Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

26.05.2003 - X sesja Sejmiku

26 maja br. radni województwa kujawsko-pomorskiego spotkali się po raz dziesiąty podczas sesji Sejmiku województwa.

Tradycyjnie, jak podczas każdej sesji, radni wysłuchali informacji wojewódzkiego inspektora. Tym razem materiał podsumowujący za rok 2002 prezentował Maciej Borowiecki, Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Mimo, iż o stanie sanitarnym i chorobach zakaźnych mówił wcześniej podczas obrad sejmikowej Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia (radni zasypali go wówczas gradem pytań i spostrzeżeń), podczas sesji Inspektor nie uniknął wnikliwych uwag, m.in. z zakresu przygotowań stacji do funkcjonowania w nowej, europejskiej rzeczywistości prawnej.

W dalszej części obrad radni zdecydowali się poprzeć wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczący likwidacji kolejnej linii kolejowej na trasie Janowiec Wlkp. – Skoki na odcinku usytuowanym w granicach naszego województwa.

Radni poparli również projekt Zarządu województwa dotyczący objęcia przez Samorząd województwa V emisji akcji Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Toruniu.

Przyjęto również uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 r. oraz uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia budżetu województwa za 2003 rok.

Ponadto radni przyjęli olbrzymi pakiet uchwał tzw. „medycznych” w sprawie wyboru przedstawicieli do rad społecznych jednostek służby zdrowia podległych Samorządowi województwa (jest ich 28) oraz powołania tychże rad w nowych składach.

Na wniosek Wicemarszałka województwa Jana Szopińskiego zaktualizowano również program wieloletni bazy sportowej w regionie.

Na zakończenie radni jednomyślnie przyjęli stanowisko w sprawie wniosków dotyczących rolnictwa zgłoszonych podczas nadzwyczajnego posiedzenia Sejmiku województwa. Uchwała ta precyzuje podział kilkudziesięciu wniosków według kompetencji i zobowiązuje Zarząd województwa do ich monitorowania i realizacji oraz sukcesywnego przedkładania informacji radnym województwa.

Tym samym proponuje się powierzyć realizację wniosków przez następujące instytucje, urzędy i organizacje:

* przez Zarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 

 1. Dokonać oceny stopnia drożenia „Strategii Rozwoju Województwa” i „Strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa” w terminie do końca roku 2003.
 2. Do końca czerwca 2003 r. zgłosić do Sejmiku wniosek o uzupełnienie „Strategii Rozwoju Województwa” w zakresie uniemożliwienia lokalizacji obiektów dla prowadzenia przemysłowego tuczu trzody chlewnej.
 3. Powołać zespół do opracowania programu monitorowania stanu i potrzeb informacyjnych w gminach i powiatach oraz zastosowania i wdrożenia technik ecomerce z wiodącą rolą pracowników naukowych ATR.
 4. Zintensyfikować prace nad dostarczaniem (rzetelnej, pełnej i obiektywnej) informacji na temat UE i zasad korzystania z dopłat bezpośrednich i innych funduszy przez rolników.
 5. Udzielić wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży rolno - spożywczej, zwłaszcza w dziedzinie promowania produktów rolnych.
 6. Zintensyfikować działania dla zwiększenia funduszy na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej.
 7. Podjąć działania w kierunku przygotowania programu „Poprawa stanu zdrowia ludności województwa kujawsko-pomorskiego poprzez polepszenie jakości żywności i racjonalizację sposobu żywienia".
 8. Wystąpić z apelem do masmediów i publikatorów o kształtowanie pozytywnego wizerunku wsi, prezentowanie przemian zachodzących na wsi polskiej i przekazywanie obiektywnej informacji o mieszkańcach obszarów wiejskich.


* przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 

 1. Wystąpić z apelem do samorządów lokalnych (gminnych, powiatowych) w sprawie ograniczenia sprzedaży ziemi cudzoziemcom pod supermarkety.
 2. Uzupełnić „Strategię Rozwoju Województwa” w zakresie wykluczenia możliwości przemysłowego tuczu trzody chlewnej na terenie województwa. Wnioskowany termin do końca czerwca 2003 r.


* przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
 

 1. Zintensyfikować prace nad dostarczaniem (rzetelnej, pełnej i obiektywnej) informacji na temat UE i zasad korzystania z dopłat bezpośrednich i innych funduszy przez rolników.
 2. Udzielić wsparcia dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw z branży rolno - spożywczej, zwłaszcza w dziedzinie promowania produktów rolnych.
 3. Podjąć działania w kierunku przygotowania programu „Poprawa stanu zdrowia ludności województwa kujawsko–pomorskiego poprzez polepszenie jakości oferowanej żywności i racjonalizację sposobu żywienia".
 4. Zintensyfikować prace w zakresie nadzoru i kontroli jakości artykułów rolnych.
 5. Zwiększyć dotacje dla spółek wodnych w zakresie melioracji szczegółowych oraz opracować i wdrożyć zasady ich udzielania celem optymalizacji ich wykorzystania.
 6. Zintensyfikować działania dla pozyskania i zwiększenia funduszy na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji podstawowej.
 7. Rozważyć możliwości powołania fundacji na rzecz edukacji młodzieży wiejskiej.
 8. Zobowiązać lekarzy weterynarii do rygorystycznego przestrzegania Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
 9. Udostępnić do wglądu klientów cennik leków i usług weterynaryjnych w każdej lecznicy.
 10. W trybie pilnym podjąć działania na rzecz rozwiązania problemów Bydgoskich Zakładów Mięsnych.


