Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

15.12.2003 - XVI sesja Sejmiku

15 grudnia 2003 odbyła się XVI sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego.

Posiedzenie zwołano głównie celem przekazania radnym projektu budżetu na 2004 rok. Dodatkowo poruszono wiele spraw merytorycznych o charakterze bieżącym, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 

Porządek obrad

XVI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

w dniu 15 grudnia 2003 r.
 

1.      Otwarcie sesji - godz. 11.00.

2.      Sprawy proceduralne:

         - stwierdzenie quorum,

    *      przyjęcie porządku obrad,
    *      przyjęcie protokółu z XV sesji.

3.      Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz odpowiedzi.

4.      Informacja nt. pracy Zarządu Województwa - ref. p. Waldemar Achramowicz Marszałek Województwa.

5.     Przedstawienie założeń do budżetu województwa na 2004 r.
  
6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego [druk Komisji Doraźnej]. *
  
7.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w latach 2002 - 2006 [druk nr 188/2003].
 
8.      Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy [druk nr 185/2003].
 
9.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr IV36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. [druk nr 194/2003].
 
10.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Toruniu [druk nr 182/2003].
 
11.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Stacji Pogotowia Ratunkowego we Włocławku [druk nr 183/2003].
 
12.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Wojewódzkiemu we Włocławku na sprzedaż nieruchomości [druk nr 189/2003].
 
13.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu [druk nr 190/2003].
 
14.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy [druk nr 193/2003].
 
15.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 432/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 12 czerwca 2000 r. dotyczącej utworzenia środka specjalnego przy Kujawsko-Pomorskim Biurze Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku [druk nr 186/2003].
 
16.      Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej 24 na rzecz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi [druk nr 191/2003].
 
17.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych [druk nr 187/2003].
 
18.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla spółek wodnych [druk nr 192/2003].
 
19.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/17/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt grupy radnych].
 
20.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/19/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt grupy radnych].
 
21.      Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/24/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. dotyczącej wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Regionalnej i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego [projekt grupy radnych].
 
22.      Odpowiedzi na zapytania dot. pracy Zarządu Województwa.
 
23.      Wolne wnioski.
 
24.      Zamknięcie sesji.

 


Założenia do budżetu na kolejny rok przedstawiła wraz z odpowiednimi dokumentami Barbara Fröhlich, Skarbnik województwa:

Zarząd Województwa w dniu 10 grudnia br. podjął Uchwałę o przyjęciu Projektu i w dniu 15 grudnia br. przekazano go Sejmikowi Województwa na ręce Pani Przewodniczącej oraz przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zachowano procedury opracowania projektu budżetu na rok 2004 określone w Uchwale Nr 447/2000  Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 lipca 2000 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa zmienionej Uchwałą Sejmiku Nr XV/181/03 z dnia 17 listopada 2003r.  oraz w Uchwale Nr 37/306/2003 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2004.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2003 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 termin określony w ustawie o finansach publicznych dla opracowania projektu budżetu na 2004 r. został przedłużony z 15 listopada do dnia 15 grudnia 2003r.

                Projekt budżetu na 2004 w swej konstrukcji oparty jest o regulacje zawarte w nowej ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przyjęte nowe rozwiązania systemowe dotyczące finansów publicznych uwzględniające zmiany kompetencyjne zakresu realizowanych zadań  przez jednostki samorządu terytorialnego.

Proponowane rozwiązania zakładają zastąpienie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne finansowaniem z dochodów własnych. W rozumieniu nowej ustawy dochodami własnymi są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
Zmiany systemowe przewidują przekazanie Województwom do realizacji i finansowania ze środków własnych następujących zadań dotychczas finansowanych z dotacji:
 

 1. finansowanie ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych,
 2. służba medycyny pracy,
 3. organizowanie i dotowanie kolejowych przejazdów regionalnych,
 4. zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu (realizacja polityki rynku pracy).


