Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
A+ A- kontrast

29.03.2004 - XIX sesja Sejmiku

29 marca br. odbyła się 19. sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Informacją o stanie bezpieczeństwa w województwie kujawsko-pomorskim, który to temat zreferował w imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Piotr Murawski dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy rozpoczęła się 19. sesja.

Tuż po referacie przedstawiciela Wojewody relację o sytuacji na rynku pracy naszego regionu zdał Adam Horbulewicz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Po tych wystąpieniach radni przystąpili do dyskusji nad merytorycznymi kwestiami przewidzianymi w porządku obrad.

Radni przyjęli przede wszystkim stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia ministra Środowiska  dotyczącego wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz projektu listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaniepokojony jest przedstawionymi do zaopiniowania: projektem Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 oraz projektem listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, które są niezgodne z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętym przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr XI/135/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.

 1. W Planie znalazło się 8 obszarów proponowanych do sieci ekologicznej Natura 2000: Parki Krajobrazowe Borów Tucholskich, Pojezierze Brodnickie, Bagienna Dolina Drwęcy, Górznieńsko-Lidzbarski Kompleks Leśny, Jezioro Gopło, Lasy Włocławsko-Gostynińskie, Błota Rakutowskie i Forty w Toruniu. Projekt Planu został poddany szerokim konsultacjom społecznym i wielokrotnie był prezentowany publicznie. W stosunku do projektu koncepcji Sieci nie zgłoszono żadnych uwag i zastrzeżeń, w związku z czym został przyjęty przez Zarząd i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt sieci ekologicznej Natura 2000 w kształcie określonym w Planie obejmuje najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary regionu, spełniające kryteria zawarte w stosownych dyrektywach UE. Taka wersja koncepcji Sieci uwzględnia, poza przyrodniczymi, również gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju województwa, co jest szczególnie ważne dla Samorządu Województwa jako gospodarza tego terenu.

Przedstawiona obecnie w projekcie Rozporządzenia koncepcja sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 w dalszym ciągu nie uwzględnia zamierzeń gospodarczych przewidzianych w zatwierdzonych dokumentach rangi krajowej i wojewódzkiej, w tym Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego oraz Planie zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.

W szczególności w dalszym ciągu postulujemy o nie włączanie do obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 terenów w dolinie Wisły na odcinku od Włocławka do Bydgoszczy, przede wszystkim ze względu na przewidywaną budowę stopnia wodnego w rejonie Ciechocinka – Nieszawy. Zasób informacji i opracowania w zakresie oceny zasobów przyrodniczych regionu, jakimi dysponuje Zarząd Województwa pozwala na stwierdzenie, że odcinek doliny Wisły od Włocławka do Bydgoszczy nie spełnia kryteriów uzasadniających uznanie tego terenu jako obszaru o znaczeniu wspólnotowym, a tym bardziej jako terenu predysponowanego do włączenia do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem zawartym w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia, że wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki regionu. W szczególności w dolinie Wisły nastąpi ograniczenie wszelkich planowanych zamierzeń gospodarczych, w tym budowy stopnia wodnego w rejonie Ciechocinka – Nieszawy. Nieuzasadnione jest także stwierdzenie, że wyznaczenie obszarów może wpłynąć pozytywnie na rynek pracy.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego podtrzymuje negatywne stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyrażone we wcześniejszych opiniach, w stosunku do zasięgu przestrzennego projektowanej sieci oraz do braku określenia przez Ministerstwo Środowiska informacji dotyczących planowanych zasad gospodarowania i reżimów ochronnych na terenach typowanych do sieci ekologicznej Natura 2000. Zamieszczone informacje na ten temat w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia są bardzo ogólne i nie pozwalają na ustosunkowanie się do możliwych ograniczeń w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Zdziwienie budzi nieskoordynowanie działań Ministerstwa Środowiska w zakresie prac na siecią Natura 2000, w tym nieprzygotowanie poradników ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony gatunków roślin i zwierząt, o których jest mowa w uzasadnieniu do projektu Rozporządzenia. Prawdopodobnie informacje i wskazania jak realizować ochronę z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych, pozwoliłyby na zajęcie bardziej precyzyjnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie znajduje uzasadnienia, dlaczego do obszarów specjalnej ochrony ptaków nie zaliczono ostoi ptactwa wodnego i wodno-błotnego, w większości już od wielu lat chronionych jako rezerwaty przyrody tj. „Balczewo”, „Czapliniec Ostrowo”, „Czapliniec Koźliny”, „Jezioro Miedzno”, „Reptowo” oraz „Jezioro Wieczno”.

