Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

14 lutego 2019 r.

14 lutego 2019 r. odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, podczas którego komisja zapoznała się z zaprezentowanym przez Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu programem ochrony powietrza w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a także z ustawą Prawo ochrony środowiska, program poddano konsultacjom społecznym. Celem programów ochrony powietrza jest osiągniecie poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych substancji w powietrzu. W całym województwie występuje problem z zanieczyszczeniem powietrza bezno(a)piranem i pyłem zawieszonym PM10. Główną przyczyną takiego stanu jest niska emisja z systemów grzewczych, tj. emisja powierzchniowa (zła jakość urządzeń grzewczych, w których jest spalane paliwo stałe; spalanie paliwa stałego – węgla i drewna złej jakości, spalanie odpadów). Na całym obszarze województwa kujawsko-pomorskiego oprócz Bydgoszczy, Torunia

i Włocławka odnotowano, także zanieczyszczenie powietrza ozonem. Na wielkość jego stężenia mają największy wpływ warunki meteorologiczne, a szczególnie usłonecznienie, czyli czynniki niezależne od działań człowieka. Działania naprawcze w kierunku poprawy jakości powietrza skierowane są m.in. na obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego, obniżenie emisji komunikacyjnej na głównych ulicach miast, edukację ekologiczną, działania kontrolne w zakresie spalania odpadów w kotłach grzewczych i piecach. Sejmik województwa w myśl zapisu art.96.1 ustawy Prawo ochrony środowiska może, w drodze uchwały , w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Komisja, także zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie:

- aktualizacji „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028” w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów (druk nr 15/19),

- przyjęcia programu ochrony środowiska przed hałasem (druk nr 5/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ozów Wielowickich (druk nr 7/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 8/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Sępolenki (druk nr 9/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Strefy Krawędziowej Kotliny Toruńskiej (druk nr 10/19),

- projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydmowy na południe od Torunia (druk nr 11/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (druk nr 12/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Rogowskich (druk nr 13/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich (druk nr 14/19),

- przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wydm Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej – część wschodnia i zachodnia (druk nr 17/19).

W dalszej części posiedzenia Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii, przyjęła swój plan pracy na rok 2019.

 

 

 

 

<luty 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123

Ilość wyświetleń: 10766685
Data: 2024-02-24