Niektóre zadania z zakresu Oświaty dotychczas finansowane z dotacji z budżetu państwa są skalkulowane w części oświatowej subwencji ogólnej.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest niezwykle ważną ustawą dla samorządów, bowiem zawarte w niej regulacje stanowią podstawę zasilania finansowego samorządów. W oparciu o ustalone w tej właśnie ustawie dochody jednostki .samorządu terytorialnego realizują przypisane im w drodze ustaw, zadania z zakresu użyteczności publicznej, które służą zaspokajaniu potrzeb społecznych. Nowy model finansowania jednostek samorządu terytorialnego oparty jest na generalnym założeniu, iż zasadniczym sposobem finansowania samorządów są dochody własne, zaś subwencje i dotacje celowe z budżetu państwa będą spełniały jedynie funkcje uzupełniające.
Docelowe rozwiązania zostały skonstruowane przy założeniu, że j.s.t. będą uczestniczyć w koniunkturze gospodarczej państwa. Jako podstawowe źródło zwiększenia dochodów własnych przyjęto zwiększone udziały w podatkach dochodowych

Pod względem formalnym przedkładane opracowanie Projektu Budżetu zawiera zestawienia dochodów i wydatków sklasyfikowane według obowiązującej klasyfikacji budżetowej tj. rozporządzeniem Ministra Finansów  z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – Dz.U. Nr 59 poz.688 z późn. zm.
Do uchwały budżetowej opracowano 17 załączników, w których zaprezentowano wszelkie informacje wymagane przez ustawę o finansach publicznych jak np.: wykazy dotacji podmiotowych i celowych, plany finansowe zadań zleconych, plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych, wykazy zadań inwestycyjnych i wynikających z programu wieloletniego.

W projekcie Budżetu na 2004r. uwzględniono dochody Województwa: w zakresie subwencji ogólnej w wysokości potwierdzonej przez Ministra Finansów, w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz przewidywanych do otrzymania, z pozostałych źródeł na podstawie kalkulacji własnych.
Powyższe dane ukształtowały stronę dochodową budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dochody Województwa na rok 2004r. określono w wysokości   222.085.300 zł.

W strukturze dochodów największą pozycję stanowią udziały w podatkach dochodowych tj. od osób fizycznych i od osób prawnych wynoszące 44,03 % oraz subwencja ogólna stanowiąca 39,13 % dochodów ogółem i w kolejności : dotacje z budżetu państwa stanowiące – 11,63 %, dotacje z innych źródeł  stanowiące – 3,4 % oraz dochody uzyskiwane w prowadzonej działalności bezpośrednio  przez Województwo i jego jednostki organizacyjne w wysokości – 1,81 % dochodów ogółem.
Nowa ustawa o dochodach j.s.t. określiła dla województw wskaźnik udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 1,6% oraz we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 15,9%. Wskaźniki te stosowane są do wpływów przynależnych danemu województwu.
Dotacje z budżetu państwa wynoszą 25.825.400 zł, z tego 6.450.000 zł przeznaczonych jest na zadania własne samorządu a 19.375.400 zł  na zadania zlecone ustawami do realizacji Samorządowi Województwa. Dotacje na zadania własne obejmują  dotacje na inwestycje w  wysokości 1.300.000 zł. i na  wydatki bieżące  w wysokości 5.150.000 zł.
Na łączną kwotę subwencji ogólnej dla naszego Województwa w wysokości 86.900.704 zł,  składa się część oświatowa w  wysokości 22.141.731 zł, część wyrównawcza w wysokości 34.961.034 zł oraz część regionalna w wysokości 29.797.939 zł.

Projektując wydatki Budżetu Województwa Zarząd Województwa przyjął następujące założenia :
 

 • zapewnienie funkcjonowania jednostkom organizacyjnym,
 • uzależnienie wysokości wydatków bieżących na zadania oświatowe od wysokości części oświatowej subwencji ogólnej i dochodów własnych uzyskiwanych przez placówki oświatowe,
 • zapewnienia środków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z zapisami ustawy Karta Nauczyciela ,
 • przeciętne wynagrodzenie na 2004r. skalkulowane na poziomie roku 2003,
 • zaplanowanie wydatków pozapłacowych na poziomie nie wyższym niż w roku 2003 z uwzględnieniem przewidywanych zmian organizacyjnych,
 • dotacje na działalność statutową dla instytucji kultury skalkulowano na poziomie  przyznanej dotacji w roku 2003,
 • uwzględnienie wydatków stanowiących udział własny województwa w realizacji zadań finansowanych ze środków unijnych a także zadań, które będą ujęte w Kontrakcie wojewódzkim. Zarówno rodzaje zadań jak i środki niezbędne na ich realizacje będą określone dopiero w trakcie roku budżetowego.


