Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

Komisje sejmikowe o sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, zapobieganiu suszy hydrologicznej i działalności spółek wodnych

Przyjęcie informacji nt. zapobiegania suszy hydrologicznej oraz omówienie zasad funkcjonowania spółek wodnych to główne tematy marcowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Problem związany z zapobieganiem suszy hydrologicznej przedstawił  Janusz Szablowski z Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Wyjaśnił on i przypomniał, że ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy oraz planami przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych przygotowywanymi przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej i ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi. Wskazał też różne źródła, a także odmiany suszy jako anomalii atmosferycznej wywołanej okresem bezopadowym. W zależności od wielkości niedoboru opadów oraz ich rozkładu w wieloleciu, roku czy okresie wegetacyjnym można mówić o suszy hydrologicznej, glebowej lub meteorologicznej. W województwie kujawsko-pomorskim mamy złożoną sytuację hydrologiczną i należy brać pod uwagę różnorakie uwarunkowania nie tylko zmiany klimatyczne, ale też specyficzne problemy charakterystyczne dla znacznych obszarów naszego województwa. Zbyt mała ilość opadów w ubiegłym roku była tylko jedną z przyczyn suszy, jak dotknęła znaczne obszary województwa. Problem należy postrzegać w znacznie szerszym kontekście i szukać dla niego systemowego i długofalowego rozwiązania.       

W drugiej części posiedzenia omówiona została działalność spółek wodnych. Swoje obawy związane z propozycją zmiany ustawy Prawo Wodne i możliwej likwidacji spółek wodnych wyrazili przewodniczący Zarządu Wojewódzkich Spółek Wodnych w Bydgoszczy i Toruniu. Ponadto komisja postanowiła wypracować stanowisko w sprawie planowanej zmiany podległości ośrodków doradztwa rolniczego, które zostało przyjęte na sesji sejmiku w dniu 21 marca.

Na zakończenie posiedzenia radni zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2016.

Posiedzenie Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa zdominowała natomiast tematyka związana z sytuacją na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim.

Z informacji przygotowanych przez dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynika, że w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych pozostawało 107 255 osób bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku poprzedniego liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 19 856 osób. Rok 2015 był drugim rokiem z rzędu, w którym odnotowano spadek liczby osób bez pracy w większości kategorii. Najbardziej widoczny jest on wśród osób do 25 roku życia. Pomimo spadku liczby bezrobotnych utrwala się niekorzystna struktura społeczno-demograficzna osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Długotrwale bezrobotni to 58,9% ogółu osób zarejestrowanych w urzędach pracy z czego kobiety stanowiły 56,3 %. Radni sejmiku zajęli się raportem przygotowanych przez WUP na sesji w poniedziałek 21 marca.

W dalszej części posiedzenia radni zapoznali się z informacją na temat wdrażania Programów Operacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którą przedstawił Łukasz Jaworski dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informację o działalności Państwowej Inspekcji Pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku przedstawiła Okręgowy Inspektor Pracy Małgorzata Porażyńska.    Inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadzili 4 343 kontrole w podmiotach gospodarczych, obejmując swoimi czynnościami 216 987 pracujących. Prawie 80% kontroli prowadzono w podmiotach zatrudniających do 50 pracowników. Niecałe 15% w podmiotach o zatrudnieniu do 249 pracowników, a 5,6% w dużych zakładach pracy, gdzie pracuje 250 i więcej pracowników. Co czwarta kontrola prowadzona była w zakładach przetwórstwa przemysłowego, a co piąta w zakładach zajmujących się handlem i naprawami. Około 700 kontroli przeprowadzono w budownictwie, co stanowi 15,9% ogólnej liczby kontroli prowadzonych w 2015 roku. W wyniku działalności kontrolnej w 2015 roku inspektorzy pracy wydali 314 decyzji nakazujących wypłatę wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy. Decyzje te dotyczyły należności dla 4 319 pracowników na łączna kwotę 6,5 mln zł.

Rita Załucka, inspektor w Biurze Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz HIV i AIDS w Departamencie Spraw Społecznych i Zdrowia  przedstawiła Raport z wykonania w 2015 roku wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim.

Kancelaria Sejmiku

31 marca 2016 r.

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44206155
Data: 2024-06-12