 

2. Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego ponadto opiniuje negatywnie projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, dotyczącej obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.

Opinia ta stanowi kontynuację stanowiska Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowanego do Podsekretarza Stanu, Pani prof. dr hab. Ewy Symonides – Głównego Konserwatora Przyrody. Przedstawiona przez Ministra Środowiska lista specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 uwzględnia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego tylko jeden obszar - PLH 040005 „Forty w Toruniu”. Natomiast pominięto zaopiniowane pozytywnie przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego obszary:

-    PLH040001 „Bagienna Dolina Drwęcy”

-    PLH040002 „Bory Tucholskie”

-    PLH040007 „Jezioro Gopło”

-    PLH040008 „Lasy Gostynińsko-Włocławskie”

-    PLH0400010 „Pojezierze Brodnickie”

Przedstawiony przez Ministra Środowiska projekt listy specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 jest niezgodny również z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętym uchwałą nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r.

W Planie tym znalazły się obszary proponowane do sieci ekologicznej Natura 2000, jako najcenniejsze przyrodniczo i krajobrazowo obszary regionu, spełniające kryteria zawarte w stosownej dyrektywie Unii Europejskiej. Jednocześnie ta koncepcja sieci Natura 2000 uwzględnia, poza przyrodniczymi, gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju województwa, co jest szczególnie ważne dla rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża ubolewanie, że tak szczytna idea stworzenia sieci ekologicznej Natura 2000, wypaczona została nieprzemyślanymi i nieuzasadnionymi prawnie, gospodarczo i społecznie działaniami Ministerstwa Środowiska.

 

Grupa 12 radnych Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego złożyła wniosek o odwołanie przez Sejmik Marszałka województwa uzasadniając swoje stanowisko niewykonaniem przez Zarząd województwa uchwał Sejmiku, a w szczególności zapisów uchwały nr 189 z 17 listopada 2003 r. w sprawie zobowiązania Zarządu województwa do przedstawiania informacji na temat stanu przygotowań Województwa Kujawsko-Pomorskiego do integracji z Unią Europejską. Przewodnicząca Sejmiku województwa Lucyna Andrysiak nie znalazła uchybień w kwestach formalnych zgłoszonego wniosku i skierowała go na ręce Stanisława Pawlaka Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, której opinia – zgodnie z zapisami art. 37 Ustawy o samorządzie województwa - zostanie przedstawiona podczas kolejnej sesji Sejmiku, podczas której wniosek zostanie rozpatrzony (nie wcześniej jak jeden miesiąc od chwili złożenia wniosku).

W konsekwencji uzgodnień z Prezesem Rady Ministrów co do treści zmian do Statutu województwa kujawsko-pomorskiego, radni powołali doraźną Komisję do opracowania Regulaminu Sejmiku województwa. Wolą radnych członkami tej Komisji zostali przedstawiciele wszystkich klubów radnych działających w Sejmiku, a jej przewodniczącym Piotr Całbecki (był on również szefem Komisji doraźnej do opracowania zmian do Statutu). Komisja do końca maja br. winna zakończyć prace nad tym dokumentem i przedstawić go do akceptacji Sejmiku województwa.

