargi

zobacz

 

XIV/296/20

24.02.2020

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego

zobacz

 

XIV/297/20

24.02.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Zarządu Województwa KujawskoPomorskieg

zobacz

 

XIV/298/20

24.02.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji

zobacz

 

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10769382
Data: 2024-02-24