Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

03.03.2003 - VI sesja Sejmiku

3 marca br. odbyła się VI sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

W pierwszej jej części radni rozpatrzyli bieżącą sytuację w rolnictwie (na sali obrad gościło około 100 rolników z naszego regionu). Wystąpienia m.in. Teresy Kucharskiej - Przewodniczącej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku województwa, Waldemara Achramowicza - Marszałka województwa oraz Mariana Zubika – Przewodniczącego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestujących Rolników Pomorza i Kujaw zaowocowały wystosowaniem do Rządu RP oraz Parlamentarzystów naszego regionu stanowiska Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, w którym  zawarto aktualne problemy społeczeństwa wiejskiego.

Radni Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażają zaniepokojenie sytuacją wsi i rolnictwa w regionie kujawsko-pomorskim. Od kilku lat sprawa rolna jest nierozwiązywalna.  Bardzo wyraźny spadek cen skupu żywca i mleka powoduje, że produkcja rolna, nawet w nowoczesnych gospodarstwach towarowych, staje się przy tej relacji cen nieopłacalna. Skala interwencji agend rządowych i środki finansowe przeznaczone na tę interwencję są niewystarczające i nie gwarantują stabilizacji rynku artykułów rolnych, stanowią doraźną pomoc, a nie likwidują przyczyn złej sytuacji ekonomicznej gospodarstw. Grozi to dalszym spadkiem dochodów rolników. Odczuwalny jest brak spójnej i długofalowej strategii Rządu w zakresie polityki rolnej i precyzyjnych działań, podejmowanych z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwoliłyby zapobiec tak drastycznym spadkom cen artykułów rolnych. Niepokoją również próby obciążenia rolników kosztami, niezbędnych z perspektywy wejścia Polski do Unii Europejskiej działań, czego niedawnym przykładem był przepis wprowadzający obowiązek opłat za świadectwa zdrowia wystawiane zwierzętom odstawianym do punktów skupu. Nasze obawy związane są również ze stanem przygotowań do efektywnego korzystania ze środków unijnych z powodu przedłużającego się procesu wprowadzania systemu identyfikacji zwierząt, a także przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych na rozwój obszarów wiejskich. Innym problemem podnoszonym przez rolników jest  brak rzetelnego i skutecznego monitoringu granic naszego państwa, co powoduje niekontrolowany napływ na nasz rynek dotowanych produktów rolnych  i pogorszenie możliwości zbytu rodzimej żywności. Taka polityka rolna Rządu zmierza w krótkim czasie do likwidacji wielu gospodarstw rolnych

Ponadto uważamy za zasadne wprowadzenie w życie zapisów znajdujących się w ustawie o produkcji biopaliw i organizacji rynku ekokomponentów.

Argumenty przemawiające za ww. ustawą są szeroko znane opinii publicznej i parlamentarzystom, tak więc pragniemy zwrócić tylko uwagę na gospodarcze korzyści dla naszego regionu, jako jednego z największych producentów rzepaku w kraju i posiadającego jego nadwyżki, płynące z wprowadzenia w życie zapisów ustawy o biopaliwach. Poza tym przypominamy, że zapisy znajdujące się w ww. ustawie  zgodne są zarówno z normami obowiązującymi w polskich przepisach, jak  i trendami występującymi w krajach Unii Europejskiej. Niemniej ważnym problemem jest uchwalenie ustawy o ustroju rolnym.          

Radni apelują więc do Parlamentarzystów, Rządu, Wojewody, organizacji rolniczych o podjęcie jak najszybszych i skutecznych wspólnych działań w celu odwrócenia niekorzystnych trendów występujących na rynku artykułów rolnych.

 

Drugą część obrad zdominowały informacje z zakresu funkcjonowania służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Obszerny wstęp do tego tematu będący niejako aktualną sytuacją finansową jednostek służby zdrowia zlokalizowanych na terenie naszego województwa zreferował Waldemar Achramowicz, Marszałek województwa. Swoje stanowisko zaprezentował w imieniu Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Sejmiku województwa – jej szef dr Marek Domżała. Po nim głos zabrali: Wiesław Kiełabsiński, dyrektor ds. finansowych oraz dr Andrzej Purzycki, dyrektor ds. medycznych Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy. Stanowisko zaprezentował również Jarosław Katulski, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów Szpitali Powiatowych. Swoje opinie w tej materii mieli również możliwość zaprezentować wszyscy przedstawiciele klubów radnych Sejmiku województwa. W wyniku kilkugodzinnej debaty w temacie ochrony zdrowia w naszym regionie powstał apel, który skierowany został do Ministra Zdrowia, Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Przewodniczącego Rady Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych oraz parlamentarzystów z województwa kujawsko-pomorskiego. 