Radni zdecydowali się na objęcie przez Województwo akcji Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy na łączną kwotę 5 mln zł. Zakup akcji nastąpi w dwóch transzach: do 30 kwietnia br. – 35 tys. akcji po 100 zł każda na sumę 3,5 mln zł i do 30 września br. – 15 tys. akcji po 100 zł każda na sumę 1,5 mln zł.  Uchwała ta wynika z podwyższania znaczenia Portu Lotniczego S.A. w Bydgoszczy na rzecz jego konkurencyjności w dostępności regionu w transporcie lotniczym tj.: zwiększenia liczby połączeń krajowych, uruchomienie stałych połączeń zagranicznych, podniesienie kategorii lotniska co umożliwi wykorzystanie funduszy strukturalnych po wejściu do Unii Europejskiej.

Radni zmienili uchwałę w sprawie wieloletniego planu inwestycyjnego dotyczącego zakupu autobusów szynowych w związku z możliwością pozyskania w roku bieżącym dodatkowych środków inwestycyjnych, a co za tym idzie zakupu dodatkowych autobusów planowanych w 2005 roku.

Radni jednomyślnie podjęli również uchwałę w sprawie uczestnictwa województwa kujawsko-pomorskiego w Inicjatywie Wspólnoty INTERREG IIIC (projekt ADEP-cel: działanie na rzecz usprawnienia polityki rozwoju regionalnego i przestrzennego oraz uczynienia jej bardziej efektywną poprzez wymianę doświadczeń w tej dziedzinie w ramach współpracy), w której to inicjatywie występuje jako partner we współpracy między regionami europejskimi: Oulu-Finlandia, Toscana-Włochy, Navarra-hiszpania, Podkarpackie-Polska, Border Midlands Western-Irlandia. Do realizacji tego projektu zadeklarowano kwotę 560 tys. euro z czego 140 tys. będzie stanowiło udział własny Województwa, a 420 tys. – zwrot poniesionych kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w roku 2004 przeznacza się na ten cel kwotę 121.352 euro). Rezultatem realizacji tego programu ma być wypracowanie wspólnego projektu, tworzenie baz danych, tworzenie centrów zasobów ludzkich. „Wymiar polityczny projektu zapewniony będzie dzięki zaangażowaniu radnych w  pracach Międzyregionalnego Komitetu Sterującego” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W konsekwencji nabycia akacji i zmian w planie inwestycyjnym oraz inicjatywy Inerreg IIIC niezbędną okazała się zmiana uchwały budżetowej na 2004 rok.

Zmianom uległ także wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa na lata 2002-2005, wynikający z konieczności uaktualnienia dofinansowań inwestycji sportowych ze środków MENiS-u za 2003 rok oraz przesunięć w ramach przyznanego limitu na 2004 rok w celu pełnego jego wykorzystania.

Radni wybrali składy pocztów sztandarowych w składzie podstawowym: Marek Domżała, Tadeusz Zaparuszewski i Teresa Kucharska oraz w składzie rezerwowym: Jerzy Zawadzki, Teresa Marmucka-Lalka i Jerzy Ortmann.

Radni określili zadania Samorządu województwa finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2004 na łączną kwotę 3.689.338 zł: udzielanie pomocy zakładom pracy chronionej; zwrot kosztów za szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, jednorazowe pożyczki w celu ochrony miejsc pracy niepełnosprawnych; dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji; dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej oraz pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań przez Samorząd województwa.

Radni doprecyzowali również zasady nabywania nieruchomości przez Województwo oraz zasady sprawowania współwłasności .

Ponadto radni przyjęli pakiet uchwał tzw. medycznych w sprawach związanych z jednostkami służby zdrowia podległych Samorządowi województwa.

<kwiecień 2024>
powtśrczptsond
Wczoraj | Dziś | Jutro
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Ilość wyświetleń: 11309904
Data: 2024-04-20