* przez Rząd RP
 

 1. Podjąć działania legislacyjne w celu wstrzymania sprzedaży gospodarstw przyszkolnych, które to stanowią bazę dydaktyczną nie tylko dla uczniów i studentów, ale i okolicznych rolników.
 2. Opracować odpowiednie przepisy regulujące zasady przeprowadzenia utylizacji padłych zwierząt, odpadów poubojowych oraz uboju gospodarczego.
 3. Zwiększyć zakres interwencji ARR na rynku artykułów rolnych.
 4. Opracować program restrukturyzacji cukrowni wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 5. Zwiększyć zakres monitorowania terenowych warunków atmosferycznych dla rolnictwa oraz zwiększyć możliwość ich dostępu dla rolników.
 6. Zwiększyć dotacje i subwencje dla samorządów w celu podwyższenia nakładów na budowę dróg lokalnych.
 7. Promować i wspierać działania zmierzające do zmian strukturalnych w zakresie oświaty rolniczej - tworzyć nowe kierunki i profile na poziomie kształcenia zawodowego i średniego zgodnie z potrzebami rynku.
 8. Skorygować zapisy w rozporządzeniach stanowiących elementy kryptoreklamy określonych produktów.
 9. Opracować i wdrożyć system egzekwowania wierzytelności od nieuczciwych odbiorców.
 10. Dofinansować organizację kursów pedagogicznych dla rolników i właścicieli warsztatów produkujących na rzecz rolnictwa umożliwiających im przyjmowanie uczniów na praktyki rolnicze.
 11. Zintensyfikować nadzór nad agendami rządowymi (ARiMR, ARR, AWRSP).
 12. Znowelizować przepisy dotyczące podatków i opłat za grunty położone pod wodami w kierunku poprawy konkurencyjności branży turystycznej.
 13. Podjąć działania w celu prawnego uregulowania cen leków i usług weterynaryjnych oraz umożliwienie ich zakupów przez rolnika.
 14. Określić zasady naboru i zatrudniania kadry pracowniczej w strukturach oddziałów terenowych ARiMR obowiązujące obecnie i w przyszłości z decentralizacją uprawnień pracodawcy.
 15. Umożliwić indywidualne przesuwania terminów płatności kredytów (inwestycyjnych, nawozowych, suszowych) na wniosek zainteresowanych rolników w porozumieniu z bankiem kredytującym przy zachowaniu preferencyjnej stopy kredytowej.


* przez Sejm  RP
 

 1.  Wprowadzić ustawowy obowiązek kontraktacji produktów rolnych, w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i wypracować ramowe zasady zawierania umów.
 2. Zmienić zapisy ustawy „Prawo wodne” w zakresie podległości gminnych spółek wodnych na rzecz wójta lub burmistrza.
 3.  Wstrzymać likwidację gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Dopracować zapisy ustaw dotyczące rolnictwa tak, by były one jednoznaczne, precyzyjne i nie powodowały wątpliwości interpretacyjnych.
 5. Znowelizować ustawę o Zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu umożliwiając sezonowe bądź dorywcze zatrudnianie bezrobotnych w rolnictwie bez utraty prawa do zasiłku.
 6. Zweryfikować art. 48 pkt. 6. Ustawy prawo łowieckie - w kierunku zastosowania rozwiązania prawnego tak, by zapewnić obiektywne szacowanie poniesionych szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych spowodowanych zwierzyną łowna przez niezależnego eksperta lub komisję nie związaną z kołem łowieckim. Wysokość oszacowanych strat powinna być adekwatna do wyrządzonych szkód.
 7. Stworzyć dogodną ustawę o ubezpieczeniu upraw polowych na wypadek klęsk żywiołowych.


* przez Kujawsko–Pomorską Izbę Rolniczą
 

 1. Powołać zespół ekspertów złożony głównie z pracowników naukowych w celu dopracowania strategii mającej na celu zaprojektowanie, rozmieszczenie i specyfikę ubojni w województwie, a także zaprojektowanie formy uboju gospodarczego.
 2. Podjąć skuteczne działania w zakresie utworzenia rynku rolno-spożywczego w woj. kujawsko - pomorskim.


* przez inne podmioty (samorządy powiatowe i gminne, Krajowa Spółka Cukrowa)
 

 1. Podjąć działania celem wstrzymania sprzedaży gospodarstw przyszkolnych, które to stanowią bazę dydaktyczną nie tylko dla uczniów i studentów, ale i okolicznych rolników.
 2. Opracować program restrukturyzacji cukrowni wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej w tym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
<maj 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112

Ilość wyświetleń: 30181205
Data: 2024-05-30