Radni województwa kujawsko-pomorskiego zwracają się z apelem do Dyrektora Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w Bydgoszczy o podjęcie działań w trybie pilnym, zmierzających do tego, aby aneksowane umowy na 2003 r., na świadczenia zdrowotne były na poziomie nie mniejszym niż w 2002 roku.

            W wyniku już zawartych umów dyrektorzy szpitali zmuszeni są do ograniczenia dostępności ubezpieczonych do szpitalnych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

            Konsekwencją powyższych działań będą również istotne ograniczenia przychodów szpitali, dalsze ich zadłużenie, a w niektórych przypadkach grozi im utrata płynności finansowej lub bankructwo.

            Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego z niecierpliwością oczekuje na skuteczne i pilne działania parlamentarzystów z województwa kujawsko-pomorskiego, Ministra Zdrowia, Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, Rady i Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych w celu zabezpieczenia stosownej ilości środków finansowych, które pozwoliłyby na zapewnienie, na podstawowym poziomie, opieki zdrowotnej mieszkańcom naszego regionu.

 

Radny Piotr Całbecki, przewodniczący Komisji doraźnej do opracowania zamian do Statutu województwa oraz opracowania Regulaminu obrad wprowadził radnych w kwestię projektu zmian Statutu, który to dokument – po zatwierdzeniu przez Sejmik – będzie przedmiotem uzgodnień z Prezesem Rady Ministrów. Radni wnieśli kilka uwag do przedstawionego materiału i po krótkiej przerwie Komisja przyjęła większość z nich w formie autopoprawek. Sejmik jednogłośnie przyjął również skróconą wersję preambuły, która brzmi:

 

Sejmik województwa kujawsko-pomorskiego uchwalając Statut województwa kujawsko-pomorskiego ustala ogólne zasady działania Samorządu województwa, zwanego dalej Statutem, które mają służyć dobru wszystkich jego Mieszkańców i ich bezpieczeństwa oraz dalszemu kulturalnemu i ekonomicznemu rozwojowi Województwa, jako integralnej części Państwa Polskiego.

Samorząd województwa dba o zrównoważony i harmonijny rozwój całego województwa.

Obowiązkiem Samorządu województwa jest stała troska o ochronę dziedzictwa narodowego, dóbr kultury, pielęgnację języka ojczystego, o ochronę i krzewienie polskich tradycji narodowych, pielęgnację zwyczajów i obrzędów ludowych.

Samorząd województwa popiera rozwój rodzimego rolnictwa, handlu, rzemiosła i przemysłu, upatrując w ich rozwoju likwidację bezrobocia i wzrost dobrobytu wszystkich mieszkańców Województwa.

Ważnym celem działalności Samorządu województwa jest podnoszenie świadomości obywatelskiej i kształtowanie tożsamości narodowej wszystkich Mieszkańców Województwa, ochrona i poszanowanie polskich symboli narodowych.

Samorząd województwa uważa za swój obowiązek angażowanie wszystkich sił i środków dla rozwoju Województwa, Polski, polskiej kultury, pielęgnacji polskich tradycji narodowych i umacnianie polskiej racji stanu.

 

Ponadto radni przyjęli pakiet uchwał związanych ze zmianami w statutach jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi województwa.

 

Wiele uwagi poświęcono projektowi uchwały w sprawie ustalenia kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa kujawsko-pomorskiego na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w roku 2003. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Adama Horbulewicza, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego zastępcy Artura Janasa nasze województwa otrzymało dodatkowe środki na programy związane z likwidacją bezrobocia w powiatach w ramach Funduszu Pracy. Wiele pracy kosztował WUP takie przygotowanie kryteriów, które zadowoliłoby odbiorców (powiaty), a przede wszystkim realnie zmniejszyło bezrobocie. Zgodnie z przyjętymi wskaźnikami wszystkie powiaty otrzymały więcej środków (niektóre kilkakrotnie więcej). Nie dotyczy to jednak dużych metropolii takich jak Bydgoszcz czy Toruń, których przedstawiciele wnosili w tej sprawie swoje zastrzeżenia. Postawiono przede wszystkim na wysokie bezrobocie w powiatach ziemskich, którym nie dana jest możliwość tworzenia miejsc pracy np. w ramach inwestycji finansowanych ze środków pozarządowych (PHARE, Kontrakt regionalny)

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 56517901
Data: 2024-06-22