Dokonano także rzetelnej oceny poziomu wykonania wydatków w roku bieżącym i struktury ponoszonych wydatków.

W konsekwencji Zarząd Województwa zatwierdził wydatki na poziomie 222.085.300 zł.

Najistotniejszymi pozycjami w wydatkach budżetowych Województwa w roku 2004 są wydatki na następujące zadania:

Transport                                     - 83.770.000 zł    -  37,72 % wydatków ogółem

Kultura i Ochrona dziedzictwa    - 34.242.400 zł    -  15,41 % wydatków ogółem

narodowego                                      

Oświata i wychowanie oraz    

Edukacyjna opieka wychow.      -  23.759.300 zł – 10,70 %  wydatków ogółem

Rolnictwo                                    -  18.945.100 zł – 8,53 % wydatków ogółem.

Na przedstawione cztery kierunki wydatkowania środków przeznacza się (160.716.800 zł) 72,37 % planowanych wydatków ogółem.

Na utrzymanie wszystkich jednostek budżetowych wydatki wynoszą 50.483.630 zł, co stanowi 22,73 % wydatków ogółem.
Dotacje dla instytucji kultury wynoszą 33.542.400 zł, czyli 15,10 % wydatków ogółem w tm na działalność statutową 32.004.400 zł tj 14,41% wydatków ogółem

Z projekcji dochodów i wydatków Województwa wynika, że Zarząd Województwa przedkłada projekt budżetu zrównoważonego.
Projekt Budżetu Województwa na 2004 rok jest pierwszym budżetem skonstruowanym w nowych uwarunkowaniach prawnych. Uwzględniono w nim potrzebę wygospodarowania środków na prefinansowanie i współfinansowanie programów realizowanych z udziałem Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Środki dostępne z Unii Europejskiej wymagają bądź to wygospodarowania odpowiedniej puli środków własnych, bądź nie zostaną ostatecznie spożytkowane, a to będzie oznaczać niepowetowaną utratę szansy na przyspieszenie rozwoju. Wygospodarowanie własnych środków na cele rozwojowe będzie wymagało utrzymywania stosownej dyscypliny budżetowej. Konieczne jest więc podejmowanie dalszych działań dla pozyskania dodatkowych środków, oszczędnego gospodarowania posiadanym zasobem, celowego i gospodarnego  wydatkowania środków, stosując zasadę uzyskiwania najlepszych  efektów.
Kształtowanie polityki budżetowej Województwa w przedstawionych uwarunkowaniach jest bardzo trudne i wymaga podejmowania decyzji odważnych i rozważnych, w poczuciu odpowiedzialności za wykonanie wszystkich zadań nałożonych na Samorząd Województwa a w szczególności realizacji podstawowej kompetencji Samorządu Województwa jaką jest prowadzenie polityki rozwoju regionalnego..

W kolejnych punktach porządku obrad radni bez sprzeciwu przyjęli proponowane projekty uchwał.
Nieco więcej uwagi poświęcono sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chmielnej 24 na rzecz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi. Zgodnie z zapisami tej uchwały Zarząd województwa ustalił jej wartość (na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego) na kwotę 2,1 mln zł. Radni w szczególności pytali o to, czy obiektem były zainteresowane inne włocławskie uczelnie. Waldemar Achramowicz Marszałek województwa wyjaśnił jednak, iż budynek był w kręgu zainteresowań Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ale w wyniku rozmów wynegocjowano korzystną, jak się wydaje, zamianę na nieruchomość przy ul. Obrońców Wisły.
Jednomyślnie radni przyjęli także stawki dotacji przedmiotowych na dofinansowanie zadań realizowanych przez spółki wodne w zakresie konserwacji, utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji szczegółowych w roku 2004, a także stawki dotacji w roku 2004 na dofinansowanie prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.
            Koniec sesji z kolei zapisał się sporymi emocjami związanymi z apelem radnego Zygmunta Kwiatkowskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku, który zwrócił się do radnych z propozycją odpisu 7% diety na rzecz pomocy najbiedniejszym w regionie. Po burzliwej dyskusji zdecydowano przekazać sprawę do omówienia radnym Komisji Pracy, Polityki Prorodzinnej i Pomocy Społecznej, która do czasu jednej z kolejnych sesji ma przedstawić swoją opinię w tej kwestii

<czerwiec 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ilość wyświetleń: 44208246
Data: 2024-06-12